28.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 187/28


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 187/14

1.

2011 m. birželio 20 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė (-s) SNCF (Prancūzija), Haselsteiner Familien-Privatstiftung (toliau – HFPS, Austrija) ir Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH (toliau – „Wehinger GmbH“, Austrija) pirkdama (-os) įsteigtos naujos bendros įmonės akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, bendrą įmonės „Rail Holding AG“ (Austrija) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

SNCF: keleivių ir krovinių vežimo paslaugos Prancūzijoje ir kitose EEE šalyse; Prancūzijos geležinkelių infrastruktūros valdymas,

HFPS: Investicijos į mažas ir vidutines įmones, veikiančias įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, statybų,

„Wehinger GmbH“: įmonės „Rail Holding AG“ kontroliuojančioji bendrovė,

„Rail Holding AG“: „WESTbahn Management GmbH“ (Austrija) akcininkė; planuoja teikti keleivių vežimo paslaugas Austrijoje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas EB susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos komunikatu dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal EB susijungimų reglamentą (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti komunikate nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti savo pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (EB susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32 (Komunikatas dėl supaprastintos procedūros).