14.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 168/10


Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o dvojitých kariérach športovcov

2013/C 168/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

PRIPOMÍNAJÚC:

že Rada 20. mája 2011 vytvorila pracovný plán Európskej únie pre šport na roky 2011 – 2014, v ktorom sa vyzdvihuje úloha vzdelávania, odbornej prípravy a kvalifikácií v športe a v ktorom sa zriadila skupina odborníkov pre „vzdelávanie a odbornú prípravu v športe“ s cieľom pripraviť návrh európskych usmernení o dvojitých kariérach;

VÍTAJÚC:

„Usmernenia EÚ pre dvojité kariéry športovcov“, ktoré vypracovali členské štáty a skupina odborníkov Komisie pre vzdelávanie a odbornú prípravu v športe na základe návrhu ad hoc skupiny expertov pre dvojité kariéry a ktoré podnecujú na prijatie niekoľkých opatrení s cieľom podporiť dvojité kariéry v športe (1);

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE:

1.

na účely týchto záverov Rady by sa pod pojmom „športovec“ mal rozumieť „talentovaný športovec“ alebo „vrcholový športovec“ ženského i mužského pohlavia vrátane zdravotne postihnutých športovcov, a to s prihliadnutím na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

pod pojmom „talentovaný športovec“ by sa mal rozumieť športovec, ktorého športová organizácia, riadiaci orgán alebo príslušný štát vníma ako športovca s potenciálom rozvíjať vrcholovú športovú kariéru,

pod pojmom „vrcholový športovec“ by sa mal rozumieť športovec, ktorý má profesionálnu zmluvu so zamestnávateľom v oblasti športu alebo športovou organizáciou alebo ho športová organizácia, riadiaci orgán alebo príslušný štát uznali na základe preukázaných úspechov a výsledkov za vrcholového športovca;

2.

pod pojmom „dvojitá kariéra“ by sa mal rozumieť stav, keď športovec dokáže bez neprimeraného osobného úsilia flexibilne spojiť svoju športovú kariéru so vzdelávaním a/alebo prácou prostredníctvom vysokokvalitnej odbornej prípravy, aby chránil svoje morálne, zdravotné, vzdelávacie a profesionálne záujmy bez toho, aby to ovplyvnilo niektorý z týchto cieľov, a to s osobitným dôrazom na nepretržité formálne vzdelávanie mladých športovcov;

3.

vrcholový športový výkon sa musí dať zosúladiť so vzdelávaním a kariérou, pri ktorej športovci dokážu zúročiť svoje silné stránky v ďalší prospech spoločnosti. Športovci získavajú znalosti, zručnosti a spôsobilosti športovaním. Odporúčanie Rady o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2) poskytuje členským štátom základ na ich uznávanie a overovanie;

4.

podpora dvojitých kariér športovcov prispieva k niekoľkým cieľom stratégie Európa 2020 (3) (predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, viac absolventov s vysokoškolským vzdelaním, vyššia zamestnateľnosť) a vďaka nej sú športové politiky efektívnejšie, pretože v športovom systéme sa udrží viac športovcov;

5.

športovci v čoraz väčšej miere pravidelne trénujú a/alebo súťažia v zahraničí, čím sa zosúladenie športovej kariéry a školy, štúdia alebo mimošportovej kariéry stáva zložitejšou záležitosťou. Títo športovci predstavujú jednu z medzinárodne najmobilnejších zložiek európskeho obyvateľstva;

6.

športovci významne prispievajú k obrazu športu a fyzickej aktivity, odovzdávajú spoločnosti pozitívne hodnoty, ako je napr. čestnosť a túžba po úspechu, a slúžia ako vzorové modely pre nábor mladých športovcov. Okrem toho sú dôležitými reprezentantmi svojich krajín. V tejto súvislosti nesú všetky športové organizácie a vlády zodpovednosť za to, aby športovcom umožnili uspieť v rámci dvojitých kariér a zabezpečiť tak, že po skončení svojej kariéry nebudú znevýhodnení (4);

7.

športovanie detí musí byť vždy v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa. Osobitná starostlivosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby zapojenie detí do prípravy na vrcholový šport nebolo kontraproduktívne a nepoškodzovalo ich fyzický, sociálny alebo citový stav (4);

8.

v súvislosti s kvalitou vzdelávania a podporných služieb pre športovcov, ktorí športujú v Európe na vrcholovej úrovni, sú najväčšími výzvami:

zabezpečenie rozvoja športovcov, okrem iného najmä v športoch, u ktorých sa vyžaduje špecializácia od raného veku (v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa), ako aj u mladých ľudí, ktorí sú zapojení do vzdelávania a odbornej prípravy,

rovnováha medzi športovou prípravou a vzdelávaním a, počas neskoršej fázy v živote, rovnováha medzi športovou prípravou a zamestnaním,

fáza ukončovania športovej kariéry športovcov vrátane tých, ktorí systém športovania opustili skôr, než sa plánovalo (4);

9.

značný počet športovcov, ktorí chcú súťažiť na vrcholovej úrovni, je nútený prispievať na financovanie svojich športových aktivít, často prostredníctvom rodinnej podpory, študentských úverov alebo práce na čiastočný alebo plný úväzok. Niektorí športovci oblasť športu celkom opúšťajú, pretože je pre nich ťažké spájať športovú kariéru so vzdelávaním a/alebo prácou;

10.

schopnosť spojiť športovú kariéru so vzdelávaním a/alebo prácou prináša pre športovcov značné výhody vrátane prínosu pre zdravie (napríklad vyrovnaný životný štýl a znížená miera stresu), výhod v súvislosti s osobnostným rozvojom (napríklad rozvoj zručností, ktoré sa dajú využiť v športe, vo vzdelávaní alebo v iných oblastiach života), sociálnych výhod (rozšírené sociálne siete a systémy sociálnej podpory), ako i lepšie vyhliadky na zamestnanie v budúcnosti;

V TEJTO SÚVISLOSTI VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ, ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE A ZAINTERESOVANÉ STRANY, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ A OBLASTÍ ZODPOVEDNOSTI S OHĽADOM NA NEZÁVISLOSŤ ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ:

1.

vytvorili na základe zásad uvedených v usmerneniach EÚ pre dvojité kariéry športovcov politický rámec a/alebo vnútroštátne usmernenia týkajúce sa dvojitých kariér so zapojením kľúčových zainteresovaných strán, ako napríklad ministerstiev športu, zdravotníctva, vzdelávania, práce, obrany, mládeže, vnútra a financií a iných orgánov, športových organizácií, riadiacich orgánov, vzdelávacích inštitúcií, podnikov, obchodných komôr a odborov, ako aj organizácií zastupujúcich záujmy športovcov;

2.

podporovali spoluprácu a dohody v záujme rozvoja a realizácie dvojitých kariér medzi všetkými príslušnými zainteresovanými stranami;

3.

podnecovali prierezovú spoluprácu a podporovali inovatívne opatrenia a výskum s cieľom stanoviť a vyriešiť problémy, ktorým športovci čelia v oblasti vzdelávania a v práci;

4.

podporovali výmenu osvedčených postupov a skúseností, pokiaľ ide o dvojité kariéry, medzi členskými štátmi na miestnej, regionálnej i celoštátnej úrovni;

5.

zabezpečili, aby sa existujúce opatrenia na podporu dvojitých kariér uplatňovali rovnako v súvislosti so športovcami a športovkyňami a aby sa prihliadalo na osobitné potreby zdravotne postihnutých športovcov;

6.

nabádali športové organizácie a vzdelávacie inštitúcie, aby zabezpečili, že práci alebo dobrovoľníckej činnosti zameranej na podporu športovcov s dvojitou kariérou sa bude venovať len primerane kvalifikovaný alebo školený personál;

7.

presadzovali využívanie noriem kvality na športových akadémiách a v tréningových centrách vrcholového športu, napríklad so zreteľom na personál venujúci sa dvojitým kariéram, na opatrenia ochrany a bezpečnosti a na transparentnosť v súvislosti s právami športovcov;

8.

pokiaľ ide o vzdelávanie športovcov:

umožnili športovcom v rámci súvisiacich politík a/alebo právnych systémov spájať prostredníctvom prispôsobených programov športovú činnosť so vzdelávaním podľa možnosti v rámci sietí vzdelávacích inštitúcií. Z tohto hľadiska by mohli byť užitočné prispôsobené akademické cykly, diaľkové vzdelávanie, individuálne študijné plány, doplnková príprava a flexibilita v plánovaní skúšok,

zvážili výhody zavedenia kvalitného akreditačného systému pre služby na vnútroštátnej úrovni zamerané na dvojité kariéry v rámci tréningových centier, športových škôl, športových akadémií, športových klubov, športových federácií a/alebo univerzít,

zvážili podporu vzdelávacích inštitúcií na vnútroštátnej úrovni a medzi členskými štátmi s cieľom spolupracovať na prispôsobených vzdelávacích programoch a prioritne pracovať na zavedení rovnocennosti medzi kvalifikačnými úrovňami uvedenými v európskom kvalifikačnom rámci,

zvážili opatrenia na uľahčenie a podporu geografickej mobility športovcov s cieľom umožniť spájanie ich športových kariér so vzdelávacími programami v zahraničí,

presadzovali rozvoj tréningových programov a/alebo kvalifikácií v sektore športu pre športovcov prostredníctvom podpory prepojení medzi poskytovateľmi vzdelávania a športovými organizáciami,

prostredníctvom národných kvalifikačných rámcov pokračovali v práci na zosúladení športových kurzov, kvalifikácií a osvedčení profesií služieb podporujúcich dvojité kariéry a ich začlenenie do európskeho kvalifikačného rámca;

9.

pokiaľ ide o prácu športovcov:

podporovali špeciálne podujatia (semináre, konferencie, odborné semináre, akcie slúžiace na nadväzovanie kontaktov, trhy práce) pre športovcov, na ktorých sa vyzdvihne dôležitosť dvojitej kariéry a poskytnú informácie o príslušných dostupných službách a podpore v súvislosti s ich prácou,

zvážili zriadenie špeciálnych programov týkajúcich sa dvojitých kariér športovcov, ktorí pracujú vo verejnej službe, čo by slúžilo aj ako príklad najlepšieho postupu pre ďalších zamestnávateľov,

posúdili potenciál opatrení na vyrovnanie s nevýhodami, ktorým športovci čelia v súvislosti s ich nepravidelnou účasťou na trhu práce,

presadzovali poradenstvo a podporu vrcholových športovcov, ktorí končia so športovou kariérou, aby sa mohli pripraviť na kariéru v širších dimenziách trhu práce, začať a rozvíjať ju, keď sa ich športová kariéra skončí,

zahrnuli dvojité kariéry do programu sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni i na úrovni EÚ;

10.

pokiaľ ide o zdravie športovcov:

zvážili prípadnú podporu spolupráce medzi orgánmi v oblasti športu, zdravotníctva a vzdelávania so zámerom poskytovania zdravotníckej a psychologickej pomoci športovcom prostredníctvom vzdelávacích programov v oblastiach nadobúdania zručností potrebných pre život, zdravého životného štýlu, stravovania, metód predchádzania zraneniam a zotavovania sa, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať morálnej integrite neplnoletých a prechodnému štádiu na konci športovej kariéry,

orgány verejného zdravotníctva a poskytovatelia súkromného poistenia sa vyzývajú, aby podľa potreby zvážili ustanovenia o poistení, ktoré by zamestnávateľom, pracujúcim športovcom a športovcom na dôchodku poskytli doplnkovú zamestnaneckú ochranu v súvislosti so zraneniami, ktoré súvisia so športom, a osobitne prihliadali na prechodné štádium na konci športovej kariéry;

11.

pokiaľ ide o finančné záležitosti športovcov:

preskúmali podľa potreby možnosť založenia alebo ďalšieho rozvoja systémov finančnej podpory pre študujúcich športovcov, ktoré odrážajú rôzne fázy dvojitej kariéry,

zvážili podľa potreby vytvorenie osobitných štipendií pre dvojité kariéry vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách odborného vzdelávania, aby sa športovcom umožnilo spájať vzdelávanie so športom. Tieto štipendiá by mohli zahŕňať finančnú pomoc pre určité výdavky späté so športom, zaplatenie poplatkov za štúdium v prípade určitých vzdelávacích programov alebo podporných služieb s osobitným prihliadnutím na prechodné štádium na konci športovej kariéry;

SO ZRETEĽOM NA NEZÁVISLOSŤ ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ VYZÝVA TIETO ŠPORTOVÉ ORGANIZÁCIE, ABY:

1.

zabezpečili podporu úspechu dvojitých kariér športovcov na všetkých vnútorných úrovniach (napr. vymenovaním kvalifikovaných poradcov, ktorí športovcom pomáhajú od začiatku do konca ich športovej kariéry; prostredníctvom zodpovedných trénerov a podporných pracovníkov, ktorí zohľadnia študijné a/alebo pracovné potreby; plánovaním národných a medzinárodných športových podujatí tak, aby sa zohľadnili študijné a/alebo pracovné potreby športovcov a aby sa športovci chránili pred nadmernou záťažou) (5);

2.

vyvíjali siete a mechanizmy, ktoré sa vytvorili v členských štátoch a/alebo verejných športových orgánoch na účely rozvoja a realizácie služieb pre dvojité kariéry športovcov, aby v súvislosti s týmito sieťami a mechanizmami poskytovali vedenie a aby sa do nich v plnej miere zapájali;

3.

zvážili menovanie osobitných „vyslancov pre dvojité kariéry športovcov“, ktorí by dokazovali, že je možné byť úspešný na vrcholovej športovej úrovni a zároveň dosiahnuť úspech aj vo vzdelávaní a/alebo práci;

4.

spolupracovali s obchodnými komorami a odbormi, ako aj podnikmi so zámerom zvýšiť informovanosť o tom, aké klady a výhody môžu zamestnávateľom športovci priniesť, pričom by podnecovali aj k pružným pracovným režimom pre športovcov;

5.

podporovali rokovania o sponzorských zmluvách so spoločnosťami, ktoré umožňujú športovcom nadobudnúť pracovné skúsenosti, prednostné prijatie do zamestnania a pružné pracovné režimy v sponzorskej spoločnosti alebo v jej partnerských spoločnostiach;

6.

podľa potreby zapojili orgány zastupujúce športovcov do vypracúvania politík a opatrení v oblasti dvojitých kariér;

VYZÝVA EURÓPSKU KOMISIU, ABY:

1.

na základe usmernení EÚ pre dvojité kariéry športovcov zvážila vhodné nadväzujúce opatrenia v rámci druhého pracovného plánu Rady v oblasti športu vrátane hľadania spôsobov hodnotenia vykonávania politických opatrení v oblasti dvojitých kariér v celej EÚ, ktoré môžu členské štáty využívať na dobrovoľnom základe;

2.

poskytla podporu pre siete zamerané na dvojité kariéry, ktoré združujú asociácie športovcov, podniky, obchodné komory a odbory, športové organizácie, vzdelávacie inštitúcie, vnútroštátne a miestne orgány a trénerov s cieľom umožniť výmenu informácií a najlepších postupov na úrovni EÚ;

3.

presadzovala a podporovala výmenu osvedčených postupov v EÚ, pokiaľ ide dvojité kariéry športovcov, okrem iného aj prostredníctvom podpory projektov a šírenia ich výsledkov v rámci príslušných systémov a programov oblasti financovania;

4.

podporovala systém monitorovania a/alebo výskum založený na medzinárodnom rozmere programov zameraných na dvojitú kariéru predovšetkým v súvislosti s dôsledkami zmien v živote športovcov, zabezpečením rozvoja športovcov v športoch, u ktorých sa vyžaduje špecializácia od mladého veku, ďalej v súvislosti s účinnosťou opatrení a podporných služieb v členských štátoch a s procesom opätovného vstupu vrcholových športovcov na trh práce;

5.

v spolupráci so zainteresovanými stranami v tejto oblasti podporovala rozvoj súboru minimálnych požiadaviek na kvalitu na európskej úrovni, ktorý by pre vnútroštátne služby a zariadenia zamerané na dvojité kariéry mohol slúžiť ako referenčný bod a ktorý by súčasne zabezpečoval transparentnosť a zaručoval kvalitu, ochranu a bezpečnosť pre športovcov vrátane tých, ktorí pôsobia v zahraničí.


(1)  Dokument 17208/12.

(2)  Ú. v. EÚ C 398, 22.12.2012, s. 1.

(3)  KOM(2010) 2020 v konečnom znení.

(4)  Výhrada preskúmania od delegácie IT.

(5)  Výhrada preskúmania od delegácie IT.