2014R0224 — ET — 03.09.2015 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 224/2014,

10. märts 2014,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis

(ELT L 070 11.3.2014, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 691/2014, 23. juuni 2014,

  L 183

6

24.6.2014

►M2

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1276/2014, 1. detsember 2014,

  L 346

19

2.12.2014

►M3

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/324, 2. märts 2015,

  L 58

39

3.3.2015

►M4

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/734, 7. mai 2015,

  L 117

11

8.5.2015

►M5

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1485, 2. september 2015,

  L 229

1

3.9.2015
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 224/2014,

10. märts 2014,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika VabariigisEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 23. detsembri 2013. aasta otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, ( 1 )

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsus 2013/798/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega 2014/125/ÜVJP, ( 2 ) sätestab kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 5. detsembri 2013. aasta resolutsiooniga 2127 (2013) ja 28. jaanuari 2014. aasta resolutsiooniga 2134 (2014) Kesk-Aafrika Vabariigi suhtes relvaembargo ning Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut ohustavas tegevuses osalevate või seda toetavate teatavate isikute rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise.

(2)

Teatavad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 2127 (2013) ja 2134 (2014) ettenähtud meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(3)

Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, õiglasele kohtulikule arutamisele ning isikuandmete kaitsele. Käesolevat määrust tuleb kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(4)

Pidades silmas konkreetset ohtu, mida olukord Kesk-Aafrika Vabariigis kujutab rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule selles piirkonnas ning et tagada kooskõla otsuse 2014/125/ÜVJP lisa muutmise ja läbivaatamise protsessiga, peaks nõukogul olema õigus muuta käesoleva määruse I lisas toodud loetelu.

(5)

Käesoleva määruse I lisas toodud loetelu muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele põhjused, miks nad on kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2127 (2013) moodustatud sanktsioonide komitee poolt edastatud loetellu, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui esitatatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes vaatama oma otsuse läbi ning teavitama vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

(6)

Käesoleva määruse rakendamiseks ja liidus maksimaalse õiguskindluse saavutamiseks tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste nimed ning muud asjakohased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleb käesoleva määruse kohaselt külmutada. Käesoleva määruse kohasel füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisel tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 ( 3 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ ( 4 ).

(7)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„vahendusteenused” –

i) selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki, või

ii) kolmandas riigis asuvate kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

b)

„nõue” –

enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, eelkõige:

i) nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii) nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii) lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv) vastunõue;

v) nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

c)

„leping või tehing” – mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d)

„pädevad asutused” – liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud II lisas loetletud veebisaitidel;

e)

„majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

f)

„majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

g)

„rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

h)

„rahalised vahendid” –

igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseviisid;

ii) hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, ostutähed, võlaväärtpaberid ja tuletislepingud;

iv) intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad ning

vii) fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;

i)

„sanktsioonide komitee” – ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis moodustati vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) punktile 57;

j)

„tehniline abi” – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suuline abi;

k)

„liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Keelatud on otse või kaudselt:

a) osutada isikutele, üksustele või asutustele Kesk-Aafrika Vabariigis või Kesk-Aafrika Vabariigis kasutamiseks tehnilist abi või vahendusteenuseid seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas ( 5 ) („sõjaliste kaupade ühine nimekiri”) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b) rahastada isikuid, üksusi või asutusi Kesk-Aafrika Vabariigis või anda neile või Kesk-Aafrika Vabariigis kasutamiseks finantsabi seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogia müümise, tarnimise, üleandmise või eksportimisega, pidades sealhulgas silmas eelkõige toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, samuti kindlustust ja edasikindlustust nende toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste osutamiseks;

c) osutada tehnilist abi, rahastada või osutada finantsabi või vahendus- või transporditeenuseid seoses relvastatud palgasõjaväelaste pakkumisega Kesk-Aafrika Vabariigis või Kesk-Aafrika Vabariigis kasutamiseks.

▼M4

Artikkel 3

Erandina artiklist 2 ei kohaldata kõnealuses artiklis sätestatud keelde tehnilise abi osutamise, rahastamise või finantsabi või vahendusteenuste osutamise suhtes:

a) mis on mõeldud üksnes ÜRO mitmemõõtmelise integreeritud stabiliseerimismissiooni Kesk-Aafrika Vabariigis (MINUSCA), Aafrika Liidu piirkondliku rakkerühma (AU-RTF) ning Kesk-Aafrika Vabariiki lähetatud liidu missioonide ja Prantsuse vägede toetamiseks või nende poolt kasutamiseks;

b) mis on seotud kaitseriietusega, sealhulgas kuulivestide ja kiivritega, mida eksporditakse ajutiselt Kesk-Aafrika Vabariiki üksnes ÜRO töötajate, meediaesindajate ning humanitaar- ja arendustöötajate ning nendega seotud personali isiklikuks kasutamiseks.

▼B

Artikkel 4

Erandina artiklist 2 ning tingimusel, et sanktsioonide komitee on sellise tehnilise abi või vahendusteenuste osutamise, rahastamise või finantsabi osutamise eelnevalt heaks kiitnud, ei kohaldata artiklis 2 sätestatud keelde:

a) tehnilise abi või vahendusteenuste osutamise suhtes seoses mittesurmava sõjavarustusega, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks;

b) tehnilise abi osutamise, rahastamise või finantsabi osutamise suhtes sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste osutamiseks.

Artikkel 5

1.  Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende omandis, valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.

2.  Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidilistele isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetamiseks.

▼M4

3.  I lisas on loetletud füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle puhul sanktsioonide komitee on teinud kindlaks, et nad osalevad tegevuses või toetavad tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda:

a) rikuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) punktis 54 kehtestatud relvaembargot või on kas otse või kaudselt müünud, tarninud või üleandnud relvi või nendega seotud materjali Kesk-Aafrika Vabariigis asuvatele relvastatud rühmitistele või kuritegelikele võrgustikele, või on saanud Kesk-Aafrika Vabariigis asuvate relvastatud rühmitiste või kuritegelike võrgustike vägivallategudega seotud relvi või nendega seotud materjali või tehnilist nõustamist, koolitust või abi, sealhulgas rahastamist ja finantsabi;

b) tegelevad selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine;

c) värbavad või kasutavad lapsi Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust;

d) toetavad relvastatud rühmitisi või kuritegelikke võrgustikke Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel;

e) takistavad humanitaarabi toimetamist Kesk-Aafrika Vabariiki või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Kesk-Aafrika Vabariigis;

f) tegelevad ÜRO missioonide või rahvusvaheliste rahuvalveüksuste, sealhulgas MINUSCA, liidu missioonide ja neid toetavate Prantsuse operatsioonide vastu suunatud rünnakute kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega;

g) juhivad sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud üksust või on toetanud sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud isikut, üksust või asutust või loetellu kantud isiku, üksuse või asutuse omanduses või kontrolli all olevat üksust või on tegutsenud tema huvides või nimel või tema juhiste kohaselt.

▼B

Artikkel 6

Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, eeldusel et täidetud on järgmised tingimused:

a) asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on:

i) vajalikud I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks või

iii) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ning

b) asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed punktis a osutatud kindlakstegemisest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

Artikkel 7

Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, eeldusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et kõnealused rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, ning on sellest teavitanud sanktsioonide komiteed ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud.

Artikkel 8

Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 5 osutatud isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või on teinud nende kohta otsuse enne nimetatud kuupäeva;

b) kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus;

d) kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga ning

e) liikmesriik on teavitanud kinnipidamisõigusest või otsusest sanktsioonide komiteed.

Artikkel 9

Erandina artiklist 5 ning tingimusel, et I lisas loetletud füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel tuleb teha makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kandis kõnealuse füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu, võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, eeldusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et:

a) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutab I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus makseteks;

b) makse ei ole vastuolus artikli 5 lõikega 2 ning

c) asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed loa andmise kavatsusest kümme tööpäeva ette.

Artikkel 10

1.  Artikli 5 lõige 2 ei takista finants- või krediidiasutustel, kes saavad kolmandate isikute poolt I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

2.  Artikli 5 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud;

b) maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 5 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või

c) maksed, mis tuleb teha kohtu, haldusorgani või vahekohtu seatud kinnipidamisõiguse või otsuse alusel, millele on osutatud artiklis 8, ning

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 5 lõikega 1.

Artikkel 11

1.  Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks teabe artikli 5 kohaselt külmutatud kontode ja rahasummade kohta, pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukoha liikmesriigis, ja otse või liikmesriigi kaudu komisjonile, ning

b) tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega sellise teabe kontrollimisel.

2.  Komisjonile otse esitatud lisateave tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks.

3.  Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 12

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklites 2 ja 5 osutatud meetmetest.

Artikkel 13

1.  Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.  Füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud keelde.

Artikkel 14

1.  Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on vahetult või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.  Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.  Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 15

1.  Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet:

a) artikli 5 alusel külmutatud rahaliste vahendite ning artiklite 6, 7 ja 8 alusel antud lubade kohta;

b) rikkumise ja rakendamisega seotud probleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.

2.  Liikmesriigid teavitavad viivitamata üksteist ja komisjoni muust nende käsutuses olevast asjakohasest teabest, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 16

Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

Artikkel 17

1.  Kui ÜRO julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu ning esitab põhjendused loetellu kandmiseks, kannab nõukogu kõnealuse füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse ja esitatud põhjendused asjaomasele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab kõnealusele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

2.  Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

3.  Kui ÜRO otsustab mõne isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud isikut, üksust või asutust identifitseerivaid andmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

Artikkel 18

Võimaluse korral kantakse I lisasse teave, mille on esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste identifitseerimiseks. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse I lisasse julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 19

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud eeskirjad komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teavitavad komisjoni eeskirjade igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 20

1.  Liikmesriigid määravad kindlaks käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja esitavad need II lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast II lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.  Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 21

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset liidu territooriumil.

Artikkel 22

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M2
I LISA

ARTIKLIS 5 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

A.   Isikud

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (varjunimi: a) Bozize Yangouvonda)

Sünniaeg: 14. oktoober 1946.

Sünnikoht: Mouila, Gabon.

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik.

Aadress: Uganda.

Muu teave: Ema nimi on Martine Kofio.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 9. mai 2014

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Bozize kanti 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”.

Lisateave

Bozizé koos oma toetajatega õhutas 5. detsembril 2013 toimunud rünnakut Bangui vastu. Sellest ajast alates on ta jätkuvalt püüdnud korraldada destabiliseerivaid operatsioone, et säilitada pingeid Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas. Teadaolevalt moodustas Bozizé anti-balaka mässuliste rühmitused, enne kui ta 24. märtsil 2013 põgenes Kesk-Aafrika Vabariigist. Bozizé kutsus kommünikees oma võitlejaid üles jätkama hirmutegusid praeguse režiimi ja islamistide vastu. Teadaolevalt on Bozizé andnud rahalist ja materiaalset toetust võitlejatele, kes püüavad destabiliseerida käimasolevat üleminekut ja aidata teda tagasi võimule. Valdav osa anti-balaka mässuliste rühmituste liikmetest pärinevad Kesk-Aafrika relvajõudude üksustest, kes pärast riigipööret maal killustusid ning kelle Bozizé seejärel reorganiseeris. Bozizé ja tema toetajad kontrollivad enam kui pooli anti-balaka mässuliste rühmitusi.

Bozizéle lojaalsete jõudude relvastusse kuuluvad lahingvintpüssid, miinipildujad ja raketiheitjad ning nad osalevad üha enam Kesk-Aafrika Vabariigi moslemitest elanikkonna vastu suunatud kättemaksurünnakutes. Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis halvenes kiiresti pärast 5. detsembril 2013. aastal toimunud anti-balaka jõudude rünnakut Banguis, milles hukkus enam kui 700 inimest.

2.   Nourredine ADAM (varjunimed: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Ametikoht: a) kindral; b) julgeolekuminister; c) „demokraatlike saavutuste kaitse erakorralise komitee” peadirektor.

Sünniaeg: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. jaanuar 1970.

Sünnikoht: Ndele, Kesk-Aafrika Vabariik.

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik. Passi nr: D00001184

Aadress: Birao, Kesk-Aafrika Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 9. mai 2014

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nourredine kanti 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”.

Lisateave

Noureddine on üks Seleka algsetest liidritest. On kindlaks tehtud, et ta oli Seleka relvastatud mässuliste ühe rühmituse Central PJCC kindral ja president; seda rühmitust tuntakse ametlikult Convention des patriotes pour la justice et la paix (õiguse ja rahu patriootide konvent) nime all, lühendatult CPJP. Õiguse ja rahu patriootide konvendist eraldunud fundamentaalse rühmituse (CPJP/F) endise juhina oli ta Ex-Seleka rühmituse sõjaline koordinaator Kesk-Aafrika Vabariigis 2012. aasta detsembri algusest kuni 2013. aasta märtsini toimunud eelmise mässu rünnakute ajal. Noureddine'i osutatud abita ja Tšaadi eriüksustega loodud lähedaste suheteta ei oleks Seleka arvatavasti olnud suuteline võtma võimu Kesk-Aafrika Vabariigi endiselt presidendilt François Bozizélt.

Pärast üleminekupresidendi Catherine Samba-Panza ametisse nimetamist 20. jaanuaril 2014 oli ta Ex-Seleka taktikalise väljaviimise üks korraldajaid Sibutis, eesmärgiga rakendada ellu oma plaan moslemi kantsi loomisest riigi põhjaosas. Ta oli andnud oma jõududele selge soovituse mitte täita üleminekuvalitsuse ja Aafrika juhtimisel toimuva rahvusvahelise Kesk-Aafrika Vabariigi toetusmissiooni (MISCA) sõjaliste juhtide ettekirjutusi. Noureddine juhib aktiivselt Ex-Selekat, endisi Seleka jõude, mille Djotodia 2013. aasta septembris teadaolevalt laiali saatis, ja juhib operatsioone kristlike naaberalade vastu ning toetab jätkuvalt märkimisväärselt Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevat Ex-Selekat ja aitab seda juhtida.

Lisaks kanti Nourredine 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 37b tulenevalt, milles toodi esile „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust”.

Lisateave

Pärast seda kui Seleka 24. märtsil 2013 Bangui oma kontrolli alla võttis, nimetati Nourredine Adam kaitseministriks, seejärel nüüdseks tegevuse lõpetanud Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekuteenistuse „demokraatlike saavutuste kaitse erakorralise komitee” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD) peadirektoriks. Nourredine Adam kasutas CEDADi oma isikliku poliitilise politseina, mis pani toime palju meelevaldseid vahistamisi, piinamisi ja kohtuväliseid hukkamisi. Lisaks oli Nourredine Adam Boy Rabe'i verise operatsiooni korraldamise üks võtmeisikuid. 2013. aasta augustis vallutasid Seleka jõud tormijooksuga Boy Rabe'i, Kesk-Aafrika Vabariigi piirkonna, mida peeti François Bozizé toetajate ja tema etnilise rühma kantsiks. Relvaladude otsimise ettekäändel tapsid Seleka väed teadaolevalt arvukalt tsiviilisikuid ja sooritasid märatsevaid rüüsteretki. Kui need rüüsteretked ulatusid muudele aladele, vallutasid tuhanded elanikud rahvusvahelise lennujaama, mida Prantsuse vägede kohaloleku tõttu peeti ohutuks kohaks, ning hõivasid lennuraja.

Lisaks kanti Nourredine 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 37d tulenevalt, milles toodi esile „relvastatud rühmitiste või kuritegelike võrgustike toetamine loodusvarade ebaseadusliku kasutamise teel”.

Lisateave

2013. aasta alguses mängis Nourredine Adam tähtsat rolli Ex-Séléka rahastamise võrgustikes. Ta reisis Saudi Araabiasse, Katari ja Araabia Ühendemiraatidesse, et koguda endiste mässajate jaoks raha. Ta aitas kaasa ka Kesk-Aafrika Vabariigi ja Tšaadi vahelise ebaseadusliku teemandikaubanduse võrgustiku tegevusele.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (teise nimega: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Ametikoht: Kesk-Aafrika relvajõudude (Forces Armées Centrafricaines – FACA) ülemkapral

Sünniaeg: 23. juuni 1976

Sünnikoht: Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik

Aadress: a) Mbaiki, Lobaye provints, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombella-Mpoko provints, Kesk-Aafrika Vabariik (eelmine asukoht)

Muu teave: On juhtinud ja kontrollinud suurearvulist relvarühmitust. Isa (lapsendanud isa) nimi on Ekatom Saragba (kirjutatakse ka Yekatom Saragba). Yves Saragba vend, omakaitseüksuse „anti-balaka” komandör Batalimos (Lobaye provints) ja endine FACA sõdur. Füüsiline kirjeldus: silmade värv: must; juuste värv: kiilas; nahavärv: must; pikkus: 170 cm; kaal: 100 kg. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Alfred Yekatom kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 kohaselt kui „isik, kes osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda.”

Lisateave:

Alfred Yekatom, keda tuntakse ka kolonel Rombhotina, juhib omakaitseliikumise „anti-balaka” üht rühmitust, mis on tuntud ka nime all „anti-balaka lõunast”. Ta on Kesk-Aafrika relvajõududes (Forces Armées Centrafricaines – FACA) olnud ülemkaprali auastmes.

Yekatom on osalenud tegevuses ja toetanud tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust ja julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse üleminekukokkuleppeid ja poliitilist üleminekuprotsessi. Yekatom on juhtinud ja kontrollinud suurearvulist relvarühmitust, mis paiknes Banguis PK9 naabruses ning Bimbo (Ombella-Mpoko provints), Cekia, Pissa, ja Mbaïki (Lobaye provintsi pealinn) linnades, ning rajas oma peakorteri Batalimos asuvasse metsakontsessiooni.

Yekatomi otsese kontrolli all on Bimbo ja Bangui vahel asuvast peamisest sillast kuni Mbaikini (Lobaye provints) ning Pissast Batalimoni (Kongo Vabariigi piiri ääres) olnud kaksteist kontrollpunkti, mis on mehitatud keskmiselt kümne relvastatud relvarühmitusse kuuluva mehega, kes kannavad sõjaväe mundreid ja relvi (sealhulgas lahingvintpüssid), ning on kogunud õigusvastaseid makse erasõidukitelt ja -mootorratastelt, väikebussidelt ning Kameruni ja Tšaadi metsaressursse eksportivatelt veoautodelt, samuti Oubangui jõel navigeerivatelt paatidelt. Yekatomi on nähtud selliseid õigusvastaseid makse isiklikult kogumas. Samuti on Yekatom ja tema relvarühmitus teadaolevalt tapnud tsiviilisikuid.

5.   Habib SOUSSOU (teise nimega: Soussou Abib)

Ametikoht: a) Lobaye provintsi „anti-balaka” koordinator b) Kesk-Aafrika relvajõudude (FACA) kapral

Sünniaeg: 13. märts 1980

Sünnikoht: Boda, Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik Aadress: Boda, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +236 72198628)

Muu teave: Nimetatud 11. aprillil 2014 Boda piirkonnaülemaks (COMZONE) ja 28. juunil 2014 kogu Lobaye provintsi piirkonnaülemaks. Tema juhtimise all on jätkuvalt toimunud sihipärased tapmised, kokkupõrked ning rünnakud humanitaarorganisatsioonide ja abitöötajate vastu. Füüsiline kirjeldus: silmade värv: pruun; juuste värv: must; pikkus: 160 cm; kaal: 60 kg. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Habib Soussou kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 ja 12 alapunktide b ja e kohaselt kui „isik, kes osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda;”„isik, kes tegeleb selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine” ning „isik, kes takistab humanitaarabi toimetamist Kesk-Aafrika Vabariiki või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Kesk-Aafrika Vabariigis.”

Lisateave:

Habib Soussou nimetati 11. aprillil 2014 omakaitseüksuse „anti-balaka” Boda piirkonnaülemaks (COMZONE) ning ta on väitnud, et ta oli seega vastutav julgeolekuolukorra eest kõnealuses alamprefektuuris. 28. juunil 2014 nimetas omakaitseüksuse „anti-balaka” üldkoordinaator Patrice Edouard Ngaïssona Habib Soussou Boda linna piirkondlikuks koordinaatoriks alates 11. aprillist 2014 ja kogu Lobaye provintsi koordinaatoriks alates 28. juunist 2014. Omakaitseüksuse „anti-balaka” poolt on Bodas iganädalaselt toime pandud sihipäraseid tapmisi, kokkupõrkeid ning rünnakuid humanitaarorganisatsioonide ja abitöötajate vastu piirkondades, kus Soussou on „anti-balaka” komandör või koordinaator. Soussou ja „anti-balaka” relvajõud on nendes piirkondades samuti rünnanud või ähvardanud rünnata tsiviilelanikke.

6.   Oumar YOUNOUS (teise nimega: a) Omar Younous b) Oumar Sodiam c) Oumar Younous M'Betibangui)

Ametikoht: endine Séléka kindral

Kodakondsus: Sudaan

Aadress: a) Bria, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +236 75507560) b) Birao, Kesk-Aafrika Vabariik c) Tullus, Lõuna-Darfur, Sudaan (eelmine asukoht)

Muu teave: Teemantide salakaubavedaja, Séléka kolmetärnikindral ja endise Kesk-Aafrika Vabariigi ajutise presidendi Michel Djotodia lähedalseisev usaldusisik. Füüsiline kirjeldus: juuste värv: must; pikkus: 180 cm; kuulub fulani rahvusrühma. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Oumar Younous kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 ja punkti 12 alapunkti d kohaselt kui „isik, kes osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda;” ning „isik, kes toetab relvastatud rühmitusi või kuritegelikke võrgustikke Kesk-Aafrika Vabariigis loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega kauplemise teel”.

Lisateave:

Oumar Younous on endise Séléka kindrali ja teemantide salakaubavedajana toetanud Kesk-Aafrika Vabariigis relvastatud rühmitust loodusvarade, sealhulgas teemantide ebaseadusliku kasutamise ja nendega kauplemise teel.

2008. aasta oktoobris ühines Oumar Younous, teemantide kokkuostu ettevõtte SODIAM endine autojuht, mässuliste rühmitusega Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). 2013. aasta detsembris tuvastati, et Oumar Younous on Séléka kolmetärnikindral ja ajutise presidendi Michel Djotodia lähedalseisev usaldusisik.

Younous on seotud teemantikaubandusega Briast ja Sam Ouandjast Sudaani. Allikad on teada andnud, et Oumar Younous on tegelenud Brias ära peidetud teemantipakkide kogumisega ja viinud neid müügiks Sudaani.

▼M2

B.   Üksused

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(teise nimega: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Aadress: a) BP 333, Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +32 3 2310521, faks +32 3 2331839, e-post: kardiam.bvba@skvnet·be: veebisait: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerp, Belgia

Muu teave: Alates 12. detsembrist 1986 on selle juht olnud Abdoul-Karim Dan-Azoumi ja alates 1. jaanuarist 2005 Aboubaliasr Mahamat. Selle filiaalide hulgas on MINAiR ja SOFIA TP (Douala, Kamerun).

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 12 alapunkti d kohaselt kui üksus, mis „toetab relvastatud rühmitusi või kuritegelikke võrgustikke Kesk-Aafrika Vabariigis loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega kauplemise teel”.

Lisateave:

BADICA/KARDIAM on toetanud relvastatud rühmitisi Kesk-Aafrika Vabariigis, nimelt endist Sélékat ja „anti-balakat”, loodusvarade, sealhulgas teemantide ja kulla ebaseadusliku kasutamise ja nendega kauplemise teel.

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) jätkas 2014. aastal teemantide ostmist Kesk-Aafrika Vabariigi idaosas asuvatest Briast ja Sam-Ouandjast (Haute Kotto provints), kus endised Séléka relvajõud kehtestavad makse õhusõidukitele, millega veetakse teemante, ning saavad teemantide kogujatelt julgeolekualaseid makseid. Mitmed BADICAt varustavad kogujad Brias ja Sam-Ouandjas on tihedalt seotud endiste Séléka komandöridega.

Belgia ametivõimud konfiskeerisid 2014. aasta mais kaks teemantipakki, mis olid saadetud BADICA esindusse Antwerpenis, mis on Belgias ametlikult registreeritud nime KARDIAM all. Teemantiekspertide hinnangu kohaselt on konfiskeeritud teemantid suure tõenäosusega pärit Kesk-Aafrika Vabariigist ja neil on kõnealuse riigi edelaosas asuvate Sam-Ouandja ja Bria ning Nola (Sangha Mbaéré provints) teemantidele tüüpilised omadused.

Kauplejad, kes ostsid Kesk-Aafrika Vabariigist ebaseaduslikult välisturgudele veetud teemanteid (sealhulgas riigi lääneosast), tegutsesid Kamerunis BADICA nimel.

BADICA eksportis 2014. aasta mais ka Yalokés (Ombella-Mpoko) toodetud kulda, kus käsitöönduslikud kullakaevandused langesid Séléka kontrolli alla kuni 2014. aasta veebruarini, kui „anti-balaka” rühmitused kontrolli üle võtsid.

▼B
II LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) ELT L 352, 24.12.2013, lk 51.

( 2 ) Nõukogu 10. märts 2014 otsus 2014/125/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta (Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 22.).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

( 4 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

( 5 ) ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.