2014R0224 — FI — 03.09.2015 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 224/2014,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi

(EUVL L 070 11.3.2014, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 691/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 183

6

24.6.2014

►M2

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1276/2014, annettu 1 päivänä joulukuuta 2014,

  L 346

19

2.12.2014

►M3

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/324, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 58

39

3.3.2015

►M4

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/734, annettu 7 päivänä toukokuuta 2015,

  L 117

11

8.5.2015

►M5

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1485, annettu 2 päivänä syyskuuta 2015,

  L 229

1

3.9.2015
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 224/2014,

annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014,

rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksiEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP ( 1 ),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 5 päivänä joulukuuta 2013 hyväksytyssä päätöslauselmassa 2127 (2013) ja 28 päivänä tammikuuta 2014 hyväksytyssä päätöslauselmassa 2134 (2014) sekä päätöksessä 2013/798/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2014/125/YUTP ( 2 ), säädetään Keski-Afrikan tasavaltaa koskevasta aseidenvientikiellosta ja tiettyjen Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä.

(2)

Tietyt turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 2127 (2013) ja 2134 (2014) tarkoitetut toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(3)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen sekä oikeutta henkilötietojen suojaan. Tätä asetusta on sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(4)

Koska Keski-Afrikan tasavallan tilanne aiheuttaa erityisen uhan kansainväliselle rauhalle ja alueen turvallisuudelle ja jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus neuvoston päätöksen 2014/125/YUTP liitteen muuttamis- ja uudelleentarkasteluprosessin kanssa, neuvoston olisi käytettävä valtuuksiaan muuttaa tämän asetuksen liitteessä I olevaa luetteloa.

(5)

Osana tämän asetuksen liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevaa menettelyä luetteloon otetuille henkilöille, yhteisöille tai elimille olisi toimitettava perustelut niiden luetteloon ottamiselle sellaisina kuin turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127(2013) 57 kohdan nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea on ne toimittanut, jotta niille annetaan mahdollisuus esittää huomautuksensa. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvoston olisi tarkasteltava päätöstään uudelleen näiden huomautusten perusteella ja ilmoitettava asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

(6)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ja jotta voitaisiin taata mahdollisimman hyvä oikeusvarmuus unionissa, olisi julkaistava niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä tämän asetuksen mukaisesti, nimet ja eräitä muita niitä koskevia tietoja. Tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 ( 3 ) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ( 4 ).

(7)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ’välityspalveluilla’

i) sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, joiden tavoitteena on tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen osto, myynti tai toimittaminen kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii) kolmannessa maassa sijaitsevien tuotteiden ja teknologian tai rahoituspalvelujen ja teknisten palvelujen myyntiä tai ostoa niiden siirtämiseksi johonkin toiseen kolmanteen maahan;

b) ’vaateella’ mitä tahansa vaadetta, joka on esitetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen ja joka perustuu tai liittyy johonkin sopimukseen tai liiketoimeen riippumatta siitä, perustuuko vaade oikeudelliseen menettelyyn; vaateisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

i) suoritusvaade, joka koskee sopimukseen tai liiketoimeen perustuvaa tai siihen liittyvää velvoitetta,

ii) vaade, joka koskee missä tahansa muodossa olevan joukkolainan, rahallisen vakuuden tai korvauksen pidentämistä tai maksamista,

iii) sopimukseen tai liiketoimeen liittyvä korvausvaade,

iv) vastavaade,

v) vaade tunnustaa tai panna täytäntöön missä tahansa annettu tai tehty tuomio, välitystuomio tai vastaava päätös esimerkiksi eksekvatuurimenettelyllä;

c) ’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi samojen tai eri osapuolten välinen sopimus tai vastaava velvoite; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös joukkolainaa, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahallista vakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti riippumattomia vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat siihen tai ovat yhteydessä siihen;

d) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, jotka on nimetty liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla;

e) ’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

f) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

g) ’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai käsittely, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

h) ’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet,

ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset,

iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkainstrumentit, myös osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset,

iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo,

v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset,

vi) remburssit, konossementit, kauppakirjat, sekä

vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

i) ’pakotekomitealla’ Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) 57 kohdan nojalla;

j) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa;

k) ’unionin alueella’ niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

Kielletään

a) Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa ( 5 ), jäljempänä ’yhteinen puolustustarvikeluettelo’, lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan tai siinä lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen antaminen suoraan tai välillisesti Keski-Afrikan tasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Keski-Afrikan tasavallassa käytettäväksi;

b) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen suoraan tai välillisesti kyseisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen antamiseen Keski-Afrikan tasavallassa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Keski-Afrikan tasavallassa käytettäväksi;

c) teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun, välityspalvelujen tai kuljetuspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Keski-Afrikan tasavallassa olevan aseellisen palkka-armeijan henkilöstön toimittamista varten tai käytettäväksi Keski-Afrikan tasavallassa.

▼M4

3 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, siinä mainittuja kieltoja ei sovelleta sellaisen teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun taikka sellaisten välityspalvelujen tarjoamiseen, jotka

a) on tarkoitettu ainoastaan Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetyn moniulotteisen operaation (MINUSCA), Afrikan unionin alueellisen erityisryhmän (AU-RTF), unionin operaatioiden ja Keski-Afrikan tasavaltaan sijoitettujen ranskalaisten joukkojen tueksi tai käyttöön;

b) liittyvät suojavaatetukseen, mukaan lukien luodinkestävät liivit ja sotilaskypärät, jota Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunta, tiedotusvälineiden edustajat sekä humanitaarisessa työssä ja kehitysyhteistyössä toimivat työntekijät ja avustava henkilökunta vievät tilapäisesti Keski-Afrikan tasavaltaan yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

▼B

4 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, siinä mainittuja kieltoja ei sovelleta seuraavissa tapauksissa, jos pakotekomitea on etukäteen hyväksynyt kyseisen teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun myöntämisen:

a) yksinomaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön tarkoitettuihin ei-tappaviin sotilastarvikkeisiin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen toimittaminen;

b) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai rahoitusavun antaminen tai niihin liittyvän minkä tahansa teknisen avun tai välityspalvelujen toimittaminen.

5 artikla

1.  Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.  Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

▼M4

3.  Liitteessä I luetellaan luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden pakotekomitea on katsonut osallistuvan Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukevan niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat tai rikkovat siirtymäkauden sopimuksia tai uhkaavat tai estävät poliittista siirtymäprosessia, mukaan lukien siirtyminen kohti vapaita ja oikeudenmukaisia demokraattisia vaaleja, tai jotka lietsovat väkivaltaa siten, että ne:

a) rikkovat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) 54 kohdan nojalla käyttöönotettua aseidenvientikieltoa, tai ovat suoraan tai epäsuoraan toimittaneet, myyneet tai siirtäneet Keski-Afrikan tasavallassa toimiville aseellisille ryhmittymille tai rikollisverkostoille aseita tai niihin liittyviä tarvikkeita tai ovat vastaanottaneet aseita tai niihin liittyviä tarvikkeita tai teknistä neuvontaa, koulutusta tai apua, mukaan lukien Keski-Afrikan tasavallan aseellisten ryhmittymien tai rikollisverkostojen väkivaltaiseen toimintaan liittyvä rahoitus ja rahoitusapu;

b) osallistuvat tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien toimet, joihin sisältyy seksuaalista väkivaltaa tai jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, sekä etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat tai kouluihin ja sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot;

c) rekrytoivat tai käyttävät lapsia aseellisissa konflikteissa Keski-Afrikan tasavallassa ja rikkovat näin sovellettavaa kansainvälistä oikeutta;

d) tukevat aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja Keski-Afrikan tasavallassa tai sieltä käsin tapahtuvalla luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, kullan sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja niistä saatavien tuotteiden, laittomalla hyväksikäytöllä tai kaupalla;

e) estävät humanitaarisen avun toimittamista Keski-Afrikan tasavaltaan tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Keski-Afrikan tasavallassa;

f) osallistuvat Yhdistyneiden kansakuntien operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, unionin operaatiot ja niitä tukevat Ranskan operaatiot, vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen;

g) johtavat komitean nimeämää yksikköä tai ovat tukeneet komitean nimeämää henkilöä tai yksikköä taikka toimineet tällaisen henkilön tai yksikön puolesta tai sen lukuun tai tällaisen henkilön tai yksikön johdolla, taikka jotka ovat tukeneet tällä tavoin nimetyn henkilön tai yksikön omistuksessa tai määräysvallassa tai sellaisen johdolla toimivaa yksikköä tai toimineet tällaisen yksikön puolesta tai johdolla.

▼B

6 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit

i) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä kyseisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä,

ii) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen, tai

iii) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; ja

b) asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle a alakohdan mukaisesta toteamuksesta ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos asianomainen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut tästä toteamuksesta pakotekomitealle, joka on hyväksynyt sen.

8 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustama panttioikeus, joka on perustettu ennen sitä päivää, jona 5 artiklassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteessä I olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden ennen kyseistä päivää antama ratkaisu;

b) kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella tuomiolla vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) panttioikeutta ei ole perustettu tai ratkaisua annettu liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d) panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista; ja

e) jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle.

9 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona YK:n turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea nimesi kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

a) varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

b) maksusuoritus ei riko 5 artiklan 2 kohtaa; ja

c) asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle kymmenen työpäivää etukäteen aikomuksestaan myöntää lupa.

10 artikla

1.  Edellä oleva 5 artiklan 2 kohta ei estä rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat kolmansilta osapuolilta liitteessä I olevaan luetteloon sisällytetyn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

2.  Edellä olevaa 5 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, jona 5 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin sisällytettiin liitteeseen I; tai

c) 8 artiklassa tarkoitetun, tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden perustaman panttioikeuden tai antaman ratkaisun nojalla maksettaviksi tulevat maksut; ja

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

11 artikla

1.  Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten tiedot 5 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja määristä, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle joko suoraan tai asianomaisen jäsenvaltion välityksellä; ja

b) toimittava yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.  Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan jäsenvaltioiden saataville.

3.  Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

12 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on 2 ja 5 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

13 artikla

1.  Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä tai niiden saataville asettamisen epäämisestä, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisen evänneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka sen johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.  Luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimista ei seuraa asianomaisille minkäänlaista vastuuvelvollisuutta, jos he tai ne eivät tienneet eikä heillä tai niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että heidän toimintansa tai niiden toiminta rikkoisi tässä asetuksessa säädettyjä kieltoja.

14 artikla

1.  Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a) liitteessä I mainittu nimetty luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) luonnollinen henkilötai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.  Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että vaateen täyttämistä ei kielletä 1 kohdassa, kuuluu sille luonnolliselle henkilölletai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.  Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

15 artikla

1.  Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä ja jakavat muita hallussaan olevia tähän asetukseen liittyviä merkityksellisiä tietoja, erityisesti tietoja

a) 5 artiklan mukaisesti jäädytetyistä varoista ja 6, 7 ja 8 artiklan nojalla myönnetyistä luvista;

b) rikkomisista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

2.  Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava toisilleen ja komissiolle muista hallussaan olevista merkityksellisistä tiedoista, jotka voivat vaikuttaa tämän asetuksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

16 artikla

Komissio valtuutetaanmuuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

17 artikla

1.  Jos Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea ottaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen luetteloon ja on toimittanut nimeämistä koskevat perustelut, neuvosto sisällyttää asianomaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen liitteeseen I. Neuvosto antaa päätöksensä ja perustelut tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

2.  Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle.

3.  Jos Yhdistyneet kansakunnat päättää poistaa luettelosta henkilön, yhteisön tai elimen taikka muuttaa luettelossa olevan henkilön, yhteisön tai elimen tunnistetietoja, neuvosto muuttaa liitettä I vastaavasti.

18 artikla

Liitteessä I esitetään sellaiset turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toimittamat tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka. Liitteessä I mainitaan myös päivä, jona turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt henkilön, yhteisön tai elimen.

19 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille kaikista niihinmyöhemmin tehdyistä muutoksista.

20 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä II lueteltujen verkkosivujensa osoitteiden muutoksista.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ja niiden yhteystiedot viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan sekä ilmoitettava sille mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

3.  Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

21 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a) unionin alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) unionin alueella tai muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) unionin alueella tai muualla olevaan oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

22 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M2
LIITE I

LUETTELO 5 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA HENKILÖISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

A.   Henkilöt

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Syntymäaika: 14. lokakuuta 1946.

Syntymäpaikka: Mouila, Gabon.

Kansalaisuus: Keski-Afrikan tasavallan kansalainen.

Osoite: Uganda.

Muita tietoja: Äidin nimi Martine Kofio.

YK merkinnyt luetteloon: 9. toukokuuta 2014.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bozizé merkittiin luetteloon 9. toukokuuta 2014 päätöslauselman 2134 (2014) 36 kohdan nojalla, ”koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä”.

Lisätiedot

Bozizé oli yhdessä tukijoidensa kanssa yllyttämässä Banguissa 5. joulukuuta 2013 tehtyyn iskuun. Siitä lähtien hän on edelleen pyrkinyt toteuttamaan epävakautta luovia operaatioita pitääkseen yllä jännitteitä Keski-Afrikan tasavallan pääkaupungissa. Tietojen mukaan Bozizé muodosti puolisotilaallisen anti-balaka-ryhmän ennen pakenemistaan Keski-Afrikan tasavallasta 24. maaliskuuta 2013. Bozizé kehotti tiedotteessa puolisotilaallisia joukkojaan jatkamaan nykyisen hallintoon ja islamisteihin kohdistuvia julmuuksia. Bozizé on tietojen mukaan antanut rahoitustukea ja aineellista tukea puolisotilaallisille joukoille, jotka toimivat epävakauden luomiseksi meneillään olevalla siirtymäkaudella ja Bozizén saattamiseksi takaisin valtaan. Suurin osa anti-balaka-joukoista on Keski-Afrikan armeijan osia, jotka hajaantuivat maaseudulle vallankaappauksen jälkeen ja jotka Bozizé sittemmin organisoi uudelleen. Yli puolet anti-balaka-yksiköistä on Bozizén ja hänen tukijoidensa hallinnassa.

Bozizélle uskolliset joukot aseistettiin rynnäkkökiväärein, kranaatinheittimin ja raketinheittimin, ja ne ovat osallistuneet yhä enemmän Keski-Afrikan tasavallan muslimiväestöön kohdistuneisiin kostotoimiin. Keski-Afrikan tasavallan tilanne huononi nopeasti sen jälkeen, kun anti-balaka-joukot tekivät Banguissa 5. joulukuuta 2013 iskun, jossa menehtyi yli 700 henkilöä.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Nimitys: a) Kenraali; b) Turvallisuusministeri; c) ”Demokraattisten saavutusten puolustuksen erityiskomitean” pääjohtaja.

Syntymäaika: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. tammikuuta 1970.

Syntymäpaikka: Ndele, Keski-Afrikan tasavalta.

Kansalaisuus: Keski-Afrikan tasavallan kansalainen. Passin nro: D00001184.

Osoite: Birao, Keski-Afrikan tasavalta.

YK merkinnyt luetteloon: 9. toukokuuta 2014

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Nourredine merkittiin luetteloon 9. toukokuuta 2014 päätöslauselman 2134 (2014) 36 kohdan nojalla, ”koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta heikentäviin toimiin tai tukee niitä”.

Lisätiedot

Nourredine on yksi Séléka-joukkojen alkuperäisistä johtajista. Hän on sekä kenraali että yhden Sélékan aseistetun kapinallisryhmän (Central PJCC) johtaja. Ryhmä on viralliselta nimeltään Patrioottien kokous oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistämiseksi ja siitä käytetään myös lyhennettä CPJP. Mainitusta kokouksesta irtautuneen ”fundamentalistisen” ryhmän (CPJP/F) aiempana johtajana hän oli entisen Sélékan sotilaskoordinaattori Keski-Afrikan tasavallassa aiemmin toteutetun kapinan aikana hyökkäyksissä, jotka tehtiin joulukuun 2012 alun ja maaliskuun 2013 välillä. Ilman Nourredinen apua ja tiiviitä suhteita Tšadin erikoisjoukkoihin Séléka tuskin olisi pystynyt riistämään valtaa Keski-Afrikan tasavallan entiseltä presidentiltä François Bozizélta.

Sen jälkeen kun Catherine Samba-Panza nimitettiin väliaikaiseksi presidentiksi 20. tammikuuta 2014, Bozizé oli yksi entisen Sélékan taktisen vetäytymisen pääarkkitehdeista Sibutissa tavoitteenaan toteuttaa suunnitelma muslimien tukikohdan perustamisesta maan pohjoisosaan. Hän oli selkeästi kehottanut joukkojaan vastustamaan väliaikaishallituksen ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan afrikkalaisjohtoisen kansainvälisen tukioperaation (MISCA) sotilasjohtajien kieltotuomioita. Nourredine johtaa aktiivisesti entistä Sélékaa eli entisiä Sélékan joukkoja, jotka Djotodian ilmoitetaan hajottaneen syyskuussa 2013. Lisäksi hän johtaa kristillisiin naapurialueisiin kohdistuvia operaatioita ja antaa edelleen merkittävää tukea ja ohjeita Keski-Afrikan tasavallassa toimivalle entiselle Sélékalle.

Nourredine merkittiin luetteloon 9. toukokuuta 2014 myös päätöslauselman 2134 (2014) 37 kohdan b alakohdan nojalla, ”koska hän osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen”.

Lisätiedot

Sélékan otettua Banguin hallintaansa 24. maaliskuuta 2013 Nourredine Adam nimitettiin ensin turvallisuusministeriksi, sitten ”demokraattisten saavutusten puolustuksen erityiskomitean” pääjohtajaksi (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, nyttemmin lakkautettu Keski-Afrikan tasavallan tiedustelupalvelu). Nourredine Adam käytti CEDADia henkilökohtaisena poliittisena poliisinaan, joka syyllistyi moniin mielivaltaisiin pidätyksiin, kidutukseen ja laittomiin teloituksiin. Nourredine oli lisäksi yksi keskeisistä henkilöistä Boy Rabessa toteutetun verisen operaation takana. Sélékan joukot valloittivat elokuussa 2013 Boy Raben, joka on François Bozizén tukijoiden ja hänen etnisen ryhmänsä tukikohtana pidetty Keski-Afrikan tasavallan naapurialue. Sélékan joukot surmasivat tietojen mukaan kymmenittäin siviilejä ja ryöstelivät käyttäen tekosyynä asekätköjen etsimistä. Näiden hyökkäysten levitessä lähialueille tuhannet asukkaat tunkeutuivat kansainväliselle lentokentälle, jota pidettiin turvallisena paikkana ranskalaisten joukkojen läsnäolon vuoksi, ja valloittivat sen kiitoradan.

Nourredine merkittiin luetteloon 9. toukokuuta 2014 myös päätöslauselman 2134 (2014) 37 kohdan d alakohdan nojalla, ”koska hän tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja luonnonvarojen laittomalla hyväksikäytöllä”.

Lisätiedot

Nourredine Adamilla oli vuoden 2013 alkupuolella tärkeä rooli entisen Sélékan rahoitusverkostossa. Hän matkusti Saudi-Arabiaan, Qatariin ja Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin keräämään varoja aiempaa kapinaa varten. Hän toimi myös välittäjänä tšadilaiselle timanttien salakuljetusringille, joka toimi Keski-Afrikan tasavallan ja Tšadin välillä.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Nimitys: Keski-Afrikan tasavallan asevoimien (Forces Armées Centrafricaines, FACA) alikersantti

Syntymäaika: 23. kesäkuuta 1976

Syntymäpaikka: Keski-Afrikan tasavalta

Kansalaisuus: Keski-Afrikan tasavallan kansalainen

Osoite: a) Mbaiki, Lobayen prefektuuri, Keski-Afrikan tasavalta (Puh. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombella-Mpokon prefektuuri, Keski-Afrikan tasavalta (entinen osoite)

Muita tietoja: On johtanut suurta aseistettua puolisotilaallista joukkoa. Isän (adoptioisän) nimi on Ekatom Saragba (alias Yekatom Saragba). Veli Yves Saragba on anti-balaka -joukkojen komentaja Batalimossa Lobayen prefektuurissa ja entinen FACA:n sotilas. Fyysinen kuvaus: silmien väri: musta; hiusten väri: voimakas; ihonväri: musta; pituus: 170 cm; paino 100 kg. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Alfred Yekatom merkittiin luetteloon 20. elokuuta 2015 päätöslauselman 2196 (2015) 11 kohdan nojalla, koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat tai rikkovat siirtymäkauden sopimuksia tai uhkaavat tai estävät poliittista siirtymäprosessia, mukaan lukien siirtymistä kohti vapaita ja oikeudenmukaisia demokraattisia vaaleja, tai jotka lietsovat väkivaltaa.

Lisätiedot:

Alfred Yekatom alias Colonel Rombhot on anti-balaka -liikkeeseen kuuluvan puolisotilaallisen joukon (eteläinen anti-balaka) johtajia. Hän on toiminut Keski-Afrikan tasavallan asevoimien (Forces Armées Centrafricaines, FACA) alikersanttina.

Yekatom on osallistunut Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin ja tukenut niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat siirtymäkauden sopimuksia ja poliittista siirtymäprosessia. Yekatom on johtanut suurta aseistettua puolisotilaallista joukkoa, joka on toiminut PK9-alueella Banguissa ja Bimbon (Ombella-Mbokon prefektuuri), Cekian, Pissan ja Mbaïkin (Lobayen prefektuurin pääkaupunki) kaupungeissa. Hän oli perustanut esikuntansa Batalimossa sijaitsevaan metsään.

Yekatom on käyttänyt suoraa määräysvaltaa yli kymmenessä tarkastuspisteessä, joissa on toiminut keskimäärin kymmenen aseistettuihin puolisotilaallisiin joukkoihin kuuluvaa, armeijan univormuihin pukeutunutta, muun muassa rynnäkkökiväärein aseistautunutta henkilöä Bimbon ja Banguin välisen tärkeimmän sillan ja Mbaïkin (Lobayen prefektuuri) välillä sekä Pissan ja Batalimon välillä (Kongon tasavallan rajan läheisyydessä), keräten perusteettomia maksuja yksityisajoneuvoilta ja moottoripyöriltä, matkustajia kuljettavilta pakettiautoilta ja kuorma-autoilta, jotka vievät puutavaraa Kameruniin ja Tšadiin, sekä Oubangui-joella liikennöiviltä veneiltä. Yekatomin on nähty itse keräävän osan näistä perusteettomista maksuista. Yekatomin ja hänen puolisotilaallisten joukkojensa on myös kerrottu surmanneen siviilejä.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Nimitys: a) Anti-balaka -joukkojen koordinaattori Lobayen prefektuurissa b) Keski-Afrikan tasavallan asevoimien (FACA) alikersantti

Syntymäaika: 13. maaliskuuta 1980

Syntymäpaikka: Boda, Keski-Afrikan tasavalta

Kansalaisuus: Keski-Afrikan tasavallan kansalainen Osoite: Boda, Keski-Afrikan tasavalta (Puh. +236 72198628)

Muita tietoja: Nimitetty 11. huhtikuuta 2014 Bodan alueen komentajaksi (COMZONE) ja 28. kesäkuuta 2014 koko Lobayen prefektuurin komentajaksi. Humanitaarisiin järjestöihin ja avustustyöntekijöihin kohdennetut tappoiskut, selkkaukset ja muut iskut ovat hänen komennossaan jatkuneet. Fyysinen kuvaus: silmien väri: ruskea; hiusten väri: musta; pituus: 160 cm; paino: 60 kg. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Habib Soussou merkittiin luetteloon 20. elokuuta 2015 päätöslauselman 2196 (2015) 11 kohdan ja 12 kohdan b ja e alakohdan nojalla, koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat tai rikkovat siirtymäkauden sopimuksia tai uhkaavat tai estävät poliittista siirtymäprosessia, mukaan lukien siirtymistä kohti vapaita ja oikeudenmukaisia demokraattisia vaaleja, tai jotka lietsovat väkivaltaa; ja osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien toimet, joihin sisältyy seksuaalista väkivaltaa tai jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, sekä etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat tai kouluihin ja sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot; ja estää humanitaarisen avun toimittamista Keski-Afrikan tasavaltaan tai humanitaarisen avun saantia tai jakelua Keski-Afrikan tasavallassa.

Lisätiedot:

Habib Soussou nimitettiin 11. huhtikuuta 2014 Bodan alueen anti-balaka -joukkojen komentajaksi (COMZONE), ja hän on väittämänsä mukaan ollut sen vuoksi vastuussa kyseisen alueen turvallisuudesta. Anti-balaka -joukkojen pääkoordinaattori Patrice Edouard Ngaïssona nimitti Habib Soussoun 28. kesäkuuta 2014 Bodan kaupungin aluekoordinaattoriksi 11. huhtikuuta 2014 alkaen ja koko Lobayen prefektuurin koordinaattoriksi 28. kesäkuuta 2014 alkaen. Humanitaarisiin järjestöihin ja avustustyöntekijöihin kohdennettuja tappoiskuja, selkkauksia ja muita iskuja on toteutettu viikoittain alueilla, joilla Soussou toimii anti-balaka -joukkojen komentajana tai koordinaattorina. Soussou ja näillä alueilla toimivat anti-balaka -joukot ovat kohdistaneet tai uhanneet kohdistaa hyökkäyksiä myös siviileihin.

6.   Oumar YOUNOUS (alias: a) Omar Younous b) Oumar Sodiam c) Oumar Younous M'Betibangui)

Nimitys: Entinen Sélékan kenraali

Kansalaisuus: Sudanin kansalainen

Osoite: a) Bria, Keski-Afrikan tasavalta (Puh. +236 75507560) b) Birao, Keski-Afrikan tasavalta c) Tullus, Etelä-Darfur, Sudan (entinen osoite)

Muita tietoja: Timanttien salakuljettaja, Séléka-joukkojen kolmen tähden kenraali ja Keski-Afrikan tasavallan entisen väliaikaisen presidentin Michel Djotodian läheinen uskottu. Fyysinen kuvaus: hiusten väri: musta; pituus: 180 cm; kuuluu Fulanin etniseen ryhmään. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Oumar Younous merkittiin luetteloon 20. elokuuta 2015 päätöslauselman 2196 (2015) 11 kohdan ja 12 kohdan d alakohdan nojalla, koska hän osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat tai rikkovat siirtymäkauden sopimuksia tai uhkaavat tai estävät poliittista siirtymäprosessia, mukaan lukien siirtymistä kohti vapaita ja oikeudenmukaisia demokraattisia vaaleja, tai jotka lietsovat väkivaltaa; ja tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja Keski-Afrikan tasavallassa tai sieltä käsin tapahtuvalla luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, kullan sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja niistä saatavien tuotteiden, laittomalla hyväksikäytöllä tai kaupalla.

Lisätiedot:

Oumar Younous on entisen Sélékan kenraalina ja timanttien salakuljettajana tukenut erästä aseellista ryhmittymää Keski-Afrikan tasavallassa luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, laittomalla hyväksikäytöllä ja kaupalla.

Oumar Younous, joka toimi aiemmin SODIAM-nimisen timanttien hankintayhtiön autonkuljettajana, liittyi lokakuussa 2008 kapinallisryhmään nimeltä Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Joulukuussa 2013 Oumar Younousin todettiin olevan Séléka-joukkojen kolmen tähden kenraali ja väliaikaisen presidentin Michel Djotodian läheinen uskottu.

Younous osallistuu Briasta ja Sam Ouandjasta Sudaniin suuntautuvaan timanttien kauppaan. Tietolähteiden mukaan Oumar Younous on osallistunut Briaan kätkettyjen timanttipakettien noutamiseen ja niiden viemiseen Sudaniin myytäväksi.

▼M2

B.   Yhteisöt

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(Alias: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Osoite: a) BP 333, Bangui, Keski-Afrikan tasavalta (Puh. +32 3 2310521, faksi +32 3 2331839, sähköposti: kardiam.bvba@skvnet·be: verkkosivusto: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerpen, Belgia

Muita tietoja: Johtaja Abdoul-Karim Dan-Azoumi 12. joulukuuta 1986 alkaen ja Aboubaliasr Mahamat 1. tammikuuta 2005 alkaen. Sivuliikkeitä ovat MINAiR ja SOFIA TP (Douala, Kamerun).

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM merkittiin luetteloon 20. elokuuta 2015 päätöslauselman 2196 (2015) 12 kohdan d alakohdan nojalla, koska se tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja Keski-Afrikan tasavallassa tai sieltä käsin tapahtuvalla luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, kullan sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja niistä saatavien tuotteiden, laittomalla hyväksikäytöllä tai kaupalla.

Lisätiedot:

BADICA/KARDIAM on tukenut Keski-Afrikan tasavallassa aseellisia ryhmittymiä, kuten entistä Sélékaa ja anti-balaka -joukkoja, luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien ja kullan laittomalla hyväksikäytöllä ja kaupalla.

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) jatkoi vuonna 2014 timanttien hankintaa Keski-Afrikan tasavallan itäosassa sijaitsevista Briasta ja Sam-Ouandjasta (Haute-Kotton prefektuuri), jossa entiset Sélékan joukot perivät maksuja timantteja kuljettavilta ilma-aluksilta ja suojelurahaa timanttien toimittajilta. Monet BADICAn Briassa ja Sam-Ouandjassa toimivat alihankkijat ovat läheisessä yhteydessä entisen Sélékan komentajiin.

Belgian viranomaiset takavarikoivat toukokuussa 2014 kaksi timanttilähetystä, jotka oli lähetetty Antwerpenissa sijaitsevaan BADICAn edustustoon, joka on rekisteröity Belgiassa virallisesti nimellä KARDIAM. Timanttialan asiantuntijat arvioivat, että takavarikoidut timantit ovat suurella todennäköisyydellä peräisin Keski-Afrikasta ja että ne ovat ominaisuuksiensa perusteella tyypillisiä Sam-Ouandjan ja Brian sekä maan lounaisosassa sijaitsevan Nolan (Sangha Mbaérén prefektuuri) alueelle.

Kauppiaat, jotka ovat hankkineet Keski-Afrikan tasavallasta, myös maan länsiosista, laittomasti ulkomaan markkinoille kuljetettuja timantteja, ovat toimineet BADICAn lukuun Kamerunissa.

BADICA vei toukokuussa 2014 ulkomaille myös kultaa, joka oli tuotettu Yalokéssa (Ombella-Mpoko), jossa kultakaivokset joutuivat Sélékan hallintaan helmikuuhun 2014 saakka, jolloin anti-balaka -joukot ottivat vallan.

▼B
LIITE II

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51.

( 2 ) Neuvoston päätös 2014/125/YUTP, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP muuttamisesta (Katso tämän virallisen lehden sivu 22).

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 4 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

( 5 ) EUVL C 69, 18.3.2010, s. 19.