16.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/299


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011

(2013/600/UE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011,

uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedzią Agencji (1),

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 – C7-0041/2013),

uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 185,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (3), w szczególności jego art. 208,

uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu (4), w szczególności jej art. 8,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5), w szczególności jego art. 94,

uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0104/2013),

1.

udziela dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2011;

2.

przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Martin SCHULZ

Przewodniczący

Klaus WELLE

Sekretarz Generalny


(1)  Dz.U. C 388 z 15.12.2012, s. 171.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(5)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.


REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011

PARLAMENT EUROPEJSKI,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011,

uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2011 wraz z odpowiedzią Agencji (1),

uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2013 r. (05753/2013 – C7-0041/2013),

uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 185,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (3), w szczególności jego art. 208,

uwzględniając decyzję Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiającą statut Agencji Dostaw Euratomu (4), w szczególności jej art. 8,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5), w szczególności jego art. 94,

uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0104/2013),

A.

mając na uwadze, że Agencja Dostaw Euratomu (zwana dalej „Agencją”) została utworzona w 1958 r. w Luksemburgu; mając na uwadze, że decyzja 2008/114/WE ustanawia nowy statut Agencji, która na mocy tej decyzji staje się agencją europejską;

B.

mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy 2011 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

1.

zauważa, że w 2011 r. Agencja nie otrzymała żadnych dotacji na pokrycie kosztów działalności i że wszystkie wydatki Agencji w ramach wdrażania budżetu na 2011 r. zostały pokryte przez Komisję; zauważa, że sytuacja ta utrzymuje się od czasu utworzenia Agencji w 2008 r.;

2.

zwraca uwagę, że w związku z brakiem odrębnego budżetu Agencja została de facto wcielona do Komisji w 2011 r. oraz że ta sytuacja nie była zgodna ze statutem Agencji;

3.

zauważa jednak, że w 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący przywrócenia specjalnej pozycji w budżecie (mianowicie pozycji 32 01 06) przeznaczonej dla Agencji i w związku z tym w 2012 r. Komisja przyznała Agencji dotację w wysokości 98 000 EUR, a jej łączny budżet w 2012 r. wyniósł 104 000 EUR (przy uwzględnieniu dochodów finansowych); uważa, że jest to istotne osiągnięcie w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów;

4.

w odniesieniu do pozostałych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 17 kwietnia 2013 r. (6) w sprawie wyników, gospodarowania środkami finansowymi i kontroli agencji.


(1)  Dz.U. C 388 z 15.12.2012, s. 171.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(3)  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)  Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15.

(5)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(6)  Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0134. (Zob. s. 374 niniejszego Dziennika Urzędowego).