16.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/299


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 17 април 2013 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година

(2013/600/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2013 г. (05753/2013 – C7-0041/2013),

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (3), и по-специално член 208 от него,

като взе предвид Решение 2008/114/ЕО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом (4), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0104/2013),

1.

Освобождава от отговорност генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2011 година.

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу.

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на генералния директор на Агенцията за снабдяване към Евратом, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Martin SCHULZ

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 388, 15.12.2012 г., стр. 171.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 17 април 2013 година

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2013 г. (05753/2013 – C7-0041/2013),

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (3), и по-специално член 208 от него,

като взе предвид Решение 2008/114/ЕО, Евратом на Съвета от 12 февруари 2008 г. за създаване на устав на Агенцията за снабдяване към Евратом (4), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0104/2013),

A.

като има предвид, че Агенцията за снабдяване към Евратом („Агенцията“) е създадена в Люксембург през 1958 г.; като има предвид, че с Решение 2008/114/ЕО беше създаден нов устав за Агенцията и така тя се превърна в европейска агенция,

Б.

като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за финансовата 2011 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

1.

Отбелязва, че през 2011 г. Агенцията не получи никаква субсидия за покриване на разходите по своите операции и че Комисията пое всички разходи, направени от Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета ѝ за 2011 г.; отбелязва, че тази ситуация продължава още от създаването на Агенцията през 2008 г.

2.

Отбелязва, че при липсата на самостоятелен бюджет Агенцията фактически беше интегрирана в рамките на Комисията през 2011 г. и че тази ситуация противоречи на нейния устав.

3.

Все пак отбелязва, че през 2011 г. Комисията прие предложението за възстановяване на специален бюджетен ред (а именно бюджетен ред 32 01 06) за Агенцията и в резултат на това през 2012 г. тя получи от Комисията субсидия в размер на 98 000 EUR, с общ бюджет от 104 000 EUR (включително финансовите приходи) за 2012 г.; счита, че това представлява голямо постижение за решаването на текущите проблеми.

4.

По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 17 април 2013 г. (6) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.


(1)  ОВ C 388, 15.12.2012 г., стр. 171.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 41, 15.2.2008 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)  Приети текстове, P7_TA(2013)0134 (вж. страница 374 от настоящия брой на Официален вестник).