2014R0224 — BG — 03.09.2015 — 005.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 224/2014 НА СЪВЕТА

от 10 март 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

(ОВ L 070, 11.3.2014 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 691/2014 НА СЪВЕТА от 23 юни 2014 година

  L 183

6

24.6.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1276/2014 НА СЪВЕТА от 1 декември 2014 година

  L 346

19

2.12.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/324 НА СЪВЕТА от 2 март 2015 година

  L 58

39

3.3.2015

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/734 НА СЪВЕТА от 7 май 2015 година

  L 117

11

8.5.2015

►M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1485 НА СЪВЕТА от 2 септември 2015 година

  L 229

1

3.9.2015


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 294, 10.10.2014, стp.  57 (224/2014)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 224/2014 НА СЪВЕТА

от 10 март 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската републикаСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република ( 1 ),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на ООН от 5 декември 2013 г. и Резолюция 2134 (2014) на Съвета за сигурност на ООН от 28 януари 2014 г. и в Решение 2013/798/ОВППС, изменено с Решение 2014/125/ОВППС на Съвета ( 2 ) се предвижда налагане на оръжейно ембарго срещу Централноафриканската република и замразяване на финансови средства и икономически ресурси на определени лица, участващи в действия или подкрепящи действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република.

(2)

Някои от мерките, предвидени в Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на ООН и Резолюция 2134 (2014) на Съвета за сигурност на ООН, попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и затова, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки, за тяхното прилагане е необходимо нормативен акт на равнището на Съюза.

(3)

В настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент трябва да се прилага в съответствие тези права и принципи.

▼C1

(4)

Правомощието за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражнява от Съвета предвид конкретната заплаха за международния мир и сигурност в региона, породена от ситуацията в Централноафриканската република, и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2014/125/ОВППС.

▼B

(5)

Процедурата за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да включва на посочените физически или юридически лица, образувания или органи да им бъдат предоставени основанията за включването им в списъка, така както са съобщени от Комитета по санкциите на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, създаден съгласно параграф 57 на Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на ООН, за да им се даде възможност да представят възражения Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът следва да направи преглед на решението си съобразно тези възражения и да уведоми съответното лице, образувание или орган във връзка с това.

(6)

За прилагането на настоящия регламент и за създаването на максимална правна сигурност в рамките на Съюза следва да се публикуват имената и други относими данни за физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси трябва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент. При всяка обработка на лични данни на физически лица съгласно настоящия регламент следва да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ).

(7)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „посреднически услуги“ означава:

i) договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, от трета държава за друга трета държава, или

ii) продаването или купуването на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, които са в трети държави, с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

б) „претенция“ означава всяка претенция, независимо дали нейното удовлетворяване е потърсено по съдебен ред или не, предявена преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент и свързана с изпълнението на договор или сделка, като включва по-специално:

i) претенция за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или свързано с даден договор или сделка;

ii) претенция за удължаване на сроковете или плащане на обезпечение, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;

iii) претенция за компенсация по отношение на договор или сделка;

iv) насрещна претенция;

v) искане за признаване или за изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, където са били постановени;

в) „договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея законодателство, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна сделка или свързана с нея;

г) „компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, посочени в уебсайтовете, изброени в приложение II;

д) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

е) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

ж) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

з) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) парични средства, чекове, парични претенции, менителници, записи и други разплащателни инструменти;

ii) депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) лихви, дивиденти или други приходи или стойност, начислени или генерирани от активи;

v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

vi) акредитиви, коносаменти, документи за продажба; както и

vii) документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси.

и) „Комитет по санкциите“ означава комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 57 от Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на ООН;

й) „техническа помощ“ означава всяка техническа подкрепа, свързана с ремонт, разработване, производство, монтаж, тестване, поддръжка или всякаква друга техническа услуга, и може да бъде предоставена под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения или консултации; включително помощ в устна форма;

к) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът съгласно предвидените в него условия т, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

Забранява се предоставянето, пряко или непряко, на:

а) техническа помощ или посреднически услуги по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз ( 5 ) (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, включени в този списък, на лица, образувания или органи в Централноафриканската република или за използване в Централноафриканската република;

б) финансиране или финансова помощ, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и застраховки на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за продажба, доставка, трансфер или износ на такива изделия, или за предоставяне на съответна техническа помощ или посреднически услуги на лица, образувания или органи в Централноафриканската република или за използване в Централноафриканската република;

в) техническа помощ, финансиране или финансова помощ, посреднически или транспортни услуги във връзка с предоставянето на наемен военен персонал в Централноафриканската република или за използване в Централноафриканската република.

▼M4

Член 3

Чрез дерогация от член 2 забраните, предвидени в посочения член, не се прилагат за предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ или посреднически услуги:

а) предназначени единствено за подпомагане или използване от Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Централноафриканската република (MINUSCA), Регионалната работна група към Африканския съюз (AU-RTF) и мисиите на Съюза и френските сили, разположени в Централноафриканската република;

б) свързани със защитно облекло, включително бронежилетки и военни каски, които са временно внесени в Централноафриканската република от персонала на ООН, представители на медиите или работещи в хуманитарната област и в областта на развитието и подпомагащия ги персонал, само за тяхна лична употреба.

▼B

Член 4

Чрез дерогация от член 2 и при условие че предоставянето на такава техническа помощ или посреднически услуги, финансиране или финансова помощ е предварително одобрено от Комитета по санкциите, забраните, предвидени в посочения член, не се прилагат за предоставянето на:

а) техническа помощ или посреднически услуги във връзка с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели;

б) предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ за продажба, доставка, трансфер или износ на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, или за предоставяне на техническа помощ или посреднически услуги във връзка с тях.

Член 5

1.  Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, или се владеят, държат или контролират от тях.

2.  Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I, или в тяхна полза.

▼M4

3.  Приложение I включва физическите или юридическите лица, образуванията и органите, които Комитетът по санкциите е посочил като участващи в действия или подкрепящи действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република, включително действия, които застрашават или нарушават преходни споразумения, или застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход, включително прехода към свободни и честни демократични избори, или които подхранват насилието:

а) действащи в нарушение на оръжейното ембарго, предвидено в точка 54 от Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на ООН, или които пряко или непряко са доставяли, продавали или прехвърляли на въоръжени групи или престъпни мрежи в Централноафриканската република или самите те са получавали оръжия или каквито и да било свързани с тях материали или технически съвети, обучение или помощ, включително финансиране и финансова помощ, свързани с действията на насилие на въоръжени групи или престъпни мрежи в Централноафриканската република;

б) участващи в планирането, ръководенето или извършването на действия в Централноафриканската република, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват нарушения на правата на човека, в т.ч. действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително разселване;

в) набиращи или използващи деца във въоръжения конфликт в Централноафриканската република в нарушение на приложимото международно право;

г) оказващи подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във или от Централноафриканската република, включително диаманти, злато, видове от дивата флора и фауна, както и продукти от видове от дивата флора и фауна;

д) препятстващи предоставянето на хуманитарна помощ за Централноафриканската република или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Централноафриканската република;

е) участващи в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни части в областта на сигурността, включително MINUSCA, мисиите на Съюза и френските операции, които им оказват подкрепа;

ж) ръководещи посочено от Комитета по санкциите образувание или са оказвали подкрепа или са действали в полза, от името или под ръководството на посочено от Комитета по санкциите лице, образувание или орган, или образувание, притежавано или контролирано от посочено лице, образувание или орган.

▼B

Член 6

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за необходими, ако са спазени следните условия:

а) съответният компетентен орган е констатирал, че финансовите средства или икономическите ресурси са:

i) необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, и на членове на семейството на тези физическите лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на храна, наем или ипотека, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

ii) предназначени изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и за възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги; или

iii) предназначени изключително за заплащане на такси или услуги, свързани с текущото поддържане или управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; както и

б) съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за констатацията по буква а) и за намерението си да даде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това в рамките на пет работни дни от уведомлението.

Член 7

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметнат за необходими, при условие че съответният компетентен орган е констатирал, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи и при условие че съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за тази констатация и Комитетът по санкциите е одобрил това.

Член 8

Чрез дерогация от параграф 5 компетентните органи в държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) съответните финансови средства или икономически ресурси са предмет на обезпечение, наложено в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочен в член 5, е бил включен в приложение I, или е предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б) съответното финансови средства или икономически ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени с обезпечителната мярка или признати за основателни в решението, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в) обезпечението или решението не са в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен в приложение I;

г) признаването на обезпечението на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка; както и

д) Комитетът по санкциите е уведомен от държавата членка за обезпечението или решението.

Член 9

Чрез дерогация от член 5 и при условие че има дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочено в списъка в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключено от съответното физическо или юридическо лице, образувание или съответния орган преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или този орган е посочен от Съвета за сигурност на ООН или Комитета по санкциите, или съгласно задължение, възникнало преди тази дата, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат при условията, които те смятат за уместни, освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че съответният компетентен орган е констатирал, че:

а) финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен в приложение I;

б) плащането не е в нарушение на член 5, параграф 2; както и

в) съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите относно намерението си да даде разрешение десет работни дни по-рано.

Член 10

1.  Член 5, параграф 2 не съставлява пречка за превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети лица, по сметката на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен в приложение I, при условие че постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна сделка.

2.  Член 5, параграф 2 не се прилага по отношение на добавянето към замразените сметки на:

а) лихви или други доходи от тези сметки;

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочен в член 5, е бил включен в приложение I, или

в) плащания, дължими съгласно обезпечение, наложено в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство или решение, постановено в рамките на такова производство, съгласно посоченото в член 8; и

при условие че тези лихви, други доходи и плащания се замразяват в съответствие с член 5, параграф 1.

Член 11

1.  Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на разпоредбите на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 5, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са установени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; както и

б) сътрудничат на компетентния орган при проверката на тази информация.

2.  Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на съответните държави членки.

3.  Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 12

Забранява се съзнателното и умишленото участие в дейности, които имат ца цел или за резултат заобикалянето на мерките, посочени в членове 2 и 5.

Член 13

1.  Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги предприема, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.  Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на забраните, предвидени в настоящия регламент.

Член 14

1.  Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или сделки, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, като претенции за компенсация или във връзка с гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а) посочени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I;

б) всякакви физически или юридически лица, образувания или органи, действащи чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

2.  Във всяко производство за изпълнение по претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение на съответната претенция.

3.  Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 15

1.  Комисията и държавите членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и обменят всяка друга необходима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация относно:

а) замразени финансови средства по член 5 и разрешения, дадени съгласно членове 6, 7 и 8;

б) нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.  Държавите членки незабавно си съобщават взаимно и съобщават на Комисията всяка друга подходяща информация, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 16

На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение II въз основа на информацията, предоставена от държавите членки.

Член 17

1.  Когато Съветът за сигурност на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган и предостави изложение на основанията за това, Съветът включва в приложение I това физическо или юридическо лице, образувание или орган. Съветът уведомява засегнатото физическо или юридическо лице, образувание или орган за решението си и за изложението на основанията пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави на това физическо или юридическо лице, образувание или орган възможност да представи възражения.

2.  Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съвета прави преглед на решението си и уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа във връзка с това.

3.  Когато Организацията на обединените нации реши да заличи от списъка лице, образувание или орган или да измени идентификационните данни на включено в списъка лице, образувание или орган, Съветът изменя приложение I съответно.

Член 18

В приложение I се съдържа, доколкото е налична, информацията, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите и необходима за идентифициране на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица в информацията може да се включват имената, включително псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номерата на паспорта и на личната карта, полът, адресът, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационният номер и мястото на дейност. В приложение I се включва също така датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 19

1.  Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки уведомяват Комисията за посочената в параграф 1 система незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение във връзка с това.

Член 20

1.  Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, изброени в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на уебсайтовете си, посочени в приложение II.

2.  Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.  Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които трябва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 21

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство или всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава членка;

в) по отношение на всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г) по отношение на всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирано или учредено съгласно правото на държава членка;

д) по отношение на всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 22

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5

А   Лица

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (други имена: a) Bozize Yangouvonda )

Дата на раждане: 14 октомври 1946 г.

Място на раждане: Mouila, Габон.

Гражданство: Централноафриканска република.

Адрес: Уганда.

Друга информация: Името на майката е Martine Kofio.

Дата на посочване от страна на ООН: 9 май 2014 г.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bozizé е включен в списъка на 9 май 2014 г. съгласно параграф 36 от Резолюция 2134 (2014) за „участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР.“

Допълнителни сведения

Със съдействието на свои поддръжници Bozizé подстрекава нападенията в Bangui на 5 декември 2013 г. Оттогава той продължава опитите си за провеждане на операции за дестабилизиране, целящи поддържане на напрежението в столицата на ЦАР. Има сведения, че преди да напусне ЦАР на 24 март 2013 г., Bozizé създава военизираната групировка Антибалака. В комюнике Bozizé отправя призиви към групировката си да продължава зверствата срещу настоящия режим и ислямистите. Има сведения, че Bozizé предоставя финансова и материална подкрепа на членове на групировката, които работят за дестабилизиране на протичащия в момента преход и за връщането му на власт. Повечето от членовете на Антибалака са от централноафриканските въоръжени сили, разпръснали се в провинцията след преврата и впоследствие реорганизирани от Bozizé. Bozizé и поддръжниците му контролират повече от половината части Антибалака.

Лоялните към Bozizé сили са въоръжени с автомати, минохвъргачки и ракетомети и все по-често участват в репресиите срещу мюсюлманското население в ЦАР. Обстановката в ЦАР рязко се влошава след нападението на Антибалака в Bangui на 5 декември 2013 г., при което загиват над 700 души.

2.   Nourredine ADAM (други имена: a) Nureldine Adam; б) Nourreldine Adam; в) Nourreddine Adam; г) Mahamat Nouradine Adam)

Длъжности: a) генерал; б) министър на сигурността; в) генерален директор на Извънредния комитет за защита на демократичните постижения.

Дата на раждане: a) 1970 г. б) 1969 г. в) 1971 г. г) 1 януари 1970 г.

Място на раждане: Ndele, Централноафриканска република.

Гражданство: Централноафриканска република.

№ на паспорт: D00001184 Адрес: Birao, Централноафриканска република.

Дата на посочване от страна на ООН: 9 май 2014 г.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Nourredine е включен в списъка на 9 май 2014 г. съгласно параграф 36 от Резолюция 2134 (2014) за „участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР.“

Допълнителни сведения

Noureddine е един от първите лидери на Селека. Той е идентифициран като генерал и президент на една от въоръжените бунтовнически групировки на Селека, централното крило на PJCC — групировка, официално известна като Конвенцията на патриотите за справедливост и мир, чийто акроним се среща и като CPJP. Като бивш водач на „Фундаментал“ — фракция на Конвенцията на патриотите за справедливост и мир (CPJP/F), той е военен координатор на бившите членове на Селека по време на нападенията по време на размириците в Централноафриканската република в периода между началото на декември 2012 г. и март 2013 г. Без съдействието и близките връзки на Noureddine със специалните сили на Чад, Селека вероятно нямаше да успее да вземе властта от бившия президент на ЦАР François Bozizé.

След назначаването на Catherine Samba-Panza за временен президент на 20 януари 2014 г. Noureddine е един от основните архитекти на тактическото изтегляне на бивши членове на Селека в Sibut, с цел изпълнение на плана за създаване на мюсюлманско ядро в северната част на страната. Той оправя ясни призиви към лоялните към него сили за противопоставяне на разпорежданията на преходното правителство и на военните ръководители на Международната мисия за подкрепа под африканско ръководство в Централноафриканската република (MISCA). Noureddine активно ръководи някогашните части на Селека, за които се смята, че са разпуснати от Джотодиа през септември 2013 г., както и операциите срещу кварталите с християнско население, и продължава да предоставя значителна подкрепа и насоки на някогашните части на Селека, които действат в ЦАР.

Nourredine е включен в списъка на 9 май 2014 г. и съгласно параграф 37, буква б) от Резолюция 2134 (2014) за „участие в планирането, ръководството или извършването на действия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право.“

Допълнителни сведения

След като Селека поема контрол над Bangui на 24 март 2013 г., Nourredine Adam е назначен за министър на сигурността, след което за генерален директор на Извънредния комитет за защита на демократичните постижения (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, разузнавателна служба на ЦАР, която вече не съществува). Nourredine Adam използва CEDAD като лична политическа полиция, която извършва множество произволни арести, изтезания и екзекуции по бърза процедура. Освен това Noureddine е една от основните фигури зад кръвопролитната операция в Boy Rabe. През август 2013 г. силите на Селека щурмуват Boy Rabe, квартал на столицата, считан за бастион на поддръжниците на François Bozizé и неговата етническа група. Има сведения, че под претекст, че търсят скрито оръжие, отрядите на Селека избиват десетки цивилни граждани и се впускат да плячкосват. След като набезите обхващат и други квартали, хиляди граждани нахлуват в международното летище, считано за безопасно поради присъствието на френски войски, и окупират пистите.

Nourredine е включен в списъка на 9 май 2014 г. и съгласно параграф 37, буква г) от Резолюция 2134 (2014) за „предоставяне на подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконна експлоатация на природни ресурси“.

Допълнителни сведения

В началото на 2013 г. Nourredine Adam играе важна роля във финансовите мрежи на бившата Селека. Той пътува до Саудитска Арабия, Катар и Обединените Арабски емирства да набира средства за бившите бунтовници. Той действа и като посредник на чадския канал за трафик на диаманти, опериращ между Централноафриканската република и Чад.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (други имена: a) Alfred Yekatom Saragba б) Alfred Ekatom в) Alfred Saragba г) Colonel Rombhot д) Colonel Rambo е) Colonel Rambot ж) Colonel Rombot з) Colonel Romboh)

Длъжност: Главнокомандващ централноафриканските въоръжени сили (FACA)

Дата на раждане: 23 юни 1976 г.

Място на раждане: Централноафриканска република

Гражданство: Централноафриканска република

Адрес: а) Mbaiki, област Lobaye, Централноафриканска република (тел.: + 236 72 15 47 07, + 236 75 09 43 41) б) Bimbo, област Оmbella-mpoko, Централноафриканска република (предишно местонахождение)

Друга информация: Контролирал и ръководил голяма въоръжена бойна група. Име на бащата (осиновител) — Еkatom Saragba (изписва се също Yekatom Saragba). Брат на Yves Saragba, военен ръководител в движението Антибалака /anti-Balaka/ в Batalimo, област Lobaye, и бивш военнослужещ в централноафриканските въоръжени сили. Физическо описание: цвят на очите: черен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: черен; ръст: 170 см; тегло: 100 кг. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Alfred Yekatom беше включен в списъка на 20 август 2015 г. съгласно Резолюция 2196 (2015 г.), точка 11, за това, че „участва във или оказва подкрепа на действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР, включително действия, които застрашават или нарушават преходни споразумения, или застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход, включително прехода към свободни и честни демократични избори, или които подхранват насилието.“

Допълнителни сведения:

Alfred Yekatom, известен още като „полковник Rombhot“, е ръководител на бойна фракция от движението Антибалака, известна като „южното Антибалака“. Притежава ранг на военнокомандващ в централноафриканските въоръжени сили (Forces Armées Centrafricaines).

Yekatom участва във или оказва подкрепа на действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР, включително действия, които застрашават преходни споразумения, и застрашават процеса на политически преход. Yekatom контролира и ръководи голяма въоръжена бойна група, действаща в района на PK9 в Bangui, както и в градовете Bimbo (област Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa и Mbaïki (столица на област Lobaye), като установява щаба си в отдаден на концесия горски район в Batalimo.

Yekatom контролира пряко дузина контролно-пропускателни пункта, обслужвани средно от по десет въоръжени бойци, носещи униформи и оръжия, включително автоматични оръжия, от главния мост между Bimbo и Bangui до Mbaïki (област Lobaye) и от Pissa до Batalimo (близо до границата с република Конго), които събират неразрешени такси от частни автомобили и мотоциклети, пътнически микробуси и камиони, изнасящи горски ресурси за Камерун и Чад, както и от кораби, плаващи по река Oubangui. Според наблюдения Yekatom лично събира част от тези неразрешени такси. Твърди се, че Yekatom и неговите военизирани отряди убиват цивилни лица.

5.   Habib SOUSSOU (други имена: Soussou Abib)

Длъжности: а) координатор на Антибалака за област Lobaye; б) ефрейтор от централноафриканските въоръжени сили

Дата на раждане: 13 март 1980 г.

Място на раждане: Boda, Централноафриканска република

Гражданство: Централноафриканска република. Адрес: Boda, Централноафриканска република (tel. + 236 72198628)

Друга информация: Назначен за регионален командир (COMZONE) на Boda на 11 април 2014 г., а на 28 юни 2014 г. за цялата област Lobaye. Под негово командване продължава извършването на планирани убийства, сблъсъци и нападения срещу хуманитарни организации и хуманитарни работници. Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: черен; ръст: 160 см; тегло: 60 кг. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Habib Soussou беше включен в списъка на 20 август 2015 г. съгласно Резолюция 2196 (2015), точки 11 и 12, букви б) и д), за това, че „участва във или оказва подкрепа на действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР, включително действия, които застрашават или нарушават преходни споразумения, или застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход, включително прехода към свободни и честни демократични избори, или които подхранват насилието“; „участва в планирането, ръководенето или извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително разселване“ и; „препятства доставките на хуманитарна помощ за ЦАР или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в ЦАР.“

Допълнителни сведения:

Habib Soussou е назначен за регионален командир на Антибалака (COMZONE) за Boda на 11 април 2014 г. и поради това претендира, че носи отговорност за сигурността в подпрефектурата. На 28 юни 2014 г. главният координатор на Антибалака Patrice Edouard Ngaïssona назначава Habib Soussou за областен координатор за град Boda, считано от 11 април 2014 г., а от 28 юни 2014 за цялата област Lobaye. В областите, в които Soussou действа като командир или координатор на Антибалака ежеседмично се извършват планирани убийства, сблъсъци и нападения в Boda срещу хуманитарни организации и хуманитарни работници. Soussous и силите на Антибалака в тези области насочват действията си срещу цивилни лица и отправят заплахи в този смисъл.

6.   Oumar YOUNOUS (други имена: a) Omar Younous б) Oumar Sodiam в) Oumar Younous M'Betibangui)

Длъжности: Бивш генерал от Селека

Гражданство: Судан

Адрес: а) Bria, Централноафриканска република (тел. + 236 75507560) б) Birao, Централноафриканска република в) Tullus, Южен Дарфур, Судан (предишно местонахождение)

Друга информация: Той е контрабандист на диаманти, генерал-полковник от Селека, както и приближен набившия изпълняващ длъжността президент на ЦАР Michel Djotodia. Физическо описание: цвят на косата: черен; ръст: 180 см; произхожда от етническата група Fulani. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Oumar Younous беше включен в списъка на 20 август 2015 г. съгласно Резолюция 2196 (2015 г.), точки 11 и 12, буква г), за това, че „участва във или оказва подкрепа на действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР, включително действия, които застрашават или нарушават преходни споразумения, или застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход, включително прехода към свободни и честни демократични избори, или които подхранват насилието;“ и „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато, видове от дивата флора и фауна, както и продукти от видове от дивата флора и фауна“

Допълнителни сведения:

Oumar Юнус, в качеството си на генерал от бившата коалиция Селека и контрабандист на диаманти, оказва подкрепа за въоръжена групировка посредством незаконната експлоатация и търговия с природни ресурси, включително диаманти, в Централноафриканската република.

През октомври 2008 г. Oumar Younous, бивш шофьор в предприятието за изкупуване на диаманти SODIAM, се присъединява към бунтовническата групировка Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). През декември 2013 г. Oumar Younous е идентифициран като генерал-полковник от коалицията Селека и приближен на изпълняващия длъжността президент Michel Djotodia.

Younous участва в търговията с диаманти от Bria и Sam Ouandja за Судан. Източници твърдят, че Oumar Younous участва в получаването на скрити в Bria пратки с диаманти, които пренася в Судан с цел продажба.

▼M2

Б.   Образувания

▼M5

1.   ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКО БЮРО ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИАМАНТИ/KARDIAM (BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM)

(Други имена: a) BADICA/KRDIAM б) KARDIAM)

Адрес: a) BP 333, Bangui, Централноафриканска република (тел. +32 3 2310521, факс. +32 3 2331839, имейл: kardiam.bvba@skvnet·be: уебсайт: www.groupeabdoulkarim.com) б) Антверпен, Белгия

Други сведения: Ръководи се от Abdoul-Karim Dan-Azoumi от 12 декември 1986 г. и от Aboubaliasr Mahamat от 1 януари 2005 г. Сред клоновете му са MINAiR и SOFIA TP (Douala, Камерун).

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Централноафриканското бюро за изкупуване на диаманти/KARDIAM беше включено в списъка на 20 август 2015 г. съгласно Резолюция 2196 (2015), точка 12, буква г) за това, че „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато, видове от дивата флора и фауна, както и продукти от видове от дивата флора и фауна“

Допълнителни сведения:

BADICA/KARDIAM оказва подкрепа за въоръжени групировки в Централноафриканската република, по-специално бившата коалиция Селека и движението Антибалака, посредством незаконната експлоатация и търговия с природни ресурси, включително диаманти и злато.

През 2014 г. Централноафриканското бюро за изкупуване на диаманти (BADICA) продължи да купува диаманти от Bria и Sam-Ouandja (област Haute Kotto) в източната част на Централноафриканската република, където силите на бившата коалиция Селека налагат такси на самолетите, превозващи диаманти, и получават от събирачите на диаманти плащания срещу сигурност. Някои от събирачите — доставчици на BADICA, в Bria и Sam-Ouandja са тясно свързани с командири от бившата Селека.

През май 2014 г. белгийските власти залавят две пратки с диаманти, изпратени на представителството на BADICA в Антверпен, което официално е регистрирано в Белгия с названието KARDIAM.. Според експерти по диамантите заловените скъпоценни камъни твърде вероятно са с централноафрикански произход и притежават характеристики, типични за Sam-Ouandja и Bria, както и Nola (област Sangha Mbaéré), в югозападната част на страната.

Търговците, купували диаманти, незаконно изнасяни от Централноафриканската република за чуждестранни пазари, включително от западната част на страната, са извършвали дейност в Камерун от името на BADICA.

През май 2014 г. BADICA изнасяше и злато, добито в Yaloké (Ombella-Mpoko), където импровизираните златни мини бяха под контрола на Селека до началото на февруари 2014 г., когато контролът бе поет от групи на Антибалака.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия:

Еuropean Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51.

( 2 ) Решение 2014/125/ОВППС на Съвета от 10 март 2014 година 2014 г. за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република (Виж страница 22 от настоящия брой на Официален вестник).

( 3 ) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

( 4 ) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

( 5 ) ОВ С 69, 18.3.2010 г., стр. 19.