2014R0224 — DA — 03.09.2015 — 005.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 224/2014

af 10. marts 2014

om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

(EUT L 070 af 11.3.2014, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

 M1

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 691/2014 af 23. juni 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1276/2014 af 1. december 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/324 af 2. marts 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/734 af 7. maj 2015

  L 117

11

8.5.2015

►M5

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1485 af 2. september 2015

  L 229

1

3.9.2015
▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 224/2014

af 10. marts 2014

om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske RepublikRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/798/FUSP af 23. december 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik ( 1 ),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2127 (2013) af 5. december 2013 og UNSCR 2134 (2014) af 28. januar 2014 blev der ved afgørelse 2013/798/FUSP, som ændret ved Rådets afgørelse 2014/125/FUSP ( 2 ), indført en våbenembargo over for Den Centralafrikanske Republik og en indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører visse personer, der deltager i eller yder støtte til handlinger, der truer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik.

(2)

Visse af foranstaltningerne i UNSCR 2127 (2013) og UNSCR 2134 (2014) falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde, er lovgivning på EU-plan nødvendig til at gennemføre dem.

(3)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol og retten til beskyttelse af personoplysninger. Forordningen skal anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(4)

I betragtning af den konkrete trussel mod den internationale fred og sikkerheden i regionen, som situationen i Den Centralafrikanske Republik udgør, og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til Rådets afgørelse 2014/125/FUSP, bør beføjelsen til at ændre listen i bilag I til denne forordning udøves af Rådet.

(5)

Proceduren for ændring af listen i bilag I til denne forordning bør omfatte, at begrundelserne for opførelsen på listen fra FN's Sikkerhedsråds sanktionskomité, der er nedsat i henhold til punkt 57 i UNSCR 2127 (2013), meddeles de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, enheden eller organet herom.

(6)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses i overensstemmelse med denne forordning, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger om fysiske personer i henhold til nærværende forordning bør ske under overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 ( 3 ) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF ( 4 ).

(7)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)

»mæglervirksomhed« :

i) forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii) salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske ydelser, der befinder sig i et tredjeland, med henblik på overførsel til et andet tredjeland

b)

»fordring« :

enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er fremsat før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, og som har tilknytning til gennemførelsen af en kontrakt eller transaktion eller opstår i forbindelse hermed, særlig:

i) en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii) en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

iii) et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv) et modkrav

v) en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

c)

»kontrakt eller transaktion« : enhver transaktion uanset form og uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket »kontrakt« omfatter med henblik herpå navnlig alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår som resultat af eller i forbindelse med en sådan transaktion

d)

»kompetente myndigheder« : medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II

e)

»økonomiske ressourcer« : aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

f)

»indefrysning af økonomiske ressourcer« : hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder bl.a. ved salg, leje eller pantsætning

g)

»indefrysning af pengemidler« : hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i enhver form for ændring med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art, formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

h)

»pengemidler« :

finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter

ii) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder også aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv) renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier fra aktiver

v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve samt

vii) dokumentation for en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

i)

»sanktionskomité« : den komité, der blev nedsat under FN's Sikkerhedsråd i henhold til punkt 57 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution UNSCR 2127 (2013)

j)

»teknisk bistand« : enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjenesteydelse uanset bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af viden om drift og færdigheder heri eller konsulentydelser, herunder også mundtlig bistand

k)

»Unionens område« : de af medlemsstaternes områder, hvorpå traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

Artikel 2

Det er forbudt direkte eller indirekte at yde:

a) teknisk bistand eller udøve mæglervirksomhed i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr ( 5 ), eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til personer, enheder eller organer i Den Centralafrikanske Republik eller til anvendelse i Den Centralafrikanske Republik

b) finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til salg, levering, overførsel eller eksport af de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, herunder navnlig gavebistand, lån, eksportkreditforsikring, forsikring og genforsikring i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand eller mæglervirksomhed, til personer, enheder eller organer i Den Centralafrikanske Republik eller til anvendelse i Den Centralafrikanske Republik

c) teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand, mæglervirksomhed eller transportservice i forbindelse med til rådighedsstillelse af bevæbnede lejesoldater i Den Centralafrikanske Republik eller til anvendelse i Den Centralafrikanske Republik.

▼M4

Artikel 3

Uanset artikel 2 finder bestemmelserne i nævnte artikel ikke anvendelse på ydelse af teknisk bistand, finansiering, finansiel bistand eller mæglervirksomhed:

a) der udelukkende er bestemt til støtte eller brug for De Forenede Nationers multidimensionelle integrerede stabiliseringsmission i Den Centralafrikanske Republik (MINUSCA), Den Afrikanske Unions regionale task force (AU-RTF) og EU-missionerne og de franske styrker, der er deployeret i Den Centralafrikanske Republik

b) i tilknytning til beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt udføres til Den Centralafrikanske Republik af og udelukkende til personlig brug for personel fra FN, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale.

▼B

Artikel 4

Uanset artikel 2, og forudsat at ydelsen af sådan teknisk bistand eller mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand på forhånd er blevet godkendt af sanktionskomitéen, finder forbuddene i den pågældende artikel ikke anvendelse på ydelsen af:

a) teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men som udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug

b) teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand til salg, levering, overførsel eller eksport af de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, eller ydelse af dertil knyttet teknisk bistand eller mæglervirksomhed.

Artikel 5

1.  Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, indefryses.

2.  Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I.

▼M4

3.  Bilag I omfatter fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der af sanktionskomitéen er udpeget som fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der deltager i eller yder støtte til handlinger, som truer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik, herunder handlinger, der truer eller krænker overgangsordninger, eller som truer eller vanskeliggør den politiske overgangsproces, herunder overgangen til frie og redelige valg, eller som øger volden, idet de:

a) handler i strid med våbenembargoen i punkt 54 i UNSCR 2127 (2013) eller direkte eller indirekte har leveret, solgt eller overført våben og beslægtet materiel eller teknisk rådgivning, oplæring eller bistand, herunder finansiering og finansiel bistand, til væbnede grupper eller kriminelle netværk i Den Centralafrikanske Republik, eller som har været modtagere heraf, i forbindelse med væbnede gruppers eller kriminelle netværks voldelige aktiviteter i Den Centralafrikanske Republik

b) er involveret i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller som udgør krænkelser eller overtrædelser af menneskerettighederne i Den Centralafrikanske Republik, herunder handlinger, der involverer seksuel vold, overgreb mod civile, angreb af etnisk eller religiøs karakter, angreb på skoler og hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse

c) rekrutterer eller anvender børn i væbnede konflikter i Den Centralafrikanske Republik i strid med gældende folkeret

d) støtter væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af eller handel med naturressourcer, herunder diamanter, guld og vilde dyr samt produkter fremstillet heraf, i eller fra Den Centralafrikanske Republik

e) hindrer leveringen af humanitær bistand til Den Centralafrikanske Republik eller adgangen til eller distributionen af humanitær bistand i Den Centralafrikanske Republik

f) deltager i planlægningen, ledelsen, sponsoreringen eller udførelsen af angreb mod FN-missioner eller internationale sikkerhedstilstedeværelser, herunder MINUSCA, EU-missionerne og de franske operationer, der støtter dem

g) leder en enhed, som sanktionskomitéen har opført på listen, eller har ydet støtte til, handlet for eller på vegne af eller efter anvisning fra en person, en enhed eller et organ, som sanktionskomitéen har opført på listen, eller har ydet støtte til, handlet for eller på vegne af eller efter anvisning fra en enhed, der ejes eller kontrolleres af en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen

▼B

Artikel 6

Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, på vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) den kompetente myndighed har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

i) er nødvendige til dækning af basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, og hos de familiemedlemmer, som disse fysiske personer har forsørgerpligt over, herunder til betaling af fødevarer, husleje, renter og afdrag på hypotekslån, medicin, lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

ii) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelsen af udgifter i forbindelse med juridisk bistand eller

iii) alene er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer og

b) den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om konstateringen i litra a) og om, at den har til hensigt at give en tilladelse, og sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse mod beslutningen senest fem arbejdsdage efter underretningen.

Artikel 7

Uanset artikel 5 kan medlemsstatens kompetente myndigheder give tilladelse til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, på vilkår som de skønner hensigtsmæssige, forudsat at den pågældende kompetente myndighed har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til ekstraordinære udgifter, og forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om konstateringen, og at sanktionskomitéen har godkendt denne.

Artikel 8

Uanset stk. 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, når følgende betingelser er opfyldt:

a) de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er omfattet af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet nævnt i artikel 5 blev opført i bilag I, eller af en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, der er afsagt før denne dato

b) de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat i gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, til gode

d) anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat og

e) sanktionskomitéen er blevet underrettet af medlemsstaten om tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen.

Artikel 9

Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder på vilkår, som de finder hensigtsmæssige, tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, når personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I, skal betale beløb, der er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som de pågældende personer, enheder eller organer har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor de pågældende personer, enheder eller organer blev opført på listen af FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen, når den pågældende kompetente myndighed har konstateret:

a) at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag I

b) at betalingen ikke er i strid med artikel 5, stk. 2, og

c) sanktionskomitéen ti arbejdsdage forinden har fået meddelelse fra pågældende medlemsstat om, at denne har til hensigt om at give tilladelse.

Artikel 10

1.  Artikel 5, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler, som overføres af tredjeparter til en konto, der tilhører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

2.  Artikel 5, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter eller anden form for afkast fra disse konti

b) beløb, der er forfaldne i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, jf. artikel 5, blev opført i bilag I eller

c) beløb, der er forfaldne i henhold til en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller til en dom, administrativ afgørelse eller voldgiftskendelse, jf. artikel 8, og

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og beløb indefryses i henhold til artikel 5, stk. 1.

Artikel 11

1.  Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 5, til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og enten direkte eller via medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen og

b) samarbejde med de kompetente myndigheder om efterprøvning af disse oplysninger.

2.  Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for medlemsstaterne.

3.  Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 12

Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2 og 5.

Artikel 13

1.  Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder dens ledelse og personale, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.

2.  Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke ansvar af nogen form for de pågældende, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med forbuddene fastsat i denne forordning.

Artikel 14

1.  Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltninger i denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning eller erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I

b) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer.

2.  I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der søger at få fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

3.  Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede fysiske og juridiske personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 15

1.  Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden om foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a) indefrosne midler i medfør af artikel 5 og om tilladelser, der gives i medfør af artikel 6, 7, og 8

b) overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

2.  Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive implementering af denne forordning.

Artikel 16

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 17

1.  Hvis FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen opfører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på en liste, medtager Rådet den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ på listen i bilag I. Rådet meddeler den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ sin afgørelse og begrundelsen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en notits, og giver den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2.  Hvis der fremsættes bemærkninger, eller hvis der forelægges væsentligt nyt bevismateriale, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer om resultatet heraf.

3.  Hvis De Forenede Nationer beslutter at fjerne en person eller enhed fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne vedrørende en person eller enhed, der er opført på listen, ændres bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 i overensstemmelse hermed.

Artikel 18

Bilag I indeholder de oplysninger, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af FN's Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I skal også indeholde datoen for FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens opførelse af personen, enheden eller organet på listen.

Artikel 19

1.  Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de i stk. 1 omhandlede regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om senere ændringer.

Artikel 20

1.  Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der henvises til i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag II. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag II.

2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder disses kontaktoplysninger, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.  Når denne forordning et fastsætter krav om at meddele, underrette eller på anden måde kommunikere med Kommissionen, benyttes de adresser og øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilag II.

Artikel 21

Denne forordning finder anvendelse:

a) inden for Unionens område, herunder dens luftrum

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d) på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 22

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M2
BILAG I

LISTE OVER DE I ARTIKEL 5 OMHANDLEDE PERSONER OG ENHEDER

A.   Personer

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda )

Fødselsdato: 14. oktober 1946.

Fødested: Mouila, Gabon.

Nationalitet: Centralafrikaner.

Adresse: Uganda.

Andre oplysninger: Moderens navn er Martine Kofio.

Dato for FN's opførelse på listen: 9. maj 2014.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Bozize blev opført på listen den 9. maj 2014 i henhold til punkt 36 i resolution 2134 (2014) på grund af sin »deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik (CAR)«.

Yderligere oplysninger

Bozize opfordrede sammen med sine tilhængere til angrebet på Bangui den 5. december 2013. Siden da har han til stadighed forsøgt at gennemføre aktiviteter, der sigter mod destabilisering, med henblik på at opretholde spændingerne i CAR's hovedstad. Bozize dannede angiveligt antibalakamilitsgruppen, før han flygtede fra CAR den 24. marts 2013. I et kommuniké opfordrede Bozize sin milits til fortsat at udøve grusomme handlinger mod det nuværende styre og islamisterne. Bozize ydede angiveligt finansiel og materiel støtte til militsfolk, som arbejder for at destabilisere den igangværende overgangsproces og bringe Bozize tilbage til magten. Størstedelen af antibalakagrupperne kommer fra de centralafrikanske væbnede styrker, som spredte sig ud i landdistrikterne efter statskuppet og efterfølgende blev omstruktureret af Bozize. Bozize og hans tilhængere kontrollerer over halvdelen af antibalakaenhederne.

Styrker, der støtter Bozize, blev bevæbnet med stormgeværer, morterer og raketudstyr og er i stigende grad blevet involveret i gengældelsesangreb på CAR's muslimske befolkning. Situationen i CAR forværredes hurtigt efter antibalakastyrkers angreb på Bangui den 5. december 2013, hvor over 700 personer blev dræbt.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam, b) Nourreldine Adam, c) Nourreddine Adam, d) Mahamat Nouradine Adam)

Stilling: a) General; b) Sikkerhedsminister; c) Generaldirektør for Det Ekstraordinære Udvalg for Forsvar af Demokratiske Resultater (Extraordinary Committee for the Defence of Democratic Achievements).

Fødselsdato: a) 1970, b) 1969, c) 1971, d) 1. januar 1970.

Fødested: Ndele, Den Centralafrikanske Republik.

Nationalitet: Centralafrikaner. Pasnummer: D00001184.

Adresse: Birao, Den Centralafrikanske Republik.

Dato for FN's opførelse på listen: 9. maj 2014.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Nourredine blev opført på listen den 9. maj 2014 i henhold til punkt 36 i resolution 2134 (2014) på grund af sin »deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik (CAR)«.

Yderligere oplysninger

Noureddine er en af Sélékas oprindelige ledere. Han er blevet udpeget som både general og præsident for en af Sélékas bevæbnede oprørsgrupper, nemlig Central PJCC, en gruppe, der formelt er kendt som Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (Convention of Patriots for Justice and Peace), også kendt som CPJP. Som tidligere leder af den fundamentalistiske udbrydergruppe fra Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (CPJP/F) var han den militære koordinator af eks-Séléka i forbindelse med de angreb, der fandt sted under den tidligere opstand i Den Centralafrikanske Republik mellem starten af december 2012 og marts 2013. Uden Noureddines hjælp og nære forhold til tchadiske specialstyrker ville Séléka sandsynligvis ikke have været i stand til at vriste magten fra CAR's tidligere præsident François Bozize.

Siden udnævnelsen af Catherine Samba-Panzaden til midlertidig præsident den 20. januar 2014 har han været en af de vigtigste arkitekter bag eks-Sélékas taktiske tilbagetrækning i Sibut med det formål at gennemføre sin plan, der sigter mod at oprette en muslimsk bastion i den nordlige del af landet. Han har tydeligt opfordret sine styrker til at modarbejde de forbud, der udstedes af overgangsregeringen og de militære ledere i den afrikansk ledede internationale støttemission i Den Centralafrikanske Republik (MISCA). Noureddine leder aktivt eks-Séléka, de tidligere Sélékastyrker, der angiveligt blev opløst af Djotodia i september 2013, står i spidsen for operationer mod kristne kvarterer og yder fortsat betydelig støtte og vejledning til eks-Séléka, der er aktiv i CAR.

Nourredine blev desuden opført på listen den 9. maj 2014 i henhold til punkt 37, litra b), i resolution 2134 (2014) på grund af sin »deltagelse i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret«.

Yderligere oplysninger

Efter at Séléka tog kontrol over Bangui den 24. marts 2013, blev Nourredine Adam udnævnt til sikkerhedsminister og herefter generaldirektør for Det Ekstraordinære Udvalg for Forsvar af Demokratiske Resultater (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiquesCEDAD, en nu afskaffet efterretningstjeneste i CAR). Nourredine Adam anvendte CEDAD som sit personlige politiske politi til udførelse af mange vilkårlige arrestationer, torturhandlinger og summariske henrettelser. Noureddine var endvidere én af nøglefigurerne bag det blodige angreb i Boy Rabe. I august 2013 stormede Sélékastyrker Boy Rabe, et kvarter i CAR, der blev anset for at være en højborg for François Bozizes tilhængere og etniske gruppe. Under påskud af at søge efter våbendepoter dræbte Sélékastyrker angiveligt snesevis af civile og gik på plyndringstogt. Da disse plyndringer spredte sig til andre kvarterer, trængte tusindvis af beboere ind i den internationale lufthavn, der blev opfattet som et sikkert sted på grund af de franske troppers tilstedeværelse, og indtog start- og landingsbanen.

Nourredine blev desuden opført på listen den 9. maj 2014 i henhold til punkt 37, litra d), i resolution 2134 (2014) på grund af sin »ydelse af støtte til væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem illegal udvinding af naturressourcer«.

Yderligere oplysninger

Tidligt i 2013 spillede Nourredine Adam en væsentlig rolle i eks-Sélékas finansieringsnetværk. Han rejste til Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til den tidligere opstand. Han fungerede også som mellemmand for en tchadisk diamantsmuglerring, som opererer mellem Den Centralafrikanske Republik og Tchad.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias a) Alfred Yekatom Saragba, b) Alfred Ekatom, c) Alfred Saragba, d) Colonel Rombhot, e) Colonel Rambo, f) Colonel Rambot, g) Colonel Rombot og h) Colonel Romboh)

Stilling: overkorporal i de centralafrikanske væbnede styrker (FACA)

Fødselsdato: den 23. juni 1976

Fødested: Den Centralafrikanske Republik

Nationalitet: centralafrikaner

Adresse: a) Mbaiki, provinsen Lobaye, Den Centralafrikanske Republik (tlf. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41), og b) Bimbo, provinsen Ombella-Mpoko, Den Centralafrikanske Republik (tidligere adresse)

Andre oplysninger: har kontrolleret og ledet en stor gruppe væbnede militsmænd. Faderens navn (adoptivfar) er Ekatom Saragba (også stavet Yekatom Saragba). Bror til Yves Saragba, antibalakachef i Batalimo, provinsen Lobaye, og tidligere FACA-soldat. Fysisk beskrivelse: øjenfarve: sort, hårfarve: kraftig, hudfarve: sort, højde: 170 cm og vægt 100 kg. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grunde til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Alfred Yekatom blev opført på listen den 20. august 2015 i henhold til punkt 11 i resolution 2196 (2015) som en person, der »deltager i eller yder støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR, herunder handlinger, der truer eller krænker overgangsaftaler, eller som truer eller hindrer den politiske overgangsproces, herunder en overgang mod frie og retfærdige demokratiske valg, eller som giver næring til vold«.

Yderligere oplysninger:

Alfred Yekatom, alias Colonel Rombhot, er militsleder for en fraktion af antibalakabevægelsen, der er kendt som »antibalakaerne fra Syden«. Han har haft rang af overkorporal i Forces Armées Centrafricaines (FACA — Den Centralafrikanske Republiks væbnede styrker).

Yekatom har deltaget i og ydet støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten og sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik, herunder handlinger, der truer overgangsaftaler, og som truer den politiske overgangsproces. Yekatom har kontrolleret og ledet en stor gruppe væbnede militsmænd med tilstedeværelse i nærheden af PK9 i Bangui og i byerne Bimbo (provinsen Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa og Mbaïki (hovedstaden i provinsen Lobaye) og havde etableret sit hovedkvarter i en skovbrugskoncession i Batalimo.

Yekatom har haft direkte kontrol over et dusin kontrolposter bemandet med gennemsnitlig ti bevæbnede militsmænd i hæruniformer og med våben, bl.a. militære stormgeværer, fra den vigtigste bro mellem Bimbo og Bangui til Mbaïki (provinsen Lobaye) og fra Pissa til Batalimo (ved grænsen til Republikken Congo), hvor de opkrævede uautoriserede afgifter fra private køretøjer og motorcykler, passagerkøretøjer og lastbiler, der eksporterende skovbrugsressourcer til Cameroun og Tchad, men også fra både, der sejlede på floden Ubangi. Yekatom er blevet set personligt opkræve en del af disse uautoriserede afgifter. Yekatom og hans milits har efter sigende også dræbt civile.

5.   Habib SOUSSOU (alias Soussou Abib)

Stilling: a) koordinator for antibalakaerne i provinsen Lobaye og b) korporal i de centralafrikanske væbnede styrker (FACA)

Fødselsdato: den 13. marts 1980

Fødested: Boda, Den Centralafrikanske Republik

Nationalitet: centralafrikaner Adresse: Boda, Den Centralafrikanske Republik (tlf. +236 72198628)

Andre oplysninger: Udnævnt til zonechef (COMZONE) for Boda den 11. april 2014 og den 28. juni 2014 for hele provinsen Lobaye. Under hans ledelse har der fortsat fundet målrettede drab, sammenstød og angreb på humanitære organisationer og nødhjælpsarbejdere sted. Fysisk beskrivelse: øjenfarve: brun, hårfarve: sort, højde: 160 cm og vægt: 60 kg. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grunde til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Habib Soussou blev opført på listen den 20. august 2015 i henhold til punkt 11 og punkt 12, litra b) og e), i resolution 2196 (2015) som en person, der »deltager i eller yder støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR, herunder handlinger, der truer eller krænker overgangsaftaler, eller som truer eller hindrer den politiske overgangsproces, herunder en overgang mod frie og retfærdige demokratiske valg, eller som giver næring til vold«, »er involveret i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret, eller som udgør krænkelser eller overtrædelser af menneskerettighederne i CAR, herunder handlinger, der involverer seksuel vold, overgreb mod civile, angreb af etnisk eller religiøs karakter, angreb på skoler og hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse« og »hindrer levering af humanitær bistand til CAR eller hindrer adgang til eller udlevering af humanitær bistand i CAR«.

Yderligere oplysninger:

Habib Soussou blev den 11. april 2014 udnævnt til antibalakazonechef (COMZONE) for Boda, og han har hævdet, at han derfor var ansvarlig for sikkerhedssituationen i underpræfekturet. Hovedkoordinatoren for antibalakaerne, Patrice Edouard Ngaïssona, udnævnte den 28. juni 2014 Habib Soussou til provinskoordinator for byen Boda siden den 11. april 2014 og siden den 28. juni 2014 for hele provinsen Lobaye. Målrettede drab, sammenstød og angreb begået af antibalakaer i Boda over for humanitære organisationer og nødhjælpsarbejdere har fundet sted hver uge i de områder, hvor Soussou er antibalakachef eller -koordinator. Soussous og antibalakastyrkerne i disse områder har også angrebet og truet med at angribe civile.

6.   Oumar YOUNOUS (alias a) Omar Younous, b) Oumar Sodiam og c) Oumar Younous M'Betibangui)

Stilling: tidligere Selekageneral

Nationalitet: sudaner

Adresse: a) Bria, Den Centralafrikanske Republik (tlf. +236 75507560), b) Birao, Den Centralafrikanske Republik, og c) Tullus, det sydlige Darfur, Sudan (tidligere adresse)

Andre oplysninger: er diamantsmugler, trestjernet general i Seleka og tæt knyttet til Michel Djotodia, tidligere midlertidig præsident for CAR. Fysisk beskrivelse: hårfarve: sort og højde: 180 cm; tilhører den etniske gruppe fulani. Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grunde til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Oumar Younous blev opført på listen den 20. august 2015 i henhold til punkt 11 og punkt 12, litra d), i resolution 2196 (2015) som en person, der »deltager i eller yder støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR, herunder handlinger, der truer eller krænker overgangsaftaler, eller som truer eller hindrer den politiske overgangsproces, herunder en overgang mod frie og retfærdige demokratiske valg, eller som giver næring til vold« og »støtter væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af eller handel med naturressourcer, herunder diamanter, guld, vilde dyr og produkter fremstillet heraf, i CAR«.

Yderligere oplysninger:

Oumar Younous har som general i den tidligere Seleka og diamantsmugler ydet støtte til en væbnet gruppe gennem ulovlig udnyttelse af og handel med naturressourcer, herunder diamanter, i Den Centralafrikanske Republik.

Oumar Younous, tidligere chauffør for diamantopkøbshuset SODIAM, tilsluttede sig i oktober 2008 oprørsgruppen Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). I december 2013 blev Oumar Younous identificeret som trestjernet general i Seleka og tæt knyttet til den midlertidige præsident Michel Djotodia.

Younous er involveret i diamanthandel fra Bria og Sam Ouandja til Sudan. Kilder har berettet, at Oumar Younous har indsamlet diamantpakker skjult i Bria og bragt dem til Sudan med henblik på salg.

▼M2

B.   Enheder

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(alias a) BADICA/KRDIAM og b) KARDIAM)

Adresse: a) BP 333, Bangui, Den Centralafrikanske Republik (tlf. +32 3 2310521, fax +32 3 2331839, e-mail: kardiam.bvba@skynet.be og websted: www.groupeabdoulkarim.com), og b) Antwerpen, Belgien

Andre oplysninger: ledes af Abdoul-Karim Dan-Azoumi siden den 12. december 1986 og af Aboubaliasr Mahamat siden den 1. januar 2005. Har bl.a. filialerne MINAiR og SOFIA TP (Douala, Cameroun).

Oplysninger fra det beskrivende resumé af grunde til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM blev opført på listen den 20. august 2015 i henhold til punkt 12, litra d), i resolution 2196 (2015) som en enhed, der »støtter væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem ulovlig udnyttelse af eller handel med naturressourcer, herunder diamanter, guld, vilde dyr og produkter fremstillet heraf, i CAR«.

Yderligere oplysninger:

BADICA/KARDIAM har ydet støtte til væbnede grupper i Den Centralafrikanske Republik, nemlig den tidligere Seleka og antibalakaer, gennem ulovlig udnyttelse af og handel med naturressourcer, herunder diamanter og guld.

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) fortsatte i 2014 med at købe diamanter fra Bria og Sam-Ouandja (provinsen Haute Kotto) i den østlige del af Den Centralafrikanske Republik, hvor tidligere Selekastyrker pålægger luftfartøjer, der transporterer diamanter, afgifter og modtager sikkerhedsbetalinger fra diamantindsamlere. Flere af BADICAs forsyningsindsamlere i Bria og Sam-Ouandja er tæt forbundet med tidligere Selekachefer.

De belgiske myndigheder beslaglagde i maj 2014 to diamantpakker sendt til BADICAs repræsentation i Antwerpen, som er officielt registreret i Belgien som KARDIAM. Diamanteksperter vurderede, at de beslaglagte diamanter med stor sandsynlighed stammer fra Den Centralafrikanske Republik, og at de har kendetegn, der er typiske for Sam-Ouandja og Bria samt Nola (provinsen Sangha Mbaéré) i den sydvestlige del af landet.

Erhvervsdrivende, der købte diamanter, som var ulovligt udført fra Den Centralafrikanske Republik til udenlandske markeder, herunder fra den vestlige del af landet, har virket i Cameroun på vegne af BADICA.

I maj 2014 eksporterede BADICA også guld produceret i Yaloké (Ombella-Mpoko), hvor ikkeindustrielle guldminer blev kontrolleret af Seleka indtil begyndelsen af februar 2014, hvor antibalakagrupper overtog kontrollen.

▼B
BILAG II

Websteder med oplysninger om kompetente myndigheder og adresse til brug ved meddelelser til Europa-Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Meddelelser til Europa-Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) EUT L 352 af 24.12.2013, s. 51.

( 2 ) Rådets afgørelse 2014/125/FUSP af 10. marts 2014 om ændring af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik (Se side 22. i denne EUT).

( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

( 4 ) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

( 5 ) EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19.