16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/200

оd 15. veljače 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na objavu omjera financijske poluge institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 451. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Cilj je jedinstvenih obrazaca za objavu pomoći pri poboljšanju transparentnosti i usporedivosti iznosa omjera financijske poluge. Stoga bi pravila za objavu omjera financijske poluge institucija nad kojima se provodi nadzor u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) trebala biti u skladu s međunarodnim standardima kako su navedeni u revidiranom regulatornom okviru Basel III za omjer financijske poluge i zahtjeve za objavu Bazelskog odbora za nadzor banaka (BCBS) koji je prilagođen kako bi se u obzir uzeo regulatorni okvir Unije i njegove specifičnosti, kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 575/2013.

(2)

Zbog istih razloga poboljšanja transparentnosti i usporedivosti iznosa omjera financijske poluge, primjereno je da se u jednome od obrazaca za objavu omjera financijske poluge navede raščlamba mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge koja je dovoljno detaljna da se utvrdi glavni sastav omjera financijske poluge te bilančna izloženost, što je obično najveći dio mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge.

(3)

Člankom 429. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/62 (3), više se ne zahtijeva izračun omjera financijske poluge kao jednostavne aritmetičke sredine mjesečnih omjera financijske poluge za tromjesečje, već se zahtijeva izračun samo na kraju tromjesečja. Zbog toga više ne bi trebalo biti nikakve potrebe da nadležna tijela daju odobrenje za izračun omjera financijske poluge na kraju tromjesečja iz članka 499. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013. Stoga jedinstveni obrasci za objavu u kojima se objavljuje omjer financijske poluge više ne moraju uključivati specifikacije o tome kako institucije primjenjuju članak 499. stavak 3.

(4)

Ako u skladu s člankom 13. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije imaju obvezu objaviti sve informacije o omjeru financijske poluge na potkonsolidiranoj razini te kako bi administrativno opterećenje ostalo razmjerno ciljevima pravila o objavi omjera financijske poluge, tim se pravilima od tih institucija ne bi trebalo zahtijevati popunjavanje i objavljivanje obrasca pod nazivom „LRSpl” na potkonsolidiranoj razini. Zahtijeva se da se taj obrazac za objavu popuni i objavi na konsolidiranoj razini, jer njegova objava na potkonsolidiranoj razini ne bi osigurala nikakve znatne dodane vrijednosti, s obzirom na to da je dodatna raščlamba mjere ukupne izloženosti za potkonsolidiranu razinu već osigurana popunjavanjem obrasca pod nazivom „LRCom”. Osim toga, objavom obrasca LRSpl moglo bi se dodatno znatno opteretiti institucije jer odnosni okvir nadzornog izvješćivanja ne omogućuje jednostavno kreiranje takvog obrasca, koji se ne primjenjuje na potkonsolidiranoj razini.

(5)

Opseg konsolidacije i metode vrednovanja za računovodstvene potrebe i za regulatorne potrebe mogu se razlikovati te se zbog toga razlikuju i informacije koje se upotrebljavaju za izračun omjera financijske poluge i informacije koje se upotrebljavaju u objavljenim financijskim izvještajima. Kako bi se pokazale te razlike, potrebno je objaviti i razliku između vrijednosti u financijskim izvještajima i vrijednosti u okviru regulatornog opsega konsolidacije elemenata u financijskim izvještajima koji se upotrebljavaju za izračunavanje omjera financijske poluge. Stoga u obrascu treba prikazati i usklađenost između ta dva elementa.

(6)

Kako bi se olakšala usporedivost objavljenih informacija, trebalo bi osigurati i jedinstveni obrazac i detaljne upute za opis i objavu postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom pretjerane financijske poluge te čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge.

(7)

Članak 451. stavak 1. Uredbe (EU) 575/2013 počeo se primjenjivati 1. siječnja 2015. Kako bi se osiguralo da institucije što je prije moguće na učinkovit i usklađen način izvrše obvezu objave informacija povezanih s omjerom financijske poluge u cijeloj Uniji, potrebno je zahtijevati da institucije što je ranije moguće počnu upotrebljavati obrasce za objavu tih informacija.

(8)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Europskoj komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(9)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Objava omjera financijske poluge i primjena članka 499. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju relevantne informacije o omjeru financijske poluge i primjeni članka 499. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je navedeno u članku 451. stavku 1. točki (a) te Uredbe, popunjavanjem i objavom redaka 22 i EU-23 u obrascu pod nazivom „LRCom” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

Članak 2.

Promjena odluke o tome koji omjer financijske poluge objaviti

1.   Ako u skladu s člankom 499. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije promijene svoj izbor omjera financijske poluge koji će se objaviti, objavljuju usklađenost informacija o svim omjerima financijske poluge objavljenima do trenutka te promjene, popunjavanjem i objavljivanjem obrazaca „LRSum”, „LRCom”, „LRSpl” i „LRQua” iz Priloga I., za svaki od referentnih datuma koji odgovara omjerima financijske poluge objavljenima do trenutka promjene.

2.   Institucije objavljuju stavke iz stavka 1. u prvoj objavi nakon promjene izbora omjera financijske poluge.

Članak 3.

Raščlamba mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge

1.   Institucije objavljuju raščlambu mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge kako je navedeno u članku 451. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, popunjavajući i objavljujući obje sljedeće stavke:

(a)

retke 1 do EU-19b u obrascu pod nazivom „LRCom” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.;

(b)

retke EU-1 do EU-12 u obrascu pod nazivom „LRSpl” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (b), kada se od institucija temeljem članka 13. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013 zahtijeva da objave informacije na potkonsolidiranoj osnovi, tada se od njih ne zahtijeva da popune i objave obrazac pod nazivom „LRSpl” iz Priloga I. na potkonsolidiranoj osnovi.

Članak 4.

Usklađenost omjera financijske poluge s objavljenim financijskim izvještajima

1.   Institucije objavljuju usklađenost mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge s relevantnim informacijama u objavljenim financijskim izvještajima, kako je navedeno u članku 451. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, popunjavajući i objavljujući obrazac pod nazivom „LRSum” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

2.   Ako institucije ne objavljuju financijske izvještaje na razini primjene iz Priloga II. dijela 1. točke 6. od njih se ne zahtijeva da popune i objave obrazac pod nazivom „LRSum” iz Priloga I.

Članak 5.

Objava iznosa fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati

Institucije objavljuju, ako je primjenjivo, iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati iz članka 451. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013, popunjavajući i objavljujući redak EU-24 u obrascu pod nazivom „LRCom” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

Članak 6.

Objava kvalitativnih informacija o riziku prekomjerne financijske poluge i čimbenicima koji utječu na omjer financijske poluge

Institucije objavljuju opis postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge i čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge, kako je navedeno u članku 451. stavku 1. točkama (d) i (e) Uredbe (EU) br. 575/2013, popunjavajući i objavljujući obrazac pod nazivom „LRQua” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 od 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (SL L 11, 17.1.2015., str. 37.).

(4)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

Omjer financijske poluge u skladu s CRR-om – obrazac za objavu

Referentni datum

 

Naziv subjekta

 

Razina primjene

 


Omjer financijske poluge u skladu s CRR-om – obrazac za objavu

 

 

Primjenjivi iznos

1

Ukupna imovina prema objavljenim financijskim izvještajima

 

2

Usklađenje za subjekte koji su konsolidirani za računovodstvene potrebe, ali su izvan opsega regulatorne konsolidacije

 

3

(Usklađenje za fiducijarnu imovinu priznatu u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, ali isključenu iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013)

 

4

Usklađenja za izvedene financijske instrumente

 

5

Usklađenje za transakcije financiranja vrijednosnih papira (SFT)

 

6

Usklađenje za izvanbilančne stavke (odnosno konverzija izvanbilančnih izloženosti u istovjetne iznose kredita)

 

EU-6a

(Usklađenje za unutargrupne izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013)

 

EU-6b

(Usklađenje za izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013)

 

7

Ostala usklađenja

 

8

Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge

 


Tablica LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge

 

 

Izloženosti omjera financijske poluge u skladu s CRR-om

Bilančne izloženosti (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira)

1

Bilančne stavke (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu, ali uključujući kolateral)

 

2

(Iznosi imovine koja je odbijena pri utvrđivanju osnovnog kapitala)

 

3

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu) (zbroj redaka 1 i 2)

 

Izloženosti izvedenica

4

Trošak zamjene povezan sa svim transakcijama s izvedenicama (odnosno umanjeno za priznate novčane varijacijske marže)

 

5

Iznos faktora uvećanja za potencijalnu buduću izloženost primjenjivu na sve transakcije s izvedenicama (metoda tržišne vrijednosti)

 

EU-5a

Izloženost koja se utvrđuje metodom originalne izloženosti

 

6

Uvećanje za kolateral pružen u vezi s ugovorima o izvedenicama ako je odbijen od imovine iskazane u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom

 

7

(Odbici imovine potraživanja za novčanu varijacijsku maržu u transakcijama s izvedenicama)

 

8

(Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženostima iz trgovanja poravnanim preko klijenta)

 

9

Prilagođena efektivna zamišljena vrijednost prodanih kreditnih izvedenica

 

10

(Prilagođeni efektivni zamišljeni prijeboji i odbici faktora uvećanja za prodane kreditne izvedenice)

 

11

Ukupne izloženosti izvedenica (zbroj redaka 4 do 10)

 

Izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira

12

Bruto vrijednost imovine iz transakcije financiranja vrijednosnih papira (bez priznavanja netiranja), nakon usklađenja za transakcije koje se evidentiraju na datum trgovanja

 

13

(Netirani iznosi novčanih dugovanja i potraživanja povezanih s bruto vrijednošću imovine uključene u transakciju financiranja vrijednosnih papira)

 

14

Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane za imovinu uključenu u transakciju financiranja vrijednosnih papira

 

EU-14a

Odstupanje za transakcije financiranja vrijednosnih papira: Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane u skladu s člankom 429.b stavkom 4. i člankom 222. Uredbe (EU) br. 575/2013

 

15

Izloženosti transakcija u kojima sudjeluje agent

 

EU-15a

(Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženošću transakcija financiranja vrijednosnih papira poravnanih preko klijenta)

 

16

Ukupne izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (zbroj redaka 12 do 15a)

 

Ostale izvanbilančne izloženosti

17

Izvanbilančne izloženosti u bruto zamišljenom iznosu

 

18

(Usklađenja za konverziju u iznose istovjetne kreditu)

 

19

Ostale izvanbilančne izloženosti (zbroj redaka 17 i 18)

 

Izuzete izloženosti u skladu s člankom 429. stavcima 7. i 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne)

EU-19a

(Izuzete unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne)

 

EU-19b

(Izloženosti koje se izuzimaju u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne))

 

Kapital i mjera ukupne izloženosti

20

Osnovni kapital

 

21

Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge (zbroj redaka 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b)

 

Omjer financijske poluge

22

Omjer financijske poluge

 

Odabir prijelaznih aranžmana i iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati

EU-23

Odabir prijelaznih režima za definiciju mjere kapitala

 

EU-24

Iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 575/2013

 


Tablica LRSpl: Podjela bilančnih izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti)

 

 

Izloženosti omjera financijske poluge u skladu s CRR-om

EU-1

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti), od čega:

 

EU-2

Izloženosti iz knjige trgovanja

 

EU-3

Izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje; od čega:

 

EU-4

Pokrivene obveznice

 

EU-5

Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama

 

EU-6

Izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao središnje države

 

EU-7

Institucije

 

EU-8

Osigurane nekretninama

 

EU-9

Izloženosti prema stanovništvu

 

EU-10

Trgovačka društva

 

EU-11

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

EU-12

Ostale izloženosti (npr. prema vlasničkim ulaganjima, sekuritizacijske izloženosti i prema ostaloj imovini)

 

Omjer financijske poluge u skladu s CRR-om – obrazac za objavu

Tablica LRQua: Polja za slobodni unos teksta za objavu podataka o kvalitativnim stavkama

 

Stupac

 

Slobodni format

Redak

 

1

Opis postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge

 

2

Opis čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge

 


PRILOG II.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA U PRILOGU I.

DIO 1.: OPĆE UPUTE

1.   Pravila i referentni podaci

1.1   Pravila

1.

U uputama se primjenjuje sljedeća opća bilješka: {obrazac;redak}.

2.

Kada se u uputama upućuje na rubriku (rubrike) u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 primjenjuje se sljedeća bilješka: {Prilog XI. SupRep;obrazac;redak;stupac}.

3.

Za potrebe objavljivanja omjera financijske poluge, pojam „od čega” odnosi se na stavku koja je podgrupa kategorije više razine izloženosti.

4.

Kao što je to slučaj sa svim naslovima tih redaka, institucije u redcima {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;EU-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;EU-19a}, i {LRCom;EU-19b} iskazuju vrijednosti u zagradama jer vrijednosti iskazane u tim redcima umanjuju izloženost omjera financijske poluge. Institucije osiguravaju da te vrijednosti negativno pridonose iznosima koje treba iskazati u {LRCom; 3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} i {LRCom;21}.

1.2   Referentni podaci

5.

U rubriku „Referentni datum” institucije unose datum na koji se odnose svi podaci koje iskazuju u obrascima LRSum, LRCom i LRSpl. Taj je datum zadnji kalendarski dan trećeg mjeseca odnosnog tromjesečja.

6.

U rubriku „Naziv subjekta” institucije unose naziv subjekta na koji se odnose podaci navedeni u obrascima LRSum, LRCom, LRSpl i LRQua.

7.

U rubrici „Razina primjene” institucije navode razinu primjene koja je osnova za podatke navedene u obrascima. Pri popunjavanju te rubrike institucije biraju jedno od sljedećeg:

konsolidirana,

pojedinačna,

potkonsolidirana.

1.3   Referentni podaci

8.

Za potrebe ovog Priloga i povezanih obrazaca, primjenjuju se sljedeće kratice:

CRR je kratica je za Uredbu o kapitalnim zahtjevima i znači Uredba (EU) br. 575/2013.

SFT je kratica za transakciju financiranja vrijednosnih papira i znači „repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire te maržni krediti” iz Uredbe (EU) br. 575/2013.

DIO 2.: UPUTE ZA POJEDINAČNE OBRASCE

2.   Obrazac LRSum: Sažetak usklađenosti izloženosti računovodstvene vrijednosti imovine i omjera financijske poluge

9.

Institucije primjenjuju upute navedene u ovom odjeljku kako bi popunile obrazac LRSum u Prilogu I.

 

Pravna osnova i upute

Redak

 

{1}

Ukupna imovina prema objavljenim financijskim izvještajima

Institucije iskazuju ukupnu imovinu kako je objavljena u njihovim financijskim izvještajima u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 77. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{2}

Usklađenja za subjekte koji su konsolidirani u računovodstvene svrhe, ali su izvan opsega regulatorne konsolidacije

Institucije objavljuju razliku između vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge kako je iskazana u {LRSum;8} i ukupne računovodstvene vrijednosti imovine kako je iskazana u {LRSum;1} koja proizlazi iz razlika između računovodstvenog opsega konsolidacije i regulatornog opsega konsolidacije.

Ako to usklađenje dovodi do povećanja izloženosti, institucije to iskazuju kao pozitivan iznos. Ako to usklađenje dovodi do smanjenja izloženosti, institucije to iskazuju kao negativan iznos.

{3}

(Usklađenje za fiducijarnu imovinu priznatu u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, ali isključenu iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013)

Institucije objavljuju iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013.

S obzirom na to da to usklađenje umanjuje mjeru ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije vrijednost iskazanu u ovom retku stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{4}

Usklađenja za izvedene financijske instrumente

Za kreditne izvedenice i ugovore navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013 institucije objavljuju razliku između računovodstvene vrijednosti izvedenica koje su priznate kao imovina i vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge kako je utvrđena primjenom članka 429. stavka 4. točke (b), članka 429. stavka 9. u vezi s člankom 429.a, člankom 429. stavkom 11. točkama (a) i (b) te člankom 429. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ako to usklađenje dovodi do povećanja izloženosti, institucije to iskazuju kao pozitivan iznos. Ako to usklađenje dovodi do smanjenja izloženosti, institucije taj iznos stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{5}

Usklađenje za transakcije financiranja vrijednosnih papira (SFT)

Za transakcije financiranja vrijednosnih papira institucije objavljuju razliku između računovodstvene vrijednosti transakcija financiranja vrijednosnih papira koje su priznate kao imovina i vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge kako je utvrđena primjenom članka 429. stavka 4. točaka (a) i (c) u vezi s člankom 429.b, člankom 429. stavkom 5. točkama (c) i (d), člankom 429. stavkom 8. te člankom 429. stavkom 11. točkama (c) do (f) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ako to usklađenje dovodi do povećanja izloženosti, institucije to iskazuju kao pozitivan iznos. Ako to usklađenje dovodi do smanjenja izloženosti, institucije taj iznos stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{6}

Usklađenje za izvanbilančne stavke (odnosno konverzija izvanbilančnih izloženosti u istovjetne iznose kredita)

Institucije objavljuju razliku između vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge kako je iskazana u {LRSum;8} i ukupne knjigovodstvene vrijednosti imovine kako je iskazana u {LRSum;1} koja proizlazi iz uključivanja izvanbilančnih stavki u mjeru ukupne izloženosti financijske poluge.

S obzirom na to da to usklađenje povećava mjeru ukupne izloženosti omjera financijske poluge, iskazuje se kao pozitivan iznos.

{EU-6a}

(Usklađenje za izuzete unutargrupne izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013)

Članak 429. stavak 7. i članak 113. stavak 6. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju dio bilančne izloženosti isključene iz ukupne mjere izloženosti financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 113. stavka 6. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 i ako su nadležna tijela dala odobrenje.

S obzirom na to da to usklađenje umanjuju mjeru ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije vrijednost iskazanu u ovom retku stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{EU-6b}

(Usklađenje za izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013)

Članak 429. stavak 14. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju dio bilančne izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 podložno ispunjenju uvjeta navedenih u tom članku i ako su nadležna tijela dala odobrenje.

S obzirom na to da to usklađenje umanjuje mjeru ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije vrijednosti iskazane u ovom retku stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{7}

Ostala usklađenja

Institucije uključuju svaku preostalu razliku između vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge iskazane u {LRSum;8} i ukupne računovodstvene vrijednosti imovine iskazane u LRSum{1} koja nije uključena u {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;EU-6a} ili {LRSum;EU-6b}. To može uključivati, na primjer, iznose imovine koji su odbijeni od osnovnog kapitala i koji su stoga oduzeti od mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge prema {LRCom;2}.

Ako ta usklađenja dovode do povećanja izloženosti, institucije to iskazuju kao pozitivan iznos. Ako ta usklađenja dovode do smanjenja izloženosti, institucije taj iznos stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{8}

Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge

Institucije objavljuju iznos iskazan u {LRCom;21}.

3.   Obrazac LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge

10.

Institucije primjenjuju upute navedene u ovom odjeljku kako bi popunile obrazac LRCom u Prilogu I.

Redak

Pravna osnova i upute

{1}

Bilančne stavke (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu, ali uključujući kolateral)

Članak 429. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju svu imovinu osim ugovora navedenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013, kreditnih izvedenica, transakcija financiranja vrijednosnih papira i fiducijarne imovine u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013. Institucije određuju vrijednost te imovine na temelju načela utvrđenih u članku 429. stavku 5. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u okviru transakcija financiranja vrijednosnih papira i zadržan u bilanci (što znači da računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira nisu ispunjeni).

{2}

(Iznosi imovine koja je odbijena pri utvrđivanju osnovnog kapitala)

Članak 429. stavak 4. točka (a) i članak 499. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos regulatornih vrijednosnih usklađenja iznosa osnovnog kapitala u skladu s odabirom izvršenim u skladu s člankom 499. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je iskazan u {LRCom;EU-23}.

Točnije, institucije objavljuju vrijednost zbroja svih vrijednosnih usklađenja imovine koja se zahtijevaju u:

člancima 32. do 35. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili

člancima 36. do 47. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili

člancima 56. do 60. Uredbe (EU) br. 575/2013,

ovisno o tome što se primjenjuje.

Ako je odlučeno da se objavi osnovni kapital u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije uzimaju u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka utvrđena u člancima 48., 49. i 79. Uredbe (EU) br. 575/2013, ne uzimajući u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. glave I. dijela desetog Uredbe (EU) br. 575/2013. S druge strane, ako je odlučeno da se objavi osnovni kapital u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije uzimaju u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka utvrđena u člancima 48., 49. i 79. Uredbe (EU) br. 575/2013, uzimajući u obzir odstupanja utvrđena u poglavljima 1. i 2. glave I. dijela desetog Uredbe (EU) br. 575/2013.

Kako bi izbjegle dvostruko obračunavanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u redcima 1., 4. i 12. ne iskazuju usklađenja koja su već primijenjena u skladu s člankom 111. Uredbe (EU) br. 575/2013 niti iskazuju usklađenje kojima se ne odbija vrijednost određene imovine.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;3}).

{3}

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu) (zbroj redaka 1 i 2)

Zbroj {LRCom;1} i {LRCom;2}. Institucije uzimaju u obzir da {LRCom;2} negativno doprinosi tom zbroju.

{4}

Trošak zamjene povezan sa svim transakcijama s izvedenicama (odnosno umanjeno za priznate novčane varijacijske marže)

Članci 274., 295., 296., 297., 298., 429.a i članak 429.a stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju sadašnji trošak zamjene kako je utvrđeno u članku 274. stavku 1. za ugovore navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013 te kreditne izvedenice, uključujući one izvanbilančne. Ti troškovi zamjene umanjuju se za priznatu novčanu varijacijsku maržu u skladu s člankom 429.a stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri čemu se ne uzima u obzir novčana varijacijska marža primljena u izuzetoj strani transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom u skladu s člankom 429. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Kako je utvrđeno u članku 429.a stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije mogu uzeti u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju u skladu s člankom 295. Uredbe (EU) br. 575/2013. Netiranje između različitih kategorija proizvoda ne primjenjuje se. Međutim, institucije mogu izvršiti netiranje unutar kategorije proizvoda iz članka 272. stavka 25. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013. i kreditnih izvedenica kada one podliježu sporazumu o netiranju između različitih kategorija proizvoda iz članka 295. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije uključuju sve kreditne izvedenice, a ne samo one u knjizi trgovanja.

Institucije u ovu ćeliju ne uključuju ugovore koji se mjere primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 8. i člankom 275. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{5}

Iznos faktora uvećanja za potencijalnu buduću izloženost primjenjivu na sve transakcije s izvedenicama (metoda tržišne vrijednosti)

Članci 274., 295., 296., 297., 298., članak 299. stavak 2. te članak 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju faktor uvećanja za potencijalnu buduću izloženost ugovora navedenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013 te kreditnih izvedenica, uključujući i one izvanbilančne koje se izračunavaju u skladu s metodom tržišne vrijednosti (članak 274. Uredbe (EU) br. 575/2013 za ugovore navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013 te članak 299. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 za kreditne izvedenice) te primjenjuju pravila o netiranju u skladu s člankom 429.a stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013. Pri utvrđivanju vrijednosti izloženosti tih ugovora institucije mogu uzeti u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju u skladu s člankom 295. Uredbe (EU) br. 575/2013. Netiranje između različitih kategorija proizvoda ne primjenjuje se. Međutim, institucije mogu izvršiti netiranje unutar kategorije proizvoda iz članka 272. stavka 25. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013. i kreditnih izvedenica kada one podliježu sporazumu o netiranju između različitih kategorija proizvoda iz članka 295. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

U skladu s člankom 429.a stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri utvrđivanju potencijalne buduće izloženosti kreditnih izvedenica institucije primjenjuju načela utvrđena u članku 299. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na sve svoje kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju ugovore koji se mjere primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 8. i člankom 275. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-5a}

Izloženost koja se utvrđuje metodom originalne izloženosti

Članak 429.a stavak 8. i članak 275. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju mjeru izloženosti ugovora navedenih u točkama 1. i 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 575/2013 koja se izračunava u skladu s metodom originalne izloženosti iz članka 275. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije koje primjenjuju metodu originalne izloženosti ne umanjuju mjeru izloženosti za iznos varijacijske marže primljene u novcu u skladu s člankom 429.a stavkom 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije koje ne primjenjuju metodu originalne izloženosti u toj rubrici ne iskazuju ništa.

Institucije u ovoj rubrici ne uključuju ugovore koji se mjere primjenom metode tržišne vrijednosti u skladu s člankom 429.a stavkom 1. i člankom 274. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{6}

Uvećanje za kolateral pružen u vezi s ugovorima o izvedenicama ako je odbijen od imovine iskazane u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom

Članak 429.a stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos svih kolaterala pruženih u vezi s ugovorima o izvedenicama ako se pružanjem tih kolaterala smanjuje iznos imovine na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira, kako je utvrđeno u članku 429.a stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju inicijalnu maržu za transakcije s izvedenicama s kvalificiranom središnjom drugom ugovornom stranom poravnane preko klijenta ili priznatu novčanu varijacijsku maržu, kako je utvrđeno u članku 429.a stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{7}

(Odbici imovine potraživanja za novčanu varijacijsku maržu u transakcijama s izvedenicama)

Članak 429.a stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju potraživanja za varijacijsku maržu plaćenu u novcu drugoj ugovornoj strani u transakcijama s izvedenicama ako se od institucije, na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira, zahtijeva da ta potraživanja prizna kao imovinu, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 429.a stavka 3. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Objavljeni iznos uključuje se i u {LRCom;1}.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;11}).

{8}

(Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženostima iz trgovanja poravnanim preko klijenta)

Članak 429. stavak 11. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju izuzete izloženosti iz trgovanja prema kvalificiranoj središnjoj drugoj ugovornoj strani povezane s transakcijama izvedenicama poravnanim preko klijenta ako te stavke ispunjavaju uvjete iz članka 306. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Dio prethodno spomenutog iznosa koji je povezan s troškom zamjene objavljuje se neumanjen za novčanu varijacijsku maržu.

Objavljeni iznos uključuje se, na odgovarajući način, i u: {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} i {LRCom;EU-5a}.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;11}).

{9}

Prilagođena efektivna zamišljena vrijednost prodanih kreditnih izvedenica

Članak 429.a stavci 5. do 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju postavljenu gornju granicu zamišljene vrijednosti prodanih kreditnih izvedenica (tj. kada institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani) kako je utvrđeno u članku 429.a stavcima (5) do (7) Uredbe (EU) br. 575/2013.

{10}

(Prilagođeni efektivni zamišljeni prijeboji i odbici faktora uvećanja za prodane kreditne izvedenice)

Članak 429.a stavci 5. do 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju postavljenu gornju granicu zamišljene vrijednosti kupljenih kreditnih izvedenica (tj. kada institucija kupuje kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane) s istim referentnim nazivima kao kod kreditnih izvedenica koje je institucija prodala, ako je preostali rok dospijeća kupljene zaštite jednak ili dulji od preostalog roka dospijeća prodane zaštite. Stoga vrijednost neće biti veća od vrijednosti unesene u {LRCom;9} za isti referentni naziv.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;11}).

{11}

Ukupne izloženosti izvedenica (zbroj redaka 4 do 10)

Zbroj {LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;EU-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} i {LRCom;10}. Institucije uzimaju u obzir da {LRCom;7}, {LRCom;8} i {LRCom;10} negativno doprinose tom zbroju.

{12}

Bruto vrijednost imovine iz transakcije financiranja vrijednosnih papira (bez priznavanja netiranja), nakon usklađenja za transakcije koje se evidentiraju na datum trgovanja

Članak 4. stavak 1. točka (77)., članak 206. te članak 429.b stavak 5. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju računovodstvenu bilančnu vrijednost na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira za transakcije financiranja vrijednosnih papira, kako za one koje su obuhvaćene, tako i za one koje nisu obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju koji je prihvatljiv u skladu s člankom 206. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina bez preuzimanja bonitetnih učinaka ili učinaka računovodstvenog netiranja ili učinaka smanjenja rizika (odnosno uz ispravak računovodstvene bilančne vrijednosti za učinke računovodstvenog netiranja ili smanjenja rizika).

Osim toga, ako se u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom transakcija financiranja vrijednosnih papira evidentira na datum trgovanja, institucije poništavaju sve knjigovodstvene unose koji su nastali zbog tog načela knjiženja u skladu s člankom 429.b stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u prethodno navedenim transakcijama ili zadržan u bilanci (odnosno, nisu ispunjeni računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja).

{13}

(Netirani iznosi novčanih dugovanja i potraživanja povezanih s bruto vrijednošću imovine uključene u transakciju financiranja vrijednosnih papira)

Članak 4. stavak 1. točka (77), članak 206., članak 429. stavak 5. točka (d), članak 429. stavak 8. te članak 429.b stavak 5. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos novčanih dugovanja povezanih s bruto vrijednošću imovine uključene u transakciju financiranja vrijednosnih papira koja je netirana u skladu s člankom 429. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;16}).

{14}

Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane za imovinu uključenu u transakciju financiranja vrijednosnih papira

Članak 429.b stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju faktor uvećanja za kreditni rizik druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnih papira, uključujući one koji se vode izvanbilančno, utvrđene u skladu s člankom 429.b stavkom 2. ili 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, prema potrebi.

Institucije u ovu rubriku uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije financiranja vrijednosnih papira u kojima djeluju kao agent, ako institucija klijentu ili drugoj ugovornoj strani pruža osiguranje ili jamstvo koje je ograničeno na bilo koju razliku između vrijednosti vrijednosnog papira ili novca koji je klijent pozajmio i vrijednosti kolaterala što ga je dužnik osigurao u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013. Institucije umjesto toga te stavke uključuju u {LRCom;15}.

{EU-14a}

Odstupanje za transakcije financiranja vrijednosnih papira: Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane u skladu s člankom 429.b stavkom 4. i člankom 222. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 429.b stavak 4. i članak 222. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju faktor uvećanja za transakcije financiranja vrijednosnih papira, uključujući one koje se vode izvanbilančno, koji se izračunava u skladu s člankom 222. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri čemu primjenjivi ponder rizika iznosi minimalno 20 %.

Institucije u ovu rubriku uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije za koje se faktor uvećanja koji je dio vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge utvrđuje u skladu s metodom definiranom u članku 429.b stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{15}

Izloženosti transakcija u kojima sudjeluje agent

Članak 429.b stavci 2. i 3. te stavak 6. točka (a) Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju vrijednost izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira u kojima djeluju kao agent, ako institucija klijentu ili drugoj ugovornoj strani pruža osiguranje ili jamstvo koje je ograničeno na bilo koju razliku između vrijednosti vrijednosnog papira ili novca koji je klijent pozajmio i vrijednosti kolaterala što ga je dužnik osigurao u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013., koja se sastoji samo od faktora uvećanja koji se utvrđuje, prema potrebi, u skladu s člankom 429.b stavkom 2. ili 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-15a}

(Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženošću transakcija financiranja vrijednosnih papira poravnanih preko klijenta)

Članak 429. stavak 11. i članak 306. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju izuzetu stranu transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom poravnanu preko klijenta za izloženosti iz trgovanja povezane s transakcijama financiranja vrijednosnih papira, ako te stavke ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 306. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ako je izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom vrijednosni papir, ona se ne uključuje u ovu rubriku, osim ako je to ponovno založeni vrijednosni papir koji je, na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira (tj. u skladu s prvom rečenicom članka 111. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013) uključen u punom iznosu.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;16}).

{16}

Ukupne izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (zbroj redaka 12 do 15a)

Institucije objavljuju iznos iskazan u {LRCom; 12}, {LRCom;EU-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} i {LRCom;EU-15a}.

Institucije uzimaju u obzir da {LRCom;13} i {LRCom;EU-15a} negativno doprinose tom zbroju.

{17}

Izvanbilančne izloženosti u bruto zamišljenom iznosu

Članak 429. stavak 10. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju nominalnu vrijednost svih izvanbilančnih stavki, kako je definirano u članku 429. stavku 10. Uredbe (EU) br. 575/2013, prije bilo kojeg usklađenja za konverzijske faktore.

{18}

(Usklađenja za konverziju u iznose istovjetne kreditu)

Članak 429. stavak 10. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije uključuju razliku između nominalne vrijednosti izvanbilančnih stavki iskazanih u {LRCom;17} i vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge izvanbilančnih stavki kako je uključena u {LRCom;19}.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti financijske poluge, vrijednost iskazana u ovoj rubrici negativno doprinosi zbroju koji se iskazuje u {LRCom;19}.

{19}

Ostale izvanbilančne izloženosti (zbroj redaka 17 i 18)

Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. te članak 166. stavak 9. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge za izvanbilančne stavke utvrđene u skladu s člankom 429. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 uzimajući u obzir odgovarajuće konverzijske faktore.

Institucije uzimaju u obzir da {LRCom;18} negativno doprinosi tom zbroju.

{EU-19a}

(Izuzete unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne))

Članak 429. stavak 7. i članak 113. stavak 6. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju izloženosti koje nisu konsolidirane na primjenjivoj razini konsolidacije, za koje može biti koristan tretman utvrđen člankom 113. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 113. stavka 6. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 i ako su nadležna tijela dala odobrenje.

Objavljeni iznos mora biti uključen i u prethodno navedene odgovarajuće rubrike, kao da se izuzeće ne primjenjuje.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;21}).

{EU-19b}

(Izloženosti koje se izuzimaju u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne))

Članak 429. stavak 14. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju izloženosti koje se izuzimaju u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 podložno ispunjenju uvjeta navedenih u tom članku i ako su nadležna tijela dala odobrenje.

Objavljeni iznos mora biti uključen i u prethodno navedene odgovarajuće rubrike, kao da se izuzeće ne primjenjuje.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;21}).

{20}

Osnovni kapital

Članak 429. stavak 3. i članak 499. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos osnovnog kapitala koji se izračunava u skladu s odlukom institucije donesenom u skladu s člankom 499. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je iskazan u {LRCom;EU-23}.

Točnije, ako je institucija odlučila objaviti osnovni kapital u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013, objavljuje iznos osnovnog kapitala izračunan u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 575/2013, ne uzimajući u obzir odstupanja utvrđena u poglavljima 1. i 2. glave I. dijela desetog Uredbe (EU) br. 575/2013.

S druge strane, ako je institucija odlučila objaviti osnovni kapital u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, objavljuje iznos osnovnog kapitala izračunan u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 575/2013, nakon što uzme u obzir odstupanja utvrđena u poglavljima 1. i 2. glave I. dijela desetog Uredbe (EU) br. 575/2013.

{21}

Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge (zbroj redaka 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b)

Institucije objavljuju zbroj {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;EU-19a} i {LRCom;EU-19b}.

Institucije uzimaju u obzir da {LRCom; EU-19a} i {LRCom; EU-19b} negativno doprinose tom zbroju.

{22}

Omjer financijske poluge

Institucije objavljuju {LRCom;20} podijeljeno s {LRCom;21} izraženo u postotku.

{EU-23}

Odabir prijelaznih režima za definiciju mjere kapitala

Članak 499. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije navode svoju odluku o prijelaznim režimima u vezi s kapitalom u svrhu zahtjeva za objavljivanje objavom jedne od sljedećih dviju oznaka:

„Potpuno usklađeno”, ako je institucija odlučila objaviti omjer financijske poluge u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

„Prijelazno razdoblje”, ako je institucija odlučila objaviti omjer financijske poluge u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-24}

Iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Obrazac LRSpl: Podjela bilančnih izloženosti (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira)

11.

Institucije primjenjuju upute navedene u ovom odjeljku kako bi popunile obrazac LRSpl u Prilogu I.

 

Pravna osnova i upute

Redak

 

{EU-1}

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira), od čega:

Institucije objavljuju zbroj {LRSpl; EU-2} i {LRSpl; EU-3}.

{EU-2}

Izloženosti iz knjige trgovanja

Institucije objavljuju izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;070;010}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine u knjizi trgovanja, isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira.

{EU-3}

Izloženosti knjige pozicija kojima se ne trguje; od čega:

Institucije objavljuju zbroj {LRSpl;EU-4}, {LRSpl;EU-5}, {LRSpl;EU-6}, {LRSpl;EU-7}, {LRSpl;EU-8}, {LRSpl;EU-9}, {LRSpl;EU-10}, {LRSpl;EU-11} i {LRSpl;EU-12}.

{EU-4}

Pokrivene obveznice

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;080;010} i {LR4;080;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine koja je u obliku pokrivenih obveznica.

{EU-5}

Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;090;010} i {LR4;090;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti prema subjektima koji se tretiraju kao države na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-6}

Izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao države

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;140;010} i {LR4;140;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave i lokalnim tijelima, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao države na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-7}

Institucije

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;180;010} i {LR4;180;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti prema institucijama.

{EU-8}

Osigurane nekretninama

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;190;010} i {LR4;190;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine, koje su izloženosti osigurane nekretninama.

{EU-9}

Izloženosti prema stanovništvu

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;210;010} i {LR4;210;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine, koje su izloženost prema stanovništvu.

{EU-10}

Trgovačka društva

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;230;010} i {LR4;230;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine, koje su izloženost prema trgovačkim društvima (tj. financijskim i nefinancijskim).

{EU-11}

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;280;010} i {LR4;280;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine, koje su u statusu neispunjavanja obveza.

{EU-12}

Ostale izloženosti (npr. prema vlasničkim ulaganjima, sekuritizacijske izloženosti i prema ostaloj imovini)

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;290;010} i {LR4;290;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti ostalih izloženosti knjige pozicija kojima se ne trguje (npr. prema vlasničkim ulaganjima, sekuritizacijske izloženosti i prema ostaloj imovini) na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013. Institucije uključuju imovinu koja se odbija pri utvrđivanju osnovnog kapitala te se stoga iskazuje u {LRCom; 2}, osim ako je ta imovina uključena u {LRSpl; EU-2} do {LRSpl; EU-12}.

5.   Obrazac LRQua: Polja za slobodni unos teksta za objavu podataka o kvalitativnim stavkama

12.

Institucije popunjavaju obrazac LRQua iz Priloga I. primjenom sljedećeg:

 

Pravna osnova i upute

Redak

 

{1}

Opis postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge

Članak 451. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 575/2013

„Postupci koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge” uključuju sve relevantne informacije o:

(a)

postupcima i resursima koji se primjenjuju za procjenu rizika prekomjerne financijske poluge;

(b)

kvantitativnim alatima, ako ih ima, koji se primjenjuju za procjenu rizika prekomjerne financijske poluge, uključujući detaljne podatke o mogućim internim ciljevima te o tome upotrebljavaju li se neki drugi pokazatelji osim omjera financijske poluge iz Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

načinima na koji se ročne neusklađenosti i opterećenje imovine uzimaju u obzir pri upravljanju rizikom prekomjerne financijske poluge;

(d)

postupcima za reakciju na promjene omjera financijske poluge, uključujući postupke i rokove za moguće povećanje osnovnog kapitala radi upravljanja rizikom prekomjerne financijske poluge ili postupcima i rokovima za usklađenje nazivnika omjera financijske poluge (mjera ukupne izloženosti) radi upravljanja rizikom prekomjerne financijske poluge.

{2}

Opis čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge

Članak 451. stavak 1. točka (e) Uredbe (EU) br. 575/2013

„Opis čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge” uključuje sve značajne podatke o:

(a)

kvantificiranju promjene omjera financijske poluge od prethodnog referentnog datuma objavljivanja;

(b)

glavnim činiteljima omjera financijske poluge od prethodnog referentnog datuma objavljivanja, uz objašnjenja:

(1)

prirode promjene te je li promjena u brojniku omjera, u nazivniku omjera ili oboje;

(2)

je li promjena nastupila zbog interne strateške odluke te, ako jest, je li se ta strateška odluka izravno odnosila na omjer financijske poluge ili je samo neizravno utjecala na omjer financijske poluge;

(3)

najznačajnijih vanjskih čimbenika koji se odnose na gospodarsko i financijsko okruženje koje je utjecalo na omjer financijske poluge.