03/ 17

BG

Официален вестник на Европейския съюз

74


31995R1442


L 143/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1442/95 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 1995 година

за изменение на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1), последно изменен с Регламент (EO) № 1441/95 на Комисията (2), и по-специално членове 6, 7 и 8 от него,

като има предвид, че съгласно Регламент (ЕИО) № 2377/90 е необходимо постепенно определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти за всички фармакологичноактивни субстанции, които се използват, в рамките на Общността, във ветеринарномедицинските продукти, прилагани при животни, отглеждани за производство на храни;

като има предвид, че максимално допустимите граници на остатъчни вещества следва да бъдат определени само след проучване, в рамките на Комитета за ветеринарномедицинските продукти, на цялата информация, отнасяща се до безопасността на остатъка на съответната субстанция за потребителите на храни от животински произход и до въздействието на остатъчните вещества върху промишлената преработка на храните;

като има предвид, че при определянето на максимално допустимите граници на вещества от ветеринарномедицински продукти, съдържащи се в храните от животински произход, е необходимо да се посочат животинските видове, у които остатъчните вещества могат да бъдат налице във всяка от съответните месни тъкани, получавани от третираното животно (прицелни тъкани), както и естеството на остатъчното вещество, имащо отношение към контрола на остатъчните вещества (маркерно остатъчно вещество );

като има предвид, че за контрола на остатъчните вещества, както е предвидено в съответното законодателство на Общността, максимално допустимите граници на остатъчните вещества обикновено следва да бъдат определяни за черния дроб или бъбреците като прицелни тъкани; като има предвид, че при международната търговия черният дроб и бъбреците често се отстраняват от трупа на животното, максимално допустимите граници на остатъчните вещества следва да бъдат определени също така за мускулната и мастната тъкан;

като има предвид, че в случаите, когато ветеринарномедицинските продукти за ветеринарна употреба са предназначени за птици-носачки, млекодайни животни или медоносни пчели, максимално допустимите граници на остатъчните вещества следва също така да бъдат определени за яйцата, млякото или меда;

като има предвид, че каразолол (carazolol), диазинон (diazinon) и спирамицин(spiramycin), (всички те използвани при едър рогат добитък и пилета) следва да бъдат включени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90;

като има предвид, че лецирелин (lecirelin), натриев дихлороизоцианурат (sodium dichloroisocyanurate), динопрост-трометамин (dinoprost tromethamine), хлороводородна киселина (hydrochloric acid), ябълчена киселина (malic acid), l-винена киселина (l-tartaric acid) и нейните едно- и двуосновни соли на натрия, калия и калция, бензилалкохол (benzylalcohol), етанол (ethanol), eн-бутанол (n-butanol) следва да се включат в приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90;

като има предвид, че с цел завършване на научните изследвания, данофлоксацин (danofloxacin) и еритромицин (erythromycin) следва да се включат в приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90;

като има предвид, че с цел завършване на научните изследвания, срокът на действие на временните максимално допустими граници на остатъчните вещества, определени вече в приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90, трябва да бъде удължен за тилозин (tylosin) и спирамицин (spiramycin) (използвани при свине);

като има предвид, че както изглежда, максимално допустими граници на остатъчни вещества не могат да се определят за фуразолидона (furazolidone), понеже, колкото и да са малки, остатъчните вещества в храни от животински произход представляват опасност за здравето на потребителя; като има предвид, че по тази причина фуразолидона (furazolidone) трябва да се включи в приложение IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90;

като има предвид, че е необходимо да се даде срок от 60 дни преди влизане в сила на настоящия регламент, за да могат държавите-членки да внесат нужните корекции в разрешителните за пускане на пазара на съответните ветеринарномедицински продукти, които разрешителни са били издадени съгласно Директива 81/851/ЕИО на Съвета (3), последно изменена с Директива 93/40/ЕИО (4), с цел съобразяване с разпоредбите на настоящия регламент;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес на директивите за отстраняване на техническите пречки пред търговията с ветеринарномедицински продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на шестедесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 1995 година.

За Комисията

MARTIN BANGEMANN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 317, 6.11.1981, г., стр. 1

(4)  ОВ L 214, 24.8.1993, г., стр. 31


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменя, както следва:

А.

Приложение I се изменя, както следва:

1. Антиинфекциозни средства

1.2. Антибиотици

1.2.4. Макролиди

„Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДГОВ

Прицелни тъкани

Други съображения

1.2.4.3. Spiramycin

Сбор от спирамицин и неоспирамицин

Говеда

300 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Черен дроб, бъбреци, мастна тъкан

Мускули

Мляко

 

 

 

Пилета

400 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Черен дроб

Мастна тъкан + кожа

Мускули“

 

2. Антипаразитни средства

2.2. Средства срещу ектопаразити

2.2.3. Органофосфати

„Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДГОВ

Прицелни тъкани

Други съображения

2.2.3.1.Diazinon

Diazinon

Говеда, овце, кози, свине

700 μg/kg

20 μg/kg

Мастна тъкан

Бъбреци, черен дроб,мускули

 

 

 

Говеда, овце, кози

20 μg/kg

Мляко“

 

3. Средства, действащи на нервната система

3.2. Средства, действащи на автономната нервна система

3.2.1. Антиадренергици

„Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДГОВ

Прицелни тъкани

Други съображения

3.2.1.1. Carazolol

Carazolol

Свине

25 μg/kg

5 μg/kg

Черен дроб, бъбреци

Мускули, мастна тъкан + кожа“

 

Б.

В приложение II се добавят следните заглавия:

1.

Неорганични химикали:

„Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Животински видове

Други съображения

1.6. Hydrochloric acid

Всички видове, отглеждани за производство на храна

Употреба като ексципиент

1.7. Sodium dichloroisocyanurate

Говеда, овце, кози

Самозалокалнаупотреба“

2.

Органични химикали

„Фармакологичноактивнa/и субстанция/и

Животински видове

Други съображения

2.20. Lecirelin

Говеда, еднокопитни, зайци

 

2.21. Dinoprost tromethamine

Всички породи бозайници

 

2.22. Malic acid

Всички видове, отглеждани за производство на храна

Употреба като ексципиент

2.23. L-тартарна киселина и нейните едно- и двуосновни соли с натрия, калия и калция

Всички видове, отглеждани за производство на храна

Употреба като ексципиент

2.24. Benzylalcohol

Всички видове, отглеждани за производство на храна

Употреба като ексципиент.

2.25. Ethanol

Всички видове, отглеждани за производство на храна

Употреба като ексципиент.

2.26. N-butanol

Всички видове, отглеждани за производство на храна

Употреба като ексципиент“

В.

Приложение III се изменя, както следва:

1. Антиинфекциозни средства

1.2. Антибиотици

1.2.2. Макролиди

„Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДГОВ

Прицелни тъкани

Други съображения

1.2.2.1. Spiramycin

Spiramycin

Свине

600 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Черен дроб,

Бъбреци, мускули

Мастна тъкан

Предвидените МДГОВ изтичат на 1 юли 1997 г.

МДГОВ се отнасят до всички микробиологично активни остатъчни вещества, изразени като спирамицин-еквивалентни

1.2.2.2. Тylosin

Тylosin

Говеда, свине, птици

Говеда

100 μg/kg

50 μg/kg

Мускули, черен дроб, бъбреци

Мляко

Предвидените МДГОВ изтичат на 1 юли 1997 г.

1.2.2.3. Еrythromycin

Еrythromycin

Говеда, овце, свине, птици

Говеда, овце

Птици

400 μg/kg

40 μg/kg

200 μg/kg

Черен дроб, бъбреци, мускулна и мастна тъкан

Мляко

Яйца

Предвидените МДГОВ изтичат на 1 юни 2000 г.

МДГОВ се отнасят до всички всички микробиологично активни остатъчни вещества, изразени като еритромицин-еквивалентни“

1.2.4. Квинолони

„Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДГОВ

Прицелни тъкани

Други съображения

1.2.4.1. Danofloxacin

Danofloxacin

Говеда

900 μg/kg

500 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Черен дроб

Бъбреци

Мускули

Мастна тъкан

Предвидените МДГОВ изтичат на 1 юли 1997 г.

Птици

1 200 μg/kg

600 μg/kg

300 μg/kg

Черен дроб, бъбреци

Мастна тъкан + кожа

Мускули“

 

Г.

Приложение IV се изменя, както следва:

Списък на фармакологичноактивните субстанции, за които не могат да бъдат определени максимално допустими граници на остатъчни вещества

„5.

Furazolidon“