16.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/299


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013,

vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011

(2013/600/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2011,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 sekä hankintakeskuksen vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2013 antaman suosituksen (05753/2013 – C7-0041/2013),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom (4) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0104/2013),

1.

myöntää Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle vastuuvapauden hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011;

2.

esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euratomin hankintakeskuksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Puhemies

Martin SCHULZ

Pääsihteeri

Klaus WELLE


(1)  EUVL C 388, 15.12.2012, s. 171.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013,

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2011,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euratomin hankintakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2011 sekä hankintakeskuksen vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2013 antaman suosituksen (05753/2013 – C7-0041/2013),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

ottaa huomioon Euratomin hankintakeskuksen perussäännöstä 12. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/114/EY, Euratom (4) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (5) ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0104/2013),

A.

ottaa huomioon, että Euratomin hankintakeskus, jäljempänä ’hankintakeskus’, perustettiin Luxemburgissa vuonna 1958; ottaa huomioon, että hankintakeskukselle vahvistettiin uusi perussääntö päätöksellä 2008/114/EY ja siten hankintakeskuksesta tuli unionin erillisvirasto;

B.

ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että hankintakeskuksen varainhoitovuoden 2011 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

1.

panee merkille, että hankintakeskus ei saanut vuonna 2011 lainkaan avustuksia toimintansa rahoittamiseen vaan komissio vastasi kaikista hankintakeskuksen menoista sen vuoden 2011 talousarvion toteuttamisen yhteydessä; toteaa, että tilanne on ollut tällainen siitä lähtien, kun hankintakeskuksesta tehtiin virasto vuonna 2008;

2.

toteaa, että hankintakeskuksella ei ollut omaa talousarviota, joten se kuului vuonna 2011 tosiasiassa komission yhteyteen, mikä on ristiriidassa sen perussäännön kanssa;

3.

panee kuitenkin merkille, että vuonna 2011 komissio antoi ehdotuksen oman budjettikohdan palauttamisesta Euratomin hankintakeskusta varten (32 01 06) ja myönsi sen vuoksi vuonna 2012 hankintakeskukselle 98 000 euron avustuksen; toteaa, että hankintakeskuksen kokonaisbudjetti vuodeksi 2012 oli 104 000 euroa (johon sisältyvät rahoitustulot); pitää tätä merkittävänä edistymisenä nykyisten ongelmien ratkaisemisessa;

4.

viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 17. huhtikuuta 2013 antamaansa päätöslauselmaan (6).


(1)  EUVL C 388, 15.12.2012, s. 171.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0134 (katso tämän virallisen lehden sivu 374).