17.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 409/52


Жалба, подадена на 22 септември 2014 г. — Италия/Комисия

(Дело T-673/14)

2014/C 409/73

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Република Италия (представители: A. De Stefano, avvocato dello Stato, G. Palmieri)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Италианското правителство обжалва пред Общия съд на Европейския съюз връченот на 10 юли 2014 г. Решение C (2014) 4537 окончателен на Европейската комисия от 9 юли 2014 г. относно учредяването от дружеството SEA S.p.A. на дружеството Airport Handling S.p.A.

С решението Европейската комисия започва формално разследване срещу Италианската република, приемайки за установено, че:

учредяването от дружеството SEA S.p.A. на дружеството Airport Handling S.p.A. и последвалото внасяне като капитал на сумата 25 милиона евро представлява несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ;

дружеството Airport Handling S.p.A. може да се счита за приемник на дружеството SEA Handling S.p.A., което продължава да използва по този начин получените от последното помощи, предмет на Решение C (2012) 9448 окончателен от 19 декември 2012 г., а от това следва, че Airport Handling S.p.A. е встъпило в задължението на SEA Handling S.p.A. да възстанови тези помощи.

Жалбоподателят излага седем правни основания в подкрепа на своята жалба.

1.

Първото основание е изведено от нарушението и неправилното прилагане на принципа за лоялно сътрудничество и на членове 10 и 13 от Регламент (ЕО) № 659/1999 г.

Обжалваното решение било прието без да се вземат под внимание предоставените от италианските власти доказателства и данни на етапа на предварителното производство и в нарушение на многократно потвърждавания от Съда принцип, че Комисията и държавите членки са длъжни да си сътрудничат лоялно, за да преодолеят трудностите, които възникват на етапа на осъществяване на дадено решение за възстановяване на държавна помощ.

2.

Второто основание е изведено от нарушението и неправилното прилагане на принципа на полагане на дължима грижа и за безпристрастност в действията на администрацията.

На етапа на предварителното разследване Комисията не разгледала с дължима грижа предоставените от италианските власти данни, поради което основала обжалваното решение на погрешно пресъздадени обстоятелства.

3.

Третото основание е изведено от нарушението и неправилното прилагане на принципа на предпазливост и пропорционалност в действията на администрацията.

Обжалваното решение нарушавало тези принципи, предполагащи да се изчака поне постановяване на съдебните решения на първа инстанция в производствата, образувани срещу Решение C (2012) 9448 окончателен от 19 декември 2012 г., което представлявало преждевременно вмешателство в началния етап от дейността на предприятието.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушението и неправилното прилагане на членове 108, 120, 145 и 146 ДФЕС.

С погрешното пресъздаване на обстоятелствата обжалваното решение препятствало SEA S.p.A. да осъществява дейност на пазара на наземни услуги на летищата в Милано и да гарантира приемственост на услугите в качеството му на оператор на тези летища.

5.

Петото основание е изведено от нарушението и неправилното прилагане на член 108 ДФЕС поради позоваването на предполагаема приемственост между търговската дейност на SEA Handling и тази на Airport Handling.

В обжалваното решение била допусната грешка с твърдението, че е налице правоприемственост между SEA Handling S.p.A. и Airport Handling S.p.A.

6.

Шестото основание е изведено от нарушението и неправилното прилагане на член 108 ДФЕС поради позоваването на предполагаема отговорност на държавата за твърдяната помощ.

В обжалваното решение била допусната грешка с твърдението, че публичните власти са отговорни за решението на SEA S.p.A. да учреди Airport Handling S.p.A. и да му предостави първоначален дружествен капитал.

7.

Седмото основание е изведено от нарушението и неправилното прилагане на член 108 ДФЕС поради позоваването на предполагаема липса на икономическа целесъобразност.

В обжалваното решение била допусната грешка с твърдението, че решението на SEA S.p.A. да учреди Airport Handling S.p.A. не отговаря на поведението на предпазливия икономически оператор, който действа в рамките на пазарна икономика.