12.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 7/28


Obvestilo o začetku postopka prenehanja v skladu z Direktivo 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij

2011/C 7/09

Okrožno sodišče v Reykjaviku se je 22. novembra 2010 odločilo, da se v skladu z delom B poglavja XII islandskega zakona št. 161/2002 o finančnih podjetjih (prim. točki 3 in 4 začasne določbe V istega zakona) začne postopek prenehanja za banko Kaupthing Bank hf., reg. št. 560882-0419, Borgartun 26, Reykjavik, Islandija (v nadaljnjem besedilu: Kaupthing).

Islandski finančni nadzorni organ je 9. oktobra 2008 v skladu z zakonom št. 161/2002 (prim. člen 5 zakona št. 125/2008) prevzel vlogo skupščine delničarjev banke Kaupthing in imenoval odbor za razpustitev banke. Odbor za razpustitev je bil pooblaščen, da v skladu z zakonom št. 2/1995 in členom 100a zakona št. 161/2002 uporablja vsa pooblastila upravnega odbora banke Kaupthing.

S sklepom okrožnega sodišča v Reykjaviku z dne 24. novembra 2008 je bil banki Kaupthing odobren moratorij do 13. februarja 2009. Moratorij je bil podaljšan tri krat. Ker je v skladu z islandskim pravom pri pravnih osebah možen največ dvoletni moratorij, je bil moratorij nazadnje podaljšan do 24. novembra 2010.

Z začasnimi določbami zakona št. 44/2009 o spremembi zakona št. 161/2002, ki je začel veljati 22. aprila 2009, je bila uvedena posebna določba o začetku postopka prenehanja za finančne institucije, ki jim je bil pred začetkom veljave zakona odobren moratorij. Skladno s to posebno določbo morajo odstavek 1 člena 101 ter členi 102, 103 in 103a zakona št. 161/2002, kakor so bili spremenjeni z odstavkom 1 člena 5 in členi 6–8 zakona št. 44/2009, veljati za moratorij na enak način, kot če bi se postopek prenehanja za banko začel na podlagi sklepa sodišča na dan začetka veljavnosti zakona. V skladu s tem se je postopek prenehanja za banko Kaupthing dejansko začel 22. aprila 2009, tj. ko je zakon začel veljati, okrožno sodišče v Reykjaviku pa je 25. maja 2009 imenovalo odbor za razpustitev banke.

Junija 2009 je bil objavljen poziv za prijavo terjatev z roki, ki jih je treba spoštovati. Poziv je bil objavljen med drugim v islandskem uradnem listu in Uradnem listu Evropske unije. Rok za prijavo terjatev se je iztekel 30. decembra 2009 in v tem času je bilo prejetih več kot 28 000 terjatev. Prijavljene terjatve so bile obravnavane že na štirih sestankih upnikov; zadnji je bil 3. decembra 2010.

V skladu s točko 2 začasne določbe V zakona št. 161/2002, kakor je bila spremenjena s členom 2 zakona št. 132/2010, je za nadaljevanje postopka prenehanja po izteku moratorija potreben sklep sodnih organov. Takšen sklep tudi potrjuje, da vsi ukrepi, ki so bili sprejeti med moratorijem, vključno z ukrepi, ki so bili sprejeti v skladu s členi 101–103 in členom 103a zakona št. 161/2002 po 22. aprilu 2009, ostanejo nespremenjeni. V kolikor je določanje prednosti terjatev odvisno od datuma sklepa sodišča o začetku postopka prenehanja, se uporabi datum začetka veljavnosti navedenega zakona, tj. 22. april 2009.

Odbor za razpustitev in likvidacijski odbor banke Kaupthing sta z dopisom z dne 17. novembra 2010 okrožno sodišče v Reykjaviku zaprosila, da bi se postopek prenehanja začel s sklepom sodišča. Sklep je bil podan 22. novembra 2010. Sodišče je na podlagi predloženih dokumentov ugotovilo, da so pogoji iz točke 3 odstavka 2 člena 101 zakona št. 161/2002 izpolnjeni, da banka Kaupthing ne bo mogla v celoti izpolniti svojih obveznosti do upnikov, ko bodo zapadle, in da te plačilne težave niso začasne. Navedlo je tudi, da bo sklep začel veljati 22. aprila 2009 (prim. točko 2 začasne določbe V zakona št. 161/2002, prim. člen 2 zakona št. 132/2010).

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 87/2006 o obvestilih o odločitvah o reorganizaciji in prenehanju finančnih institucij.

V Reykjaviku, 2. decembra 2010

Likvidacijski odbor banke Kaupthing Bank hf.

Ólafur GARðARSSON, odvetnik pri Vrhovnem sodišču

Davíð B. GÍSLASON, odvetnik pri okrožnem sodišču

Feldís L. ÓSKARSDÓTTIR, odvetnik pri okrožnem sodišču

Odbor za razpustitev banke Kaupthing Bank hf.

Steinar Thór GUðGEIRSSON, odvetnik pri Vrhovnem sodišču

Jóhannes Rúnar JÓHANNSSON, odvetnik pri Vrhovnem sodišču

Knútur THÓRHALLSSON

Theodór S. SIGURBERGSSON