16.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 39/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/200

av den 15 februari 2016

om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avseende på upplysningskraven om bruttosoliditetsgrad för institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 451.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Målet att inrätta enhetliga blanketter för offentliggörande syftar till förbättrad transparens och jämförbarhet för statistik gällande bruttosoliditetsgrad. Regler för offentliggörande av bruttosoliditetsgrad för institut som övervakas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (2) bör överensstämma med de internationella standarder som återspeglas i Basel III-regelverkets ändrade lydelse beträffande bruttosoliditetsgrad och upplysningskrav för Baselkommittén för banktillsyn, som anpassats för att beakta unionens regelverk och dess särdrag som anges i förordning (EU) nr 575/2013.

(2)

Av samma skäl som gäller förbättrad transparens och jämförbarhet av bruttosoliditetsvärden är det lämpligt att en av blanketterna för offentliggörande av bruttosoliditetsgraden tillhandahåller en uppdelning av bruttosoliditetens exponering som är tillräckligt granulär för att identifiera dess huvudsakliga sammansättning, liksom balansräkningens exponering, som vanligen utgör den största delen av bruttosoliditetsgradens exponering.

(3)

I artikel 429.2 i förordning (EU) nr 575/2013, ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/62 (3), föreskrivs inte längre att bruttosoliditetsgraden beräknas som ett aritmetiskt medelvärde av den månatliga bruttosoliditetsgraden för ett kvartal, utan endast en beräkning i slutet av kvartalet. Härav följer att behöriga myndigheter inte längre behöver tillstånd för att beräkna den bruttosoliditetsgrad i kvartalsslutet som avses i artikel 499.3 i förordning (EU) nr 575/2013. De enhetliga blanketterna för upplysningar om bruttosoliditetsgraden behöver därför inte längre omfatta specifikationer om hur institutet tillämpar artikel 499.3.

(4)

När institut, i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EU) nr 575/2013, är skyldiga att lämna upplysningar om bruttosoliditetsgraden på undergruppsnivå och att hålla den administrativa bördan proportionerlig till målen för reglerna om upplysningar om bruttosoliditetsgraden, bör reglerna om upplysningar om bruttosoliditetsgraden inte kräva att dessa institut fyller i och offentliggör tabellen med rubriken LRSpl på undergruppsnivå. Denna redovisningsblankett ska fyllas i och offentliggöras på gruppnivå och dess offentliggörande på undergruppsnivå skulle inte tillföra något avsevärt mervärde, eftersom en ytterligare uppdelning av det totala exponeringsmåttet på undergruppsnivå redan tillhandahålls genom ifyllande av tabellen LRCom. Offentliggörande av tabellen LRSpl skulle dessutom innebära en avsevärd börda för instituten, eftersom det är svårt att härleda en sådan blankett från respektive översynsram för rapportering som inte är tillämplig på undergruppsnivå.

(5)

Konsolideringens och värderingsmetodernas omfattning skiljer sig åt beroende på om de görs för redovisnings- eller regleringsändamål, vilket innebär att den information som används för att beräkna bruttosoliditetsgraden skiljer sig från den information som används i de offentliga finansiella rapporterna. För att återspegla denna diskrepans, är det också nödvändigt att offentliggöra skillnaden mellan de värden i de finansiella rapporterna och de värden inom det lagstadgade konsolideringsområde av komponenter i de finansiella rapporterna som används för att beräkna bruttosoliditetsgraden. Därför bör en avstämning mellan de två presenteras i en blankett.

(6)

För underlätta jämförbarhet av den information som offentliggörs, bör en enhetlig blankett och detaljerade instruktioner också tillhandahållas för beskrivning och offentliggörande av de förfaranden som används för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet, samt faktorer som inverkade på bruttosoliditetsgraden under den period som den offentliggjorda bruttosoliditetsgraden avser.

(7)

Artikel 451.1 i förordning (EU) nr 575/2013 började tillämpas den 1 januari 2015. För att säkerställa att skyldigheten att offentliggöra den information som avser bruttosoliditetsgraden så snart som möjligt uppfylls av instituten på ett effektivt och harmoniserat sätt i unionen, måste instituten vara skyldiga att använda blanketterna för offentliggörande av sådan information vid tidigast möjliga datum.

(8)

Denna förordning bygger på det förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska bankmyndigheten har överlämnat till Europeiska kommissionen.

(9)

Europeiska bankmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för genomförande som den här förordningen bygger på, analyserat de möjliga relaterade kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Offentliggörande av bruttosoliditetsgraden och tillämpning av artikel 499.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra relevant information gällande bruttosoliditetsgraden och tillämpning av artikel 499.2 i förordning (EU) nr 575/2013, som avses i artikel 451.1 a i den förordningen, genom att fylla i och offentliggöra raderna 22 och EU-23 i tabellen LRCom som anges i bilaga I i enlighet med de instruktioner som anges i bilaga II.

Artikel 2

Ändring av beslutet om vilken bruttosoliditetsgrad som ska offentliggöras

1.   Om, i enlighet med artikel 499.2 i förordning (EU) nr 575/2013, instituten väljer att ändra den bruttosoliditetsgrad som ska offentliggöras ska de offentliggöra den information om samtliga bruttosoliditetsgrader som offentliggjorts fram till den punkt där ändringen gjordes genom att fylla i och offentliggöra tabellerna LRSum, LRCom, LRSpl och LRQua som anges i bilaga I för varje referensdatum som motsvarar de bruttosoliditetsgrader som offentliggjorts fram till det att ändringen gjordes.

2.   Instituten ska offentliggöra de poster som avses i punkt 1 i det första offentliggörande som äger rum efter det ändrade valet av bruttosoliditetsgrad.

Artikel 3

Uppdelning av exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad

1.   Instituten ska offentliggöra uppdelningen av bruttosoliditetsgradens sammanlagda exponeringsmått, som avses i artikel 451.1 b i förordning (EU) nr 575/2013, genom att fylla i och offentliggöra följande:

a)

Raderna 1 till EU-19b i tabellen LRCom som anges i bilaga I i enlighet med de instruktioner som anges i bilaga II.

b)

Raderna EU-1 till EU-12 i tabellen LRSpl som anges i bilaga I i enlighet med de instruktioner som anges i bilaga II.

2.   Genom undantag från punkt 1 b i vilken institut är skyldiga, i kraft av artikel 13.1 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013, att offentliggöra information på undergruppsnivå, har de inte skyldighet att fylla i och offentliggöra tabellen LRSpl i bilaga I på undergruppsnivå.

Artikel 4

Avstämning av bruttosoliditetsgraden för offentliga finansiella rapporter

1.   Instituten ska offentliggöra avstämningen av bruttosoliditetsgradens totala exponeringsmått mot relevant information i offentliga finansiella rapporter, som avses i artikel 451.1 b i förordning (EU) nr 575/2013, genom att fylla i och offentliggöra tabellen LRSum som anges i bilaga I i enlighet med de instruktioner som anges i bilaga II.

2.   Om instituten inte offentliggör finansiella rapporter på den tillämpningsnivå som avses i punkt 6 del 1 i bilaga II ska de inte vara skyldiga att fylla i och offentliggöra tabellen LRSum som anges i bilaga I.

Artikel 5

Offentliggörande av summan av förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen

Instituten ska i förekommande fall offentliggöra summan av förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen, vilken avses i artikel 451.1 c i förordning (EU) nr 575/2013, genom att fylla i och offentliggöra rad EU-24 i tabellen LRCom som anges i bilaga I i enlighet med de instruktionerna i bilaga II.

Artikel 6

Offentliggörande av kvalitativ information om risken för alltför låg bruttosoliditet och faktorer som inverkar på bruttosoliditetsgraden

Instituten ska offentliggöra en beskrivning av de förfaranden som används för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet och faktorer som har inverkat på bruttosoliditetsgraden under den period som den offentliggjorda bruttosoliditetsgraden avser, i enlighet med artikel 451.1 d och e i förordning (EU) nr 575/2013, genom att fylla i och offentliggöra tabellen LRQua som anges i bilaga I i enlighet med de instruktioner som anges i bilaga II.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/62 av den 10 oktober 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller bruttosoliditetsgraden (EUT L 11, 17.1.2015, s. 37).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


BILAGA I

Bruttosoliditetsgrad för kapitalkrav – Blankett för offentliggörande

Referensdatum

 

Enhetsnamn

 

Tillämpningsnivå

 


Tabell – LRSum: Sammanfattande avstämning av redovisningstillgångar och exponeringar i bruttosoliditetsgrad

 

 

Tillämpligt belopp

1

Sammanlagda tillgångar enligt offentliga finansiella rapporter

 

2

Justering för enheter som har konsoliderats för redovisningsändamål men som inte omfattas av konsolidering under tillsyn

 

3

(Justering för förvaltningstillgångar som redovisas i balansräkningen i enlighet med den tillämpliga redovisningsramen, men som är undantagna från exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgrad i enlighet med artikel 429.13 i förordning (EU) nr 575/2013).

 

4

Justeringar för finansiella derivatinstrument

 

5

Justeringar för transaktioner för värdepappersfinansiering

 

6

Justering för poster utanför balansräkningen (dvs. konvertering till kreditekvivalenter för exponeringar utanför balansräkningen)

 

EU-6a

(Justering för exponeringar inom gruppen som inte omfattas av exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgrad i enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr 575/2013)

 

EU-6b

(Justering för exponeringar inom gruppen som inte omfattas av exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgrad i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013)

 

7

Andra justeringar

 

8

Totalt exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad

 


Tabell – LRCom: Bruttosoliditetsgrad – gemensam upplysning

 

 

Bruttosoliditetsgrad för exponering – kapitalkravsförordningen

Exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering)

1

Poster i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och förvaltningstillgångar, men inklusive säkerhet)

 

2

(Tillgångsbelopp som dragits av för att fastställa kärnprimärkapital)

 

3

Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och förvaltningstillgångar) (summan av raderna 1 och 2)

 

Derivatexponeringar

4

Återanskaffningskostnad förbunden med samtliga derivattransaktioner (dvs. netto av medräkningsbar kontantvariationsmarginal)

 

5

Tilläggsbelopp för potentiell framtida exponering förbundet med samtliga derivattransaktioner (marknadsvärdering)

 

EU-5a

Exponering fastställd enligt ursprunglig åtagandemetod

 

6

Gross-up för derivatsäkerhet vid avdrag från tillgångar i balansräkningen i enlighet med den tillämpliga redovisningsramen

 

7

(Avdrag för fordringar på kontantvariationsmarginal i derivattransaktioner)

 

8

(Undantagen central motpartsdel i handelsexponeringar som är clearade med denna motpart)

 

9

Justerat effektivt teoretiskt belopp för skriftliga kreditderivat

 

10

(Justerad effektiv teoretisk kompensation och tilläggsavdrag för skriftliga kreditderivat)

 

11

Sammanlagda derivatexponeringar (summa av rad 4 till 10)

 

Exponeringar i transaktioner för värdepappersfinansiering

12

Bruttotillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering (utan godkännande av nettning) efter justering för försäljningstransaktioner

 

13

(Nettade belopp för kontantskulder och kontantfordringar i bruttotillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering)

 

14

Motpartens kreditriskexponering mot tillgångar i transaktioner för värdepappersfinansiering

 

EU-14a

Undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering: Motpartens kreditriskexponering i enlighet med artikel 429b 4 och artikel 222 i förordning (EU) nr 575/2013

 

15

Exponeringar mot förmedlade transaktioner

 

EU-15a

(Undantagen central motpartsdel av exponeringar mot transaktioner för värdepappersfinansiering som är clearade med motparten)

 

16

Sammanlagda exponeringar i transaktioner för värdepappersfinansiering (summa av raderna 12 till 15a)

 

Andra poster utanför balansräkningen

17

Poster utanför balansräkningen i teoretiska bruttobelopp

 

18

(Justeringar för konvertering till kreditekvivalenter)

 

19

Övriga exponeringar utanför balansräkningen (summa av rad 17 till 18)

 

Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429.7 och 429.14 (i och utanför balansräkningen)

EU-19a

(Undantag för exponeringar inom gruppen (individuell nivå) i enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr 575/2013 (i och utanför balansräkningen))

 

EU-19b

(Undantagna exponeringar i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013 (i och utanför balansräkningen))

 

Kapital- och sammanlagda exponeringar

20

Primärkapital

 

21

Sammanlagda exponeringar i bruttosoliditetsgrad (summan av raderna 3, 11, 16, 19, EU-19a och EU-19b)

 

Bruttosoliditetsgrad

22

Bruttosoliditetsgrad

 

Val av övergångsarrangemang och belopp för förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen

EU-23

Val av övergångsarrangemang för definitionen av kapitalmåttet

 

EU-24

Belopp för förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen i enlighet med artikel 429.11 i förordning (EU) nr 575/2013

 


Tabell – LRSpl: Uppdelning av exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar)

 

 

Bruttosoliditetsgrad för exponering – kapitalkravsförordningen

EU-1

Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och undantagna exponeringar) varav:

 

EU-2

Exponeringar i handelslagret

 

EU-3

Exponeringar utanför handelslagret, varav:

 

EU-4

Säkerställda obligationer

 

EU-5

Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar

 

EU-6

Exponeringar mot delstatliga självstyrelseorgan, multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer och offentliga organ som inte behandlas som exponeringar mot nationella regeringar

 

EU-7

Institut

 

EU-8

Säkrade genom panträtt i fastigheter

 

EU-9

Hushållsexponeringar

 

EU-10

Företag

 

EU-11

Fallerande exponeringar

 

EU-12

Övriga exponeringar (t.ex. aktier, värdepapperiseringar och övriga motpartslösa tillgångar)

 

Bruttosoliditetsgrad för kapitalkrav – Blankett för offentliggörande

Tabell – LRQua: Fritt textfält för offentliggörande av kvalitativa poster

 

Kolumn

 

Fritt textfält

Rad

 

1

En beskrivning av vilka åtgärder som vidtas för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet.

 

2

En beskrivning av de faktorer som har påverkat bruttosoliditeten under den period som den offentliggjorda bruttosoliditeten avser.

 


BILAGA II

INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTERNA I BILAGA I

DEL 1: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

1.   Konventioner och referensuppgifter

1.1   Konventioner

1.

Följande allmänna beteckningssystem tillämpas i instruktionerna: {Blankett;Rad}.

2.

Följande beteckningssystem tillämpas där instruktionerna åsyftar en cell/celler i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014: {Bilaga XI SupRep;Blankett;Rad;Kolumn}.

3.

För offentliggörande av bruttosoliditetsgraden, ska ”varav” hänvisa till en post som är underordnad en högre exponeringskategori.

4.

Liksom är fallet med samtliga rubriker i dessa rader ska instituten offentliggöra värdena i raderna {LRCom;2} {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;EU-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;EU-19a}, och {LRCom;EU-19b} inom parentes, eftersom de värden som offentliggörs i dessa rader minskar bruttosoliditetsgradens exponering. Instituten ska säkerställa att dessa värden bidrar negativt till de summor som ska offentliggöras i {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, och {LRCom;21}.

1.2   Referensuppgifter

5.

I cellen Referensuppgifter ska instituten införa de uppgifter som all information som de offentliggör i tabellerna LRSum, LRCom och LRSpl hänvisar till. Detta datum ska vara den sista kalenderdagen i den tredje månaden i respektive kvartal.

6.

I cellen Enhetsnamn ska instituten införa namnet på den enhet som uppgifter i tabellerna LRSum, LRCom and LRSpl och LRQua hänvisar till.

7.

I cellen Tillämpningsnivå ska instituten ange den tillämpningsnivå som ligger till grund för de värden som anges i blanketterna. När denna cell fylls i ska instituten välja en av följande:

Konsoliderat

Individuell

Underkonsoliderat

1.3   Referensuppgifter

8.

I denna bilaga och i relaterade blanketter används följande förkortningar:

CRR, som är en förkortning för kapitalkravsförordningen och åsyftar förordning (EU) nr 575/2013.

SFT, som är en förkortning för transaktion för värdepappersfinansiering och åsyftar ”repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner” i förordning (EU) nr 575/2013.

DEL 2: BLANKETTSPECIFIKA INSTRUKTIONER

2.   Blankett – LRSum: Sammanfattande avstämning av redovisningstillgångar och bruttosoliditetsgradens exponeringar

9.

Instituten ska tillämpa instruktionerna i denna avdelning för att fylla i tabellen LRSum i bilaga I.

 

Juridiska hänvisningar och instruktioner

Rad

 

{1}

Sammanlagda tillgångar enligt offentliga finansiella redovisningar

Instituten ska offentliggöra de sammanlagda tillgångar som redovisas i deras finansiella redovisningar enligt den tillämpliga redovisningsramen som definieras i artikel 4.1.77 i förordning (EU) nr 575/2013.

{2}

Justering för enheter som har konsoliderats för redovisningsändamål men som inte omfattas av konsolidering under tillsyn

Instituten ska offentliggöra skillnaden i värde mellan bruttosoliditetsgradens exponering, som redovisas i {LRSum;8}, och de sammanlagda redovisningstillgångar som redovisas i {LRSum;1} och som är resultatet av differensen mellan sammanställd redovisning och konsolidering under tillsyn.

Om denna justering leder till ökad exponering ska instituten redovisa detta som ett positivt belopp. Om denna justering leder till minskad exponering ska instituten redovisa detta som ett negativt belopp.

{3}

(Justering för förvaltningstillgångar som redovisas i balansräkningen i enlighet med den tillämpliga redovisningsramen men som undantas från bruttosoliditetsgradens exponeringsmått i enlighet med artikel 429.13 i förordning (EU) nr 575/2013)

Instituten ska offentliggöra summan av förvaltningstillgångar som tagits bort från balansräkningen i enlighet med artikel 429.13 i förordning (EU) nr 575/2013.

Eftersom denna justering minskar det sammanlagda exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden, ska instituten sätta de offentliggjorda värdena i denna rad inom parentes (vilket betyder ett negativt belopp).

{4}

Justeringar för derivatinstrument

För kreditderivat och kontrakt som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten offentliggöra skillnaden i värde mellan redovisningsvärdet av de derivat som upptas som tillgångar och exponeringsvärdet för bruttosoliditetsgraden såsom fastställd genom tillämpning av artikel 429.4 b, artikel 429.9 jämfört med artikel 429a, 429.11 a och b och artikel 429.12 i förordning (EU) nr 575/2013.

Om denna justering leder till ökad exponering ska instituten redovisa detta som ett positivt belopp. Om denna justering leder till minskad exponering ska instituten sätta detta belopp inom parentes (vilket betyder ett negativt belopp).

{5}

Justeringar för transaktioner för värdepappersfinansiering (SFT)

För transaktioner för värdepappersfinansiering ska instituten offentliggöra skillnaden i värde mellan redovisningsvärdet av de transaktioner för värdepappersfinansiering som upptas som tillgångar och exponeringsvärdet för bruttosoliditetsgraden såsom fastställd genom tillämpning av artikel 429.4 a och c jämfört med artikel 429b, 429.5 c och d, 429.8 och artikel 429.11 c–f i förordning (EU) nr 575/2013.

Om denna justering leder till ökad exponering ska instituten redovisa detta som ett positivt belopp. Om denna justering leder till minskad exponering ska instituten sätta detta belopp inom parentes (vilket betyder ett negativt belopp).

{6}

Justering för poster utanför balansräkningen (dvs. konvertering till kreditbelopp som motsvarar exponeringar utanför balansräkningen)

Instituten ska offentliggöra skillnaden i värde mellan bruttosoliditetsgradens exponering som redovisas i {LRSum;8} och de sammanlagda redovisningstillgångar som redovisas i {LRSum;1}, som är resultatet av att poster utanför balansräkningen inkluderas i exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden

Eftersom denna justering ökar det sammanlagda exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden, ska den redovisas som ett positivt belopp.

{EU-6a}

(Justering för undantagna exponeringar inom gruppen som inte inkluderas i bruttosoliditetsgradens totala exponeringsmått i enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr 575/2013)

Artiklarna 429.7 och 113.6 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska i balansräkningen offentliggöra en del av de exponeringar som undantagits från exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden i enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr 575/2013, förutsatt att samtliga villkor som anges i artikel 113.6 a–e i förordning (EU) nr 575/2013 är uppfyllda och att behöriga myndigheter har lämnat sitt godkännande.

Eftersom denna justering minskar det sammanlagda exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden, ska instituten sätta de offentliggjorda värdena i denna rad inom parentes (vilket betyder ett negativt belopp).

{EU-6b}

(Justering för undantagna exponeringar inom gruppen som inte inkluderas i bruttosoliditetsgradens totala exponeringsmått i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013)

Artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska i balansräkningen offentliggöra en del av de exponeringar som undantagits från exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013, förutsatt att samtliga villkor som anges i artikel 113.6 a–e i förordning (EU) nr 575/2013 är uppfyllda och att behöriga myndigheter har lämnat sitt godkännande.

Eftersom denna justering minskar det sammanlagda exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden, ska instituten sätta de offentliggjorda värdena i denna rad inom parentes (vilket betyder ett negativt belopp).

{7}

Andra justeringar

Instituten ska inkludera varje återstående skillnad i värde mellan bruttosoliditetsgradens exponering som redovisas i {LRSUM;8} och sammanlagda redovisningstillgångar som redovisas i LRSum{1} och som inte omfattas av {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;EU-6a}, eller {LRSum;EU-6b}. Detta kan, till exempel, omfatta de tillgångsbelopp som dras från kärnprimärkapitalet som subtraheras från bruttosoliditetsgradens exponeringsmått enligt {LRCom;2}.

Om dessa justeringar leder till ökad exponering ska instituten redovisa detta som ett positivt belopp. Om dessa justeringar leder till minskad exponering ska instituten sätta detta belopp inom parentes (vilket betyder ett negativt belopp).

{8}

Bruttosoliditetsgradens totala exponeringsmått

Instituten ska offentliggöra det belopp som redovisas i {LRCom;21}.

3.   Blankett LRCom: Bruttosoliditetsgrad enligt gemensamt offentliggörande

10.

Instituten ska tillämpa instruktionerna i denna avdelning för att fylla i blanketten LRCom i bilaga I.

Rad

Juridiska hänvisningar och instruktioner

{1}

Poster i balansräkningen (med undantag för derivat, SFT och förvaltningstillgångar, men inklusive säkerhet)

Artikel 429 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra samtliga tillgångar utom kontrakt som förtecknas i bilaga II i förordning (EU) nr 575/2013, kreditderivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och förvaltningstillgångar i enlighet med artikel 429.13 i förordning (EU) nr 575/2013. Instituten ska basera värderingen av dessa tillgångar på de principer som fastställs i artikel 429.5 i kapitalkravsförordningen.

I denna cell ska instituten ta med mottagna kontanter eller värdepapper som tillhandahålles en motpart genomtransaktioner för värdepappersfinansiering och som tas med i balansräkningen (dvs. att redovisningskraven för borttagning enligt den tillämpliga redovisningsramen inte är uppfyllda).

{2}

(Belopp för tillgångar som dras av vid fastställandet av kärnprimärkapital)

Artiklarna 429.4 a och 499.2 i förordning (EG) nr 575/2013.

Instituten ska offentliggöra beloppet för lagstadgade värdejusteringar av kärnprimärkapitalbelopp i överensstämmelse med det val som gjorts i enlighet med artikel 499.2 i förordning (EU) nr 575/2013, som offentliggjorts i {LRCom;EU-23}.

Mer specifikt ska instituten offentliggöra värdet av summan av samtliga justeringar som avser värdet av en tillgång och som föreskrivs av:

Artiklarna 32–35 i förordning (EU) nr 575/2013, eller

Artiklarna 36–47 i förordning (EU) nr 575/2013, eller

Artiklarna 56–60 i förordning (EU) nr 575/2013,

för respektive tillämpliga fall.

Om valet att offentliggöra kärnprimärkapitalet görs i enlighet med artikel 499.1 a i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten beakta de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag enligt artiklarna 48, 49 och 79 i förordning (EU) nr 575/2013, utan hänsyn tagen till undantaget enligt del tio avdelning I kapitlen 1 och 2 i förordning (EU) nr 575/2013. Om däremot valet att offentliggöra kärnprimärkapitalet görs i enlighet med artikel 499.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten beakta de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag enligt artiklarna 48, 49 och 79 i förordning (EU) nr 575/2013, förutom hänsyn tagen till undantagen enligt del tio avdelning I kapitlen 1 och 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

För att undvika dubbelräkning ska instituten varken rapportera de justeringar som redan tillämpats enligt artikel 111 i förordning (EU) nr 575/2013 när de beräknar exponeringsvärdet i raderna 1, 4 och 12, eller rapportera justeringar som inte drar av värdet på en specifik tillgång.

Eftersom det minskar det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden ska instituten sätta värdet i denna cell inom parentes (vilket betyder att det bidrar negativt till den summa som ska redovisas i {LRCom;3}).

{3}

Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat, SFT och förvaltningstillgångar)

Summan av {LRCom;1} och{LRCom;2}. Instituten ska beakta att {LRCom;2} bidrar negativt till denna summa.

{4}

Återanskaffningskostnad som sammanhänger med samtliga derivattransaktioner (dvs. netto av den medräkningsbara kontantvariationsmarginalen)

Artiklarna 274, 295, 296, 297, 298, 429a och 429a.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

Instituten ska offentliggöra den aktuella återanskaffningskostnaden som specificeras i artikel 274.1 i kontrakt som förtecknas i bilaga II i förordning (EU) nr 575/2013 och kreditderivat, inbegripet de som är utanför balansräkningen. Dessa återanskaffningskostnader ska vara netto av medräkningsbar kontantvariationsmarginal i enlighet med artikel 429a.3 i förordning (EU) nr 575/2013, medan ingen kontantvariationsmarginal som mottagits för ett undantaget motpartsled i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 ska beaktas.

Som fastställs i artikel 429a.1 i förordning (EU) nr 575/2013 får instituten beakta effekten av avtal om novation och andra nettningsöverenskommelser i enlighet med artikel 295 i förordning (EU) nr 575/2013. Produktövergripande nettning ska inte tillämpas. Instituten får emellertid netta inom den produktkategori som anges i artikel 272.25 c i förordning (EU) nr 575/2013 och kreditderivat när dessa omfattas av avtal om produktövergripande nettning som avses i artikel 295 c i förordning (EU) nr 575/2013.

Instituten ska ta hänsyn till alla kreditderivat, och inte bara till dem som finns inom handelslagret.

I denna cell ska instituten inte ta med kontrakt som beräknas genom tillämpning av ursprungligt åtagande-metoden i enlighet med artiklarna 429a.8 och 275 i förordning (EU) nr 575/2013.

{5}

Tilläggsbelopp för potentiell framtida exponering som sammanhänger med samtliga derivattransaktioner (marknadsvärdering)

Artiklarna 274, 295, 296, 297, 298, 299.2 429a och 429a i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra tillägget för den möjliga framtida exponeringen av kontrakt angivna i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och kreditderivat inbegripet dem som är utanför balansräkningen och beräknade enligt marknadsvärderingsmetoden (artikel 274 i kapitalkravsförordningen för kontrakt angivna i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och artikel 299.2 i förordning (EU) nr 575/2013 för kreditderivat) och genom tillämpning av nettningsbestämmelserna i artikel 429.6 i förordning (EU) nr 575/2013. När instituten fastställer exponeringsvärdet för dessa kontrakt får de ta hänsyn till effekterna av avtal om novation och andra nettningsavtal, utom avtal om produktövergripande nettning, i enlighet med artikel 295 i förordning (EU) nr 575/2013. Produktövergripande nettning ska inte tillämpas. Instituten får emellertid netta inom den produktkategori som anges i artikel 272.25 c i förordning (EU) nr 575/2013 och kreditderivat när dessa omfattas av avtal om produktövergripande nettning som avses i artikel 295 c i förordning (EU) nr 575/2013.

I enlighet med artikel 429a.1 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten, när de fastställer den möjliga framtida kreditexponeringen för kreditderivat tillämpa de principer som fastställs i artikel 299.2 a i förordning (EU) nr 575/2013 på alla sina kreditderivat, inte bara på dem som hänförs till handelslagret.

I denna cell ska instituten inte ta med kontrakt som beräknas genom tillämpning av ursprungligt åtagande-metoden i enlighet med artiklarna 429a.8 och 275 i förordning (EU) nr 575/2013.

{EU-5a}

Exponering fastställd enligt ursprungligt åtagande-metoden

Artiklarna 429a.8 och 275 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra exponeringsmåttet för kontrakt som förtecknas i punkterna 1 och 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 beräknat genom tillämpning av ursprungligt åtagande-metoden i enlighet med artikel 275 i förordning (EU) nr 575/2013.

Institut som tillämpar ursprungligt åtagande-metoden ska inte minska exponeringsmåttet med kontantvariationsmarginalen i enlighet med artikel 429a.8 i förordning (EU) nr 575/2013.

Institut som inte tillämpar ursprungligt åtagande-metoden ska inte rapportera i denna cell.

I denna cell ska instituten inte ta med kontrakt som beräknas genom tillämpning av marknadsvärderingsmetoden i enlighet med artiklarna 429a.1 och 274 i förordning (EU) nr 575/2013.

{6}

Gross-up för derivatsäkerhet som dragits av från tillgångarna i balansräkningen i enlighet med den tillämpliga redovisningsramen

Artikel 429a.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra beloppet för den derivatsäkerhet som ställs där den säkerheten minskar tillgångsbeloppet enligt den tillämpliga redovisningsramen, enligt artikel 429a.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

I denna cell ska instituten inte ta med den ursprungliga marginalen för derivattransaktioner med kvalificerad central motpart eller medräkningsbar kontantvariationsmarginal som clearats genom motpart, enligt artikel 429a.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

{7}

(Avdrag för fordringstillgångar för kontantvariationsmarginal i derivattransaktioner)

Artikel 429a.3 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra fordringar för variationsmarginal som betalas kontant till motparten i derivattransaktioner om institutet är skyldigt, enligt den tillämpliga redovisningsramen, att uppta dessa fordringar som tillgång, förutsatt att villkoren i artikel 429a.3 a–e i förordning (EU) nr 575/2013 är uppfyllda.

Det offentliggjorda beloppet ska också tas med i {LRCom;1}.

Eftersom det minskar det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden ska instituten sätta värdet i denna cell inom parentes (vilket betyder att det bidrar negativt till den summa som ska redovisas i {LRCom;11}).

{8}

(Undantagen central motpartsdel av handelsexponeringar som clearats av den motparten)

Artikel 429.11 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra undantagna handelsexponeringar mot en kvalificerad central motpart från derivattransaktioner som clearats av kunden, förutsatt att dessa poster uppfyller kraven som fastställs i artikel 306.1 c i förordning (EU) nr 575/2013.

Den del av det ovannämnda beloppet som sammanhänger med ersättningskostnaden ska offentliggöras brutto av kontantvariationsmarginalen.

Det offentliggjorda beloppet ska också tas med i: {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5}, and {LRCom;EU-5a}.

Eftersom det minskar det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden ska instituten sätta värdet i denna cell inom parentes (vilket betyder att det bidrar negativt till den summa som ska redovisas i {LRCom;11}).

{9}

Justerat effektivt teoretiskt belopp i skriftliga kreditderivat

Artikel 429a.5–7 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra det begränsade teoretiska beloppet av skriftliga kreditderivat (dvs. där institutet tillhandahåller motparten kreditskydd) som anges i artikel 429a.5–7 i förordning (EU) nr 575/2013.

{10}

(Justerade effektiva teoretiska kvittningar och tilläggsavdrag för skriftliga kreditderivat)

Artikel 429a.5–7 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra det begränsade teoretiska beloppet för förvärvade kreditderivat (dvs. om institutet köper kreditskydd från en motpart) under samma underliggande referensnamn som de kreditderivat vilka institutet anger och om den återstående löptiden för kreditskyddet motsvarar eller är längre än löptiden för det sålda skyddet. Därför ska värdet inte vara större än det värde som ifyllts i {LRCom;9} för varje referensnamn.

Eftersom det minskar det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden ska instituten sätta värdet i denna cell inom parentes (vilket betyder att det bidrar negativt till den summa som ska redovisas i {LRCom;11}).

{11}

Sammanlagda derivatexponeringar (summan av rad 4–10)

Summan av {LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;EU-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} och {LRCom;10}. Instituten ska beakta att {LRCom;7}, {LRCom;8} och {LRCom;10} bidrar negativt till denna summa.

{12}

Bruttotillgångar i SFT (utan godkännande av nettning) efter justering för försäljningstransaktioner

Artiklarna 4.77, 206 och 429b.5 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram för SFT som både är täckta och inte täckta av ett ramavtal om nettning enligt artikel 206 i förordning (EU) nr 575/2013 där kontrakten betraktas som tillgångar i balansräkningen, utan effekter avseende tillsyn, redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).

Om vidare en SFT försäljningsredovisas enligt tillämplig redovisningsram, ska instituten ändra alla försäljningsrelaterade bokföringsposter i enlighet med artikel 429b.5 i förordning (EU) nr 575/2013.

I denna cell ska instituten inte ta med mottagna kontanter eller värdepapper som ges till en motpart genom ovannämnda transaktioner och som tas med i balansräkningen (dvs. att redovisningskraven för borttagning inte är uppfyllda).

{13}

(Nettade belopp för kontantskulder och kontantfordringar av bruttotillgångar i SFT)

Artiklarna 4.1.77, 206, 429.5 d, 429.8 och 429b.5 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra beloppet av kontantskulder för bruttotillgångar i SFT som har nettats i enlighet med artikel 429.8 i förordning (EU) nr 575/2013

Eftersom det minskar det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden ska instituten sätta värdet i denna cell inom parentes (vilket betyder att det bidrar negativt till den summa som ska redovisas i {LRCom;16}).

{14}

Motpartens kreditriskexponering för tillgångar i SFT

Artikel 429b.1 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra tillägget för motpartens kreditrisk i transaktioner för värdepapperisering, inbegripet dem som ligger utanför balansräkningen och fastställs i enlighet med artikel 429b.2 eller 3 i förordning (EU) nr 575/2013, i förekommande fall.

I denna cell ska instituten beakta transaktioner i enlighet med artikel 429b.6 c i förordning (EU) nr 575/2013.

I denna cell ska instituten inte inkludera SFT genom ombud, om institutet ger en kund eller en motpart en kompensation eller garanti, som begränsas till skillnaden mellan värdet av den tillgång eller de kontanter som kunden har lånat ut, och värdet av den säkerhet som låntagaren har tillhandahållit i enlighet med artikel 429b.6 a i förordning (EU) nr 575/2013. Instituten ska i stället fylla i dessa poster i {LRCom;15}.

{EU-14a}

Undantag för transaktioner för värdepapperisering: Motpartens kreditriskexponering i enlighet med artikel 429b.4 och artikel 222 i förordning (EU) nr 575/2013

Artiklarna 429b.4 och 222 i förordning (EU) nr 575/2013.

Instituten ska offentliggöra tillägget för transaktioner för värdepapperisering, inbegripet dem som ligger utanför balansräkningen och beräknas i enlighet med artikel 222 i förordning (EU) nr 575/2013, med ett golv på 20 % för den tillämpliga riskvikten.

I denna cell ska instituten beakta transaktioner i enlighet med artikel 429b.6 c i förordning (EU) nr 575/2013.

I denna cell ska instituten inte inkludera transaktioner för vilka tilläggsdelen i bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde fastställs i enlighet med den metod som anges i artikel 429b.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

{15}

Exponeringar när institutet agerar ombud

Artikel 429b.2, 3 och 6 a i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra exponeringsvärdet för de SFT för vilka de agerar ombud, om institutet ger en kund eller en motpart en kompensation eller garanti som endast utgör skillnaden mellan värdet av den tillgång eller de kontanter som kunden har lånat ut, och värdet av den säkerhet som låntagaren har tillhandahållit i enlighet med artikel 429b.6 a i förordning (EU) nr 575/2013 endast består av tillägget som fastställts i enlighet med artikel 429b.2 och 3 i förordning (EU) nr 575/2013, i förekommande fall.

I denna cell ska instituten inte inkludera transaktioner i enlighet med artikel 429b.6 c i förordning (EU) nr 575/2013.

{EU-15a}

(Undantagen motpartsdel av SFT-exponeringar som clearats av motparten)

Artiklarna 429.11 och 306.1 c i förordning (EU) nr 575/2013.

Instituten ska offentliggöra det undantagna motpartsledet för SFT-handelsexponeringar, förutsatt att dessa poster uppfyller kraven som fastställs i artikel 306.1 c i förordning (EU) nr 575/2013.

När det undantagna motpartsledet är ett värdepapper, ska det inte upptas i denna cell, såvida det inte är ett pantsatt värdepapper som enligt den tillämpliga redovisningsramen (dvs i enlighet med artikel 111.1 första meningen i förordning (EU) nr 575/2013) inkluderas till fulla värdet.

Eftersom det minskar det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden ska instituten sätta värdet i denna cell inom parentes (vilket betyder att det bidrar negativt till den summa som ska redovisas i {LRCom;16}).

{16}

Sammanlagda SFT-exponeringar (summan av rad 12–15a)

Instituten ska offentliggöra det belopp som redovisas i {LRCom; 12}, {LRCom;EU-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} och {LRCom;EU-15a}.

Instituten ska beakta att {LRCom;13} och {LRCom;EU-15a} bidrar negativt till denna summa.

{17}

Exponeringar utanför balansräkningen i effektiva teoretiska belopp:

Artikel 429.10 i förordning (EU) nr 575/2013

Före justering för konverteringsfaktorer ska instituten offentliggöra det nominella värdet av samtliga poster utanför balansräkningen som anges i artikel 429.10 i förordning (EU) nr 575/2013.

{18}

(Justeringar för konvertering till kreditekvivalenter)

Artikel 429.10 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska inkludera skillnaden i värde mellan det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som redovisas i {LRCom;17} och bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde för poster utanför balansräkningen som inkluderas i {LRCom;19}.

Eftersom det minskar bruttosoliditetsgradens exponeringsmått, ska värdet i denna cell bidra negativt till den summa som ska offentliggöras i {LRCom;19}).

{19}

Andra exponeringar utanför balansräkningen (summan av rad 17 och 18)

Artiklarna 429.10, 111.1 och 166.9 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra bruttosoliditetsgradens exponeringsvärden för poster utanför balansräkningen som fastställs i enlighet med artikel 429.10 i förordning (EU) nr 575/2013, med beaktande av relevanta konverteringsfaktorer.

Instituten ska beakta att {LRCom;18} bidrar negativt till denna summa.

{EU-19a}

(Exponeringar inom gruppen (på individuell nivå) som undantas i enlighet med artikel 429.7 i förordning (EU) nr 575/2013 (i och utanför balansräkningen))

Artiklarna 429.7 och 113.6 i förordning (EG) nr 575/2013

Instituten ska i balansräkningen offentliggöra de exponeringar som inte har konsoliderats på tillämplig konsolideringsnivå, och som kan främjas av den hantering som anges i artikel 113.6. i förordning (EU) nr 575/2013, förutsatt att samtliga villkor som anges i artikel 113.6 a–e i förordning (EU) nr 575/2013 är uppfyllda och att de behöriga myndigheterna har gett sitt godkännande.

Det offentliggjorda beloppet ska också inkluderas i tillämpliga celler ovan som om inget undantag gällde.

Eftersom det minskar det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden ska instituten sätta värdet i denna cell inom parentes (vilket betyder att det bidrar negativt till den summa som ska redovisas i {LRCom;21}).

{EU-19b}

(Exponeringar undantagna i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013 (i och utanför balansräkningen))

Artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra de exponeringar som undantagits i enlighet med artikel 429.14 i förordning (EU) nr 575/2013, förutsatt att samtliga villkor som anges däri är uppfyllda och att de behöriga myndigheterna har gett sitt godkännande.

Det offentliggjorda beloppet ska också inkluderas i tillämpliga celler ovan som om inget undantag gällde.

Eftersom det minskar det totala exponeringsmåttet för bruttosoliditetsgraden ska instituten sätta värdet i denna cell inom parentes (vilket betyder att det bidrar negativt till den summa som ska redovisas i {LRCom;21}).

{20}

Primärkapital

Artiklarna 429.3 och 499.1 och 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

Instituten ska offentliggöra kärnprimärkapitalbelopp i enlighet med det val som gjorts i enlighet med artikel 499.2 i förordning (EU) nr 575/2013, som offentliggjorts i {LRCom;EU-23}.

Om valet att offentliggöra kärnprimärkapitalet görs i enlighet med artikel 499.1 a i förordning (EU) nr 575/2013, ska institutet närmare bestämt offentliggöra det belopp för kärnprimärkapital som beräknats i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 575/2013, utan hänsyn tagen till undantagen enligt del tio avdelning I kapitlen 1 och 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

Om institutet däremot har valt att offentliggöra kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 499.1 b i förordning (EU) nr 575/2013, ska det belopp för kärnprimärkapital som beräknats i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 575/2013 offentliggöras, dock med hänsyn till undantagen enligt del tio avdelning I kapitlen 1 och 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

{21}

Totalt exponeringsmått för bruttosoliditetsgraden (summan av rad 3, 11, 16, 19, EU-19a och EU-19b)

Instituten ska offentliggöra summan av {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;EU-19a} och {LRCom;EU-19b}.

Instituten ska beakta att {LRCom;EU-19a} och {LRCom;EU-19b} bidrar negativt till denna summa.

{22}

Bruttosoliditet

Instituten ska offentliggöra {LRCom;20} delat med {LRCom;21} uttryckt i procent.

{EU-23}

Val av övergångsarrangemang för definition av kapitalmåttet

Artikel 499.2 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska ange sitt val av övergångsarrangemang för kapital med avseende på redovisningsskyldighet genom att offentliggöra en av följande två beteckningar:

”Fullt infasad” om institutet väljer att offentliggöra bruttosoliditetsgraden i enlighet med artikel 499.1 a i förordning (EU) nr 575/2013

”Övergångsarrangemang” om institutet väljer att offentliggöra bruttosoliditetsgraden i enlighet med artikel 499.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

{EU-24}

Beloppet av förvaltningstillgångar som tagits bort från balansräkningen i enlighet med artikel 429.13 i förordning (EU) nr 575/2013

Instituten ska offentliggöra beloppet av förvaltningstillgångar som tagits bort från balansräkningen i enlighet med artikel 429.13 i förordning (EU) nr 575/2013.

4.   Blankett LRSpl: Uppdelning av exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat och transaktioner för värdepapperisering)

11.

Instituten ska tillämpa instruktionerna i denna avdelning för att fylla i blanketten LRSpl i bilaga I.

 

Juridiska hänvisningar och instruktioner

Rad

 

{EU-1}

Sammanlagda exponeringar i balansräkningen (med undantag för derivat och transaktioner för värdepapperisering),

av vilka instituten ska offentliggöra summan av {LRSpl; EU-2} och {LRSpl;EU-3}.

{EU-2}

Exponeringar i handelslagret

Instituten ska offentliggöra de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;070;010}, som är det sammanlagda exponeringsvärdet för tillgångar i handelslagret med undantag för derivat och transaktioner för värdepapperisering.

{EU-3}

Exponeringar utanför handelslagret,

av vilka instituten ska offentliggöra summan av {LRSpl;EU-4}, {LRSpl;EU-5}, {LRSpl;EU-6}, {LRSpl;EU-7}, {LRSpl;EU-8}, {LRSpl;EU-9}, {LRSpl;EU-10}, {LRSpl;EU-11} och {LRSpl;EU-12}.

{EU-4}

Säkerställda obligationer

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;080;020}, som är det sammanlagda exponeringsvärdet för tillgångar i form av säkerställda obligationer.

{EU-5}

Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;090;010} och {LR4;090;020}, som är det sammanlagda exponeringsvärdet mot enheter som behandlas som nationella regeringar enligt förordning (EU) nr 575/2013.

{EU-6}

Exponeringar mot delstatliga självstyrelseorgan, multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer och offentliga organ som inte behandlas som exponeringar mot nationella regeringar

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;140;010} och {LR4;140;020}, som är det sammanlagda exponeringsvärdet mot delstatliga självstyrelseorgan, multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer och offentliga organ som inte behandlas som nationella regeringar enligt förordning (EU) nr 575/2013.

{EU-7}

Institut

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;180;010} och {LR4;180;020}, som är exponeringsvärdet för exponeringar mot institut.

{EU-8}

Säkrade genom panträtt i fastigheter

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;190;010} och {LR4;190;020}, som är exponeringsvärdet för tillgångar som är exponeringar säkrade av lån på fast egendom.

{EU-9}

Hushållsexponeringar

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;210;010} och {LR4;210;020}, som är det sammanlagda exponeringsvärdet för tillgångar som är hushållsexponeringar.

{EU-10}

Företag

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;230;010} och {LR4;230;020}, vilken motsvarar det sammanlagda exponeringsvärdet för tillgångar som är företagsexponeringar (dvs. finansiella och icke finansiella).

{EU-11}

Fallerande exponeringar

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;280;010} och {LR4;280;020}, vilken motsvarar det sammanlagda exponeringsvärdet för tillgångar som är fallerande exponeringar.

EU-12}

Övriga exponeringar (t.ex. aktier, värdepapperiseringar och övriga motpartslösa tillgångar)

Instituten ska offentliggöra summan av de exponeringar som definieras i bilaga XI i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 {LR4;290;010} och {LR4;290;020}, som är det sammanlagda exponeringsvärdet mot övriga exponeringar utanför handelslagret (t.ex. aktier, värdepapperiseringar och motpartslösa tillgångar) enligt förordning (EU) nr 575/2013. Instituten ska inkludera tillgångar som dras av för att fastställa kärnprimärkapitalet och som därför offentliggörs i {LRCom; 2} om inte dessa tillgångar omfattas av {LRSpl; EU-2} till {LRSpl;EU-12}.

5.   Blankett LRQua: Fält för fri text om offentliggörande av kvalitativa poster

12.

Instituten ska fylla i tabell LRQua i bilaga I genom att tillämpa följande:

 

Juridiska hänvisningar och instruktioner

Rad

 

{1}

En beskrivning av vilka åtgärder som vidtas för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet.

Artikel 451.1 d i förordning (EU) nr 575/2013

”Beskrivning av vilka åtgärder som vidtas för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet” ska innehålla relevant information om:

a)

Förfaranden och resurser som används för att bedöma risken för alltför låg bruttosoliditet.

b)

Kvantitativa verktyg som används för att bedöma risken för alltför låg bruttosoliditet inbegripet detaljer om potentiella inre mål och huruvida andra indikatorer än bruttosoliditetsgraden i förordning (EU) nr 575/2013 används.

c)

De sätt på vilka löptidsobalanser och inteckning av tillgångar beaktas vid hanteringen av alltför låg bruttosoliditet.

d)

Förfaranden för att reagera på förändringar i bruttosoliditeten, inbegripet förfaranden och tidsplaner för en potentiell ökning av kärnprimärkapitalet för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet, eller förfaranden och tidsplaner för att justera nämnaren i bruttosoliditeten (exponeringsmåttet) för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet.

{2}

En beskrivning av de faktorer som har påverkat bruttosoliditeten under den period som den offentliggjorda bruttosoliditeten avser

Artikel 451.1 i förordning (EU) nr 575/2013

”Beskrivning av de faktorer som har påverkat bruttosoliditeten under den period som den offentliggjorda bruttosoliditeten avser” ska omfatta väsentlig information om:

a)

Kvantifiering av förändringen i bruttosoliditeten sedan det föregående offentliggörandets referensdatum.

b)

Huvudfaktorerna i bruttosoliditeten sedan det föregående offentliggörandets referensdatum med förklarande kommentarer om

(1)

förändringens art och huruvida det var en förändring i bruttosoliditetens täljare, nämnare eller båda delarna,

(2)

huruvida den berodde på ett internt strategiskt beslut och, i så fall, huruvida det strategiska beslutet direkt avsåg bruttosoliditeten eller om det endast indirekt påverkade bruttosoliditeten,

(3)

de viktigaste yttre faktorerna med koppling till den ekonomiska och finansiella miljön som påverkade bruttosoliditeten.