28.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 187/28


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 187/14

1.

20. juunil 2011 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad SNCF (Prantsusmaa), Haselsteiner Familien-Privatstiftung (edaspidi „HFPS”, Austria) ja Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH (edaspidi „Wehinger GmbH”, Austria), omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Rail Holding AG (Austria) üle ühisettevõtjana käsitatava uue ettevõtja aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

SNCF: reisijate ja kauba raudteetransporditeenused Prantsusmaal ja muudes EMÜ riikides; Prantsusmaa raudteeinfrastruktuuri haldamine;

HFPS: investeerimine erinevates sektorites, näiteks ehitussektoris tegutsevatesse väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtjatesse;

Wehinger GmbH: Rail Holding AG aktsionär;

Rail Holding AG: WESTbahn Management GmbH (Austria) aktsionär, kes kavatseb hakata pakkuma reisijateveoteenuseid Austrias.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).