16.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/299


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 17. dubna 2013

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2011

(2013/600/EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2011,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2011, spolu s odpověďmi agentury (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu (4), a zejména na článek 8 tohoto rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0104/2013),

1.

uděluje řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2011;

2.

předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Zásobovací agentury Euratomu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

Předseda

Martin SCHULZ

Generální tajemník

Klaus WELLE


(1)  Úř. věst. C 388, 15.12.2012, s. 171.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 17. dubna 2013

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2011

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2011,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Zásobovací agentury Euratomu za rozpočtový rok 2011, spolu s odpověďmi agentury (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (3), a zejména na články 208 tohoto nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/114/ES, Euratom ze dne 12. února 2008, kterým se stanoví stanovy Zásobovací agentury Euratomu (4), a zejména na článek 8 tohoto rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0104/2013),

A.

vzhledem k tomu, že Zásobovací agentura Euratomu (dále jen „agentura“) byla založena v roce 1958 v Lucemburku; vzhledem k tomu, že rozhodnutí 2008/114/ES stanovilo nové stanovy agentury, a ta se tak stala jednou z evropských agentur;

B.

vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2011 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

1.

konstatuje, že agentura neobdržela v roce 2011 na svou činnost žádnou dotaci a že Komise hradila veškeré výdaje agentury v rámci plnění rozpočtu na rok 2011; konstatuje, že tato situace trvá od založení agentury v roce 2008;

2.

konstatuje, že agentura nemá samostatný rozpočet, a stala se tedy de facto součástí Komise, což je v rozporu s jejími stanovami;

3.

bere nicméně na vědomí, že Komise v roce 2011 přijala návrh na opětovné vytvoření zvláštní rozpočtové položky (konkrétně rozpočtové položky 32 01 06) pro agenturu, a v důsledku toho Komise poskytla agentuře na rok 2012 dotaci ve výši 98 000 EUR v rámci celkového rozpočtu na rok 2012 ve výši 104 000 EUR (včetně finančních příjmů), což znamená velký úspěch při řešení současných problémů;

4.

pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 17. dubna 2013 (6) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.


(1)  Úř. věst. C 388, 15.12.2012, s. 171.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)  Přijaté texty, P7_TA(2013)0134 (viz strana 374 v tomto čísle Úředního věstníku).