28.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 187/28


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 187/14

1.

Op 20 juni 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat SNCF (Frankrijk), Haselsteiner Familien-Privatstiftung („HFPS”, Oostenrijk) en Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH („Wehinger GmbH”, Oostenrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Rail Holding AG (Oostenrijk) door de verwerving van aandelen in een nieuw opgerichte gemeenschappelijke onderneming.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

SNCF: passagiers- en goederenvervoersdiensten per spoor in Frankrijk en andere EER-landen; beheer van de Franse spoorweginfrastructuur,

HFPS: investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in verschillende sectoren, met name de bouwsector,

Wehinger GmbH: participatie in Rail Holding AG,

Rail Holding AG: aandeelhouder van WESTbahn Management GmbH (Oostenrijk), die zich zal bezighouden met passagiersvervoersdiensten per spoor in Oostenrijk.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).