16.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/299


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 17 aprilie 2013

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2011

(2013/600/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2011,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2011, însoțit de răspunsurile agenției (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (3), în special articolul 208,

având în vedere Decizia 2008/114/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom (4), în special articolul 8,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5), în special articolul 94,

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0104/2013),

1.

acordă directorului general al Agenției de aprovizionare a Euratom descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2011;

2.

își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului general al Agenției de aprovizionare a Euratom, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Martin SCHULZ

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO C 388, 15.12.2012, p. 171.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(5)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 17 aprilie 2013

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2011

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale finale ale Agenției de aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2011,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției de aprovizionare a Euratom pentru exercițiul financiar 2011, însoțit de răspunsurile agenției (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (3), în special articolul 208,

având în vedere Decizia 2008/114/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom (4), în special articolul 8,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5), în special articolul 94,

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0104/2013),

A.

întrucât Agenția de aprovizionare a Euratom („agenția”) a fost creată în 1958 la Luxemburg; întrucât prin Decizia 2008/114/CE s-a adoptat noul statut al agenției, care a devenit astfel o agenție europeană;

B.

întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale agenției aferente exercițiului financiar 2011 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

1.

constată că agenția nu a primit în 2011 subvenții pentru finanțarea activităților sale operaționale și că toate cheltuielile efectuate de aceasta în cadrul execuției bugetului său au fost suportate de Comisie; observă că această situație persistă de la crearea agenției în 2008;

2.

constată că, în absența unui buget autonom, agenția a fost integrată de facto în Comisie în 2011 și că această situație contravine statutului său;

3.

remarcă totuși că, în 2011, Comisia a adoptat o propunere de recreare a unei linii bugetare specifice pentru agenție (linia bugetară 32 01 06) și că, prin urmare, agenția a primit în 2012 o subvenție de 98 000 EUR din partea Comisiei, dintr-un buget total pentru 2012 de 104 000 EUR (inclusiv veniturile financiare); consideră că acest lucru reprezintă o realizare majoră pentru soluționarea problemelor actuale;

4.

face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 17 aprilie 2013 (6) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


(1)  JO C 388, 15.12.2012, p. 171.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 41, 15.2.2008, p. 15.

(5)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)  Texte adoptate, P7_TA(2013)0134 (a se vedea pagina 374 din prezentul Jurnal Oficial).