17.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 409/52


Žaloba podaná dne 22. září 2014 – Itálie v. Komise

(Věc T-673/14)

2014/C 409/73

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: A. De Stefano, avvocato dello Stato, G. Palmieri, zmocněnkyně)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Italská vláda napadla u Tribunálu Evropské unie rozhodnutí Evropské komise C(2014) 4537 final ze dne 9. července 2014, oznámené dne 10. července 2014 a týkající se založení společnosti Airport Handling S.p.A. společností SEA S.p.A.

Tímto opatřením Evropská komise zahájila formální vyšetřování týkající se Italské republiky a po předběžných zjištěních rozhodla, že:

založení společnosti Airport Handling S.p.A. společností SEA S.p.A. a následný kapitálový vklad ve výši 25 milionů eur představuje státní podporu neslučitelnou s vnitřním trhem;

společnost Airport Handling S.p.A. lze považovat za právní nástupkyni společnosti SEA Handling S.p.A., a tudíž za pokračující příjemkyni podpor, které byly poskytnuty této společnosti a které byly předmětem rozhodnutí C(2012) 9448 final ze dne 19. prosince 2012, s tím důsledkem, že na společnost Airport Handling S.p.A. přechází závazek společnosti SEA Handling S.p.A. vrátit tyto podpory.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití zásady loajální spolupráce a článků 10 a 13 nařízení (ES) č. 659 ze dne 22. března 1999.

Napadené rozhodnutí bylo přijato, aniž by se zohlednily důkazy a skutečnosti oznámené italskými orgány během fáze před vyšetřováním a v rozporu se zásadou, která byla mnohokrát potvrzená Soudním dvorem, podle které Komise a členské státy musejí loajálně spolupracovat s cílem překonat obtíže, které vzniknou v rámci výkonu rozhodnutí o vrácení státní podpory.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití zásady řádné péče a nestrannosti postupu správního orgánu.

Komise nepřezkoumala s náležitou péčí informace poskytnuté italskými orgány během fáze před vyšetřováním, a v důsledku toho založila napadené rozhodnutí na nesprávně zjištěném skutkovém stavu.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití zásady obezřetnosti a proporcionality postupu správního orgánu.

Napadené rozhodnutí porušuje tyto zásady, které vyžadují počkat alespoň na výsledek řízení zahájených v prvním stupni proti rozhodnutí C(2012) 9448 final ze dne 19. prosince 2012, a v důsledku toho předčasně zasahuje do činnosti podniku ve fázi jejího začátku.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití článků 108, 120, 145 a 146 SFEU.

Na základě údajně zkresleného skutkového stavu napadené rozhodnutí brání společnosti SEA S.p.A. v jejím působení na trhu provozování letišť na letištích v Miláně a v zajištění kontinuity těchto služeb coby provozovatel těchto letišť.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití článku 108 SFEU, s odkazem na konstatovanou kontinuitu mezi činnostmi podniku SEA Handling a Airport Handling.

Napadené rozhodnutí nesprávně konstatuje, že existuje kontinuita mezi společnostmi SEA Handling S.p.A. a Airport Handling S.p.A.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití článku 108 SFEU, s odkazem na konstatování, že údajná podpora je přičitatelná státu.

Napadené rozhodnutí nesprávně konstatuje, že rozhodnutí společnosti SEA S.p.A. založit společnost Airport Handling S.p.A. a poskytnout této společnosti počáteční základní kapitál je přičitatelné veřejným orgánům

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z porušení a nesprávného použití článku 108 SFEU, s odkazem na údajnou neexistenci hospodářské účelnosti.

Napadené rozhodnutí nesprávně konstatuje, že rozhodnutí společnosti SEA S.p.A. založit společnost Airport Handling S.p.A. neodpovídá chování obezřetného hospodářského subjektu působícího v tržním hospodářství.