17.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 409/52


Kanne 22.9.2014 – Italia v. komissio

(Asia T-673/14)

2014/C 409/73

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Italian tasavalta (asiamies: avvocato dello Stato A. De Stefano)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Italian hallitus on riitauttanut Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa 9.7.2014 tehdyn Euroopan komission päätöksen C(2014) 4537 final, joka on annettu tiedoksi 10.7.2014 ja joka koskee Airport Handling Spa -nimisen yhtiön perustamista SEA SpA -nimisen yhtiön toimesta.

Euroopan komissio on päätöksellään aloittanut muodollisen tutkintamenettelyn Italian tasavaltaa vastaan katsoen, että

SEA Handling SpA on perustanut Airport Handling SpA:n ja luovuttanut tämän johdosta 2 5 0 00  000 euron suuruisen pääoman, ja että kyse on sisämarkkinoille soveltumattomasta valtiontuesta.

Airport Handling SpA:a on pidettävä SEA Handling SpA:n seuraajana; se on näin saanut tälle myönnettyjä tukia ja se on tässä asemassaan 19.12.2012 tehdyn päätöksen C(2012) 9448 final kohteena, minkä vuoksi Airport Handling SpA:n voidaan katsoa tulleen SEA Handling SpA:n sijaan tukien takaisinmaksamisvelvollisuuden osalta.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seitsemään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee lojaalin yhteistyön periaatteen loukkaamista ja 22.3.1999 annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 10 ja 13 artiklan rikkomista

Riidanalainen päätös on tehty ottamatta huomioon todistusaineistoa, jonka Italian viranomaiset olivat toimittaneet ennen varsinaisen tutkinnan aloittamista, ja vastoin periaatetta, jonka unionin tuomioistuin on useita kertoja vahvistanut ja jonka mukaan komission ja jäsenvaltioiden on toimittava lojaalissa yhteistyössä niiden vaikeuksien voittamiseksi, joita valtiontuen takaisinperimistä koskevan päätöksen toimeenpanossa saattaa ilmetä.

2)

Toinen kanneperuste, joka koskee hallintotoimintaan kohdistuvan huolellisuusvelvoitteen ja hallintotoiminnan puolueettomuuden periaatteen loukkaamista ja virheellistä soveltamista

Komissio ei ole tutkinut riittävää huolellisuutta noudattaen tietoja, jotka Italian viranomaiset olivat toimittaneet ennen varsinaisen tutkinnan aloittamista, eli se on päätynyt riidanalaiseen ratkaisuunsa tosiseikkojen virheellisen arvioinnin perusteella.

3)

Kolmas kanneperuste, joka koskee hallintotoimintaan kohdistuvan varovaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen loukkaamista

Riidanalaisella päätöksellä on loukattu näitä periaatteita, joiden mukaan komission olisi pitänyt odottaa ainakin ensimmäisen asteen ratkaisuun asiassa, jossa oli riitautettu 19.12.2012 annettu päätös C(2012) final; se on siis puuttunut liian aikaisessa vaiheessa yrityksen vasta vireille panemaan toimenpiteeseen.

4)

Neljäs kanneperuste, joka koskee SEUT 108, SEUT 120, SEUT 145 JA SEUT 146 artiklan rikkomista ja virheellistä soveltamista

Riidanalaisella päätöksellä on siinä virheellisesti huomioon otettujen tosiseikkojen vuoksi estetty SEA SpA:a harjoittamasta Milanon lentokenttien handling -toimintaa ja turvaamasta näin mainittujen lentokenttien ohjauksesta vastaavana toimijana palvelun jatkuvuus.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan SEUT 108 artiklaa on rikottu ja sovellettu väärin siksi, että SEA Handlingin yritystoiminnan on katsottu jatkuneen Airport Handlingin toimintana

Riidanalaisessa päätöksessä on virhe, sillä siinä on katsottu, että SEA Handling SpA:n toiminnan jatkuneen Airport Handling SpA:n toimintana

6)

Kuudes kanneperuste, jonka mukaan SEUT 108 artiklaa on rikottu ja sovellettu väärin katsomalla, että väitetty tuki on peräisin valtiolta

Riidanalaisessa päätöksessä on virhe, sillä siinä on katsottu, että SEA Handling SpA:n päätös perustaa Airport Handling SpA ja luovuttaa sille alkupääoma on viranomaisten tekemä.

7)

Seitsemäs kanneperuste, jonka mukaan SEUT 108 artiklaa on rikottu ja sovellettu väärin katsomalla, että asiassa ei ole toimittu kannattavuuden vaatimuksia noudattaen.

Riidanalaisessa päätöksessä on virhe, sillä siinä on katsottu, että SEA Handling SpA:n päätös perustaa Airport Handling SpA ei ole ratkaisu, johon markkinataloudessa toimiva huolellinen toimija olisi päätynyt.