2014R0224 — SK — 03.09.2015 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 224/2014

z 10. marca 2014

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

(Ú. v. ES L 070 11.3.2014, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 691/2014 z 23. júna 2014,

  L 183

6

24.6.2014

►M2

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1276/2014 z 1. decembra 2014,

  L 346

19

2.12.2014

►M3

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/324 z 2. marca 2015,

  L 58

39

3.3.2015

►M4

NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/734 zo 7. mája 2015,

  L 117

11

8.5.2015

►M5

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1485 z 2. septembra 2015,

  L 229

1

3.9.2015
▼B

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 224/2014

z 10. marca 2014

o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republikeRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/798/SZBP z 23. decembra 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike ( 1 ),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

V súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (rezolúcia BR OSN) č. 2127 (2013) z 5. decembra 2013 a rezolúciou BR OSN č. 2134 (2014) z 28. januára 2014 rozhodnutie 2013/798/SZBP, zmenené rozhodnutím Rady 2014/125/SZBP ( 2 ), stanovuje zbrojné embargo voči Stredoafrickej republike a zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov určitých osôb, ktoré vykonávajú alebo podporujú činnosti, ktoré ohrozujú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky.

(2)

Určité opatrenia stanovené v rezolúcii BR OSN č. 2127 (2013) a rezolúcii BR OSN č. 2134 (2014) patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a preto sú na ich vykonávanie v rámci Únie potrebné právne predpisy na úrovni Únie, najmä kvôli zabezpečeniu ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(3)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, ako aj právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(4)

Vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike, ktorá predstavuje konkrétne ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti v tomto regióne a s cieľom zabezpečiť súlad s postupom zmeny a preskúmania prílohy k rozhodnutiu Rady 2014/125/SZBP, by právomoc zmeniť zoznam v prílohe I k tomuto nariadeniu mala mať Rada.

(5)

Postup zmeny zoznamu v prílohe I k tomuto nariadeniu by mal zahŕňať poskytnutie dôvodov zaradenia do zoznamu, ktoré predložil sankčný výbor BR OSN podľa odseku 57 rezolúcie BR OSN č. 2127 (2013), označeným fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, aby mali možnosť vyjadriť k týmto dôvodom pripomienky. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, by Rada mala na základe týchto pripomienok preskúmať svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informovať dotknutú osobu, subjekt alebo orgán.

(6)

Na účely vykonávania tohto nariadenia a v záujme zabezpečenia najvyššej právnej istoty v rámci Únie by sa mali zverejniť mená a ďalšie relevantné údaje týkajúce sa fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktorých finančné prostriedky a hospodárske zdroje musia byť zmrazené v súlade s týmto nariadením. Každé spracovanie osobných údajov fyzických osôb podľa tohto nariadenia by malo byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ( 3 ) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES ( 4 ).

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „sprostredkovateľské služby“ znamenajú:

i) rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológie, alebo finančných a technických služieb z niektorej tretej krajiny do ktorejkoľvek inej tretej krajiny, alebo

ii) predaj alebo nákup tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny;

b) „nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom, podľa zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaci s nimi, a zahŕňa najmä:

i) nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaceho s nimi;

ii) nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo zabezpečenia v akejkoľvek forme;

iii) nárok na náhradu škody súvisiacej so zmluvou alebo transakciou;

iv) protinárok;

v) nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia, vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek;

c) „zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva bez ohľadu na to, či pozostáva z jednej zmluvy alebo viacerých, alebo z podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo zabezpečenie, najmä finančnej povahy, a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

d) „príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe II;

e) „hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné alebo nehmotné, hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;

f) „zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom vrátane, nie však výlučne, ich predaja, prenájmu alebo založenia;

g) „zmrazenie finančných prostriedkov“ je zabránenie akémukoľvek pohybu, prevodu, úprave, použitiu a prístupu k finančným prostriedkom alebo manipulácii s nimi, ktoré by mali za následok akúkoľvek zmenu ich objemu, výšky, umiestnenia, vlastníctva, držby, charakteru, miesta určenia, alebo inú zmenu, ktorá by umožnila použitie finančných prostriedkov, vrátane spravovania portfólií;

h) „finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:

i) hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;

ii) vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;

iii) verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;

iv) úroky, dividendy alebo iné príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;

v) úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, záruky na plnenie alebo iné finančné záväzky;

vi) akreditívy, nákladné listy, kúpne zmluvy, ako aj

vii) dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;

i) „sankčný výbor“ je výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zriadený podľa odseku 57 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 2127 (2013);

j) „technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže mať formu napr. inštruktáže, poradenstva, odbornej prípravy, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb, vrátane pomoci v slovnej podobe;

k) „územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru;

Článok 2

Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať:

a) technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie ( 5 ) (ďalej len „spoločný zoznam vojenského materiálu“) alebo v súvislosti so získavaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v tomto zozname, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Stredoafrickej republike alebo na použitie v Stredoafrickej republike;

b) financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s predajom, dodávkou, transferom alebo vývozom tovaru a technológií uvedených v spoločnom zozname vojenského materiálu, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru, ako aj poistenie a zaistenie na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb akejkoľvek osobe, akémukoľvek subjektu alebo orgánu v Stredoafrickej republike, alebo na použitie v Stredoafrickej republike;

c) technickú pomoc, financovanie alebo finančnú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo dopravné služby v súvislosti s poskytovaním ozbrojeného žoldnierskeho personálu v Stredoafrickej republike alebo na použitie v Stredoafrickej republike.

▼M4

Článok 3

Odchylne od článku 2 sa zákazy ustanovené v uvedenom článku nevzťahujú na poskytovanie technickej pomoci, financovania alebo finančnej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb:

a) ktoré sú určené výhradne na podporu viacrozmernej integrovanej stabilizačnej misie Organizácie Spojených národov v Stredoafrickej republike (MINUSCA), osobitnej regionálnej jednotky Africkej únie (AU-RTF), ako aj misií Únie a francúzskych síl nasadených v Stredoafrickej republike, alebo na použitie týmito subjektmi;

b) ktoré súvisia s ochranným oblečením vrátane nepriestrelných viest a vojenských heliem, ktoré do Stredoafrickej republiky dočasne vyváža personál Organizácie Spojených národov, zástupcovia médií a humanitárni a rozvojoví pracovníci a sprievodný personál, a to výlučne na svoju osobnú potrebu.

▼B

Článok 4

Odchylne od článku 2 a ak poskytnutie takejto technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb, financovanie alebo finančnú pomoc vopred schválil sankčný výbor, zákaz ustanovený v uvedenom článku sa nevzťahuje na poskytovanie:

a) technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa nesmrtonosného vojenského vybavenia určeného výlučne na humanitárne alebo ochranné účely;

b) technickej pomoci, financovania alebo finančnej pomoci na predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v spoločnom zozname vojenského materiálu a na poskytovanie akejkoľvek súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb.

Článok 5

1.  Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v prílohe I, alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú.

2.  Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v prílohe I alebo v ich prospech.

▼M4

3.  Príloha I obsahuje fyzické alebo právnické osoby, subjekty a orgány, v prípade ktorých sankčný výbor zistil, že sú zapojené do činností, resp. podporujú činnosti, ktoré ohrozujú mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky vrátane činností, ktoré ohrozujú alebo porušujú medzinárodné dohody, alebo bránia politickej transformácii vrátane prechodu k slobodným a spravodlivým demokratickým voľbám, alebo ktoré podnecujú násilie:

a) porušujú zbrojné embargo stanovené v bode 54 rezolúcie BR OSN 2127 (2013) alebo priamo alebo nepriamo dodávali, predávali alebo zabezpečovali transfer ozbrojeným skupinám alebo zločineckým sieťam v Stredoafrickej republike, alebo boli príjemcami zbraní alebo akéhokoľvek súvisiaceho materiálu, alebo akéhokoľvek technického poradenstva, výcviku alebo pomoci vrátane financovania a finančnej pomoci, v súvislosti s násilnými činnosťami ozbrojených skupín alebo zločineckých sietí v Stredoafrickej republike;

b) sú zapojené do plánovania, riadenia alebo páchania činov, ktoré porušujú platné medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo, alebo ktoré predstavujú zneužívanie alebo porušovanie ľudských práv v Stredoafrickej republike vrátane sexuálneho násilia, útokov voči civilistom, etnicky alebo nábožensky motivovaných útokov, útokov na školy a nemocnice a únosov a násilného presídľovania;

c) verbujú alebo využívajú deti v ozbrojenom konflikte v Stredoafrickej republike v rozpore s platným medzinárodným právom;

d) poskytujú podporu ozbrojeným skupinám alebo zločineckým sieťam prostredníctvom nezákonného využívania prírodných zdrojov vrátane diamantov, zlata, voľne žijúcich zvierat a produktov z nich alebo obchodovania s nimi v Stredoafrickej republike alebo zo Stredoafrickej republiky;

e) bránia dodávkam humanitárnej pomoci do Stredoafrickej republiky, prístupu k nim alebo ich distribúcii v Stredoafrickej republike;

f) sú zapojené do plánovania, riadenia, finančnej podpory alebo vykonávania útokov voči prítomným misiám Organizácie Spojených národov alebo silám medzinárodnej bezpečnosti vrátane misie MINUSCA, misií Únie a francúzskych operácií, ktoré ich podporujú;

g) sú vedúcimi predstaviteľmi subjektu označeného sankčným výborom alebo poskytujú podporu osobe, subjektu alebo orgánu označených sankčným výborom, alebo konajú v prospech, v mene alebo podľa pokynov osoby, subjektu alebo orgánu označených sankčným výborom, alebo subjektu, ktorý je vo vlastníctve alebo pod kontrolou označenej osoby, subjektu alebo orgánu.

▼B

Článok 6

Odchylne od článku 5 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, ak sú splnené tieto podmienky:

a) dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

i) nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe I a nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických osôb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhradu daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

ii) určené výlučne na zaplatenie primeraných poplatkov odborníkom a na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb alebo

iii) určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov a

b) dotknutý členský štát oznámil svoje rozhodnutie uvedené v písm. a), ako aj svoj zámer udeliť povolenie sankčnému výboru, ktorý voči tomuto postupu do piatich pracovných dní od oznámenia nevyslovil námietky.

Článok 7

Odchylne od článku 5 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, za predpokladu, že príslušný orgán dospel k záveru, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na mimoriadne výdavky, a za predpokladu, že príslušný členský štát oznámil sankčnému výboru toto rozhodnutie a sankčný výbor toto rozhodnutie schválil.

Článok 8

Odchylne od článku 5 môžu príslušné orgány členských štátov povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) na predmetné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje súdne, administratívne alebo arbitrážne záložné právo, ktoré vzniklo pred dátumom, kedy osoba, subjekt alebo orgán podľa článku 5 boli zaradené do zoznamu v prílohe I, alebo súdne, administratívne alebo arbitrážne rozhodnutie vydané pred uvedeným dátumom;

b) predmetné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozsudku, a to v rámci obmedzení stanovených platnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) záložné právo alebo rozsudok nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohe I;

d) uznanie zádržného práva alebo rozsudku nie je v rozpore s verejným poriadkom v danom členskom štáte a

e) dotknutý členský štát informoval sankčný výbor o záložnom práve alebo rozsudku.

Článok 9

Odchylne od článku 5 a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnila fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe I, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré dotknutá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutým osobám, subjektom alebo orgánom vznikol pred dátumom, kedy tieto osoby, subjekty alebo orgány boli označené Bezpečnostnou radou OSN, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za predpokladu, že dotknutý príslušný orgán určil, že:

a) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

b) platba nie je v rozpore s článkom 5 ods. 2 a

c) príslušný členský štát oznámil sankčnému výboru svoj zámer udeliť povolenie desať pracovných dní vopred.

Článok 10

1.  Článok 5 ods. 2 nebráni pripisovaniu platieb na zmrazené účty finančnými alebo úverovými inštitúciami, ktoré prijmú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe I pod podmienkou, že každé takéto pripísanie na účet sa tiež zmrazí. Finančná alebo úverová inštitúcia o takýchto transakciách bezodkladne informuje príslušný orgán.

2.  Článok 5 ods. 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a) úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b) platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 5 boli zaradené do zoznamu v prílohe I alebo

c) platby splatné na základe súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, ako sa uvádza v článku 8 a

ak sú všetky takéto úroky, iné výnosy a platby zmrazené v súlade s článkom 5 ods. 1.

Článok 11

1.  Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) ihneď poskytnú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo alebo sa nachádzajú, každú informáciu, ktorá by uľahčila plnenie tohto nariadenia, napríklad údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 5, a odovzdajú takéto informácie Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom daného členského štátu a

b) spolupracujú s príslušným orgánom pri overovaní takýchto informácií.

2.  Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutému členskému štátu.

3.  Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

Článok 12

Zakazuje sa vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odsekoch 2 a 5.

Článok 13

1.  Zmrazením finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká pre fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré ho uskutočnia, ani pre ich vedúcich pracovníkov či zamestnancov žiadna zodpovednosť, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje boli zmrazené alebo zadržiavané v dôsledku nedbanlivosti.

2.  Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká zodpovednosť žiadneho druhu pre tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ak nevedeli a nemali primeraný dôvod na podozrenie, že ich konaním by mohlo dôjsť k porušeniu zákazov stanovených v tomto nariadení.

Článok 14

1.  Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a) označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I;

b) akékoľvek fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány konajúce prostredníctvom alebo v mene niektorej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písm. a).

2.  V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky je dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, na osobe, ktorá predmetnú pohľadávku vymáha.

3.  Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 15

1.  Komisia a členské štáty by sa mali vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a zdieľať všetky ostatné relevantné údaje, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením. Ide najmä o informácie súvisiace:

a) so zmrazenými finančnými prostriedkami podľa článku 5 a povoleniami udelenými podľa článkov 6, 7 a 8;

b) s problémami týkajúcimi sa porušovania predpisov, presadzovania práva a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

2.  Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú a informujú aj Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 16

Komisia je splnomocnená zmeniť prílohu II na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 17

1.  V prípade, že Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov alebo sankčný výbor zaradí fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do zoznamu a poskytne odôvodnenie tohto označenia, Rada zaradí túto fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do prílohy I. Rada oznámi svoje rozhodnutie a jeho odôvodnenie dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.

2.  V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje osobu, subjekt alebo orgán.

3.  Pokiaľ sa Organizácia Spojených národov rozhodne vyradiť osobu, subjekt alebo orgán zo zoznamu alebo zmeniť identifikačné údaje osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v zozname, Rada príslušným spôsobom zmení prílohu I.

Článok 18

Príloha I obsahuje, v prípade, že sú k dispozícii, informácie, ktoré poskytla Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor a ktoré sú potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, národnosť, číslo pasu a dokladu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov alebo orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. Príloha I tiež obsahuje dátum označenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 19

1.  Členské štáty prijmú predpisy o sankciách uplatniteľných za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania uvedených predpisov. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.  Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne informujú Komisiu o predpisoch uvedených v odseku 1, ako aj o každej ich následnej zmene.

Článok 20

1.  Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových stránkach vymenovaných v prílohe II. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe II.

2.  Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu týchto údajov.

3.  Ak toto nariadenie stanovuje požiadavku informovať Komisiu, alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe II.

Článok 21

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) v rámci územia Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b) na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla, ktoré patria do jurisdikcie niektorého členského štátu;

c) na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d) na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e) na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 22

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M2
PRÍLOHA I

ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 5

A.   Osoby

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Dátum narodenia: 14. októbra 1946.

Miesto narodenia: Mouila, Gabon.

Štátna príslušnosť: Stredoafrická republika.

Adresa: Uganda.

Ďalšie informácie: Jeho matka sa volá Martine Kofiová.

Dátum označenia zo strany OSN: 9. mája 2014.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Bozize bol zaradený na zoznam 9. mája 2014 na základe bodu 36 rezolúcie 2134 (2014), pretože „vykonával alebo podporoval činnosti, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť v Stredoafrickej republike.“

Doplňujúce informácie

Bozize spolu so svojimi stúpencami nabádal k útoku na Bangui, ku ktorému došlo 5. decembra 2013. Odvtedy sa naďalej pokúša viesť destabilizačné operácie s cieľom udržať v hlavnom meste Stredoafrickej republiky napätie. Bozize údajne pred tým, ako 24. marca 2013 ušiel zo Stredoafrickej republiky, vytvoril skupinu domobrany, ktorá bojuje proti povstalcom z hnutia Seleka. Vo vyhlásení Bozize vyzval svoju domobranu, aby kruto bojovala proti súčasnému režimu a islamistom. Bozize údajne poskytoval finančnú a materiálnu pomoc členom domobrany, ktorí sa usilujú o destabilizáciu prebiehajúceho procesu prechodu a o jeho návrat k moci. Väčšina bojovníkov protiselekovskej domobrany pochádza zo stredoafrických ozbrojených síl, ktoré sa po prevrate rozptýlili do krajiny a ktoré Bozize následne prebudoval. Bozize a jeho stúpenci kontrolujú viac ako polovicu protiselekovských jednotiek.

Jednotky verné Bozizemu boli ozbrojené automatickými strelnými zbraňami, mínometmi a raketometmi a čoraz častejšie sa zapájajú do odvetných útokov na moslimské obyvateľstvo Stredoafrickej republiky. Situácia v Stredoafrickej republike sa po útoku protiselekovských ozbrojencov v Bangui z 5. decembra 2013, pri ktorom zahynulo viac ako 700 osôb, rýchlo zhoršila.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Hodnosť: a) generál; b) minister bezpečnosti; c) generálny riaditeľ „mimoriadneho výboru pre obranu demokratických vymožeností“.

Dátum narodenia: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. januára 1970.

Miesto narodenia: Ndele, Stredoafrická republika.

Štátna príslušnosť: Stredoafrická republika. Číslo cestovného pasu: D00001184

Adresa: Birao, Stredoafrická republika.

Dátum označenia zo strany OSN: 9. mája 2014.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Nourredine bol zaradený na zoznam 9. mája 2014 na základe bodu 36 rezolúcie 2134 (2014), pretože „vykonával alebo podporoval činnosti, ktoré podkopávajú mier, stabilitu alebo bezpečnosť v Stredoafrickej republike.“

Doplňujúce informácie

Noureddine je jedným z pôvodných vodcov povstalcov z hnutia Seleka. Identifikovali ho ako generála i predsedu jednej z ozbrojených povstaleckých skupín hnutia Seleka – „Central PJCC“, skupiny, ktorá je formálne známa ako Kongres patriotov za spravodlivosť a mier a ktorej skratka je známa ako CPJP (z anglického Convention of Patriots for Justice and Peace). Ako bývalý veliteľ radikálnej frakcie Kongresu patriotov za spravodlivosť a mier (CPJP/F) bol vojenským koordinátorom bývalých bojovníkov hnutia Seleka počas útokov v povstaní v Stredoafrickej republike v období od začiatku decembra 2012 do marca 2013. Bez Noureddinovej pomoci a blízkeho vzťahu s čadskými špeciálnymi silami by sa hnutiu Seleka pravdepodobne nebolo podarilo prevziať moc z rúk bývalého prezidenta Stredoafrickej republiky Françoisa Bozizeho.

Od vymenovania dočasnej prezidentky Catherine Samba-Panzaovej 20. januára 2014 bol jedným z hlavných architektov taktického stiahnutia bývalých bojovníkov hnutia Seleka v Sibute s cieľom uskutočniť jeho plán a vytvoriť moslimskú baštu na severe krajiny. Preukázateľne nabádal svoje ozbrojené sily, aby odporovali príkazom dočasnej vlády a vojenských veliteľov medzinárodnej podpornej misie v Stredoafrickej republike pod africkým vedením (MISCA). Noureddine aktívne riadi bývalých bojovníkov hnutia Seleka z ozbrojených skupín, ktoré Michel Djotodia údajne rozpustil v septembri 2013, a riadi operácie proti kresťanským štvrtiam a naďalej výrazne podporuje a riadi bývalých bojovníkov hnutia Seleka, ktorí operujú v Stredoafrickej republike.

Nourredine bol 9. mája 2014 zaradený na zoznam na základe bodu 37 písm. b) rezolúcie 2134 (2014), pretože „sa podieľal na plánovaní, riadení alebo páchaní činov, ktoré porušujú právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo.“

Doplňujúce informácie

Po tom, ako hnutie Seleka prevzalo kontrolu nad mestom Bangui 24. marca 2013, bol Nourredine Adam vymenovaný za ministra pre bezpečnosť, potom za generálneho riaditeľa „mimoriadneho výboru pre obranu výdobytkov demokracie“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD – teraz už zaniknutej spravodajskej služby Stredoafrickej republiky). Nourredine Adam využíval CEDAD ako svoju osobnú politickú políciu, ktorá svojvoľne zatýkala, mučila a popravovala bez súdneho procesu. Okrem toho bol jednou z kľúčových postáv za krvavou operáciou v Boy Rabe. Ozbrojené sily hnutia Seleka napadli v auguste 2013 Boy Rabe, štvrť v Stredoafrickej republike považovanú za baštu stúpencov Françoisa Bozizeho a jeho etnika. Pod zámienkou, že hľadajú schované zbrane, jednotky hnutia Seleka údajne zabili mnoho civilistov a spustili nekontrolované rabovanie. Keď sa tieto výpady rozšírili do iných štvrtí, tisícky obyvateľov vtrhli na medzinárodné letisko, ktoré z dôvodu prítomnosti francúzskych jednotiek považovali za bezpečné miesto, a obsadili pristávaciu dráhu letiska.

Nourredine bol 9. mája 2014 zaradený na zoznam na základe bodu 37 písm. d) rezolúcie 2134 (2014), pretože „poskytoval podporu ozbrojeným skupinám alebo zločineckým sieťam prostredníctvom nezákonného využívania prírodných zdrojov“.

Doplňujúce informácie

Začiatkom roku 2013 zohrával Nourredine Adam dôležitú úlohu vo finančných sieťach bývalého hnutia Seleka. Cestoval do Saudskej Arábie, Kataru a do Spojených arabských emirátov, aby pre bývalých povstalcov zbieral finančné prostriedky. Pôsobil aj ako sprostredkovateľ pre čadskú skupinu pašerákov diamantov pôsobiacu medzi Stredoafrickou republikou a Čadom.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel (plukovník) Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Funkcia: desiatnik Stredoafrických ozbrojených síl (FACA)

Dátum narodenia: 23. júna 1976

Miesto narodenia: Stredoafrická republika

Štátna príslušnosť: Stredoafrická republika

Adresa: a) Mbaiki, provincia Lobaye, Stredoafrická republika (Tel. č.: +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, provincia Ombella-Mpoko, Stredoafrická republika (predchádzajúca adresa)

Ďalšie informácie: Kontroluje a vedie veľkú skupinu ozbrojencov domobrany. Jeho (adoptívny) otec sa volá Ekatom Saragba (píše sa aj Yekatom Saragba). Brat Yvesa Saragbu, protiselekovského veliteľa v meste Batalimo, provincia Lobaye, a bývalý vojak Stredoafrických ozbrojených síl. Popis osoby: farba očí: čierna; farba vlasov: plešatý; pokožka: čierna; výška: 170 cm; váha 100 kg. Je k dispozícii fotografia, ktorá sa priloží k osobitnému oznámeniu INTERPOL-u a Bezpečnostnej rady OSN.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Alfred Yekatom bol zaradený na zoznam 20. augusta 2015 na základe bodu 11 rezolúcie č. 2196 (2015) s uvedením, že „sa zapája do činnosti alebo podporuje činnosť, ktorá narúša mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, vrátane činov, ktoré ohrozujú alebo porušujú dočasné dohody alebo ktoré ohrozujú či brzdia politický proces prechodu vrátane prechodu k slobodným a spravodlivým demokratickým voľbám, alebo ktoré podnecujú násilie.“

Doplňujúce informácie:

Alfred Yekatom, tiež známy ako Colonel Rombhot, je veliteľom milícií odnože protiselekovského hnutia (anti-Balaka), ktoré je známe pod názvom „anti-Balaka z juhu“. Má hodnosť desiatnika Stredoafrických ozbrojených síl (Forces Armées Centrafricaines (FACA).

Yekatom sa zapája do činnosti alebo podporuje činnosť, ktorá narúša mier, stabilitu a bezpečnosť Stredoafrickej republiky, vrátane činov, ktoré ohrozujú dočasné dohody alebo ktoré ohrozujú politický proces prechodu. Yekatom kontroluje a velí veľkej skupine ozbrojených domobrancov, ktorí strážia v okolí PK9 v Bangui a v mestách Bimbo (provincia Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa a Mbaïki (hlavné mesto provincie Lobaye), a zriadil si hlavný stan v lesníckom ťažobnom podniku v Batalime.

Yekatom vykonával priamu kontrolu nad desiatkou kontrolných stanovíšť, na ktorých slúžili v priemere desiati ozbrojení domobranci v armádnych uniformách a so zbraňami vrátane vojenských útočných pušiek, od hlavného mostu medzi mestami Bimbo a Bangui až po Mbaïki (provincia Lobaye) a od mesta Pisso po mesto Batalimo (pri hranici s Konžskou republikou), a vyberali nepovolené dane od súkromných vozidiel a motocyklov, osobných dodávok a nákladných vozidiel prevážajúcich drevo do Kamerunu a Čadu, ale aj od lodí plaviacich sa po rieke Oubangui. Yekatoma videli, ako osobne vyberal časť týchto nedovolených daní. Yekatom a jeho domobrana tiež údajne zabili civilistov.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Funkcia: a) koordinátor protiselekovských povstalcov v provincii Lobaye b) desiatnik Stredoafrických ozbrojených síl (FACA)

Dátum narodenia: 13. marca 1980

Miesto narodenia: Boda, Stredoafrická republika

Štátna príslušnosť: Stredoafrická republika Adresa: Boda, Stredoafrická republika (Tel. č.: + 236 721 986 28)

Ďalšie informácie: Vymenovaný za veliteľa zóny (COMZONE) v meste Boda 11. apríla 2014 a 28. júna 2014 za veliteľa pre celú provinciu Lobaye. Pod jeho velením naďalej dochádzalo k cielenému zabíjaniu, stretom a útokom proti humanitárnych organizáciám a na humanitárnych pracovníkov. Popis osoby: farba očí: hnedá; farba vlasov: čierna; výška: 60 cm; váha: 60 kg. Je k dispozícii fotografia, ktorá sa priloží k osobitnému oznámeniu INTERPOL-u a Bezpečnostnej rady OSN.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Habib Soussou bol zaradený na zoznam 20. augusta 2015 na základe bodu 11 a bodu 12 písm. b) rezolúcie č. 2196 (2015) s uvedením, že „sa zapája do činnosti alebo podporuje činnosť, ktorá narúša mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, vrátane činov, ktoré ohrozujú alebo porušujú dočasné dohody alebo ktoré ohrozujú či brzdia politický proces prechodu vrátane prechodu k slobodným a spravodlivým demokratickým voľbám, alebo ktoré podnecujú násilie;“,že „sa zapája do plánovania, vedenia alebo vykonávania činov v Stredoafrickej republike, ktoré porušujú medzinárodné právo v oblasti ľudských práv alebo medzinárodné humanitárne právo alebo ktoré predstavujú porušenie ľudských práv, vrátane činov, ktoré zahŕňajú sexuálne násilie, útoky na civilné obyvateľstvo, útoky na etnickom alebo náboženskom základe, útoky na školy a nemocnice a únosy a násilné vysťahovanie“ a že „bráni dodávkam humanitárnej pomoci do Stredoafrickej republiky, prístupu k nim alebo ich distribúcii v Stredoafrickej republike.“

Doplňujúce informácie:

Habib Soussou bol 11. apríla 2014 vymenovaný za veliteľa protiselekovských povstaleckých síl pre zónu (COMZONE) v meste Boda a tvrdí, že je teda zodpovedný za bezpečnostnú situáciu v sous-préfecture (podprefektúre). Generálny koordinátor protiselekovských povstaleckých síl Patrice Edouard Ngaïssona 28. júna 2014 vymenoval Habiba Soussoua za provinčného koordinátora pre mesto Boda od 11. apríla 2014 a od 28. júna 2014 pre celú provinciu Lobaye. V oblastiach, v ktorých je Soussou veliteľom alebo koordinátorom protiselekovských povstaleckých síl, každý týždeň dochádza k cielenému zabíjaniu, stretom a k útokom protiselekovských povstaleckých síl v meste Boda proti humanitárnym organizáciám a na humanitárnych pracovníkov. Soussou a protiselekovské povstalecké sily v týchto oblastiach útočia aj na civilné obyvateľstvo a ohrozujú ho.

6.   Oumar YOUNOUS (alias: a) Omar Younous b) Oumar Sodiam c) Oumar Younous M'Betibangui)

Funkcia: bývalý generál ozbrojených síl hnutia Seleka

Štátna príslušnosť: Sudán

Adresa: a) Bria, Stredoafrická republika (Tel. č.: +236 755 075 60) b) Birao, Stredoafrická republika c) Tullus, južný Dárfúr, Sudán (predchádzajúca adresa)

Ďalšie informácie: Je to pašerák diamantov a trojhviezdičkový generál v povstaleckých silách Seleka a blízky priateľ bývalého dočasného prezidenta Stredoafrickej republiky Michela Djotodiu. Popis osoby: farba vlasov: čierna; výška: 180 cm; patrí k etnickej skupine Fulani. Je k dispozícii fotografia, ktorá sa priloží k osobitnému oznámeniu INTERPOL-u a Bezpečnostnej rady OSN.

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Oumar Younous bol zaradený na zoznam 20. augusta 2015 na základe bodu 11 a bodu 12 písm. d) rezolúcie č. 2196 (2015) s uvedením, že „sa zapája do činnosti alebo podporuje činnosť, ktorá narúša mier, stabilitu alebo bezpečnosť Stredoafrickej republiky, vrátane činov, ktoré ohrozujú alebo porušujú dočasné dohody alebo ktoré ohrozujú či brzdia politický proces prechodu vrátane prechodu k slobodným a spravodlivým demokratickým voľbám, alebo ktoré podnecujú násilie;“ a že „poskytuje podporu ozbrojeným skupinám alebo kriminálnym sieťam prostredníctvom nezákonnej ťažby prírodných zdrojov alebo nezákonného obchodovania s nimi vrátane diamantov, zlata, ako aj voľne žijúcich zvierat a produktov z nich v Stredoafrickej republike.“

Doplňujúce informácie:

Oumar Younous, ako generál bývalých povstaleckých síl Seleka a pašerák diamantov, poskytoval podporu ozbrojenej skupine prostredníctvom nezákonnej ťažby a nezákonného obchodovania s prírodnými zdrojmi vrátane diamantov v Stredoafrickej republike.

V októbri 2008 Oumar Younous, bývalý šofér v spoločnosti SODIAM vykupujúcej diamanty, sa pridal k povstaleckej skupine Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ – Hnutie stredoafrických osloboditeľov za spravodlivosť). V decembri 2013 bol Oumar Younous identifikovaný ako trojhviezdičkový generál povstaleckých síl Seleka a blízky priateľ bývalého dočasného prezidenta Michela Djotodiu.

Younous je zapojený do obchodovania s diamantmi z miest Bria a Sam-Ouandja do Sudánu. Zdroje uviedli, že Oumar Younous vyzdvihuje balíčky s diamantmi schované v meste Bria a preváža ich na predaj do Sudánu.

▼M2

B.   Subjekty …

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM (kancelária výkupu diamantov v Stredoafrickej republike)

(alias: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Adresa: a) BP 333, Bangui, Stredoafrická republika (Tel. č.: +32 3 2310521, Fax. č.: +32 3 2331839, e-mail: kardiam.bvba@skvnet·be: webová stránka: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antverpy, Belgicko

Ďalšie informácie: Na čele spoločnosti je Abdoul-Karim Dan-Azoumi od 12. decembra 1986 a Aboubaliasr Mahamat od 1. januára 2005. Medzi jej pobočky patrí MINAiR a SOFIA TP (Douala, Kamerun).

Informácie zo súhrnu dôvodov zaradenia na zoznam, ktoré poskytol sankčný výbor:

Spoločnosť Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM bola zaradená na zoznam 20. augusta 2015 na základe bodu 12 písm. d) rezolúcie č. 2196 (2015) s uvedením, že „poskytuje podporu ozbrojeným skupinám alebo kriminálnym sieťam prostredníctvom nezákonnej ťažby prírodných zdrojov alebo nezákonného obchodovania s nimi vrátane diamantov, zlata, ako aj voľne žijúcich zvierat a produktov z nich v Stredoafrickej republike.“

Doplňujúce informácie:

Spoločnosť BADICA/KARDIAM poskytuje podporu ozbrojeným skupinám v Stredoafrickej republike, konkrétne bývalým skupinám povstaleckých síl Seleka a protiselekovským skupinám (anti-Balaka) prostredníctvom nezákonnej ťažby prírodných zdrojov alebo nezákonného obchodovania s nimi vrátane diamantov a zlata.

Spoločnosť Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) v roku 2014 naďalej vykupovala diamanty z miest Bria a Sam-Ouandja (provincia Haute Kotto) na východe Stredoafrickej republiky, kde bývalé sily Seleka zaviedli dane na lietadlá prepravujúce diamanty a vyberajú výpalné od zberačov diamantov. Niekoľko zberačov v mestách Bria a Sam-Ouandja, ktorí dodávajú diamanty spoločnosti BADICA, majú úzke kontakty na bývalých veliteľov povstaleckých skupín Seleka.

V máji 2014 belgické orgány zabavili dva balíčky s diamantmi adresované zastúpeniu spoločnosti BADICA v Antverpách, ktoré je v Belgicku oficiálne zaregistrované pod názvom KARDIAM. Odborníci na diamanty odhadujú, že zabavené diamanty s veľkou pravdepodobnosťou pochádzajú zo Stredoafrickej republiky a že preukazujú vlastnosti typické pre oblasť miest Sam-Ouandja a Bria, ako aj mesta Nola (provincia Sangha Mbaéré) na juhozápade krajiny.

Obchodníci, ktorí nakupovali diamanty pašované zo Stredoafrickej republiky na zahraničné trhy, a to aj zo západnej časti krajiny, pôsobili v mene spoločnosti BADICA v Kamerune.

V máji 2014 BADICA vyviezla aj zlato vyprodukované v meste Yaloke (provincia Ombella-Mpoko), kde sa malé zlaté bane dostali pod kontrolu povstaleckých skupín Seleka až do začiatku februára 2014, keď kontrolu nad nimi prevzali protiselekovské skupiny.

▼B
PRÍLOHA II

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Európskej komisie na zasielanie oznámení:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 51.

( 2 ) Rozhodnutie Rady 2014/125/SZBP z 10. marca 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike (Pozri stranu 22. tohto úradného vestníka.).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 4 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 5 ) Ú. v. EÚ C 69, 18.3.2010, s. 19.