1986L0109 — RO — 05.07.1991 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA COMISIEI

din 27 februarie 1986

de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”

(86/109/CEE)

(JO L 093, 8.4.1986, p.21)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

DIRECTIVA COMISIEI 89/424/CEE din 30 iunie 1989

  L 196

50

12.7.1989

►M2

DIRECTIVA COMISIEI 91/376/CEE din 25 iunie 1991

  L 203

108

26.7.1991
▼B

DIRECTIVA COMISIEI

din 27 februarie 1986

de limitare a comercializării semințelor din anumite specii de plante furajere și plante oleaginoase și pentru fibră la semințele care au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”

(86/109/CEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere ( 1 ), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 85/38/CEE a Comisiei ( 2 ), în special articolul 3 alineatul (3),

având în vedere Directiva 69/208/CEE a Consiliului, din 30 iunie 1969 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră ( 3 ), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 82/859/CEE a Comisiei ( 4 ), în special articolul 3 alineatul (3),

întrucât Directiva 66/401/CEE permite comercializarea semințelor de bază, a semințelor certificate și a semințelor comerciale ale anumitor specii de plante furajere;

întrucât Directiva 69/208/CEE permite comercializarea semințelor de bază, a semințelor certificate de orice fel și a semințelor comerciale ale anumitor specii de plante oleaginoase și pentru fibră;

întrucât articolul 3 alineatul (3) din fiecare directivă menționată anterior autorizează Comisia să interzică vânzarea semințelor care nu sunt certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”;

întrucât s-a stabilit, pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, că statele membre sunt în măsură să producă destule semințe de bază și semințe certificate pentru a satisface, în cadrul Comunității, cererea de semințe ale unor specii menționate anterior cu semințe din respectivele categorii de la 1 iulie 1987 în cazul anumitor specii, de la 1 iulie 1989 în cazul altor specii și de la 1 iulie 1999 în cazul altor specii adiționale;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:Articolul 1

(1)  Statele membre prevăd că, de la 1 iulie 1987, semințele de:—  Vicia faba L. (partim)

—  bob,

—  Papaver somniferum L.

—  mac

nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

(2)  Statele membre prevăd că, de la 1 iulie 1987, semințele de:—  Glycine max (L.) Merr.

—  soia,

—  Linum usitatissimum L.

—  sămânță de in

nu pot fi comercializate decât dacă au fost certificate oficial ca „semințe de bază”, „semințe certificate din prima reproducere” sau „semințe certificate din a doua reproducere”.

▼M1

Articolul 2

Statele membre prevăd ca de la 1 iulie 1989 să nu fie permisă comercializarea semințelor de:—  Agrostis gigantea Roth

—  iarbă mare albă

—  Agrostis stolonifera L.

—  iarba-câmpului

—  Phleum bertolonii DC

—  timoftică

—  Poa palustris L.

—  firuță de mlaștină

—  Poa trivialis L.

—  șuvăr de munte

—  Lupinus albus L.

—  lupin alb, alte varietăți în afară de cele amare

—  Brassica juncea (L.) Czernj. și Cosson

—  muștar vânăt

decât în cazul în care sunt certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

▼M1

Articolul 2a

Statele membre prevăd ca de la 1 iulie 1990 să nu fie permisă comercializarea semințelor de:—  Agrostis capillaris L.

—  păiuș comun

—  Lotus corniculatus L.

—  ghizdei

—  Medicago lupulina L.

—  trifoi mărunt

—  Trifolium hybridum L.

—  trifoi hibrid

decât în cazul în care sunt certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

▼M2

Articolul 3

Statele membre prevăd că, de la 1 iulie 1991, semințele de:—  Alopecurus pratensis L.

—  coada vulpii

—  Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. și K. B. Presl

—  ovăscior

—  Bromus catharticus Vahl

—  obsigă

—  Bromus sitchensis Trin.

—  obsigă

—  Lupinus luteus

—  lupin galben, alte varietăți decât cele amare

—  Lupinus angustifolius L.

—  lupin albastru

—  Poa nemoralis L.

—  iarbă-deasă

—  Trisetum flavescens (L.) Beauv.

—  ovăscior auriu

—  Phacelia tanacetifolia Benth.

—  Zacelia

—  Sinapis alba L.

—  muștar alb

nu pot fi comercializate decât în cazul în care sunt certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

▼M2

Articolul 3a

(1)  În cazul în care nu se prevede altfel la alineatul (5), statele membre prevăd ca, de la 1 iulie 1991, să nu fie permisă comercializarea semințelor de:—  Agrostis canina L.

—  bucățel

—  Festuca ovina L.

—  păiușul oilor

—  Lupinus albus L.

—  lupin alb, soiurile amare

—  Lupinus luteus L.

—  lupin galben, soiurile amare

—  Trifolium alexandrinum L.

—  trifoiul egiptean

—  Trifolium incarnatum L.

—  trifoiul încarnat

—  Trifolium resupinatum L.

—  trifoiul persan

—  Vicia sativa L.

—  măzăriche de primăvară

—  Vicia villosa Roth.

—  măzăriche de Cerdange

decât în cazul în care sunt certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

(2)  Statele membre informează Comisia, până la data menționată la alineatul (1), cu privire la cantitatea de semințe din speciile menționate la alineatul (1) care trebuie semănate pe teritoriul lor până la 31 decembrie 1991, în măsura în care este probabil ca respectiva cantitate să fie mai mare decât cantitatea disponibilă de semințe certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”.

(3)  Statele membre care informează Comisia, în conformitate cu alineatul (2), cu privire la posibilitatea unei penurii de semințe certificate oficial ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”:

 adună toate informațiile disponibile cu privire la adaptarea la teritoriul lor a soiurilor din speciile în cauză prevăzute în catalogul comun al soiurilor din speciile agricole și comunică aceste informații Comisiei până la 1 octombrie 1991;

 încurajează întreținerea ecotipurilor existente ale speciilor în cauză, pentru ca acestea să poată îndeplini condițiile recunoașterii lor oficiale ca soiuri.

(4)  Statele membre care acceptă oficial soiurile din speciile prevăzute încurajează producția de semințe din speciile respective în vederea certificării lor oficiale ca „semințe de bază” sau „semințe certificate”. Comisia studiază mijloacele corespunzătoare pentru a încuraja comercializarea semințelor produse astfel.

(5)  Statele membre menționate la alineatul (3) sunt autorizate să permită comercializarea, până la 31 decembrie 1991, a semințelor declarate „semințe comerciale” în urma unui control oficial, într-o cantitate care să acopere deficitului indicat în conformitate cu dispozițiile alineatului (2). În afară de informațiile solicitate în conformitate cu anexa IV la Directiva 66/401/CEE, eticheta oficială:

 indică de asemenea tipul declarat al materialului respectiv;

 precizează că semințele sunt destinate exclusiv statului membru în cauză.

(6)  În cazul deficitelor care apar după 31 decembrie 1991, se aplică dispozițiile articolului 17 din Directiva 66/401/CEE.

▼B

Articolul 4

Statele membre adoptă:

 până la 1 iulie 1987, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor articolului 1;

 până la 1 iulie 1989, actele cu putere de lege și actele administrative pentru a se conforma dispozițiilor articolului 2;și

▼M1

 până la 1 iulie 1990, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 2a și

▼B

 până la 1 iulie 1991, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor articolului 3.

Comisia este informată de îndată de către statele membre cu privire la aceasta.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.( 1 ) JO 125, 11.7.1966. p. 2298/66.

( 2 ) JO L 16, 19.1.1985. p. 41.

( 3 ) JO L 169, 10.7.1969. p. 3.

( 4 ) JO L 357, 18.12.1982. p. 31.