21.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 377/5


Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 listopada 2012 r. w sprawie T-400/12, Hârsulescu przeciwko Rumunii, wniesione w dniu 15 stycznia 2013 r. przez Constantina Hârsulescu

(Sprawa C-78/13 P)

2013/C 377/09

Język postępowania: rumuński

Strony

Wnoszący odwołanie: Constantin Hârsulescu (przedstawiciel: adwokat I.L. Cioplea)

Druga strona postępowania: Rumunia

Postanowieniem z dnia 3 października 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości (dziesiąta izba) odrzucił odwołanie i wniosek o przyznanie pomocy prawnej.