16.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 308/299


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

zo 17. apríla 2013

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011

(2013/600/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení konečnej ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami agentúry (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu (4), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), a najmä na jeho článok 94,

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0104/2013),

1.

udeľuje generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu absolutórium za plnenie rozpočtu výkonnej agentúry za rozpočtový rok 2011;

2.

uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Predseda

Martin SCHULZ

Generálny tajomník

Klaus WELLE


(1)  Ú. v. EÚ C 388, 15.12.2012, s. 171.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.


UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

zo 17. apríla 2013

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011,

so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2011 spolu s odpoveďami agentúry (1),

so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 185,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a najmä na jeho článok 208,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu (4), a najmä na jeho článok 8,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5), a najmä na jeho článok 94,

so zreteľom na článok 77 rokovacieho poriadku a prílohu VI k nemu,

so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0104/2013),

A.

keďže Zásobovacia agentúra Euratomu (ďalej len „agentúra“) bola zriadená v Luxemburgu v roku 1958; keďže rozhodnutím 2008/114/ES bol ustanovený nový štatút agentúry, ktorá sa tak stala európskou agentúrou;

B.

keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rozpočtový rok 2011 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne,

1.

konštatuje, že v roku 2011 nedostala agentúra žiadne dotácie na pokrytie svojich činností a že všetky výdavky agentúry na realizáciu svojho rozpočtu na rok 2011 hradila Komisia; berie na vedomie, že táto situácia pretrváva od vytvorenia agentúry v roku 2008;

2.

konštatuje, že z dôvodu, že agentúra nemá samostatný rozpočet, je od roku 2011 de facto súčasťou Komisie a že táto situácia je v rozpore so štatútom agentúry;

3.

berie však na vedomie, že Komisia v roku 2011 prijala návrh na opätovné vytvorenie osobitného rozpočtového riadku pre agentúru (konkrétne rozpočtového riadku 32 01 06), v dôsledku čoho Komisia poskytla agentúre v roku 2012 dotáciu vo výške 98 000 EUR, pričom jej celkový rozpočet v roku 2012 predstavoval 104 000 EUR (vrátane finančných príjmov); domnieva sa, že to je výrazný úspech pri riešení súčasných problémov;

4.

pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie zo 17. apríla 2013 (6) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.


(1)  Ú. v. EÚ C 388, 15.12.2012, s. 171.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  Prijaté texty, P7_TA(2013)0134 (pozri stranu 374 tohto úradného vestníka).