28.6.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 187/28


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2011/C 187/14

1.

W dniu 20 czerwca 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa SNCF (Francja), Haselsteiner Familien-Privatstiftung („HFPS”, Austria) oraz Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH („Wehinger GmbH”, Austria) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Rail Holding AG (Austria) w drodze zakupu udziałów/akcji w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku SNCF: usługi pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego na terenie Francji i innych państw EOG; zarządzanie francuską infrastrukturą kolejową,

w przypadku HFPS: inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w różnych sektorach, w tym w sektorze budowlanym,

w przypadku Wehinger GmbH: spółka holdingowa posiadająca udziały w spółce Rail Holding AG,

w przypadku Rail Holding AG: udziały w spółce WESTbahn Management GmbH (Austria) planującej działalność w sektorze usług pasażerskiego transportu kolejowego w Austrii.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).