16.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 308/299


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 17 april 2013

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2011

(2013/600/EU)

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2011,

gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2011 vergezeld van de antwoorden van het Voorzieningsagentschap van Euratom (1),

gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2), en met name artikel 185,

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (3), en met name artikel 208,

gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (4), en met name artikel 8,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (5), en met name artikel 94,

gezien artikel 77 van en bijlage VI bij zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0104/2013),

1.

verleent de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2011;

2.

formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.

verzoekt zijn voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

De voorzitter

Martin SCHULZ

De secretaris-generaal

Klaus WELLE


(1)  PB C 388 van 15.12.2012, blz. 171.

(2)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)  PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.

(5)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.


RESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 17 april 2013

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2011

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2011,

gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2011, vergezeld van de antwoorden van het Voorzieningsagentschap van Euratom (1),

gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2), en met name artikel 185,

gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (3), en met name artikel 208,

gezien Besluit 2008/114/EG, Euratom van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom (4), en met name artikel 8,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (5), en met name artikel 94,

gezien artikel 77 van en bijlage VI bij zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0104/2013),

A.

overwegende dat het Voorzieningsagentschap van Euratom („Agentschap”) in 1958 in Luxemburg werd opgericht; overwegende dat bij Besluit 2008/114/EG nieuwe statuten voor het Agentschap werden vastgesteld en het derhalve een Europees agentschap werd;

B.

overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2011 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

1.

merkt op dat het Agentschap in 2011 geen subsidie voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen en dat de Commissie alle uitgaven van het Agentschap ter uitvoering van de begroting 2011 voor haar rekening heeft genomen; merkt op dat deze situatie onveranderd is sinds de oprichting van het Agentschap in 2008;

2.

merkt op dat het Agentschap, aangezien het geen eigen begroting had, de facto deel uitmaakte van de Commissie in 2011 en dat deze situatie strijdig was met de statuten van het Agentschap;

3.

merkt evenwel op dat de Commissie in 2011 een voorstel heeft goedgekeurd voor het opnieuw instellen van een specifiek begrotingsonderdeel (namelijk begrotingsonderdeel 32 01 06) voor het Agentschap, en dat het Agentschap derhalve in 2012 een subsidie van 98 000 EUR heeft ontvangen van de Commissie, met een totale begroting van 104 000 EUR (inclusief financiële inkomsten) in 2012; is van mening dat dit een belangrijke stap is in de richting van een oplossing voor de huidige problemen;

4.

verwijst wat de andere opmerkingen betreft die deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting, die horizontaal van aard zijn, naar zijn resolutie van 17 april 2013 (6) over de prestaties, het financieel beheer en de controle van de agentschappen.


(1)  PB C 388 van 15.12.2012, blz. 171.

(2)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)  PB L 41 van 15.2.2008, blz. 15.

(5)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(6)  Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0134 (zie bladzijde 374 van dit Publicatieblad).