28.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 187/28


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 187/14

1.

Den 20. juni 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved SNCF (Frankrig), Haselsteiner Familien-Privatstiftung (»HFPS«, Østrig) og Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH (»Wehinger GmbH«, Østrig) gennem opkøb af aktier i en nyoprettet virksomhed, der udgør et fællesforetagende, erhverver fælles kontrol over Rail Holding AG (Østrig), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

SNCF: Personbefordring og godstransport med jernbane i Frankrig og andre EØS-lande, forvaltning af den franske jernbaneinfrastruktur

HFPS: investeringer i små og mellemstore virksomheder i forskellige sektorer som byggesektoren

Wehinger GmbH: har en aktieandel i Rail Holding AG

Rail Holding AG: aktionær i WESTbahn Management GmbH (Østrig), planlægger at drive personbefordringstjenester med jernbane i Østrig.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).