28.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 187/28


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

2011/C 187/14

1.

2011. június 20-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott az SNCF (Franciaország), a Haselsteiner Familien-Privatstiftung (a továbbiakban: HFPS, Ausztria) és a Stefan Wehinger Beteiligungs- und Beratungs GmbH (a továbbiakban: Wehinger GmbH, Ausztria) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányítást szereznek az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Rail Holding AG (Ausztria) felett.

2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az SNCF esetében: vasúti személy- és teherszállítás Franciaországban és más EGT-országokban, valamint a francia vasúti infrastruktúra kezelése,

a HFPS esetében: többféle ágazatban (mint például az építőiparban) aktív kis és közepes méretű vállakozásokba történő beruházások,

a Wehinger GmbH esetében: a Rail Holding AG vállakozásban részesedéssel rendelkező vállalkozás,

a Rail Holding AG esetében: a WESTbahn Management GmbH (Ausztria) vállalkozás részvényese, amelynek tervezett üzleti tevékenysége vasúti személyszállítási szolgáltatások biztosítása Ausztriában.

3.

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság az EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (2) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 22964301), e-mailben a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu címre, vagy postai úton a következő címre:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (EK összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 56., 2005.3.5., 32. o. (egyszerűsített eljárásról szóló közlemény).