28.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 187/28


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2011/C 187/14

1.

Komisii bolo dňa 20. júna 2011 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky SNCF (Francúzsko), Haselsteiner Familien-Privatstiftung („HFPS“, Rakúsko) a Stefan Wehinger Beteiligungs- und Beratungs GmbH („Wehinger GmbH“, Rakúsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik spoločnú kontrolu nad podnikom Rail Holding AG (Rakúsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

SNCF: poskytovateľ služieb osobnej a nákladnej železničnej dopravy vo Francúzsku a iných štátoch EHP, správca francúzskej želeničnej infraštruktúry,

HFPS: investície do malých a stredných podnikov pôsobiacich v rozličných sektoroch, napríklad v sektore stavebníctva,

Wehinger GmbH: držiteľ akciového podielu v Rail Holding AG,

Rail Holding AG: akcionár spoločnosti WESTbahn Management GmbH (Rakúsko), ktorý má v úmysle poskytovať v Rakúsku služby osobnej železničnej dopravy.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).