16.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/299


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 17. april 2013

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2011

(2013/600/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2011,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2011 med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (3), særlig artikel 208,

der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur (4), særlig artikel 8,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), særlig artikel 94,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0104/2013),

1.

meddeler generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2011;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til generaldirektøren for Euratoms Forsyningsagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Martin SCHULZ

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 388 af 15.12.2012, s. 171.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 17. april 2013

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2011

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2011,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2011 med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (3), særlig artikel 208,

der henviser til Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008 om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur (4), særlig artikel 8,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), særlig artikel 94,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0104/2013),

A.

der henviser til, at Euratoms Forsyningsagentur (»agenturet«) har hjemsted i Luxembourg og blev oprettet i 1958; der henviser til, at agenturet ved afgørelse 2008/114/EF fik ny vedtægt og således blev et europæisk agentur,

B.

der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2011 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

1.

bemærker, at agenturet i 2011 ikke modtog noget tilskud til at dække sine transaktioner, og at Kommissionen afholdt alle agenturets udgifter i forbindelse med gennemførelsen af dets budget for 2011; bemærker, at dette forhold har været gældende lige siden agenturets oprettelse i 2008;

2.

bemærker, at agenturet i mangel af et selvstændigt budget reelt blev integreret i Kommissionen i 2011, og at dette forhold ikke harmonerer med agenturets vedtægt;

3.

bemærker dog, at Kommissionen i 2011 vedtog forslaget om at genoprette en særlig budgetpost (nemlig budgetpost 32 01 06) for agenturet, og at agenturet efterfølgende blev tildelt et tilskud på 98 000 EUR af Kommissionen i 2012 med et totalt budget på 104 000 (inklusiv finansielle indtægter) i 2012; mener at dette er et stort skridt fremad i bestræbelserne på at løse de aktuelle problemer;

4.

henviser i forbindelse med de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 17. april 2013 (6) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.


(1)  EUT C 388 af 15.12.2012, s. 171.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)  EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0134 (Se side 374 i denne EUT).