19.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 234/5


Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

2014/C 234/05

Zgodnie z art. 35 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1) podjęto decyzję o zamknięciu łowiska, jak określono w tabeli poniżej:

Data i godzina zamknięcia łowiska

28.6.2014

Czas trwania

28.6.2014–31.12.2014

Państwo członkowskie

Belgia

Stado lub grupa stad

JAX/4BC7D

Gatunek

Ostrobok i powiązane przyłowy (Trachurus spp)

Obszar

Wody Unii obszarów IVb, IVc oraz VIId

Rodzaj(‐e) statków rybackich

Numer referencyjny

14/TQ43


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.