21.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 377/5


Odvolanie podané 15. januára 2013: Constantin Hârsulescu proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. novembra 2012 vo veci T-400/12, Hârsulescu/Rumunsko

(Vec C-78/13 P)

2013/C 377/09

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Constantin Hârsulescu (v zastúpení: I. L. Cioplea, advokát)

Ďalší účastník konania: Rumunsko

Súdny dvor (desiata komora) uznesením z 3. októbra 2013 zamietol odvolanie a žiadosť o poskytnutie právnej pomoci.