1986L0109 — PL — 05.07.1991 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA KOMISJI

z dnia 27 lutego 1986 r.

ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”

(86/109/EWG)

(Dz.U. L 093, 8.4.1986, p.21)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

►M1

DYREKTYWA KOMISJI 89/424/EWG z dnia 30 czerwca 1989 r.

  L 196

50

12.7.1989

►M2

DYREKTYWA KOMISJI 91/376/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r.

  L 203

108

26.7.1991
▼B

DYREKTYWA KOMISJI

z dnia 27 lutego 1986 r.

ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”

(86/109/EWG)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych ( 1 ), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 85/38/EWG ( 2 ), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę Rady 69/208/EWG z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych ( 3 ), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 82/859/EWG ( 4 ), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 66/401/EWG zezwala na obrót elitarnym materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem siewnym i handlowym materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych;

dyrektywa 69/208/EWG zezwala na obrót elitarnym materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem siewnym wszystkich gatunków handlowego materiału siewnego niektórych gatunków roślin oleistych i włóknistych;

artykuł 3 ust. 3 każdej z wymienionych wyżej dyrektyw upoważnia Komisję do wprowadzenia zakazu obrotu materiałem siewnym, o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”;

na podstawie dostępnych obecnie informacji ustalono, że Państwa Członkowskie będą w stanie wyprodukować wystarczającą ilość elitarnego materiału siewnego i kwalifikowanego materiału siewnego w celu zaspokojenia we Wspólnocie popytu na materiał siewny niektórych gatunków określonych powyżej materiałem siewnym tych kategorii od dnia 1 lipca 1987 r. w przypadku niektórych gatunków, od dnia 1 lipca 1989 r. w przypadku niektórych innych gatunków oraz od dnia 1 dnia lipca 1991 r. w przypadku niektórych dalszych gatunków;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1

1.  Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1987 r. zakazane jest wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:—  Vicia faba L. (partim)

—  Bobik

—  Papaver somniferum L.

—  Mak lekarski

o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.

2.  Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1987 r. zakazane jest wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:—  Glycine max (L.) Merr.

—  Soja

—  Linum usitatissimum L.

—  Len zwyczajny

o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny”, „kwalifikowany materiał siewny, pierwsze pokolenie” lub „kwalifikowany materiał siewny, drugie pokolenie”.

▼M1

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1989 r. nasiona następujących roślin nie będą wprowadzane do obrotu:—  Agrostis gigantea Roth

—  mietlica biaława

—  Agrostis stolonifera L.

—  mietlica biaława

—  Phleum bertolonii DC.

—  tymotka

—  Poa palustris L.

—  wiechlina błotna

—  Poa trivialis L.

—  wiechlina łąkowa

—  Lupinus albus L.

—  łubin biały

—  Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

—  gorczyca sarepska

chyba że zostały one oficjalnie sklasyfikowane jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.

▼M1

Artykuł 2a

Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1990 r. nasiona następujących roślin nie będą wprowadzane do obrotu:—  Agrostis capillaris L.

—  mietlica pospolita

—  Lotus corniculatus L.

—  komonica rożkowa

—  Medicago lupulina L.

—  lucerna nerkowata

—  Trifolium hybridum L.

—  koniczyna szwedzka

chyba że zostały one oficjalnie sklasyfikowane jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.

▼M2

Artykuł 3

Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1991 r. zakazane jest wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:—  Alopecurus pratensis L.

—  wyczyniec łąkowy

—  Arrhenatherum elatius(L.) Beauv ex J.s. et K.B. Presl

—  rajgras wyniosły

—  Bromus catharicus Vahl

—  stokłosa przeczyszczająca

—  Bromus sitchensis Trin.

—  stokłosa Alaska

—  Lupinus luteus

—  łubin żółty, odmiany inne niż gorzkie

—  Lupinus angustifolius L.

—  łubin wąskolistny

—  Poa nemoralis L.

—  wiechlina gajowa

—  Triticum flavescens (L.) Beauv.

—  konietlica łąkowa

—  Phacelia tanacetifolia Benth.

—  facelia błękitna

—  Sinapis alba L.

—  gorczyca jasna

o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.

▼M2

Artykuł 3a

1.  Państwa Członkowskie zapewniają, że od dnia 1 lipca 1991 r. zakazane jest wprowadzanie do obrotu materiału siewnego:—  Agrostis canina L.

—  mietlica psia

—  Festuca ovina L.

—  kostrzewa owcza

—  Lupinus albus L.

—  łubin biały, odmiany gorzkie

—  Lupinus luteus L.

—  łubin żółty, odmiany gorzkie

—  Trifolium alexandrinum L.

—  koniczyna egipska

—  Trifolium incarnatum L.

—  koniczyna inkarnatka

—  Trifolium resupinatum L.

—  koniczyna perska

—  Vicia sativa L.

—  wyka siewna

—  Vicia villosa Roth.

—  wyka kosmata

o ile nie został on urzędowo zakwalifikowany jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”.

2.  Państwa Członkowskie powiadomią Komisję przed datą wymienioną w ust. 1 o ilości materiału siewnego gatunków określonych w ust. 1, potrzebna przeznaczeniem do siewu na ich terytoriach do dnia 31 grudnia 1991 r., przy czym prawdopodobnie ilości materiału siewnego nie mogą być pokryte przez istniejące zasoby urzędowo zakwalifikowane jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny.”

3.  Państwa Członkowskie, które urzędowo zatwierdziły odmiany odnośnych gatunków będą popierały produkcję materiału siewnego tych gatunków, mając na uwadze ich urzędową kwalifikację jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny”,

 zgromadzą wszelkie informacje odnośnie do dostosowania do ich terytoriów odmian odpowiednich gatunków, wyszczególnionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin uprawnych, i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję, najpóźniej do dnia 1 października 1991 r.,

 będą popierały właściwe zachowanie istniejących ekotypów odpowiednich gatunków, w celu spełnienia warunków wymaganych dla ich urzędowego zatwierdzenia jako odmian.

4.  Państwa Członkowskie, które powiadomiły Komisję, zgodnie z ust. 2, o potencjalnym deficycie materiału siewnego urzędowo zakwalifikowanego jako „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” Komisja zastosuje właściwe środki w celu wspierania obrotu materiałem siewnym wyprodukowanym w ten sposób.

5.  Państwa Członkowskie określone w ust. 3, są upoważnione do wprowadzenia do obrotu do dnia 31 grudnia 1991 r. materiału siewnego zbadanego urzędowo i zakwalifikowanego jako handlowy materiał siewny w ilości wystarczającej do pokrycia deficytu zgłoszonego zgodnie z ust. 2. Dodatkowo do danych określonych w załączniku IV do dyrektywy 66/101/EWG, urzędowa etykieta powinna informować:

 o rodzaju danego materiału, i

 o tym, że materiał siewny przeznaczony jest wyłącznie dla danego Państwa Członkowskiego.

6.  W przypadku deficytów występujących po dniu 31 grudnia 1991 r., stosuje się przepisy art. 17 dyrektywy 66/401/EWG.

▼B

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie:

 najpóźniej do dnia 1 lipca 1987 r. przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne niezbędne do wykonania art. 1,

 najpóźniej do dnia 1 lipca 1989 r. przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne niezbędne do wykonania art. 2, oraz

▼M1

 nie poźniej niż do dnia 1 lipca 1990 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 2a, i

▼B

 najpóźniej do dnia 1 dnia lipca 1991 r. przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne potrzebne do wykonania art. 3.

Państwa Członkowskie bezzwłocznie poinformują o tym Komisję.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.( 1 ) Dz.U. 125 z 11.7.1996, str. 2298/66.

( 2 ) Dz.U. L 16 z 19.1.1985, str. 41.

( 3 ) Dz.U. L 169 z 10.7.1969, str. 3.

( 4 ) Dz.U. L 357 z 18.12.1982, str. 31.