17.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 409/52


Tužba podnesena 22. rujna 2014. – Italija protiv Komisije

(Predmet T-673/14)

2014/C 409/73

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: A. De Stefano, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agent)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Talijanska vlada pred Općim sudom Europske unije pobija Odluku Europske komisije C (2014) 4537 final od 9. srpnja 2014., priopćenu 10. srpnja 2014., o osnivanju društva Airport Handling S.p.A. od strane društva SEA S.p.A.

Europska komisija tom je odlukom pokrenula formalni istražni postupak prema Talijanskoj Republici smatrajući prije svega da:

osnivanje društva Airport Handling S.p.A. od strane društva SEA S.p.A., a nakon toga i ulaganje kapitala u iznosu od 25 milijuna eura, predstavlja državnu potporu koja je nespojiva s unutarnjim tržištem;

društvo Airport Handling S.p.A. može se smatrati sljednikom društva SEA Handling S.p.A., pa stoga nastavlja ostvarivati pravo na potpore koje je to društvo primalo te se na njega primjenjuje Odluka C (2012) 9448 final od 19. prosinca 2012., s posljedicom da je društvo Airport Handling S.p.A. preuzelo obvezu društva SEA Handling S.p.A. u pogledu povrata tih potpora.

Tužitelj u prilog svojoj tužbi ističe sedam tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: povreda i pogrešna primjena načela lojalne suradnje i članaka 10. i 13. Uredbe (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999.

Pobijana odluka donesena je bez uzimanja u obzir dokaza i informacija koje su pružila talijanska tijela u predistražnom stadiju, kršeći načelo, u više navrata potvrđeno od strane Suda Europske unije, prema kojem Komisija i države članice imaju obvezu lojalne suradnje u cilju otklanjanja teškoća koje se pojave u stadiju izvršenja odluke o povratu državne potpore.

2.

Drugi tužbeni razlog: povreda i pogrešna primjena načela pažljivog i nepristranog postupanja uprave

Komisija nije s dužnom pažnjom ispitala informacije koje su pružila talijanska tijela tijekom predistražnog stadija postupka te je slijedom toga pobijanu odluku temeljila na pogrešno ocijenjenim činjenicama.

3.

Treći tužbeni razlog: povreda i pogrešna primjena načela pažljivog i proporcionalnog postupanja uprave

Pobijanom odlukom prekršena su sva načela prema kojima je Komisija bila dužna pričekati donošenje prvostupanjske odluke povodom tužbe protiv Odluke C (2012) final od 19. prosinca 2012. te je stoga prerano utjecala na postupak pokretanja poduzeća.

4.

Četvrti tužbeni razlog: povreda i pogrešna primjena članaka 108., 120., 145. i 146. UFEU-a

Pobijana odluka time što je temeljena na iskrivljeno ocjenjenim činjenicama ima za posljedicu sprječavanje društva SEA S.p.A. da posluje na tržištu usluga zračnih luka na području Milana te da osigura kontinuitet usluga njihovim upraviteljima.

5.

Peti tužbeni razlog: povreda i pogrešna primjena članka 108. UFEU-a u odnosu na tvrdnju da navodno postoji kontinuitet između poslovanja društava SEA Handling i Airport Handling

U pobijanoj odluci pogrešno se zaključuje da postoji kontinuitet između društava SEA Handling S.p.A. i Airport Handling S.p.A.

6.

Šesti tužbeni razlog: povreda i pogrešna primjena članka 108. UFEU-a u odnosu na tvrdnju da se predmetna potpora može pripisati državi

U pobijanoj odluci pogrešno se državnim tijelima pripisuje odluka društva SEA S.p.A. o osnivanju društva te o davanju tom društvu početnog kapitala.

7.

Sedmi tužbeni razlog: povreda i pogrešna primjena članka 108. UFEU-a u odnosu na navodno nepostojanje ekonomske opravdanosti

U pobijanoj odluci pogrešno se zaključuje da odluka društva SEA S.p.A. o osnivanju društva Airport Handling S.p.A. ne odgovara brižnom postupanju gospodarskog subjekta koji posluje u tržišnom gospodarskom okruženju.