14.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/10


Slutsatser från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om dubbla karriärer för idrottare

2013/C 168/04

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR

SOM ERINRAR OM:

att rådet den 20 maj 2011 upprättade en EU-arbetsplan för idrott för 2011–2014, där man framhöll betydelsen av utbildning och kvalifikationer inom idrott och inrättade Expertgruppen för utbildning inom idrott för att utarbeta ett förslag till europeiska riktlinjer om dubbla karriärer,

SOM VÄLKOMNAR

EU:s riktlinjer om dubbla karriärer för idrottare, som utarbetades av medlemsstaternas och kommissionens expertgrupp för utbildning inom idrott på förslag från ad hoc-expertgruppen i fråga om dubbla karriärer och som uppmanar till en rad politiska åtgärder till stöd för dubbla karriärer inom idrott1, (1)

BEAKTAR FÖLJANDE:

1.

I dessa slutsatser från rådet avses med idrottare en idrottstalang eller en elitidrottare, manlig eller kvinnlig, inbegripet idrottare med funktionsnedsättning med hänsyn till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Med idrottstalang avses en idrottare som av en idrottsorganisation, ett styrorgan eller staten erkänts som en idrottare med potential att bygga upp en elitidrottskarriär.

Med elitidrottare avses en idrottare som ingått ett professionellt avtal med en arbetsgivare inom idrottssektorn eller en idrottsorganisation eller som av en idrottsorganisation, ett styrorgan eller staten tillerkänts status som elitidrottare på grundval av dokumenterade framgångar och resultat.

2.

Med dubbel karriär avses att en idrottare utan orimliga personliga ansträngningar kan kombinera sin idrottskarriär med utbildning och/eller arbete på ett flexibelt sätt genom högkvalitativ utbildning i syfte att skydda sina intressen vad gäller moral, hälsa, utbildning och yrkesliv, utan att något av dessa mål äventyras, med särskild inriktning på unga idrottares kontinuerliga formella utbildning.

3.

Idrottsresultat på högsta nivå måste kunna kombineras med utbildning och karriär så att idrottare kan öka sina prestationer för att ytterligare bidra till samhället. Idrottare får kunskap, färdigheter och kompetens genom sitt idrottsengagemang. Rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande (2) ger medlemsstaterna grund för att erkänna och validera dessa.

4.

Främjande av dubbla karriärer bidrar till flera av syftena i Europa 2020-strategin (3) (förebyggande av skolavhopp, fler personer med examen från högre utbildning, ökad anställbarhet) och gör idrottspolitiken mer effektiv genom att fler idrottare stannar kvar inom idrottssystemet.

5.

Idrottare tränar och/eller tävlar regelbundet utomlands i allt högre utsträckning, vilket gör det mer komplicerat att förena en idrottskarriär med skola, studier eller en karriär utanför idrotten. Dessa idrottare utgör en av de mest internationellt rörliga delarna av Europas befolkning.

6.

Idrottare bidrar på ett viktigt sätt till bilden av idrott och fysisk aktivitet, förmedlar positiva värderingar såsom rättvisa och prestationsvilja till samhället samt fungerar som förebilder för att rekrytera unga idrottare. Dessutom är de viktiga representanter för sina hemländer. I detta sammanhang har alla idrottsorganisationer och regeringar ett ansvar för att göra det möjligt för idrottare att kunna ha en dubbel karriär så att de inte missgynnas när deras idrottskarriär är över (4).

7.

Idrott för barn måste alltid utövas i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Man bör särskilt se till att barns deltagande i förberedelser för idrott på hög nivå inte är kontraproduktivt eller skadligt för deras fysiska, sociala eller emotionella välbefinnande (4).

8.

De huvudsakliga utmaningarna när det gäller kvaliteten på utbildning och stödtjänster för idrottare som deltar i idrott på hög nivå i Europa är

säkerställandet av idrottares utveckling, särskilt inom idrotter med tidig specialisering (som utövas i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter) och för ungdomar i utbildning,

balansen mellan idrottsträning och utbildning och, i ett senare skede av livet, balansen mellan idrottsträning och anställning,

den fas som inträder efter en avslutad idrottskarriär för idrottare, inbegripet de som lämnar systemet tidigare än planerat (4).

9.

För att kunna tävla på hög nivå tvingas ett stort antal idrottare komplettera sin idrottsfinansiering, ofta genom stöd från familjen, studielån eller genom deltids- eller heltidsanställning. Idrotten förlorar vissa idrottare eftersom det är svårt att kombinera deras karriärer med utbildning och/eller arbete.

10.

Det finns stora fördelar med att idrottare kan kombinera en idrottskarriär med utbildning och/eller arbete, inklusive hälsorelaterade fördelar (t.ex. balanserad livsstil och minskad stress), utvecklingsmässiga fördelar (t.ex. utveckling av färdigheter som tillämpas inom idrott, utbildning och andra områden i livet), sociala fördelar (utvidgade sociala nätverk och sociala stödsystem) och bättre utsikter till anställning i framtiden.

Europeiska unionens råd och företrädarna för medlemsstaternas regeringar

UPPMANAR I DETTA SAMMANHANG EU:S MEDLEMSSTATER, IDROTTSORGANISATIONER OCH INTRESSENTER ATT, INOM RAMEN FÖR SINA BEFOGENHETER OCH ANSVARSOMRÅDEN OCH MED BEAKTANDE AV IDROTTSORGANISATIONERNAS OBEROENDE:

1.

på grundval av principerna i EU:s riktlinjer om dubbla karriärer för idrottare, utarbeta en policyram och/eller nationella riktlinjer för dubbla karriärer med deltagande av alla centrala intressenter, t.ex. ministerier för idrott, hälsa, utbildning, sysselsättning, försvar, ungdomsfrågor, inrikes frågor och finansfrågor m.fl., idrottsorganisationer, styrorgan, utbildningsanstalter, företag, handelskammare och sammanslutningar för arbetstagare samt idrottarnas representativa organ,

2.

främja samarbete och överenskommelser i samband med utveckling och genomförande av dubbla karriärer mellan alla berörda intressenter,

3.

uppmuntra sektorsövergripande samarbete och stödja innovativa åtgärder och forskning som syftar till att identifiera och lösa de problem som idrottare ställs inför både i sin utbildning och på sin arbetsplats,

4.

främja utbyte av god praxis och erfarenheter av dubbla karriärer mellan medlemsstaterna på lokal, regional och nationell nivå,

5.

se till att åtgärder till stöd för dubbla karriärer, i de fall sådana finns, tillämpas på samma sätt för idrottsmän och idrottskvinnor med beaktande av de särskilda behoven hos idrottare med funktionsnedsättning,

6.

uppmana idrottsorganisationer och utbildningsanstalter att se till att endast personal med lämpliga kvalifikationer eller lämplig utbildning arbetar eller ägnar sig åt frivilligarbete till stöd för idrottare med dubbla karriärer,

7.

främja användningen av kvalitetsstandarder i idrottsakademier och i träningscentrum för högpresterande, till exempel när det gäller personal, säkerhets- och trygghetsarrangemang samt insyn i idrottarnas rättigheter,

8.

vad gäller utbildning för idrottare

tillåta anpassade vägar för idrottare inom relaterade policyramar och/eller rättsliga ramar så att de kan förena idrottsaktiviteter med utbildning, möjligen inom ramen för utbildningsanstalternas nätverk; anpassade akademiska cykler, individuella utbildningsvägar, distansundervisning och e-lärande, kompletterande handledning och flexibilitet när det gäller tentamensscheman kan vara till hjälp i detta sammanhang,

överväga fördelarna med att inrätta ett nationellt system för kvalitetsackreditering för tjänster för dubbla karriärer i träningscentrum, idrottsskolor, idrottsakademier, idrottsklubbar, idrottsförbund och/eller universitet,

överväga att stödja att utbildningsanstalter samarbetar på nationell nivå och mellan medlemsstaterna om anpassade utbildningsprogram, samt prioriterar arbetet med att inrätta likvärdighet mellan kvalificeringsnivåer i enlighet med den europeiska referensramen för kvalifikationer,

överväga åtgärder som underlättar och främjar geografisk rörlighet för idrottare, så att de kan kombinera idrottskarriären med utbildningsprogram utomlands,

främja utvecklingen av utbildningsprogram och/eller kvalifikationer i idrottssektorn för idrottare genom att uppmuntra relationer mellan tillhandahållare av utbildning och idrottsorganisationer,

fortsätta arbetet med att inom de nationella referensramarna för kvalifikationer anpassa idrottskurser, kvalifikationer och certifiering för yrken inom stödtjänster för dubbla karriärer till den europeiska referensramen för kvalifikationer,

9.

vad gäller arbete för idrottare

stödja särskilda evenemang (seminarier, konferenser, workshoppar, evenemang för nätverksbyggande, jobbmässor) för idrottare som lyfter fram betydelsen av dubbla karriärer och informerar idrottarna om relevanta tillgängliga tjänster och stöd för arbete,

överväga om särskilda program bör skapas för dubbla karriärer för idrottare som arbetar i den offentliga sektorn, vilket också skulle tjäna som exempel på bästa praxis för andra arbetsgivare,

beakta möjligheterna till åtgärder för att avhjälpa de problem som idrottare kan ställas inför på grund av sitt oregelbundna deltagande på arbetsmarknaden,

främja vägledning och stöd till elitidrottare som ska gå i pension, så att de kan förbereda sig inför och inleda och bygga upp en karriär på den bredare arbetsmarknaden när deras idrottskarriär är över,

ta upp dubbla karriärer på dagordningen för den sociala dialogen på nationell nivå och EU-nivå,

10.

vad gäller idrottares hälsa

i förekommande fall beakta stöd till samarbeten mellan idrotts-, hälso- och utbildningsmyndigheter för att tillhandahålla sjukvård och psykologiskt stöd till idrottare genom utbildningsprogram på områdena för livskunskap, hälsosam livsstil, näringslära, skadeförebyggande och återhämtningsmetoder, med tyngdpunkten på minderårigas moraliska integritet och övergångsperioden i slutet av en idrottskarriär,

folkhälsomyndigheter och privata försäkringsgivare uppmanas att i förekommande fall överväga försäkringsvillkor som skulle ge arbetsgivare, arbetande idrottare och pensionerade idrottare utökat arbetstagarskydd mot idrottsrelaterade skador, med tyngdpunkten på övergångsperioden i slutet av en idrottskarriär,

11.

vad gäller idrottares finanser

i förekommande fall utforska inrättandet eller vidareutvecklingen av system för ekonomiskt stöd för studerande idrottare som återspeglar de olika skedena i en dubbel karriär,

i förekommande fall beakta utformningen av särskilda stipendier för dubbla karriärer vid institutioner för högre utbildning och utbildning, som gör det möjligt för idrottare att kombinera utbildning och idrott; dessa stipendier skulle kunna bestå av ekonomiskt stöd till vissa idrottsrelaterade utgifter, betalning av avgifter för särskilda utbildningsprogram eller stödtjänster, med särskild hänsyn till övergångsperioden i slutet av en idrottskarriär,

UPPMANAR IDROTTSORGANISATIONERNA ATT, MED BEAKTANDE AV DERAS OBEROENDE:

1.

säkerställa stöd för idrottares dubbla karriärer på alla interna nivåer (t.ex. genom att utse kompetenta rådgivare med uppgift att stödja idrottare under hela deras idrottskarriär, genom att ansvariga tränare och stödpersonal tar hänsyn till kraven vad gäller utbildning och/eller arbete, genom att planera nationella och internationella idrottsevenemang på ett sådant sätt att hänsyn tas till kraven på idrottares utbildning och/eller arbete och även så att idrottarna skyddas från överansträngning) (5),

2.

utarbeta, leda eller delta fullt ut i de nätverk och mekanismer som inrättats i medlemsstaterna och/eller av offentliga idrottsmyndigheter för att utarbeta och genomföra tjänster för dubbla karriärer till förmån för idrottare,

3.

beakta utnämningen av särskilda ambassadörer för dubbla karriärer för att visa att det är möjligt att både ha en idrottskarriär på toppnivå och lyckas med utbildning och/eller arbete,

4.

samarbeta med handelskammare, sammanslutningar för arbetstagare och företag för att öka medvetenheten om vilka positiva aspekter och fördelar för arbetsgivaren som idrottare kan bidra med och samtidigt främja flexibla arbetsformer för idrottare,

5.

uppmuntra till förhandlingar om sponsringsavtal med företag som ger idrottare arbetslivserfarenhet, privilegierad rekrytering och flexibla arbetsformer vid sponsorföretaget eller dess partnerföretag,

6.

i förekommande fall involvera idrottarnas representativa organ vid utarbetandet av politiska åtgärder på området för dubbla karriärer,

UPPMANAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN ATT:

1.

på grundval av EU:s riktlinjer för dubbla karriärer för idrottare överväga lämplig uppföljning inom ramen för rådets andra arbetsplan för idrott, däribland studera olika sätt att mäta genomförandet av politiska åtgärder på området för dubbla karriärer i hela EU som medlemsstaterna kan använda på frivillig grund,

2.

stödja nätverk för dubbla karriärer, som sammanför föreningar för idrottare, företag, handelskammare och sammanslutningar för arbetstagare, idrottsorganisationer, utbildningsanstalter, nationella och lokala myndigheter samt coacher för att möjliggöra utbyte av information och bästa praxis på EU-nivå,

3.

främja och stödja utbytet av bästa praxis i EU i fråga om dubbla karriärer för idrottare, bland annat genom stöd till projekt och till spridning av resultaten från dessa inom ramen för berörda finansieringssystem och finansieringsprogram,

4.

stödja ett övervakningssystem och/eller forskning som bygger på den internationella aspekten av program för dubbla karriärer, särskilt vad gäller följderna av övergångar i idrottares liv, främjande av idrottares utveckling inom idrotter som kräver tidig specialisering, effektiviteten hos åtgärder och stödtjänster i medlemsstaterna och elitidrottares återinträde på arbetsmarknaden,

5.

i samarbete med intressenterna på området stödja utarbetandet av en uppsättning lägsta kvalitetskrav på europeisk nivå, som kan fungera som referenspunkt för nationella tjänster för dubbla karriärer och resurser, vilket ger insyn och garantier för kvalitet, säkerhet och trygghet för idrottare, även utomlands.


(1)  Dok. 17208/12.

(2)  EUT C 398, 22.12.2012, s. 1.

(3)  KOM(2010) 2020 slutlig.

(4)  Granskningsreservation från IT.

(5)  Granskningsreservation från IT.