28.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 187/28


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2011/C 187/14

1.

Komisija je 20. junija 2011 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetja SNCF (Francija), Haselsteiner Familien-Privatstiftung („HFPS“, Avstrija) in Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH („Wehinger GmbH“, Avstrija) z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje, pridobijo v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Rail Holding AG (Avstrija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za SNCF: železniški prevoz potnikov in tovora v Franciji in drugih državah EGP; upravljanje železniške infrastrukture v Franciji,

za HFPS: naložbe v mala in srednje velika podjetja iz različnih sektorjev, na primer gradbeništva,

za Wehinger GmbH: hčerinska družba Rail Holding AG,

za Rail Holding AG: delničar družbe WESTbahn Management GmbH (Avstrija), ki načrtuje opravljanje storitev železniškega prevoza potnikov v Avstriji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).