21.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/5


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2012. gada 13. novembra rīkojumu lietā T-400/12 Hârsulescu/Rumānija 2013. gada 15. janvārī iesniedza Constantin Hârsulescu

(Lieta C-78/13 P)

2013/C 377/09

Tiesvedības valoda — rumāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Constantin Hârsulescu (pārstāvis — I. L. Cioplea, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Rumānija

Ar 2013. gada 3. oktobra rīkojumu Tiesa (desmitā palāta) ir noraidījusi prasību un lūgumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu.