28.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 187/28


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

2011/C 187/14

1.

Komise dne 20. června 2011 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podniky SNCF (Francie), Haselsteiner Familien-Privatstiftung („HFPS“, Rakousko) a Stefan Wehinger Beteiligungs-und Beratungs GmbH („Wehinger GmbH“, Rakousko) získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení ES o spojování společnou kontrolu nad podnikem Rail Holding AG (Rakousko) na základě nákupu akcií v nově založené společnosti vytvářející společný podnik.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku SNCF: železniční osobní a nákladní doprava ve Francii a dalších zemích EHP, řízení francouzské železniční infrastruktury,

podniku HFPS: investice do malých a středních podniků, které působí v různých odvětvích, např. ve stavebnictví,

podniku Wehinger GmbH: držitel akciového podílu v Rail Holding AG,

podniku Rail Holding AG: akcionář společnosti WESTbahn Management GmbH (Rakousko) plánující provozovat osobní železniční dopravu v Rakousku.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení (ES) o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení (ES) o spojování (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované transakci.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 22964301), e-mailem na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské Komise:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení ES o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32 („sdělení o zjednodušeném postupu“).