17.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 409/52


Sag anlagt den 22. september 2014 — Italien mod Kommissionen

(Sag T-673/14)

2014/C 409/73

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Den Italienske Republik (ved avvocato dello Stato A. De Stefano og G. Palmieri, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den italienske regering har for Den Europæiske Unions Ret anfægtet Europa-Kommissionens afgørelse K (2014) 4537 endelig af 9. juli 2014, meddelt den 10. juli 2014, vedrørende selskabet SEA S.p.A.’s oprettelse af selskabet Airport Handling S.p.A.

Kommissionen indledte med denne afgørelse en formel undersøgelse i forhold til Den Italienske Republik, idet den indledningsvis fastslog følgende:

SEA S.p.A.’s oprettelse af selskabet Airport Handling S.p.A. og det deraf følgende kapitalindskud på 25 mio. EUR udgør statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked.

Selskabet Airport Handling S.p.A. kan anses for selskabet SEA Handling S.p.A.’s efterfølger, idet det således fortsætter med at være begunstiget af den støtte, som dette selskab modtog, og som var genstand for afgørelse K (2012) 9448 endelig af 19. december 2012, hvorfor Airport Handling S.p.A. er indtrådt i SEA Handling S.p.A.’s forpligtelse til at tilbagebetale denne støtte.

Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål fremsat syv anbringender.

1.

Første anbringende om en tilsidesættelse og urigtig anvendelse af princippet om loyalt samarbejde og af artikel 10 og 13 i forordning (EF) nr. 659 af 22. marts 1999.

Den anfægtede afgørelse blev vedtaget uden at tage hensyn til de beviser og vurderinger, som de italienske myndigheder forelagde under sagsoplysningen, hvilket, som EU-Domstolen flere gange har fastslået, er i strid med princippet om, at Kommissionen og medlemsstaterne har en forpligtelse til at samarbejde loyalt med henblik på at overvinde de vanskeligheder, som kan opstå under gennemførelsen af en afgørelse om at tilbagesøge statsstøtte.

2.

Andet anbringende om en tilsidesættelse og urigtig anvendelse af princippet om omhu og upartiskhed ved den administrative sagsbehandling.

Kommissionen har ikke foretaget en tilstrækkeligt omhyggelig undersøgelse af de oplysninger, der er fremlagt af de italienske myndigheder under oplysningen af sagen, og har således støttet den anfægtede afgørelse på en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder.

3.

Tredje anbringende om en tilsidesættelse og urigtig anvendelse af forsigtigheds- og proportionalitetsprincippet ved den administrative sagsbehandling.

Den anfægtede afgørelse er i strid med disse principper, der indebar en pligt til at afvente i hvert fald resultatet af sagen i første instans vedrørende anfægtelsen af afgørelse K (2012) 9448 endelig af 19. december 2012, og den anfægtede afgørelse har således øvet en for tidlig indvirkning på en virksomhedsoperation, der var under igangsættelse.

4.

Fjerde anbringende om en tilsidesættelse og urigtig anvendelse af artikel 108 TEUF, 120 TEUF, 145 TEUF og 146 TEUF.

Den anfægtede afgørelse har på grundlag af en angiveligt urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder hindret SEA S.p.A. i at virke på markedet for handling i Milanos lufthavne og sikre tjenestens kontinuitet i dens egenskab af disse lufthavnes forvalter.

5.

Femte anbringende om en tilsidesættelse og urigtig anvendelse af artikel 108 TEUF hvad angår den udledte kontinuitet mellem SEA Handling og Airport Handlings virksomhedsaktiviteter.

Den anfægtede afgørelse er urigtig, for så vidt som det fastslås, at der er kontinuitet mellem SEA Handling S.p.A. og Airport Handling S.p.A..

6.

Sjette anbringende om en tilsidesættelse og urigtig anvendelse af artikel 108 TEUF for så vidt som den angivelige støtte tilregnes staten.

Den anfægtede afgørelse er urigtig, for så vidt som de offentlige myndigheder tilregnes SEA S.p.A.’s beslutning om at oprette Airport Handling S.p.A. og at tilføre selskabet en indledende kapital.

7.

Syvende anbringende om en tilsidesættelse af og urigtig anvendelse af artikel 108 TEUF hvad angår den angiveligt manglende økonomiske rationalitet.

Den anfægtede afgørelse er urigtig, for så vidt som det fastslås, at SEA S.p.A.’s beslutning om at oprette Airport Handling S.p.A. ikke svarer til en adfærd, der udvises af en påpasselig økonomisk aktør, som opererer på markedsøkonomiske vilkår.