16.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/5


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/200

2016 m. vasario 15 d.

kuriuo nustatomi informacijos apie įstaigų sverto koeficientą atskleidimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 451 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

vienodų informacijos atskleidimo formų tikslas – padėti padidinti sverto koeficiento duomenų skaidrumą ir palyginamumą. Todėl informacijos apie sverto koeficientą atskleidimo taisyklės, taikomos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (2) prižiūrimoms įstaigoms, turėtų derėti su tarptautiniais standartais, nustatytais pagal patikslintą „Bazelis III“ sverto koeficiento sistemą, ir Bazelio bankų priežiūros komiteto (BBPK) informacijos atskleidimo reikalavimais, pritaikytais siekiant atsižvelgti į Sąjungos reguliavimo sistemą ir jos specifiką, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 575/2013;

(2)

dėl tų pačių priežasčių, t. y. siekiant padidinti sverto koeficiento duomenų skaidrumą ir palyginamumą, vienoje iš informacijos apie sverto koeficientą atskleidimo formų būtų tikslinga suskirstyti informaciją apie sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pakankamai detaliai, kad būtų galima nustatyti pagrindinę sverto koeficiento sudėtį, taip pat apie balansinę poziciją, kuri paprastai yra didžiausia sverto koeficiento bendro pozicijų mato dalis;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/62 (3), 429 straipsnio 2 dalimi nebereikalaujama apskaičiuoti sverto koeficientą kaip atitinkamo ketvirčio mėnesinių sverto koeficientų paprastą aritmetinį vidurkį, o tik reikalaujama jį apskaičiuoti ketvirčio pabaigoje. Todėl kompetentingoms institucijoms nebėra jokio poreikio leisti apskaičiuoti ketvirčio pabaigos sverto koeficientą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 3 dalyje. Todėl vienodose informacijos apie sverto koeficientą atskleidimo formose nebereikia nurodyti, kaip įstaiga taiko 499 straipsnio 3 dalį;

(4)

kai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 13 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą įstaigos yra įpareigotos atskleisti visą informaciją apie sverto koeficientą iš dalies konsoliduotu lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad administracinė našta būtų proporcinga informacijos apie sverto koeficientą atskleidimo taisyklių tikslams, tose taisyklėse neturėtų būti reikalaujama, kad tos įstaigos užpildytų ir paskelbtų formą „LRSpl“ iš dalies konsoliduotu lygmeniu. Šią informacijos atskleidimo formą reikalaujama užpildyti ir paskelbti konsoliduotu lygmeniu, ir jos paskelbimas iš dalies konsoliduotu lygmeniu nesuteiktų didelės papildomos naudos, atsižvelgiant į tai, kad tolesnis bendro pozicijų mato suskirstymas iš dalies konsoliduotu lygmeniu jau pateiktas užpildant formą „LRCom“. Be to, įpareigojimas skelbti formą „LRSpl“ galėtų gerokai padidinti įstaigoms tenkančią naštą, nes jos negali lengvai parengti tokios formos naudodamos atitinkamą priežiūros ataskaitų teikimo sistemą, kuri iš dalies konsoliduotu lygmeniu netaikoma;

(5)

konsolidavimo apimtis ir vertinimo metodai apskaitos ir reguliavimo tikslais gali skirtis, dėl to atsiranda sverto koeficientui apskaičiuoti naudojamos informacijos ir skelbiamose finansinėse ataskaitose naudojamos informacijos skirtumų. Siekiant atsižvelgti į šį neatitikimą, taip pat būtina atskleisti skirtumą tarp finansinėse ataskaitose pateiktų elementų, naudojamų sverto koeficientui apskaičiuoti, verčių finansinėse ataskaitose ir jų verčių pagal reguliuojamąją konsolidavimo apimtį. Todėl formoje taip pat reikėtų pateikti šių dviejų verčių suderinimą;

(6)

kad būtų lengviau palyginti atskleidžiamą informaciją, turėtų būti pateikta vienoda forma ir išsamūs nurodymai dėl procesų, naudojamų pernelyg didelio sverto rizikai valdyti, ir veiksnių, turėjusių poveikį sverto koeficientui per tą laikotarpį, su kuriuo siejamas atskleidžiamas sverto koeficientas, aprašymo ir atskleidimo;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 451 straipsnio 1 dalis pradėta taikyti 2015 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti, kad įstaigos visoje Sąjungoje kuo greičiau veiksmingai ir darniai įvykdytų pareigą atskleisti su sverto koeficientu susijusią informaciją, būtina reikalauti, kad įstaigos pradėtų naudoti tokios informacijos atskleidimo formas anksčiausią įmanomą datą;

(8)

šis reglamentas pagrįstas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Europos Komisijai;

(9)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Informacijos apie sverto koeficientą ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 2 dalies taikymą atskleidimas

Įstaigos atskleidžia atitinkamą informaciją apie sverto koeficientą ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 2 dalies taikymą, kaip nurodyta to reglamento 451 straipsnio 1 dalies a punkte, užpildydamos ir paskelbdamos I priede pateiktos formos „LRCom“ 22 ir ES-23 eilutes, vadovaudamosi II priede pateiktais nurodymais.

2 straipsnis

Sprendimo, kurį sverto koeficientą atskleisti, pakeitimas

1.   Jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 2 dalį įstaigos pakeičia sprendimą dėl pasirinkto atskleisti sverto koeficiento, jos atskleidžia suderintą informaciją apie visus sverto koeficientus, atskleistus iki pakeičiant sprendimą, užpildydamos ir paskelbdamos I priede pateiktas formas „LRSum“, „LRCom“, „LRSpl“ ir „LRQua“ kiekvienai ataskaitinei datai, susijusiai su sverto koeficientais, atskleistais iki pakeičiant sprendimą.

2.   Įstaigos atskleidžia 1 dalyje nurodytus straipsnius atskleisdamos informaciją pirmą kartą po to, kai pakeičia sprendimą dėl sverto koeficiento pasirinkimo.

3 straipsnis

Sverto koeficiento bendro pozicijų mato suskirstymas

1.   Įstaigos atskleidžia suskirstytą informaciją apie sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 451 straipsnio 1 dalies b punkte, užpildydamos ir paskelbdamos:

a)

I priede pateiktos formos „LRCom“ eilutes nuo 1 iki ES-19b, vadovaudamosi II priede pateiktais nurodymais, ir

b)

I priede pateiktos formos „LRSpl“ eilutes nuo ES-1 iki ES-12, vadovaudamosi II priede pateiktais nurodymais.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 13 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą reikalaujama, kad įstaigos atskleistų informaciją iš dalies konsoliduotu lygmeniu, jos neturi užpildyti ir paskelbti I priede pateiktos formos „LRSpl“ iš dalies konsoliduotu lygmeniu.

4 straipsnis

Sverto koeficiento suderinimas su paskelbtomis finansinėmis ataskaitomis

1.   Įstaigos atskleidžia sverto koeficiento bendro pozicijų mato suderinimą su atitinkama informacija paskelbtose finansinėse ataskaitose, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 451 straipsnio 1 dalies b punkte, užpildydamos ir paskelbdamos I priede pateiktą formą „LRSum“, vadovaudamosi II priede pateiktais nurodymais.

2.   Jei įstaigos neskelbia finansinių ataskaitų II priedo 1 dalies 6 skirsnyje nurodytu taikymo lygmeniu, jos neturi užpildyti ir paskelbti I priede pateiktos formos „LRSum“.

5 straipsnis

Straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas, sumos atskleidimas

Atitinkamais atvejais įstaigos atskleidžia straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas, sumą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 451 straipsnio 1 dalies c punkte, užpildydamos ir paskelbdamos I priede pateiktos formos „LRCom“ ES-24 eilutę, vadovaudamosi II priede pateiktais nurodymais.

6 straipsnis

Kokybinės informacijos apie pernelyg didelio sverto riziką ir veiksnius, turinčius poveikį sverto koeficientui, atskleidimas

Įstaigos atskleidžia pernelyg didelio sverto rizikos valdymo procesų aprašymą ir veiksnių, turėjusių poveikį sverto koeficientui per tą laikotarpį, su kuriuo siejamas atskleidžiamas sverto koeficientas, aprašymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 451 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose, užpildydamos ir paskelbdamos I priede pateiktą formą „LRQua“, vadovaudamosi II priede pateiktais nurodymais.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(3)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/62, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento (OL L 11, 2015 1 17, p. 37).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


I PRIEDAS

Informacijos apie KRR sverto koeficientą atskleidimo forma

Ataskaitinė data

 

Subjekto pavadinimas

 

Taikymo lygis

 


Lentelė „LRSum“. Apskaitinio turto ir sverto koeficiento pozicijų suderinimo santrauka

 

 

Taikoma suma

1

Iš viso turto pagal paskelbtas finansines ataskaitas

 

2

Koregavimas dėl apskaitos tikslais konsoliduotų subjektų, kuriems netaikomas reguliuojamasis konsolidavimas

 

3

(Koregavimas dėl patikėto turto, kuris yra pripažįstamas balanse pagal taikytiną apskaitos sistemą, bet neįtraukiamas į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 13 dalį)

 

4

Koregavimai dėl išvestinių finansinių priemonių

 

5

Koregavimas dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS)

 

6

Koregavimas dėl nebalansinių straipsnių (t. y. nebalansinių pozicijų konvertavimas į kredito ekvivalento sumas)

 

EU-6a

(Koregavimas dėl grupės vidaus pozicijų, neįtrauktų į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalį)

 

EU-6b

(Koregavimas dėl pozicijų, neįtrauktų į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalį)

 

7

Kiti koregavimai

 

8

Sverto koeficiento bendras pozicijų matas

 


Lentelė „LRCom“. Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas

 

 

KRR sverto koeficiento pozicijos

Balansinės pozicijos (išskyrus išvestines finansines priemones ir VPĮFS)

1

Balansiniai straipsniai (išskyrus išvestines finansines priemones, VPĮFS ir patikėtą turtą, bet įskaitant užtikrinimo priemones)

 

2

(Turto sumos, atimamos nustatant 1 lygio kapitalą)

 

3

Iš viso balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones, VPĮFS ir patikėtą turtą) (1 ir 2 eilučių suma)

 

Išvestinių finansinių priemonių pozicijos

4

Pakeitimo išlaidos, siejamos su visais išvestinių finansinių priemonių sandoriais (t. y. atskaičius reikalavimus atitinkančią piniginę kintamąją garantinę įmoką)

 

5

Papildomo mokesčio sumos už galimą būsimą poziciją, siejamos su visais išvestinių finansinių priemonių sandoriais (rinkos vertės metodas)

 

EU-5a

Pagal pradinės pozicijos metodą nustatyta pozicija

 

6

Bendra pateiktų išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonių suma, jei ji atimama iš balansinio turto pagal taikytiną apskaitos sistemą

 

7

(Gautino turto už piniginę kintamąją garantinę įmoką, pateikiamą išvestinių finansinių priemonių sandoriuose, atskaitymai)

 

8

(Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis)

 

9

Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių pakoreguota efektyvi tariamoji suma

 

10

(Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių užskaitymų ir papildomo mokesčio atskaitymų pakoreguotos efektyvios tariamosios sumos)

 

11

Iš viso išvestinių finansinių priemonių pozicijų (4–10 eilučių suma)

 

VPĮFS pozicijos

12

Bendrasis VPĮFS turtas (nepripažinus užskaitos), pakoreguotas dėl pardavimo apskaitos sandorių

 

13

(Bendrojo VPĮFS turto mokėtinų pinigų sumų ir gautinų pinigų sumų užskaitomos sumos)

 

14

VPĮFS turto sandorio šalies kredito rizikos pozicija

 

EU-14a

VPĮFS skirta nukrypti leidžianti nuostata. Sandorio šalies kredito rizikos pozicija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 4 dalį ir 222 straipsnį

 

15

Tarpininko sandorių pozicijos

 

EU-15a

(Kliento VPĮFS pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis)

 

16

Iš viso vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių pozicijų (12–15a eilučių suma)

 

Kitos nebalansinės pozicijos

17

Nebalansinių pozicijų bendroji tariamoji suma

 

18

(Koregavimai dėl konvertavimo į kredito ekvivalento sumas)

 

19

Kitos nebalansinės pozicijos (17 ir 18 eilučių suma)

 

(Pozicijos (balansinės ir nebalansinės), kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 ir 14 dalis)

EU-19a

(Grupės vidaus pozicijos (individualiu pagrindu) (balansinės ir nebalansinės), kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalį)

 

EU-19b

(Pozicijos (balansinės ir nebalansinės), kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalį)

 

Kapitalas ir bendras pozicijų matas

20

1 lygio kapitalas

 

21

Sverto koeficiento bendras pozicijų matas (3, 11, 16, 19, EU-19a ir EU-19b eilučių suma)

 

Sverto koeficientas

22

Sverto koeficientas

 

Pereinamojo laikotarpio priemonių pasirinkimas ir straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas, suma

EU-23

Pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su kapitalo mato apibrėžtimi, pasirinkimas

 

EU-24

Straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 11 dalį, suma

 


Lentelė „LRSpl“. Balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones, VPĮFS ir pozicijas, kurioms taikoma išimtis) suskirstymas

 

 

KRR sverto koeficiento pozicijos

EU-1

Iš viso balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones, VPĮFS ir pozicijas, kurioms taikoma išimtis), iš kurių:

 

EU-2

Prekybos knygos pozicijos

 

EU-3

Bankinės knygos pozicijos, iš kurių:

 

EU-4

Padengtos obligacijos

 

EU-5

Pozicijos, vertinamos kaip centrinės valdžios pozicijos

 

EU-6

Ne kaip centrinės valdžios pozicijos vertinamos regioninės valdžios institucijų, daugiašalių plėtros bankų, tarptautinių organizacijų ir viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

 

EU-7

Įstaigų pozicijos

 

EU-8

Užtikrintos nekilnojamojo turto hipoteka

 

EU-9

Mažmeninės pozicijos

 

EU-10

Įmonių pozicijos

 

EU-11

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

EU-12

Kitos pozicijos (pvz., nuosavybės vertybiniai popieriai, pakeitimas vertybiniais popieriais ir kitas nekreditinių įsipareigojimų turtas)

 

Informacijos apie KRR sverto koeficientą atskleidimo forma

Lentelė „LRQua“. Laisvos formos teksto laukeliai, skirti kokybinei informacijai atskleisti

 

Skiltis

 

Laisva forma

Eilutė

 

1

Pernelyg didelio sverto rizikos valdymo procesų aprašymas

 

2

Veiksnių, turėjusių poveikį sverto koeficientui per tą laikotarpį, su kuriuo siejamas atskleidžiamas sverto koeficientas, aprašymas

 


II PRIEDAS

I PRIEDO FORMŲ PILDYMO NURODYMAI

1 DALIS. BENDRIEJI NURODYMAI

1.   Tvarka ir baziniai duomenys

1.1.   Tvarka

1.

Nurodymuose laikomasi šios bendros žymėjimo tvarkos: {forma;eilutė}.

2.

Kai nurodymuose pateikiamos kryžminės nuorodos į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priede pateiktus laukelius, laikomasi tokios žymėjimo tvarkos: {XI priedas SupRep;forma;eilutė;skiltis}.

3.

Atskleidžiant informaciją apie sverto koeficientą, žodžių junginiu „iš kurių“ nurodomas aukštesnio lygio pozicijų kategorijos pogrupio straipsnis.

4.

Kaip ir šių eilučių visų pavadinimų atveju, įstaigos atskleidžia vertes eilutėse {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;ES-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;ES-19a} ir {LRCom;ES-19b} skliaustuose, nes šiose eilutėse atskleidžiamos vertės mažina sverto koeficiento poziciją. Įstaigos užtikrina, kad šios vertės mažintų sumas, atskleistinas {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} ir {LRCom;21}.

1.2.   Baziniai duomenys

5.

Laukelyje „Ataskaitinė data“ įstaigos įrašo datą, su kuria susijusi visa informacija, kurią jos atskleidžia formose „LRSum“, „LRCom“ ir „LRSpl“. Ši data turi būti atitinkamo ketvirčio trečio mėnesio paskutinė kalendorinė diena.

6.

Laukelyje „Subjekto pavadinimas“ įstaigos įrašo subjekto, su kuriuo susiję duomenys, pateikti formose „LRSum“, „LRCom“, „LRSpl“ ir „LRQua“, pavadinimą.

7.

Laukelyje „Taikymo lygis“ įstaigos nurodo taikymo lygį, kuriuo remiantis formose pateikiami duomenys. Pildydamos šį laukelį, įstaigos pasirenka vieną iš šių variantų:

Konsoliduotas

Individualus

Iš dalies konsoliduotas

1.3.   Baziniai duomenys

8.

Šiame priede ir susijusiose formose naudojamos tokios santrumpos:

KRR – Kapitalo reikalavimų reglamento, t. y. Reglamento (ES) Nr. 575/2013, santrumpa.

VPĮFS – vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių santrumpa, kuri reiškia „atpirkimo sandorius, vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo ar skolinimosi sandorius, ilgalaikius atsiskaitymo sandorius ir garantinės įmokos skolinimo sandorius“ pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.

2 DALIS. NURODYMAI DĖL KONKREČIŲ FORMŲ

2.   Forma „LRSum“. Apskaitinio turto ir sverto koeficiento pozicijų suderinimo santrauka

9.

Pildydamos I priedo formą „LRSum“ įstaigos vadovaujasi šiame skirsnyje pateiktais nurodymais.

 

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Eilutė

 

{1}

Iš viso turto pagal paskelbtas finansines ataskaitas

Įstaigos atskleidžia informaciją apie visą turtą, nurodytą jų finansinėse ataskaitose pagal taikytiną apskaitos sistemą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 77 punkte.

{2}

Koregavimas dėl apskaitos tikslais konsoliduotų subjektų, kuriems netaikomas reguliuojamasis konsolidavimas

Įstaigos atskleidžia sverto koeficiento pozicijos, atskleistos {LRSum;8}, ir viso apskaitinio turto, atskleisto {LRSum;1}, vertės skirtumą, kuris susidaro dėl apskaitos konsolidavimo apimties ir reguliuojamosios konsolidavimo apimties skirtumų.

Jei dėl šio koregavimo pozicija padidėja, įstaigos šią sumą atskleidžia kaip teigiamą sumą. Jei dėl šio koregavimo pozicija sumažėja, įstaigos šią sumą atskleidžia kaip neigiamą sumą.

{3}

(Koregavimas dėl patikėto turto, kuris yra pripažįstamas balanse pagal taikytiną apskaitos sistemą, bet neįtraukiamas į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 13 dalį)

Įstaigos atskleidžia straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 13 dalį, sumą.

Kadangi šis koregavimas mažina visą sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos šioje eilutėje atskleidžiamą vertę nurodo skliaustuose (tai reiškia, kad suma yra neigiama).

{4}

Koregavimas dėl išvestinių finansinių priemonių

Kredito išvestinių finansinių priemonių ir sutarčių, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede, atveju įstaigos atskleidžia turtu pripažintų išvestinių finansinių priemonių apskaitinės vertės ir sverto koeficiento pozicijos vertės, nustatytos taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 4 dalies b punktą ir 429 straipsnio 9 dalį kartu su 429a straipsniu, 429 straipsnio 11 dalies a ir b punktais ir 429 straipsnio 12 dalimi, skirtumą.

Jei dėl šio koregavimo pozicija padidėja, įstaigos šią sumą atskleidžia kaip teigiamą sumą. Jei dėl šio koregavimo pozicija sumažėja, įstaigos šią sumą nurodo skliaustuose (tai reiškia, kad suma yra neigiama).

{5}

Koregavimas dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS)

VPĮFS atveju įstaigos atskleidžia turtu pripažintų VPĮFS apskaitinės vertės ir sverto koeficiento pozicijos vertės, nustatytos taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 4 dalies a ir c punktus kartu su 429b straipsniu, 429 straipsnio 5 dalies c ir d punktais, 429 straipsnio 8 dalimi ir 429 straipsnio 11 dalies c–f punktais, skirtumą.

Jei dėl šio koregavimo pozicija padidėja, įstaigos šią sumą atskleidžia kaip teigiamą sumą. Jei dėl šio koregavimo pozicija sumažėja, įstaigos šią sumą nurodo skliaustuose (tai reiškia, kad suma yra neigiama).

{6}

Koregavimas dėl nebalansinių straipsnių (t. y. nebalansinių pozicijų konvertavimas į kredito ekvivalento sumas)

Įstaigos atskleidžia sverto koeficiento pozicijos, atskleistos {LRSum;8}, ir viso apskaitinio turto, atskleisto {LRSum;1}, vertės skirtumą, kuris susidaro dėl nebalansinių straipsnių įtraukimo į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą.

Kadangi šis koregavimas didina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, jo suma atskleidžiama kaip teigiama suma.

{ES-6a}

(Koregavimas dėl grupės vidaus pozicijų, kurioms taikoma išimtis, neįtrauktų į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalį)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalis ir 113 straipsnio 6 dalis

Įstaigos atskleidžia balansinių pozicijų, kurios neįtraukiamos į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalį, jeigu įvykdomos visos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 6 dalies a–e punktuose nustatytos sąlygos ir jeigu kompetentingos institucijos suteikė leidimą, dalį.

Kadangi šis koregavimas mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos šioje eilutėje atskleidžiamą vertę nurodo skliaustuose (tai reiškia, kad suma yra neigiama).

{ES-6b}

(Koregavimas dėl pozicijų, neįtrauktų į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalį)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalis

Įstaigos atskleidžia balansinių pozicijų, kurios neįtraukiamos į sverto koeficiento bendrą pozicijų matą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalį, jeigu įvykdomos toje dalyje nustatytos sąlygos ir jeigu kompetentingos institucijos suteikė leidimą, dalį.

Kadangi šis koregavimas mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos šioje eilutėje atskleidžiamą vertę nurodo skliaustuose (tai reiškia, kad suma yra neigiama).

{7}

Kiti koregavimai

Įstaigos įtraukia bet kokį likusį sverto koeficiento pozicijos, atskleistos {LRSum;8}, ir viso apskaitinio turto, atskleisto {LRSum;1}, vertės skirtumą, neįtrauktą į {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;ES-6a} arba {LRSum;ES-6b}. Tai gali būti, pavyzdžiui, turto sumos, atskaitomos iš 1 lygio kapitalo ir todėl atimamos iš sverto koeficiento bendro pozicijų mato pagal {LRCom;2}.

Jei dėl šių koregavimų pozicija padidėja, įstaigos šią sumą nurodo kaip teigiamą sumą. Jei dėl šių koregavimų pozicija sumažėja, įstaigos šią sumą nurodo skliaustuose (tai reiškia, kad suma yra neigiama).

{8}

Sverto koeficiento bendras pozicijų matas

Įstaigos atskleidžia {LRCom;21} atskleistą sumą.

3.   Forma „LRCom“. Bendras informacijos apie sverto koeficientą atskleidimas

10.

Pildydamos I priedo formą „LRCom“ įstaigos vadovaujasi šiame skirsnyje pateiktais nurodymais.

Eilutė

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

{1}

Balansiniai straipsniai (išskyrus išvestines finansines priemones, VPĮFS ir patikėtą turtą, bet įskaitant užtikrinimo priemones)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnis

Įstaigos atskleidžia visą turtą, išskyrus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytas sutartis, kredito išvestines finansines priemones, VPĮFS ir patikėtą turtą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 13 dalį. Šio turto vertinimą įstaigos grindžia Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 5 dalyje išdėstytais principais.

Į šį laukelį įstaigos įtraukia gautus pinigus arba vertybinius popierius, pateiktus sandorio šaliai pagal VPĮFS ir nurodytus balanse (t. y. neįvykdyti pripažinimo nutraukimo apskaitos kriterijai pagal taikytiną apskaitos sistemą).

{2}

(Turto sumos, atimamos nustatant 1 lygio kapitalą)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 4 dalies a punktas ir 499 straipsnio 2 dalis

Įstaigos atskleidžia 1 lygio kapitalo reguliuojamojo vertės koregavimo sumą, atsižvelgdamos į pasirinkimą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 2 dalį, kuris atskleistas {LRCom;ES-23}.

Konkrečiau, įstaigos atskleidžia visų koregavimų, kurie yra susiję su turto verte ir kurių reikalaujama pagal toliau nurodytus straipsnius, sumos vertę:

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 32–35 straipsnius arba

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 36–47 straipsnius, arba

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 56–60 straipsnius,

kai taikoma.

Kai 1 lygio kapitalą pasirenkama atskleisti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 1 dalies a punktą, įstaigos atsižvelgia į tokių atskaitymų išimtis, alternatyvas ir netaikymo galimybes, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 48, 49 ir 79 straipsniuose, neatsižvelgdamos į nukrypti leidžiančią nuostatą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtos dalies I antraštinės dalies 1 ir 2 skyriuose. Tačiau kai 1 lygio kapitalą pasirenkama atskleisti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 1 dalies b punktą, įstaigos atsižvelgia ne tik į tokių atskaitymų išimtis, alternatyvas ir netaikymo galimybes, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 48, 49 ir 79 straipsniuose, bet ir į nukrypti leidžiančias nuostatas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtos dalies I antraštinės dalies 1 ir 2 skyriuose.

Kad išvengtų dvigubo skaičiavimo, įstaigos nenurodo koregavimų, jau taikytų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 111 straipsnį apskaičiuojant pozicijos vertę 1, 4 ir 12 eilutėse, ir nenurodo jokių koregavimų, kurie nėra konkretaus turto vertės atskaitymas.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos ją pateikia skliaustuose (tai reiškia, kad ji mažina {LRCom;3} atskleistiną sumą).

{3}

Iš viso balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones, VPĮFS ir patikėtą turtą) (1 ir 2 eilučių suma)

{LRCom;1} ir {LRCom;2} suma. Įstaigos atsižvelgia į tai, kad {LRCom;2} mažina šią sumą.

{4}

Pakeitimo išlaidos, siejamos su visais išvestinių finansinių priemonių sandoriais (t. y. atskaičius reikalavimus atitinkančią piniginę kintamąją garantinę įmoką)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 274, 295, 296, 297, 298, 429a straipsniai ir 429a straipsnio 3 dalis

Įstaigos atskleidžia Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytų sutarčių ir kredito išvestinių finansinių priemonių, įskaitant nebalansines, dabartines pakeitimo išlaidas, nurodytas 274 straipsnio 1 dalyje. Šios pakeitimo išlaidos nurodomos atėmus reikalavimus atitinkančią piniginę kintamąją garantinę įmoką pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 3 dalį, tačiau piniginė kintamoji garantinė įmoka, gauta vykdant sandorių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalį, kuriai taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 11 dalį, neįtraukiama.

Kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 1 dalyje, įstaigos gali atsižvelgti į novacijų sutarčių ir kitų užskaitos susitarimų poveikį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 295 straipsnį. Kryžminė produktų užskaita netaikoma. Tačiau įstaigos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 272 straipsnio 25 punkto c papunktyje nurodytos kategorijos priemones ir kredito išvestines finansines priemones gali užskaityti, kai joms taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 295 straipsnio c punkte nurodytas sutartinės kryžminės produktų užskaitos susitarimas.

Įstaigos įtraukia visas kredito išvestines finansines priemones, ne vien tas, kurios priskirtos prekybos knygai.

Į šį laukelį įstaigos neįtraukia sutarčių, įvertintų taikant pradinės pozicijos metodą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 8 dalį ir 275 straipsnį.

{5}

Papildomo mokesčio suma už galimą būsimą poziciją, siejama su visais išvestinių finansinių priemonių sandoriais (rinkos vertės metodas)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 274, 295, 296, 297, 298 straipsniai, 299 straipsnio 2 dalis ir 429a straipsnis

Šiame laukelyje atskleidžiamas papildomas mokestis už Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytų sutarčių ir kredito išvestinių finansinių priemonių, įskaitant nebalansines, galimą būsimą poziciją, apskaičiuotą taikant rinkos vertės metodą (Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytoms sutartims taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 274 straipsnis, o kredito išvestinėms finansinėms priemonėms – Reglamento (ES) Nr. 575/2013 299 straipsnio 2 dalis) ir taikant užskaitos taisykles pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 1 dalį. Nustatydamos tų sutarčių pozicijų vertę, vadovaudamosi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 295 straipsniu įstaigos gali atsižvelgti į novacijų sutarčių ir kitų užskaitos susitarimų poveikį. Kryžminė produktų užskaita netaikoma. Tačiau įstaigos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 272 straipsnio 25 punkto c papunktyje nurodytos kategorijos priemones ir kredito išvestines finansines priemones gali užskaityti, kai joms taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 295 straipsnio c punkte nurodytas sutartinės kryžminės produktų užskaitos susitarimas.

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 1 dalies 2 pastraipą nustatydamos kredito išvestinių finansinių priemonių galimą būsimą kredito poziciją, įstaigos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 299 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytus principus taiko visoms savo kredito išvestinėms finansinėms priemonėms, ne vien toms, kurios priskirtos prekybos knygai.

Į šį laukelį įstaigos neįtraukia sutarčių, įvertintų taikant pradinės pozicijos metodą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 8 dalį ir 275 straipsnį.

{ES-5a}

Pagal pradinės pozicijos metodą nustatyta pozicija

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 8 dalis ir 275 straipsnis.

Įstaigos atskleidžia sutarčių, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priedo 1 ir 2 punktuose, pozicijų matą, apskaičiuotą pagal pradinės pozicijos metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 275 straipsnyje.

Pradinės pozicijos metodą taikančios įstaigos pozicijų mato nemažina pinigais gautos kintamosios garantinės įmokos suma pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 8 dalį.

Pradinės pozicijos metodo netaikančios įstaigos šiame laukelyje informacijos nepateikia.

Į šį laukelį įstaigos neįtraukia sutarčių, įvertintų taikant rinkos vertės metodą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 1 dalį ir 274 straipsnį.

{6}

Bendra pateiktų išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonių suma, jei ji atimama iš balansinio turto pagal taikytiną apskaitos sistemą

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 2 dalis

Įstaigos atskleidžia bet kokių pateiktų išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonių sumą, kai pagal taikytiną apskaitos sistemą pateikus tą užtikrinimo priemonę sumažėja turto suma, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 2 dalyje.

Įstaigos į šį laukelį neįtraukia pradinės garantinės įmokos už kliento išvestinių finansinių priemonių sandorius, kurių tarpuskaitą atlieka reikalavimus atitinkanti pagrindinė sandorio šalis, arba tinkamos piniginės kintamosios įmokos, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 3 dalyje.

{7}

(Gautino turto už piniginę kintamąją garantinę įmoką, pateikiamą išvestinių finansinių priemonių sandoriuose, atskaitymai)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 3 dalis

Įstaigos atskleidžia gautinas sumas už kintamąją garantinę įmoką, sandorio šaliai sumokėtą pinigais pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius, jeigu įstaiga pagal taikytiną apskaitos sistemą privalo pripažinti šias gautinas sumas turtu, su sąlyga, kad būtų įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 3 dalies a–e punktuose nustatytos sąlygos.

Atskleidžiama suma taip pat įtraukiama į {LRCom;1}.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos ją pateikia skliaustuose (tai reiškia, kad ji mažina {LRCom;11} atskleistiną sumą).

{8}

(Kliento prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 11 dalis

Įstaigos atskleidžia reikalavimus atitinkančios pagrindinės sandorio šalies prekybos pozicijas, atsiradusias dėl kliento išvestinių finansinių priemonių sandorių tarpuskaitos, kurioms taikoma išimtis, jeigu tie straipsniai atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 306 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas sąlygas.

Pirmiau nurodytos sumos dalis, siejama su pakeitimo išlaidomis, atskleidžiama neatskaičius piniginės kintamosios garantinės įmokos.

Atskleidžiama suma taip pat atitinkamai įtraukiama į {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} ir {LRCom;ES-5a}.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos ją pateikia skliaustuose (tai reiškia, kad ji mažina {LRCom;11} atskleistiną sumą).

{9}

Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių pakoreguota efektyvi tariamoji suma

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 5–7 dalys

Įstaigos atskleidžia pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių apribotą tariamąją vertę (t. y. kai įstaiga teikia kredito užtikrinimą sandorio šaliai), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 5–7 dalyse.

{10}

(Pasirašytų kredito išvestinių finansinių priemonių užskaitymų ir papildomo mokesčio atskaitymų pakoreguotos efektyvios tariamosios sumos)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429a straipsnio 5–7 dalys

Įstaigos atskleidžia kredito išvestinių finansinių priemonių, įsigytų (t. y. kai įstaiga perka kredito užtikrinimą iš sandorio šalies) tais pačiais referenciniais pavadinimais kaip įstaigos pasirašytos kredito išvestinės finansinės priemonės, kai įsigyto kredito užtikrinimo likęs terminas atitinka parduoto užtikrinimo likusį terminą arba yra už jį ilgesnis, apribotą tariamąją sumą. Taigi kiekvieno referencinio pavadinimo atveju vertė turi būti ne didesnė nei {LRCom;9} įrašyta vertė.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos ją pateikia skliaustuose (tai reiškia, kad ji mažina {LRCom;11} atskleistiną sumą).

{11}

Iš viso išvestinių finansinių priemonių pozicijų (4–10 eilučių suma)

{LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;ES-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} ir {LRCom;10} suma. Įstaigos atsižvelgia į tai, kad {LRCom;7}, {LRCom;8} ir {LRCom;10} mažina šią sumą.

{12}

Bendrasis VPĮFS turtas (nepripažinus užskaitos), pakoreguotas dėl pardavimo apskaitos sandorių

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 77 punktas, 206 straipsnis ir 429b straipsnio 5 dalis

Įstaigos atskleidžia VPĮFS, kuriems taikomas arba netaikomas reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 206 straipsnį atitinkantis pagrindinis užskaitos sandoris, apskaitinę balansinę vertę pagal taikytiną apskaitos sistemą, kai sutartys pripažįstamos kaip į balansą įtrauktas turtas, darant prielaidą, kad neatsižvelgiama į rizikos ribojimo ar apskaitinės užskaitos arba rizikos mažinimo poveikį (t. y. kai apskaitinė balansinė vertė pakoreguojama atsižvelgiant į apskaitinės užskaitos arba rizikos mažinimo poveikį).

Be to, jeigu VPĮFS pagal taikytiną apskaitos sistemą apskaitoje tvarkomi kaip pardavimas, įstaigos daro visų su pardavimu susijusių apskaitos įrašų atvirkštinius įrašus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 5 dalį.

Į šį laukelį įstaigos neįtraukia gautų pinigų arba vertybinių popierių, pateiktų sandorio šaliai pagal pirmiau minėtus sandorius ir nurodytų balanse (t. y. neįvykdyti pripažinimo nutraukimo apskaitos kriterijai).

{13}

(Bendrojo VPĮFS turto mokėtinų pinigų sumų ir gautinų pinigų sumų užskaitomos sumos)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 77 punktas, 206 straipsnis, 429 straipsnio 5 dalies d punktas, 429 straipsnio 8 dalis ir 429b straipsnio 5 dalis

Įstaigos atskleidžia bendrojo VPĮFS turto mokėtinų pinigų sumą, kuri buvo užskaityta pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 8 dalį.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos ją pateikia skliaustuose (tai reiškia, kad ji mažina {LRCom;16} atskleistiną sumą).

{14}

VPĮFS turto sandorio šalies kredito rizikos pozicija

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 1 dalis

Įstaigos atskleidžia vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių, įskaitant nebalansinius, sandorio šalies kredito rizikos papildomą mokestį, nustatytą atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 2 arba 3 dalį.

Įstaigos į šį laukelį įtraukia sandorius pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 6 dalies c punktą.

Įstaigos į šį laukelį neįtraukia VPĮFS, kurių atžvilgiu ji veikia kaip tarpininkė, jeigu įstaiga klientui arba sandorio šaliai suteikia žalos atlyginimo draudimą arba garantiją, apribotą bet kokiu vertybinių popierių arba pinigų, kuriuos klientas paskolino, vertės ir užtikrinimo priemonės, kurią suteikė skolininkas, vertės skirtumu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 6 dalies a punktą. Šiuos straipsnius įstaigos įtraukia į {LRCom;15}.

{ES-14a}

VPĮFS skirta nukrypti leidžianti nuostata. Sandorio šalies kredito rizikos pozicija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 4 dalį ir 222 straipsnį

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 4 dalis ir 222 straipsnis

Įstaigos atskleidžia vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių, įskaitant nebalansinius, papildomą mokestį, apskaičiuotą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 222 straipsnį, taikydamos taikytiną rizikos koeficientą, kurio žemiausia riba yra 20 %.

Įstaigos į šį laukelį įtraukia sandorius pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 6 dalies c punktą.

Į šį laukelį įstaigos neįtraukia sandorių, kurių sverto koeficiento pozicijos vertės papildomo mokesčio dalis nustatoma pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 1 dalyje nurodytą metodą.

{15}

Tarpininko sandorių pozicijos

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 2 ir 3 dalys ir 6 dalies a punktas

Įstaigos atskleidžia VPĮFS, kurių atžvilgiu jos veikia kaip tarpininkės, pozicijos vertę, jeigu įstaiga klientui arba sandorio šaliai suteikia žalos atlyginimo draudimą arba garantiją, apribotą bet kokiu vertybinių popierių arba pinigų, kuriuos klientas paskolino, vertės ir užtikrinimo priemonės, kurią suteikė skolininkas, vertės skirtumu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 6 dalies a punktą, kurį sudaro tik papildomas mokestis, atitinkamai nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 2 arba 3 dalį.

Įstaigos į šį laukelį neįtraukia sandorių pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429b straipsnio 6 dalies c punktą.

{ES-15a}

(Kliento VPĮFS pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 11 dalis ir 306 straipsnio 1 dalies c punktas

Įstaigos atskleidžia kliento VPĮFS prekybos pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalį, kuriai taikoma išimtis, jeigu tie straipsniai atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 306 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas sąlygas.

Kai pozicijų, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, dalis, kuriai taikoma išimtis, yra garantija, ji neįtraukiama į šį laukelį, nebent tai yra dar kartą įkeista garantija, kuri pagal taikytiną apskaitos tvarką (t. y. pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 111 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį) yra įtraukiama visa verte.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos ją pateikia skliaustuose (tai reiškia, kad ji mažina {LRCom;16} atskleistiną sumą).

{16}

Iš viso VPĮFS pozicijų (12–15a eilučių suma)

Įstaigos atskleidžia {LRCom; 12}, {LRCom;ES-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} ir {LRCom;ES-15a} sumą.

Įstaigos atsižvelgia į tai, kad {LRCom;13} ir {LRCom;ES-15a} mažina šią sumą.

{17}

Nebalansinių pozicijų bendroji tariamoji suma

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 10 dalis

Įstaigos atskleidžia visų nebalansinių straipsnių nominaliąją vertę, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 10 dalyje, prieš bet kokį koregavimą dėl perskaičiavimo koeficientų.

{18}

(Koregavimai dėl konvertavimo į kredito ekvivalento sumas)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 10 dalis

Įstaigos įtraukia nebalansinių straipsnių nominaliosios vertės, atskleistos {LRCom;17}, ir nebalansinių straipsnių sverto koeficiento pozicijos vertės, įtrauktos į {LRCom;19}, skirtumą.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, ji mažina {LRCom;19} atskleistiną sumą.

{19}

Kitos nebalansinės pozicijos (17 ir 18 eilučių suma)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 10 dalis, 111 straipsnio 1 dalis ir 166 straipsnio 9 dalis

Įstaigos atskleidžia nebalansinių straipsnių sverto koeficiento pozicijų vertes, nustatytas pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 429 straipsnio 10 dalį, atsižvelgdamos į atitinkamus perskaičiavimo veiksnius.

Įstaigos atsižvelgia į tai, kad {LRCom;18} mažina šią sumą.

{ES-19a}

(Grupės vidaus pozicijos (individualiu pagrindu) (balansinės ir nebalansinės), kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalį)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 7 dalis ir 113 straipsnio 6 dalis

Įstaigos atskleidžia pozicijas, kurios nebuvo konsoliduotos taikytinu konsolidavimo lygmeniu ir kurioms gali būti taikoma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, jeigu įvykdomos visos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 6 dalies a–e punktuose nustatytos sąlygos ir jeigu kompetentingos institucijos suteikė leidimą.

Atskleista suma taip pat turi būti įtraukta į pirmiau pateiktus taikytinus laukelius taip, lyg išimtis nebūtų taikoma.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos ją pateikia skliaustuose (tai reiškia, kad ji mažina {LRCom;21} atskleistiną sumą).

{ES-19b}

(Pozicijos (balansinės ir nebalansinės), kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalį)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalis

Įstaigos atskleidžia pozicijas, kurioms taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 14 dalį, jeigu įvykdomos toje dalyje nustatytos sąlygos ir jeigu kompetentingos institucijos suteikė leidimą.

Atskleista suma taip pat turi būti įtraukta į pirmiau pateiktus taikytinus laukelius taip, lyg išimtis nebūtų taikoma.

Kadangi šiame laukelyje pateikiama vertė mažina sverto koeficiento bendrą pozicijų matą, įstaigos ją pateikia skliaustuose (tai reiškia, kad ji mažina {LRCom;21} atskleistiną sumą).

{20}

1 lygio kapitalas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 3 dalis ir 499 straipsnio 1 ir 2 dalys

Įstaigos atskleidžia 1 lygio kapitalo sumą, apskaičiuotą remiantis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 2 dalį padarytu pasirinkimu, kuris yra atskleistas {LRCom;ES-23}.

Konkrečiau, kai 1 lygio kapitalą įstaiga pasirinko atskleisti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 1 dalies a punktą, ji atskleidžia 1 lygio kapitalo sumą, apskaičiuotą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 25 straipsnį, neatsižvelgdama į nukrypti leidžiančias nuostatas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtos dalies I antraštinės dalies 1 ir 2 skyriuose.

Tačiau kai 1 lygio kapitalą įstaiga pasirinko atskleisti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 1 dalies b punktą, ji atskleidžia 1 lygio kapitalo sumą, apskaičiuotą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 25 straipsnį, atsižvelgdama į nukrypti leidžiančias nuostatas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtos dalies I antraštinės dalies 1 ir 2 skyriuose.

{21}

Sverto koeficiento bendras pozicijų matas (3, 11, 16, 19, ES-19a ir ES-19b eilučių suma)

Įstaigos atskleidžia {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;ES-19a} ir {LRCom;ES-19b} sumą.

Įstaigos atsižvelgia į tai, kad {LRCom;ES-19a} ir {LRCom;ES-19b} mažina šią sumą.

{22}

Sverto koeficientas

Įstaigos atskleidžia {LRCom;20} sumą, padalytą iš {LRCom;21} sumos, ir ją išreiškia procentine dalimi.

{ES-23}

Pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su kapitalo mato apibrėžtimi, pasirinkimas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 2 dalis

Vykdydamos informacijos atskleidimo reikalavimus, įstaigos nurodo, kurias su kapitalu susijusias pereinamojo laikotarpio priemones pasirinko, naudodamos vieną iš šių žymų:

„visiškai įdiegta apibrėžtis“, jeigu įstaiga pasirinko sverto koeficientą atskleisti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 1 dalies a punktą;

„pereinamojo laikotarpio apibrėžtis“, jeigu įstaiga pasirinko sverto koeficientą atskleisti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 499 straipsnio 1 dalies b punktą

{ES-24}

Straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 13 dalį, suma

Įstaigos atskleidžia straipsnių, kurių pripažinimas nutrauktas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnio 13 dalį, sumą.

4.   Forma „LRSpl“. Balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones ir VPĮFS) suskirstymas

11.

Pildydamos I priedo formą „LRSpl“ įstaigos vadovaujasi šiame skirsnyje pateiktais nurodymais.

 

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Eilutė

 

{ES-1}

Iš viso balansinių pozicijų (išskyrus išvestines finansines priemones ir VPĮFS), iš kurių:

Įstaigos atskleidžia {LRSpl;ES-2} ir {LRSpl;ES-3} sumą.

{ES-2}

Prekybos knygos pozicijos

Įstaigos atskleidžia pozicijas, nurodytas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;070;010} laukelyje; tai į prekybos knygą įtraukto turto, išskyrus išvestines finansines priemones ir VPĮFS, bendra pozicijų vertė.

{ES-3}

Bankinės knygos pozicijos, iš kurių:

Įstaigos atskleidžia {LRSpl;ES-4}, {LRSpl;ES-5}, {LRSpl;ES-6}, {LRSpl;ES-7}, {LRSpl;ES-8}, {LRSpl;ES-9}, {LRSpl;ES-10}, {LRSpl;ES-11} ir {LRSpl;ES-12} sumą.

{ES-4}

Padengtos obligacijos

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;080;010} ir {LR4;080;020} laukeliuose, sumą; tai turto, kuris yra padengtos obligacijos, bendra pozicijų vertė.

{ES-5}

Pozicijos, vertinamos kaip centrinės valdžios pozicijos

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;090;010} ir {LR4;090;020} laukeliuose, sumą; tai subjektų, kurie vertinami kaip centrinė valdžia pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, bendra pozicijų vertė.

{ES-6}

Ne kaip centrinės valdžios pozicijos vertinamos regioninės valdžios institucijų, daugiašalių plėtros bankų, tarptautinių organizacijų ir viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;140;010} ir {LR4;140;020} laukeliuose, sumą; tai regioninės ir vietos valdžios institucijų, daugiašalių plėtros bankų, tarptautinių organizacijų ir viešojo sektoriaus subjektų, kurie nėra vertinami kaip centrinė valdžia pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, bendra pozicijų vertė.

{ES-7}

Įstaigų pozicijos

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;180;010} ir {LR4;180;020} laukeliuose, sumą; tai įstaigų pozicijų vertė.

{ES-8}

Užtikrintos nekilnojamojo turto hipoteka

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;190;010} ir {LR4;190;020} laukeliuose, sumą; tai turto pozicijų, užtikrintų nekilnojamojo turto hipoteka, vertė.

{ES-9}

Mažmeninės pozicijos

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;210;010} ir {LR4;210;020} laukeliuose, sumą; tai turto, kuris yra mažmeninės pozicijos, bendra pozicijų vertė.

{ES-10}

Įmonių pozicijos

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;230;010} ir {LR4;230;020} laukeliuose, sumą; tai turto, kuris yra (finansų ir ne finansų) įmonių pozicijos, bendra pozicijų vertė.

{ES-11}

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;280;010} ir {LR4;280;020} laukeliuose, sumą; tai turto esant įsipareigojimų neįvykdymui bendra pozicijų vertė.

{ES-12}

Kitos pozicijos (pvz., nuosavybės vertybiniai popieriai, pakeitimas vertybiniais popieriais ir kitas nekreditinių įsipareigojimų turtas)

Įstaigos atskleidžia pozicijų, nurodytų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 XI priedo {LR4;290;010} ir{LR4;290;020} laukeliuose, sumą; tai kitų ne prekybos knygos pozicijų (pvz., nuosavybės vertybinių popierių, pakeitimo vertybiniais popieriais ir nekreditinių įsipareigojimų turto) bendra vertė pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Įstaigos įtraukia turtą, kuris atskaitomas nustatant 1 lygio kapitalą ir todėl atskleidžiamas {LRCom;2}, nebent šis turtas yra įtrauktas į eilutes nuo {LRSpl;ES-2} iki {LRSpl;ES-12}.

5.   Forma „LRQua“. Laisvos formos teksto laukeliai, skirti kokybinei informacijai atskleisti

12.

Įstaigos pildo I priedo formą „LRQua“ laikydamosi toliau pateiktų nurodymų.

 

Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai

Eilutė

 

{1}

Pernelyg didelio sverto rizikos valdymo procesų aprašymas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 451 straipsnio 1 dalies d punktas

„Pernelyg didelio sverto rizikos valdymo procesų aprašymas“ apima visą svarbią informaciją apie:

a)

pernelyg didelio sverto rizikos vertinimo procedūras ir išteklius;

b)

kiekybines priemones, jei yra, naudojamas vertinant pernelyg didelio sverto riziką, įskaitant išsamią informaciją apie galimus vidinius tikslus ir apie tai, ar, be sverto koeficiento, nustatyto pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, naudojami kiti rodikliai;

c)

būdus, kaip valdant pernelyg didelio sverto riziką atsižvelgiama į terminų nesutapimus ir turto suvaržymą;

d)

procesus, skirtus reaguoti į sverto koeficiento pokyčius, įskaitant 1 lygio kapitalo galimo didinimo siekiant valdyti pernelyg didelio sverto riziką procesus ir grafikus; arba sverto koeficiento vardiklio (bendro pozicijų mato) koregavimo siekiant valdyti pernelyg didelio sverto riziką procesus ir grafikus.

{2}

Veiksnių, turėjusių poveikį sverto koeficientui per tą laikotarpį, su kuriuo siejamas atskleidžiamas sverto koeficientas, aprašymas

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 451 straipsnio 1 dalies e punktas

„Veiksnių, turėjusių poveikį sverto koeficientui per tą laikotarpį, su kuriuo siejamas atskleidžiamas sverto koeficientas, aprašymas“ apima visą reikšmingą informaciją apie:

a)

sverto koeficiento pasikeitimo nuo ankstesnio atskleidimo ataskaitinės datos kiekybinį įvertinimą;

b)

sverto koeficientą veikusius pagrindinius veiksnius nuo ankstesnio atskleidimo ataskaitinės datos, paaiškinant:

(1)

pasikeitimo pobūdį ir tai, ar pasikeitė koeficiento skaitiklis, ar vardiklis, ar jie abu;

(2)

ar pasikeitimą lėmė vidinis strateginis sprendimas ir, jei taip, ar tas strateginis sprendimas skirtas tiesiogiai sverto koeficientui, ar poveikis sverto koeficientui buvo tik netiesioginis;

(3)

svarbiausius sverto koeficientui įtakos turėjusius išorinius veiksnius, susijusius su ekonomine ir finansine aplinka.