21.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 377/5


Överklagande ingett den 15 januari 2013 av Constantin Hârsulescu av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 november 2012 i mål T-400/12, Hârsulescu mot Rumänien

(Mål C-78/13 P)

2013/C 377/09

Rättegångsspråk: rumänska

Parter

Klagande: Constantin Hârsulescu (ombud: I.L Cioplea, avvocato)

Övrig part i målet: Rumänien

Genom beslut av den 3 oktober 2013 ogillade domstolen (tionde avdelningen) överklagandet och avslog ansökan om rättshjälp.