17.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 409/52


22. septembril 2014 esitatud hagi – Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-673/14)

2014/C 409/73

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: avvocato dello Stato A. De Stefano ja G. Palmieri)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Itaalia valitsus vaidlustab Euroopa Liidu Kohtus Euroopa Komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C (2014) 4537 final, mis tehti teatavaks 10. juulil 2014 ning mis käsitleb äriühingu Airport Handling S.p.A. asutamist äriühingu SEA S.p.A. poolt.

Selle otsusega algatas Euroopa Komisjon ametliku uurimismenetluse Itaalia Vabariigi suhtes, võttes esialgse seisukoha, et:

äriühingu Airport Handling S.p.A. asutamine SEA S.p.A: poolt ning selle kapitali 25 miljoni euro suuruse sissemakse tegemine kujutab endast siseturuga kokkusobimatut riigiabi;

äriühingut Airport Handling S.p.A. võib pidada äriühingu SEA Hangling S.p.A. õigusjärglaseks, kes saab sel moel edasi abi, mida viimatinimetatud äriühingule anti ning mis on 19. detsembri 2012. aasta otsuse C (2012) 9448 final esemeks; seetõttu astus Airport Handling S.p.A. SEA Handling S.p.A. asemele selle abi tagasimaksmise kohustust puudutavas.

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud lojaalse koostöö põhimõtet ja nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999 artikleid 10 ja 13.

Vaidlustatud otsust vastu võttes ei võetud arvesse tõendeid ja kohtulahendeid, mille Itaalia ametiasutused esitasid uurimisele eelnevas faasis, ning rikuti Euroopa Kohtu poolt korduvalt kinnitust leidnud põhimõtet, mille kohaselt komisjon ja liikmesriigid on kohustatud tegema lojaalset koostööd, et ületada raskused, mis ilmnevad riigiabi tagasinõudmise otsuse rakendamisel.

2.

Teine väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud haldustegevuse hoolsuse ja erapooletuse põhimõtteid.

Komisjon ei analüüsinud nõuetekohase hoolsusega teavet, mille Itaalia ametiasutused esitasid uurimisele eelnevas faasis; selle tulemusel tehti vaidlustatud otsus ebatäpsest faktilisest raamistikust lähtudes.

3.

Kolmas väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud haldustegevuse ettevaatlikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

Vaidlustatud otsusega rikutakse neid põhimõtteid, mille kohaselt oleks tulnud oodata ära vähemalt 19. detsembri 2012. aasta otsuse C (2012) 9448 final peale esitatud hagi kohta tehtav esimese astme kohtu lahend; seeläbi sekkuti enneaegselt alles asutatud äriühingu tegevusse.

4.

Neljas väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud ELTL artikleid 108, 120, 145 ja 146.

Vaidlustatud otsus, mis on tehtud eeldatavasti ebatäpsest faktilisest raamistikust lähtudes, takistab SEA S.p.A-l tegutseda Milano lennujaamades käitlemisturul ja tagada nende lennujaamade haldajana teenuse jätkuvus.

5.

Viies väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud ELTL artiklit 108 seoses SEA Handling S.p.A. ja Airport Handling S.p.A. vahelise väidetava majandustegevuse jätkuvusega.

Vaidlustatud otsuses on ekslikult asutud seisukohale, et SEA Handling S.p.A: ja Airport Handling S.p.A. vahel esineb jätkuvus.

6.

Kuues väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud ELTL artiklit 108 seoses riigi vastutusega väidetava abi eest.

Vaidlustatud otsuses on ekslikult asutud seisukohale, et ametivõimud vastutavad SEA S.p.A. otsuse eest asutada Airport Handling S.p.A. ning anda talle algkapital.

7.

Seitsmes väide, et on rikutud ja vääralt kohaldatud ELTL artiklit 108 seoses väidetava majandusliku ebaratsionaalsusega.

Vaidlustatud otsuses on ekslikult asutud seisukohale, et SEA S.p.A. otsus asutada Airport Handling S.p.A. ei vasta turutingimustes tegutseva ettevaatliku ettevõtja käitumisele.