16.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/299


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 17. aprila 2013

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2011

(2013/600/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2011,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2011, skupaj z odgovori agencije (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (3), zlasti člena 208 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom (4), zlasti člena 8 Sklepa,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5), zlasti člena 94 Uredbe,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0104/2013),

1.

podeli razrešnico generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2011;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje generalnemu direktorju Agencije za oskrbo Euratom, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 388, 15.12.2012, str. 171.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 41, 15.2.2008, str. 15.

(5)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 17. aprila 2013

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2011

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2011,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2011, skupaj z odgovori agencije (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (3), zlasti člena 208 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/114/ES, Euratom z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom (4), zlasti člena 8 Sklepa,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5), zlasti člena 94 Uredbe,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0104/2013),

A.

ker je bila Agencija za oskrbo Euratom (v nadaljnjem besedilu: agencija) ustanovljena v Luxembourgu leta 1958; ker so bili s Sklepom 2008/114/ES, Euratom določeni novi statuti agencije, ki je tako postala evropska agencija;

B.

ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2011 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

1.

ugotavlja, da agencija v letu 2011 ni prejemala subvencij za kritje svojih dejavnosti in da je Komisija prevzela vse stroške agencije, nastale pri izvrševanju proračuna za leto 2011; ugotavlja, da je tako že vse od ustanovitve agencije leta 2008;

2.

ugotavlja, da je bila agencija leta 2011 dejansko del Komisije, saj nima lastnega proračuna, in da je takšno stanje v nasprotju z njenimi statuti;

3.

ugotavlja pa, da je Komisija leta 2011 sprejela predlog o ponovni vzpostavitvi posebne proračunske vrstice (gre za proračunsko vrstico 32 01 06) za agencijo, na podlagi katere je agencija v letu 2012 od Komisije prejela subvencijo v višini 98 000 EUR, njen skupni proračun v tem letu pa je znašal 104 000 EUR (vključno s prihodki); meni, da je to pomemben dosežek pri obravnavi trenutnih težav;

4.

sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 17. aprila 2013 (6) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


(1)  UL C 388, 15.12.2012, str. 171.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)  UL L 41, 15.2.2008, str. 15.

(5)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0134 (glej stran 374 tega Uradnega lista).