16.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/299


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2013 m. balandžio 17 d.

dėl Euratomo tiekimo agentūros 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2013/600/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2011 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2011 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2013 m. vasario 12 d. rekomendaciją (05753/2013 – C7-0041/2013),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus (4), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0104/2013),

1.

patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, kad Agentūros 2011 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 388, 2012 12 15, p. 171.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2013 m. balandžio 17 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Euratomo tiekimo agentūros 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Euratomo tiekimo agentūros 2011 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo tiekimo agentūros 2011 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2013 m. vasario 12 d. rekomendaciją (05753/2013 – C7-0041/2013),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimą 2008/114/EB, Euratomas, nustatantį Euratomo tiekimo agentūros įstatus (4), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) 185 straipsnyje, ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir į VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A7-0104/2013),

A.

kadangi Euratomo tiekimo agentūra (toliau – Agentūra) įsteigta 1958 m. Liuksemburge; kadangi remiantis Sprendimu 2008/114/EB nustatyti nauji Agentūros įstatai ir taip ji tapo Europos agentūra;

B.

kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Agentūros 2011 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos patikimos, o visos atliktos operacijos teisėtos ir tvarkingos;

1.

pažymi, kad 2011 m. Agentūra negavo jokių subsidijų savo veiklos išlaidoms padengti ir kad Komisija padengė visas išlaidas, su kuriomis Agentūra susidūrė įgyvendindama savo 2011 m. biudžetą; pažymi, kad tokia situacija yra nuo Agentūros sukūrimo 2008 m.;

2.

pažymi, kad savarankiško biudžeto neturinti Agentūra 2011 m. de facto integruota į Komisiją ir kad ši padėtis neatitinka jos įstatų;

3.

visgi pažymi, kad Komisija 2011 m. priėmė pasiūlymą vėl numatyti Agentūrai skirtą specialią biudžeto eilutę (biudžeto eilutė 32 01 06) ir todėl Komisija 2012 m. jai skyrė 98 000 EUR dydžio subsidiją, taigi bendras biudžetas 2012 m. (įskaitant finansines įplaukas) sudarė 104 000 EUR; mano, kad tai didžiulis laimėjimas sprendžiant šiuo metu susirūpinimą keliančius klausimus;

4.

pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2013 m. balandžio 17 d. rezoliucijoje (6) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.


(1)  OL C 388, 2012 12 15, p. 171.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 41, 2008 2 15, p. 15.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0134 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 374).