14.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 115/21


FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

den 8 mars 2005

i mål T-277/03: Dionysia Vlachaki, gift med Petros Eleftheriadis mot Europeiska gemenskapernas kommission (1)

(Tidigare tillfälligt anställd - Återbetalning av lön som av misstag utbetalats efter det att kontraktet löpt ut - Dröjsmålsränta - Talan om ogiltigförklaring - Motivering - Force majeure)

(2005/C 115/39)

Rättegångsspråk: grekiska

I mål T-277/03, Dionysia Vlachaki, gift med Petros Eleftheriadis, Polydroso Amarousiou (Grekland), (ombud: advokaten T. Sigalas) mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: I. Dimitriou och G. Wilms, med delgivningsadress i Luxemburg), angående ogiltigförklaring eller delvis ändring av kommissionens beslut E (2003) 738 slutligt av den 25 mars 2003 rörande återbetalning av lön som av misstag utbetalats till sökanden, tidigare tillfälligt anställd, har förstainstansrätten (femte avdelningen), sammansatt av ordföranden M. Vilaras, samt domarna F. Dehousse och D. Šváby; justitiesekreterare: byrådirektören I. Natsinas, den 8 mars 2005 avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse:

1)

Talan ogillas.

2)

Parterna skall bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 264, 1.11.2003.