16.11.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/299


EUROOPA PARLAMENDI OTSUS,

17. aprill 2013,

Euratomi Tarneagentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2013/600/EL)

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2011. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2011 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega (1),

võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2013. aasta soovitust (05753/2013 – C7-0041/2013),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust), (2) eriti selle artiklit 185,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002), (3) eriti selle artiklit 208,

võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom (millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri), (4) eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185), (5) eriti selle artiklit 94,

võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0104/2013),

1.

annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisel;

2.

esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

President

Martin SCHULZ

Peasekretär

Klaus WELLE


(1)  ELT C 388, 15.12.2012, lk 171.

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOON,

17. aprill 2013,

tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 2011. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euratomi Tarneagentuuri eelarveaasta 2011 raamatupidamise aastaaruande kohta koos agentuuri vastusega (1),

võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2013. aasta soovitust (05753/2013 – C7-0041/2013),

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust), (2) eriti selle artiklit 185,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002), (3) eriti selle artiklit 208,

võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ, Euratom (millega kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri), (4) eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185), (5) eriti selle artiklit 94,

võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0104/2013),

A.

arvestades, et Euratomi Tarneagentuur (edaspidi „agentuur”) asutati Luxembourgis 1958. aastal; arvestades, et otsusega 2008/114/EÜ kehtestati Euratomi Tarneagentuurile uus põhikiri ja sellest sai Euroopa amet;

B.

arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse agentuuri 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

1.

märgib, et agentuur ei saanud 2011. aastal oma tegevuskulude katmiseks toetusi ja komisjon võttis enda kanda kõik agentuuri 2011. aasta eelarve täitmisega seotud kulud; märgib, et selline olukord on jätkunud alates agentuuri asutamisest 2008. aastal;

2.

märgib, et kuna agentuuril ei ole omaette eelarvet, oli ta 2011. aastal sisuliselt komisjoni osa ning see olukord oli vastuolus agentuuri põhikirjaga;

3.

märgib siiski, et 2011. aastal võttis komisjon vastu ettepaneku taaskehtestada agentuuri jaoks eraldi eelarverida (nimelt eelarverida 32 01 06), mille tulemusena toetas komisjon agentuuri 2012. aastal summas 98 000 eurot, kusjuures agentuuri kogueelarve (k.a finantstulu) moodustas 2012. aastal 104 000 eurot; on seisukohal, et see oli suur edasiminek praeguste mureküsimuste lahendamisel;

4.

viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 17. aprilli 2013. aasta resolutsioonile (6) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.


(1)  ELT C 388, 15.12.2012, lk 171.

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)  ELT L 41, 15.2.2008, lk 15.

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0134 (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 374).