15.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 198/21


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 26 marca 2015 r. – Staatssecretaris van Financiën/Customs Support Holland BV

(Sprawa C-144/15)

(2015/C 198/28)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Financiën

Strona pozwana: Customs Support Holland BV

Pytania prejudycjalne

1.

Czy pozycję CN 2304 należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona również koncentrat białka sojowego, który powstaje poprzez usunięcie pozostałych tłuszczów, węglowodanów (lub błonników) i substancji szkodliwych ze stałych pozostałości (tak zwana śruta sojowa) powstałych przy uzyskiwaniu oleju sojowego i poprzez tę ekstrakcję zostaje uzdatniony do stosowania jako dodatek do mieszanki odżywczej dla bardzo młodych cieląt?

2.

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej, czy koncentrat białka sojowego uzyskiwany w sposób opisany w pytaniu pierwszym jest objęty pozycją CN 2308, czy też pozycją CN 2309?