23.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/21


Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4

Avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuliinidel

(EMPs kohaldatav tekst)

2009/C 253/06

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Lennuliin

Cardiff ja RAF Valley, Anglesey

Avaliku teenindamise kohustuste jõustumise kuupäev

Käesoleva teatise avaldamiskuupäev

Aadress, millelt on võimalik saada avaliku teenindamise kohustuse teksti ning mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Mr Richard Osborne

Contracts and Procurement Branch

Transport Planning and Governance Division

Welsh Assembly Government

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

Tel +44 2920826286

Faks +44 2920826233

E-mail: richard.osborne@wales.gsi.gov.uk