17.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 409/52


Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – Itālija/Komisija

(Lieta T-673/14)

2014/C 409/73

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvji – A. De Stefano, avvocato dello Stato, un G. Palmieri)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Itālijas valdība Eiropas Savienības Vispārējā tiesā ir apstrīdējusi Eiropas Komisijas 2014. gada 9. jūlija Lēmumu C(2014) 4537, galīgā redakcija, kas paziņots 2014. gada 10. jūlijā un kas attiecas uz sabiedrības Airport Handling S.p.A. izveidošanu, ko īstenoja sabiedrība SEA S.p.A.

Ar minēto lēmumu Eiropas Komisija uzsāka oficiālu izmeklēšanu attiecībā uz Itālijas Republiku, atzīstot, ka:

sabiedrības Airport Handling S.p.A. izveidošana, ko īstenoja SEA S.P.A., un tam sekojošais kapitāla ieguldījums EUR 25 miljonu apmērā ir valsts atbalsts, kas nav saderīgs ar iekšējo tirgu;

sabiedrību Airport Handling S.p.A. var uzskatīt par sabiedrības SEA Handling S.p.A. tiesību un pienākumu pārņēmēju, kas tādējādi turpināja saņemt atbalstu, kuru saņēma minētā sabiedrība un uz kuru attiecas 2012. gada 19. decembra Lēmums C(2012) 9448, galīgā redakcija, kā rezultātā Airport Handling S.p.A. ir pārņēmusi SEA Handling S.p.A. pienākumu atmaksāt šo atbalstu.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza septiņus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts un nepareizi piemērots lojālas sadarbības princips un 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999 10. un 13. pants.

Apstrīdētais lēmums esot pieņemts, neņemot vērā pierādījumus un informāciju, ko Itālijas iestādes bija sniegušas iepriekšējas izmeklēšanas stadijā, un pārkāpjot principu, ko vairākkārt ir apstiprinājusi Tiesa un saskaņā ar kuru Komisijai un dalībvalstīm ir pienākums lojāli sadarboties, lai pārvarētu grūtības, kas rodas, izpildot lēmumu par valsts atbalsta atgūšanu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts un nepareizi piemērots pienācīgas rūpības un administratīvās rīcības objektivitātes princips.

Komisija neesot pietiekami rūpīgi pārbaudījusi informāciju, ko Itālijas iestādes bija sniegušas iepriekšējas izmeklēšanas stadijā, un tādējādi apstrīdēto lēmumu esot pamatojusi ar kļūdainu faktu atspoguļojumu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts un nepareizi piemērots pienācīgas rūpības un administratīvās rīcības objektivitātes princips.

Ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāpti principi, kuri prasa sagaidīt vismaz pirmās instances tiesvedības, kurā ir apstrīdēts 2012. gada 19. decembra Lēmums C(2012) 9448, galīgā redakcija, iznākumu un tādējādi ar to priekšlaicīgi esot notikusi iejaukšanās uzņēmuma darījumā tā darbības uzsākšanas stadijā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts un nepareizi piemērots LESD 108., 120., 145. un 146. pants.

Apstrīdētais lēmums, pamatojoties uz iespējami sagrozītu faktu atspoguļojumu, kavē SEA S.p.A. darbību Milānas lidostu pakalpojumu tirgū un kā šo lidostu pārvaldītājam garantēt pakalpojumu nepārtrauktību.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts un nepareizi piemērots LESD 108. pants, ņemot vērā secinājumu par uzņēmumu SEA Handling un Airport Handling darbības pēctecību.

Apstrīdētajā lēmumā esot pieļauta kļūda, atzīstot, ka starp SEA Handling S.p.A. un Airport Handling S.p.A. pastāv pēctecība.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts un nepareizi piemērots LESD 108. pants, ņemot vērā secinājumu par valsts atbildību par iespējamo atbalstu.

Apstrīdētajā lēmumā esot pieļauta kļūda, atzīstot, ka valsts iestādes ir vainojamas par SEA S.p.A. lēmumu izveidot Airport Handling S.p.A. un piešķirt tai sākotnējo pamatkapitālu.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts un nepareizi piemērots LESD 108. pants, ņemot vērā secinājumu par iespējamu ekonomiskās racionalitātes neesamību.

Apstrīdētajā lēmumā esot pieļauta kļūda, atzīstot, ka SEA S.p.A. lēmums izveidot Airport Handling S.p.A. neatbilst tāda rūpīga uzņēmēja rīcībai, kas darbojas tirgus ekonomikā.