21.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/42


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JAPONSKEM č. 06/ES/2006

ze dne 12. června 2006,

kterým se schvaluje subjekt posuzování shody v rámci odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních

(2006/707/ES)

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem, a zejména na čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 9 odst. 1 písm. b) této dohody,

vzhledem k tomu, že smíšenému výboru přísluší rozhodovat o zařazení subjektu nebo subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze,

ROZHODL TAKTO:

1.

Níže uvedený subjekt posuzování shody se schvaluje v rámci odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních dohody pro níže uvedené výrobky a postupy posuzování shody.

Název, zkratka a kontaktní údaje subjektu posuzování shody:

 

Název: Phoenix Testlab GmbH

 

Telefon: +49 5235 9500 24

 

Fax: +49 5235 9500 28

 

Email: bentje.holger@phoenix-testlab.de

 

Adresa: Königswinkel 10, 32825 Blomberg, Germany

 

Internetová stránka: http://www.phoenix-testlab.de

 

Kontaktní osoba: Holger Bentje

Schválení se vztahuje na tyto výrobky a postupy posuzování shody:

S ohledem na zákon o rádiových zařízeních:

Rádiová zařízení uvedená v čl. 38-2 odst. 1 bodech 1, 2 a 3 zákona o rádiových zařízeních

2.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve dvou stejnopisech a podepsáno oběma spolupředsedy. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem pozdějšího podpisu.

Podepsáno v Tokiu dne 12. června 2006.

Za Japonsko

Komiko ICHIKAWA

Podepsáno v Bruselu dne 31. května 2006.

Za Evropské společenství

Andra KOKE